Hotărârea nr. 226/2019

HCL prelungire contracte ANL


JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind prelungirea unor contracte de închiriere pentru unități locative construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, situate în municipiul Pitești Aleea Căminelor nr.25 și Aleea Negoiu nr.5

Consiliul Local al Municipiului Pitești întrunit în ședință ordinară; Având în vedere:

  • - Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

  • - Raportul de specialitate nr. 32301/09.07.2019 al Direcției Servicii Publice și Achiziții;

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.33274/2019, nr.33275/2019, nr.33276/2019, nr.33277/2019 și nr.33278/2019;

  • - Adresa nr.8914/10.06.2019 a Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești, înregistrată sub nr.27702/12.06.2019 la Primăria Municipiului Pitești;

Văzând prevederile Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art.129 alin.(2) lit. “c” din Codul administrativ;

In temeiul dispozițiilor art.196 alin.(l), lit.a) din Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.(l). Contractele de închiriere ale unităților locative construite prin A.N.L. situate în municipiul Pitești, Aleea Căminelor nr.25 și Aleea Negoiu nr.5, se prelungesc pentru o perioadă de un an, respectiv până la data de 30.09.2020, sub condiția prealabilă a îndeplinirii tuturor obligațiilor ce revin chiriașilor privind plata chiriei și a cheltuielilor de întreținere, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2). Contractele de închiriere prevăzute la alin.(l) se modifică prin act adițional încheiat prin grija Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești.

Art.2. Direcția Servicii Publice și Achiziții și Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora, de către Secretarul Municipiului Pitești.


Pitești,

Nr.226 din 18.07.2019


Anexa la H.C.L.nr 22 &      0^2019

Contractele de închiriere ale unităților locative construite prin A.N.L., situate în municipiul Pitești, Aleea Căminelor nr. 25 și Aleea Negoiu nr. 5, care se prelungesc pe o perioadă de un an

Nr. crt.

Numele și prenumele titularului contractului de închiriere

Adresa unității locative

Contract/

Data încheierii

Termenul de valabilitate al contractului de închiriere

Data până la care se face prelungirea contractului de închiriere

1

Aleea Căminelor, nr. 25, ap. 4

14945 /

03.12.2012

30.09.2019

30.09.2020

2

Aleea Căminelor, nr. 25, ap. 11

4958/18.11.2008

30.09.2019

30.09.2020

3

Aleea Căminelor, nr. 25, ap. 14

8211 /11.08.2003

30.09.2019

30.09.2020

4

Aleea Căminelor, nr. 25, ap. 17

985 / 28.06.2006

30.09.2019

30.09.2020

5

Aleea Căminelor, nr. 25, ap. 26

414/12.01.2017

30.09.2019

30.09.2020

6

Aleea Căminelor, nr. 25, ap. 29

8203/ 11.08.2003

30.09.2019

30.09.2020

7

Aleea Căminelor, nr. 25, ap. 31

13093 /

08.10.2008

30.09.2019

30.09.2020

8

Aleea Căminelor, nr. 25, ap. 34

8282 /12.08.2003

30.09.2019

30.09.2020

9

Aleea Căminelor, nr. 25, ap. 35

8299 /12.08.2003

30.09.2019

30.09.2020

10

Aleea Căminelor, nr. 25, ap. 38

8219/11.08.2003

30.09.2019

30.09.2020

11

Aleea Căminelor, nr. 25, ap. 16

11903/04.09.2014

04.09.2019

30.09.2020

12

Aleea Negoiu, nr. 5, ap. 6

8304 /12.08.2003

30.09.2019

30.09.2020

13

Aleea Negoiu, nr. 5, ap. 9

6862/23.04.2018

30.09.2019

30.09.2020