Hotărârea nr. 224/2019

HCL repartizare unitati locative


JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE


privind repartizarea unor unități locative din fondul locativ aflat în patrimoniul public al Municipiului Pitești și în administrarea Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului

Municipiului Pitești


Consiliul Local al Municipiului Pitești întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

  • - Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

  • - Raportul de specialitate nr. 32310/09.07.2019 al Direcției Servicii Publice și Achiziții;

  • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.33274/2019, nr.33275/2019, nr.33276/2019, nr.33277/2019 și nr.33278/2019;

  • - Adresele nr. 1170/21.01.2019 și nr. 10376/03.07.2019 ale Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești, înregistrate la Primăria Municipiului Pitești sub nr.3329/22.01.2019 și respectiv nr.31279/03.07.2019;

-Procesul-verbal nr.31396/03.07.2019 al Comisiei sociale pentru analizarea solicitărilor/cererilor privind repartizarea locuințelor sociale și a locuințelor din fondul locativ aflate în patrimoniul Municipiului Pitești și administrarea Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești;

Văzând prevederile art. 129 alin.(2) lit. “c” din Codul Administrativ, ale Legii privind locuințele nr. 114/1996, republicată cu modificările și completările ulterioare, ale H.G. nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii privind locuințele nr.l 14/1996, ale O.U.G. nr.40/1999 privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spații cu destinația de locuință, ale H.C.L. nr. 100/2017 privind criteriile și punctajul pentru repartizarea locuințelor sociale și a locuințelor din fondul locativ aflate în patrimoniul Municipiului Pitești și administrarea Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești, precum și ale H.C.L. nr. 162/23.05.2019 pentru aprobarea Listei privind ordinea de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe sociale aflate în patrimoniul Municipiului Pitești și administrarea Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești;

în temeiul dispozițiilor art. 196 alin.(l), lit.a) din Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l(l). Se aprobă repartizarea unităților locative către persoanele prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  • (2) . în termen de 15 zile lucrătoare de la data comunicării prezentei hotărâri, beneficiarii repartițiilor se vor prezenta la Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești pentru încheierea contractelor de închiriere.

  • (3) . Neprezentarea în termenul prevăzut la al in.(2) conduce la pierderea valabilității repartiției.

Art.2. Direcția Servicii Publice si Achiziții si Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului

Anexa la H.C.L. nr.4r?£.

Lista nominală a persoanelor cărora li se repartizează o unitate locativă

Nr. crt.

Nume și prenume

Adresa de domiciliu

Adresa unității locative repartizată

1.

Pite^:

Mun. Pitești, Bdul. Petrochimiștilor km 5, Bl. 1, Sc. A, Ap. 11

2.

Piteș+:

Mun. Pitești, Aleea Naum Râmniceanu nr. 2, Bl. Gl, Sc. A, Ap. 17