Hotărârea nr. 231/2019

HCL conferire diploma fidelitate nunta de diamant

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE

privind conferirea Diplomei de fidelitate-nunta de diamant

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

-Referatul de aprobare privind proiectul de hotărâre inițiat de Primarul


Municipiului Pitești;

-Raportul nr. 32388/10.07.2019 al Direcției Administrație Publică Locală, Juridic Contencios;

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.33274/2019, nr.33275/2019, nr.33276/2019, nr.33277/2019 și nr.33278/2019;

Văzând prevederile H.C.L. nr.388/28.10.2010 privind completarea HCL nr.6/20.01.2000, cu modificările ulterioare, referitoare la conferirea Diplomei de Fidelitate, precum și ale art.62 lit. ”a” din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;


A

In temeiul dispozițiilor art.196 alin.(l) lit. a) din Codul administrativ,


HOTĂRĂȘTE:


Art.l. Se acordă Diploma de fidelitate-nunta de diamant familiei Domnica și


Ion Filip, domiciliată în municipiul Pitești,


pentru


împlinirea a 60 de ani de căsătorie neîntreruptă.

Art.2. Se acordă Diploma de fidelitate-nunta de diamant familiei Florica și


Petru Mititelu, domiciliată în municipiul Pitești, împlinirea a 60 de ani de căsătorie neîntreruptă.


pentru


Art.3. Se acordă Diploma de fidelitate-nunta de diamant familiei Valerica și


Minu Petrican, domiciliată în municipiul Pitești, pentru împlinirea a 60 de ani de căsătorie neîntreruptă.


Art.4. Se acordă Diploma de fidelitate-nunta de diamant familiei Eugenia și


Constantin Preda, domiciliată în municipiul Pitești, pentru împlinirea a 60 de ani de căsătorie neîntreruptă.


Art.5. Familiile prevăzute de prezenta hotărâre beneficiază de drepturile


conferite de art.3 alin.(l) din H.C.L. nr.6/2000, cu modificările ulterioare.


Art.6. Primarul Municipiului Pitești, Direcția Economică și Direcția


Administrație Publică Locală, Juridic Contencios vor aduce la îndeplinire dispozițiile


prezentei hotărâri, care va fi comuni*              '      : Secretarul Municipiului Pitești.PREȘEDINTAD^ȘEDINȚĂ, Cătălin Costeseu

* \  * ••-A ur V l\/     ’ '      /


Contrasemnează pentru legalitate, kR


Pitești,

Nr.231 din 18.07.2019in Călugăru