Hotărârea nr. 228/2019

HCL aprobare organigrama Filarmonica


JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Filarmonicii Pitești

Consiliul Local al Municipiului Pitești întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

  • - Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

  • - Raportul nr. 32400/10.07.2019 al Biroului Management Resurse Umane;

  • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.33274/2019, nr.33275/2019, nr.33276/2019, nr.33277/2019 și nr.33278/2019;

  • - Adresa Filarmonicii Pitești nr. 3708/03.07.2019, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești nr. 31338/03.07.2019;

Văzând prevederile art.129 alin.(3) lit. ”c” din Codul administrativ;

A

In temeiul dispozițiilor art.196 alin.(l) lit. ”a” din Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă organigrama Filarmonicii Pitești, potrivit anexei nr.l.

Art.2. Se aprobă statul de funcții al Filarmonicii Pitești, potrivit anexei nr.2. Anexele nr. 1 și nr.2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Filarmonica Pitești va aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acesteia și Biroului Management Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Pitești, de către Secretarul Municipiului Pitești.

începând cu data intrării în vigoare a prezentei H.C.L. nr. 179/25.05.2017, cu modificările și completările ulteri /JșLmpetează aplicabilitatea. 


Contrasemnează pentru legalitate, SECRETAR, Andrei-Cătălin Călugăru

Pitești

Nr.228 din 18.07.2019

Anexa nr. 1 la H.C.L. nr^.^-^>../.4T;^2019

ORGANIGRAMA ȘI NUMĂRUL DE PERSONAL AL FILARMONICII PITEȘTIAnexa nr. 2 la H.C.L. nr9^?jf././.€..^2019

STAT DE FUNCȚII AL FILARMONICII PITEȘTI

Nr. curent

Funcție conducere

Grad

Nivel studii

Nr. posturi

1

Manager

-

S

1

2

Contabil șef

II

S

1

Total

2

ORCHESTRĂ

Nr. curent

Funcție de execuție

Grad/ Treaptă

Nivel studii

Nr. posturi

3

Dirijor

Grad IA

S

1

4

Concert-maestru

Grad LA

s

1

5

Șef partidă

Grad IA

s

5

6

Artist instrumentist

Grad IA

s

14

7

Artist instrumentist

GradI

s

11

8

Artist instrumentist

Grad II

s

4

9

Artist instrumentist

Debutant

s

2

Total

38

COMPARTIMENT MUZICAL-ARTISTIC

Nr. curent

Funcție de execuție

Grad/ Treaptă

Nivel studii

Nr. posturi

10

Consultant artistic

Grad IA

S

1

11

Secretar muzical

Grad IA

s

1

Total

2

COMPARTIMENT ADMINISTRATIV

Nr. curent

Funcție de execuție

Grad/ Treaptă

Nivel studii

Nr. posturi

12

Manipulant decor

Treapta I

M;G

1

13

Secretar-dactilograf

Debutant

M

1

14

Plasatoare

M;G

1

15

îngrijitoare

M;G

1

16

Administrator

Treapta I

M

1

Total

5COMPARTIMENT JURIDIC ȘI ACHIZIȚII

Nr. curent

Funcție de execuție

Grad/ T reaptă

Nivel studii

Nr. posturi

17

Consilier juridic

Grad IA

S

1

18

Referent de specialitate

Gradul II

s

1

Total

2

COMPARTIMENT RESURSE UMANE

Nr. curent

Funcție de execuție

Grad/ Treaptă

Nivel studii

Nr. posturi

19

Referent

Treapta IA

M

1

Total

1

COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL

Nr. curent

Funcție de execuție

Grad/ Treaptă

Nivel studii

Nr. posturi

20

Inspector de specialitate

Grad LA

S

1

21

Casier

M

1

Total

2

COMPARTIMENT RELAȚII PUBLICE

Nr. curent

Funcție de execuție

Grad/

Treaptă

Nivel studii

Nr. posturi

22

Secretar relații publice

Grad IA

S

.

1

Total

1

COMPARTIMENT CINEVIDEO

Nr. curent

Funcție de execuție

Grad/ Treaptă

Nivel studii

Nr. posturi

23

Magaziner

M;G

1

24

Operator imagine

Grad II

S

1

25

Muncitor calificat (Electrician)

Treapta II

M

1

26

Operator lumini

Treapta I

M

1

Total

4

Număr total de posturi: 57