Hotărârea nr. 229/2019

HCL acordare concediu SPEP


JUDEȚUL ARGEȘ

MUNICIPIUL PITEȘTI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind acordarea, pentru anul 2019, a concediului de odihnă suplimentar pentru personalul din cadrul Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești, care desfășoară activitatea în condiții vătămătoare

Consiliul Local al Municipiului Pitești întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești; Raportul nr. 32405/10.07.2019 al Biroului Management Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Pitești;

Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.33274/2019, nr.33275/2019, nr.33276/2019, nr.33277/2019 și nr.33278/2019;

Adresa nr. 10051/27.06.2019 a Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr.30499/28.06.2019;

Buletinul de determinare prin expertizarea locurilor de muncă nr. 18/14.06.2019, eliberat de Direcția de Sănătate Publică Argeș - Compartimentul de Evaluare Factori de Risc din Mediu de Viață și Muncă;

Văzând prevederile art.18 - art.21 ale Hotărârii Guvernului României nr. 250/1992, republicată, privind concediul de odihnă și alte concedii ale salariaților din administrația publică, din regiile autonome cu specific deosebit și din unitățile bugetare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art.196 alin.(l) lit. ”a” din Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se acordă, pentru anul 2019, concediul de odihnă suplimentar, cu durata de 4 zile lucrătoare, personalului din cadrul Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești, care prestează munci grele, periculoase sau vătămătoare, ori lucrează în locuri de muncă în care există astfel de condiții.

Art.2. Concediul de odihnă suplimentar se acordă proporțional cu timpul în care personalul prestează munci grele, periculoase sau vătămătoare, ori lucrează în locuri de muncă în care există astfel de condiții.

Art.3. Pentru diminuarea expunerii la factorii de risc profesional și pentru depistarea în fază incipientă a unor îmbolnăviri profesionale, directorul Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești are obligația de a lua următoarele măsuri:


  • a) efectuarea examinării medicale periodice a salariaților conform H.G.R. nr.355/2007, privind supravegherea sănătății lucrătorilor, cu modificările și completările ulterioare;

  • b) aplicarea dispozițiilor Legii nr.319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă, cu modificările


și completările ulterioare și ale H.G.R. nr. 1092/2006 privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți biologici în muncă.

Art.4. Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești va aduce la îndeplinire prezenta hotărâre care va fi comunicată acestuia și Biroului Management Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiulujjy L, de către Secretarul Municipiului Pitești.


ostescu


Contrasemnează pentru legalitate, secrețar Andrei-Cătălin Călugăru

Pitești

Nr.229 din 18.07.2019