Hotărârea nr. 220/2019

HCL studiu fezabilitate locuir de joaca Lunca Argesului


JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Modernizare

locuri de joacă Parc Lunca Argeș ului"


Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

  • - Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

  • - Raportul nr.32434/10.07.2019 al Direcției Tehnice;

  • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.33274/2019, nr.33275/2019, nr.33276/2019, nr.33277/2019 și nr.33278/2019;

  • - Adresa Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești nr.10591/08.07.2019 înregistrată la Primăria Municipiului Pitești cu nr.31935/08.07.2019;

Văzând prevederile art.44 alin.(l) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art.196 alin.(l) lit.a) din Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.(l). Se aprobă Studiul de fezabilitate pentru obiectivul „Modernizare locuri de joacă Parc Lunca Argeșului", cu o valoare totală estimată conform Devizului general privind cheltuielile necesare realizării investiției de 3.300.613 lei, inclusiv T.V.A.

(2). Finanțarea obiectivului se va face din sume alocate de la bugetul local.

Art.2. Studiul de fezabilitate prevăzut la art.l se arhivează la Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești.

Art.3. Direcția Tehnică, Direcția Economică și Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri,


care va fi comunicată acestora, de <                     icipiului Pitești.


Contrasemnează pentru legalitate,

SECRETAR

Andrei-Cătălin Călugăru

Pitești,

Nr.220 din 18.07.2019