Hotărârea nr. 22/2019

HCL privind aprobare Deviz str. Victor Bilciurescu nr.10


JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții

Stabilizare carosabil Str. Victor Bilciurescu nr.10, Municipiul Pitești

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești;

-Raportul nr. 4028/25.01.2019 al Direcției Tehnice;

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.4765/2019, nr. 4766/2019, nr.4767/2019, nr.4768/2019, nr.4770/2019;

-Adresa Administrației Domeniului Public Pitești nr. 603/25.01.2019 înregistrată la Primăria Municipiului Pitești cu nr.4022/25.01.2019;

Văzând prevederile art. 36 alin. (4) lit. “d“ din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și ale H.G.R. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

în temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă Devizul general actualizat privind cheltuielile necesare realizării investiției pentru obiectivul .Stabilizare carosabil Str. Victor Bilciurescu nr.10, Municipiul Pitești” cu o valoare totală estimată de 220.764,47 lei, inclusiv T.V.A.

Art.2. Finanțarea obiectivului se va face din sume alocate de la bugetul local.

Art.3. Devizul general actualizat prevăzut la art.l se arhivează la Administrația Domeniului Public Pitești la documentația aprobată la art.6 din H.C.L. nr.392/2018 privind aprobarea devizelor generale actualizate la unele obiective de investiții.

Art.4. Direcția Tehnică, Direcția Economică și Administrația Domeniului Public Pitești vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora,