Hotărârea nr. 227/2019

HCL aprobare organigrama Politia Locala


JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Poliției Locale a Municipiului Pitești

Consiliul Local al Municipiului Pitești întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

-Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești; -Raportul nr. 32403/10.07.2019 al Biroului Management Resurse Umane;

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.33274/2019, nr.33275/2019, nr.33276/2019, nr.33277/2019 și nr.33278/2019;

-Adresa nr.4457/03.07.2019 a Poliției Locale a Municipiului Pitești, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr.31253/03.07.2019;

-Avizul nr.31168/2019 al Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, înregistrat la Poliția Locală a Municipiului Pitești sub nr.4980/03.07.2019;

Văzând prevederile Legii nr. 155/2010 privind poliția locală, republicată și ale art.129 alin.(3) lit. ”c” din Codul administrativ;

în temeiul dispozițiilor art.196 alin.(l) lit. ”a” din Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă organigrama Poliției Locale a Municipiului Pitești, potrivit anexei nr.l.

Art.2. Se aprobă statul de funcții al Poliției Locale a Municipiului Pitești, potrivit anexei nr.2.

Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Poliția Locală a Municipiului Pitești va aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acesteia și Biroului Management Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Pitești, de către Secretarul Municipiului Pitești.

începând cu data adoptării prezentei^—L. nr.59/21.02.2019, cu modificările și completările ulterioare, își încetează aplicași teă.M

ȘEDINȚĂ,

stescuPREȘEDINT/fe OwPitești

Nr.227 din 18.07.2019

Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. >


ORGANIGRAMA POLIȚIEI LOCALE A MUNICIPIULUI PITEȘTI


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PITEȘTI


PRIMARl—

DIRECTOR GENERAL


COMISIA LOCALĂ DE ORDINE PUBLICĂ


RUTIERĂ
DIRECTOR GENERAL ADJUNCT

1


SERVICIUL JURIDIC EVIDENȚĂ OPERATIVĂ Șl RESURSE UMANE

8 1

7

0


SERVICIUL FINANCIAR

CONTABILITATE Șl ÎNTREȚINERE

8

1

4

3


COMPARTIMENTUL

4

DISCIPLINĂ ÎN

0

CONSTRUCȚII Șl

AFIȘAJ STRADAL

0COMPARTIMENTUL RELAȚII CU PUBLICUL Șl REGISTRATURĂ

2

0

2

0


SERVICIUL LOGISTICĂ,

8

ACHIZIȚII,

1

ADMINISTRATIV Șl

5

1--------

ARHIVĂ

2


SERVICIUL MANDATE, EVIDENTA PERSOANELOR

16

3“

1----------

l- V IL7L-I 5 j   I L_l ĂVV/aIiI-LVIX,

PROTECȚIE Șl INTERVENȚIE

13

6BIROUL INTERVENȚIE LA EVENIMENTE

7

1

rT~

0


BIROUL MANDATE,

8

EVIDENȚĂ A

»

PERSOANELOR,

7

SOLUȚIONARE SESIZĂRI

0BIROUL BAZĂ DE DATE Șl DISPECERAT

7

1

6

0


COMPARTIMENTUL protecția MEDIULUI

4

COMPARTIMENTUL ACTIVITĂȚI COMERCIALE

___0

-►

4


DIRECTOR GENERAL

NICOLAE VALERICÂ


T O T A L, din care:

funcții publice specifice de polițist local, din care:

  • * de conducere

  • * de execuție

funcții publice generale, din care:

  • * de conducere

  • * de execuție personal contractual, din care:

  • * de conducere

  • * de execuțieAnexa nr. 2 la H.C.L. nro^2


'7<f, (#,


2019


STAT DE FUNCȚII AL POLIȚIEI LOCALE A MUNICIPIULUI PITEȘTI

Funcția publică

Funcția contractuală

nr. crt.

Structura

înalt funcționar public

de conducere

de execuție

clasa

Gradul profesional

Nivelul studiilor

de conducere

de execuție

Treapta profesională

Nivelul studi ilor

Observații

1

director general*

I

II

S

2

director gen adj*

I

II

S

3

director gen adj*

I

II

s

SERVICIUL SIGURANȚĂ RUTIERĂ

4

șef serviciu*

I

II

s

BIROUL DISCIPLINĂ RUTIERĂ

5

șef birou*

I

II

s

6

polițist local

III

superior

M

7

polițist local

I

superior

s

8

polițist local

III

superior

M

9

polițist local

I

superior

S

10

polițist local

III

principal

M

11

polițist local

III

superior

M

12

polițist local

III

superior

M

13

polițist local

III

superior

M

14

polițist local

I

superior

S

15

polițist local

I

principal

S

16

polițist local

I

asistent

S

17

polițist local

I

asistent

S

18

polițist local

III

superior

M

19

polițist local

I

asistent

S

20

polițist local

/

asistent

s

21

polițist local

I

superior

s

22

polițist local

III

superior

M

23

polițist local

I

superior

s

24

polițist local

/

asistent

s

25

polițist local

III

superior

M

26

polițist local

III

superior

M

27

polițist local

/

debutant

S

BIROUL SISTEMATIZARE RUTIERĂ

28

șef birou*

I

II

s

29

polițist local

1

asistent

s

30

polițist local

1

superior

s

31

polițist local

III

superior

M

X

■—

32

polițist local

III

superior

M

//rC

'\xlKi Ir

33

polițist local

/

asistent

S

fes

z

x r \

X o '

34

polițist local

1

asistent

s

' l

\

35

polițist local

III

asistent

M

36

polițist local

III

asistent

M

L

/

\\o

k

j./ <*

37

polițist local

III

asistent

M

38

polițist local

/

debutant

S

39

polițist local

III

principal

M

BIROUL INFORMATICĂ, MONITORIZARE VIDEO

40

șef birou*

I

II

S

41

polițist local

I

superior

S

42

polițist local

III

superior

M

43

polițist local

III

superior

M

44

polițist local

III

superior

M

45

polițist local

III

superior

M

46

polițist local

III

superior

M

47

polițist local

HI

superior

M

BIROUL BAZĂ DE DATE Șl DISPECERAT

48

șef birou*

1

II

S

49

polițist local

1

superior

S

50

polițist local

III

superior

M

51

polițist local

1

asistent

S

52

polițist local

III

superior

M

53

polițist local

III

superior

M

54

polițist local

1

principal

S

SERVICIUL JURIDIC, EVIDENȚĂ OPERATIVĂ

Șl RESURSE UMANE

55

șef serviciu

1

II

s

56

consilier juridic

1

principal

s

57

consilier juridic

/

superior

s

58

referent

III

superior

M

59

consilier

/

superior

s

60

consilier

1

superior

s

61

consilier

1

superior

s

62

consilier juridic

I

principal

s

COMP. RELAȚII CU PUBLICUL Șl REGISTRATURA

63

consilier

1

asistent

s

64

referent

III

superior

M

SERVICIUL SIGURANȚĂ PUBLICĂ

65

I

I

șef serviciu*

I

1 1

II

s

BIROUL ORDINE PUBLICĂ

66

șef birou*

1

II

s

67

polițist local

1

superior

s

68

polițist local

1

superior

s

69

polițist local

II

superior

SSD

70

polițist local

1

superior

s

71

polițist local

III

superior

M

72

polițist local

1

superior

s

73

polițist local

1

superior

s

UI

74

polițist local

1

superior

s

X

V

75

polițist local

1

superior

s

76

polițist local

III

superior

M

1

I /     -

77

polițist local

III

superior

M

r

• / '

78

polițist local

1

superior

s

79

polițist local

III

superior

M

80

polițist local

III

superior

M

81

polițist local

I

asistent

S

82

polițist local

III

superior

M

83

polițist local

I

superior

S

84

polițist local

III

superior

M

85

polițist local

I

superior

S

86

polițist local

III

superior

M

87

polițist local

I

superior

S

88

polițist local

III

superior

M

89

polițist local

III

superior

M

90

polițist local

I

superior

S

91

polițist local

III

superior

M

92

polițist local

I

superior

S

93

polițist local

III

superior

M

94

polițist local

1

superior

S

95

polițist local

III

superior

M

96

polițist local

III

superior

M

97

polițist local

III

superior

M

98

polițist local

III

superior

M

99

polițist local

III

superior

M

100

polițist local

III

superior

M

101

polițist local

III

superior

M

102

polițist local

/

debutant

S

103

polițist local

III

superior

M

104

polițist local

III

superior

M

105

polițist local

III

superior

M

106

polițist local

III

superior

M

107

polițist local

III

superior

M

108

polițist local

III

superior

M

109

polițist local

III

superior

M

110

polițist local

1

asistent

S

111

polițist local

III

superior

M

112

polițist local

1

asistent

S

113

polițist local

III

superior

M

114

polițist local

III

superior

M

115

polițist local

III

superior

M

116

polițist local

1

superior

S

117

polițist local

III

superior

M

118

polițist local

III

superior

M

119

polițist local

1

superior

S

120

polițist local

III

superior

M

121

polițist local

1

superior

S

-

\

122

polițist local

III

superior

M

123

polițist local

1

asistent

S

|

72

124

polițist local

1

asistent

s

1

k -

125

polițist local

1

asistent

s

/

126

polițist local

III

asistent

M

\

COMPARTIMENTUL PAZĂ

127

paznic (agent de securitate)

M,G

128

paznic (agent de securitate)

M.G

129

paznic (agent de securitate)

M.G

130

paznic (agent de securitate)

M.G

131

paznic (agent de securitate)

M.G

132

paznic (agent de securitate)

M,G

133

paznic (agent de securitate)

M.G

134

paznic (agent de securitate)

M,G

COMPARTIMENTUL DISCIPLINĂ ÎN CONSTRUCȚII Șl AFIȘAJ STRADAL

135

polițist local

I

superior

S

136

polițist local

III

superior

M

137

polițist local

III

superior

M

138

polițist local

I

superior

S

COMPARTIMENTUL PROTECȚIA MEDIULUI

139

polițist local

I

superior

S

140

polițist local

I

superior

s

/7,

X-A'

141

polițist local

I

superior

s

** / /’

COMPARTIMENTUL ACTIVITĂȚI COMERCIALE

/Ci

142

polițist local

I

superior

s

r” -

h?

143

polițist local

I

principal

s

144

polițist local

I

superior

s

w

/ /

145

polițist local

I

superior

s

V

z//

SERVICIUL FINANCIAR CONTABILITATE Șl ÎNTREȚINERE

X;

146

șef serviciu

I

II

s

147

consilier

I

superior

s

148

consilier

I

superior

s

149

consilier

I

superior

s

150

consilier

I

principal

s

151

m calif

III

M.G

152

îngrijitor

M.G

153

îngrijitor

M.G

SERVICIUL LOGISTICĂ, ACHIZIȚII, ADMINISTRATIV SI ARHIVA

154

_

șef serviciu

I I

II

s155

inspector

1

superior

S

156

inspector

1

principal

S

157

inspector

1

superior

S

158

inspector

1

asistent

S

159

ref de specialitate

II

superior

SSD

160

magazine

M,G

161

arhivar

IA

M

SERVICIUL MANDATE, EVIDENȚA PERSOANELOR, PROTECȚIE Șl INTERVENȚIE

162

șef serviciu*

I

1 1 1

1                II

S

BIROUL MANDATE, EVIDENȚĂ A PERSOANELOR, SOLUȚIONARE SESIZĂRI

163

șef birou*

1

II

S

164

polițist local

1

superior

S

165

polițist local

1

superior

S

166

polițist local

III

superior

M

167

polițist local

III

superior

M

168

polițist local

III

superior

M

169

polițist local

III

superior

M

170

polițist local

1

asistent

S

BIROUL INTERVENȚIE LA EVENIMENTE

171

șef birou*

1

II

S

172

polițist local

1

superior

S

173

polițist local

III

superior

M

174

polițist local

1

superior

S

175

polițist local

III

superior

M

176

polițist local

III

principal

M

177

polițist local

III

superior

M

1

* statut de polițist local

TOTAL

TOTAL PERSONAL, din care:

Total funcții publice

Funcții publice specifice polițist local, din care


* de conducere

  • * de execuție

Funcții publice generale, din care

' de conducere

  • * de execuție

    Personal contractual, din care


13

* de conducere

• de execuție


0

13