Hotărârea nr. 225/2019

HCL prelungire contracte locuinte necesitate


JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind prelungirea unor contracte de închiriere pentru unele locuințe de necesitate situate în municipiul Pitești

Consiliul Local al Municipiului Pitești întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

  • - Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

  • - Raportul de specialitate nr. 32303/09.07.2019 al Direcției Servicii Publice și Achiziții;

  • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.33274/2019, nr.33275/2019, nr.33276/2019, nr.33277/2019 și nr.33278/2019;

  • - Adresa nr.8912/10.06.2019 a Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești, înregistrată sub nr. 27700/12.06.2019 Ia Primăria Municipiului Pitești;

-Procesul-verbal nr.31396/03.07.2019 al Comisiei sociale pentru analizarea solicitărilor/cererilor privind repartizarea locuințelor sociale și a locuințelor din fondul locativ aflate în patrimoniul Municipiului Pitești și administrarea Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești;

Văzând prevederile art. 129 alin.(2) lit. “c” din Codul Administrativ, ale Legii privind locuințele nr.l 14/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale H.G.R. nr.1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii privind locuințele nr.l 14/1996 și ale O.U.G. nr. 40/1999 privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spații cu destinația de locuință, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art.196 alin.(l), lit.a) din Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.(l). Contractele de închiriere ale unităților locative, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, se prelungesc pe o perioadă de 3 luni, până la data de 01.11.2019, sub condiția prealabilă a îndeplinirii tuturor obligațiilor ce revin chiriașilor privind plata chiriei și a


cheltuielilor de întreținere.

(2). Contractele de închiriere prevăzute la alin.(l) se modifică prin act adițional încheiat prin grija Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești.

Art.2. Direcția Servicii Publice și Achiziții și Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești vor aduce la Îndeplinir^d4sp6ziții|e prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora, de către Secretarul Municipiului Pitești' ,7i    ' '


Contrasemnează pentru legalitate,


SECRETAR Andrei-Cătăliiț Călugăru


Pitești,

Nr.225 din 18.07.2019

Anexa la H.C.L. ni^$?./Z^.^.2O19

Lista titularilor contractelor de închiriere ale locuințelor de necesitate situate în municipiul Pitești

NR.

CRT

NUME Șl PRENUME TITULAR CONTRACT DE ÎNCHIRIERE

NR. UNITATE LOCATIVĂ

ADRESA UNITĂȚII

LOCATIVE

CONTRACT DE ÎNCHIRIERE

NR/DATA ÎNCHEIERII

1

21

Pitești,

13838/22.08.2017

Pitești,

14000/24.08.2017

2

18

Pitești,

13887/23.08.2017

3

19