Hotărârea nr. 219/2019

HCL numar acordare burse elevi invatamant preuniversitar

JUDEȚUL ARGEȘ

MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind numărul burselor acordate elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Pitești, în anul 2019

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară:

Având în vedere:

  • - Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

  • - Raportul nr.32179/09.07.2019 al Direcției Servicii Publice și Achiziții;

  • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.33274/2019, nr.33275/2019, nr.33276/2019, nr.33277/2019 și nr.33278/2019;

  • - Adresa nr.33126/12.06.2019 a Ministerului Educației Naționale, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr.28700/19.06.2019;

Văzând prevederile art.82 și art.105 alin.(2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, ale art.129 alin.(7) lit.a) din Codul administrativ, ale Ordinului nr.5576/2011 al Ministrului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale H.C.L. nr. 191/20.06.2019 privind cuantumul burselor acordate elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Pitești, în anul 2019;

în temeiul dispozițiilor art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.(l). Se aprobă numărul de burse care se acordă elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Pitești, în anul 2019, pentru semestrul al Il-lea al anului școlar 2018-2019, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  • (2) . Pentru semestrul I al anului școlar 2019-2020, numărul de burse acordate elevilor se va aproba ulterior emiterii de către Guvern, a hotărârii privind stabilirea cuantumului minim al bursei de performanță, al bursei de merit, al bursei de studiu și al bursei de ajutor social și respectiv, aprobării prin hotărâre de consiliu local a acestor cuantumuri.

  • (3) . Numărul de burse, pe categorii, aprobate potrivit alin.(l), a fost stabilit și comunicat de către unitățile de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Pitești.

Art.2. Direcția Servicii Publice și Achiziții și Direcția Economică vor aduce la îndeplinire

dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora, precum și unităților de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Pitești, de         cretarul Municipiului Pitești.Contrasemnează pentru legalitate, SECRETAR Andrei-Cătălin Călugăru

Pitești,

Nr.219 din 18.07.2019

JUDEȚUL ARGEȘ

ANEXA

la H.C.L. nr. / AP 29#


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI

PITEȘTI

LISTA

numărului de burse pe categorii, acordate elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Pitești, în anul 2019, pentru semestrul al II-lea al anului școlar 2018-2019

Nr. crt.

Denumirea și adresa unității de învățământ preuniversitar

Numărul de burse / categorie

de performanță

de merit

de studiu

de ajutor social

1.

Școala Gimnazială “Nicolae Simonide”

Str. 9 Mai, nr. 50

7

22

2.

Școala Gimnazială “Ion Minulescu”

Str. Exercițiu, nr. 206

124

13

3.

Școala Gimnazială “Ion Pillat”

Str. Intrarea Rahovei, nr. 6

29

12

4.

Școala Gimnazială „Traian”

Str. Traian , nr. 35

2

30

5

5.

Școala Gimnazială “Nicolae Iorga” Str. Râurilor, nr. 5

6

3

6.

Școala Gimnazială

“N. Bălcescu”

Str. Nicolae Bălcescu , nr.

141

14

15

7.

Școala Gimnazială

„Tudor Arghezi”

Str. Horia, Cloșca și Crișan, nr. 7

31

8.

Școala Gimnazială “Marin Preda”

Str. Nicolae Grigorescu, nr. 37

35

30

13

9.

Școala Gimnazială “Mihai Eminescu”

Str. Tineretului, nr. 4

15

98

16

10.

Școala Gimnazială „Negru Vodă”

Str. Bradului, nr. 13

36

10

11.

Școala Gimnazială “Mircea cel Bătrân”

Str. Zimbrului, nr. 3

4

48

25

LA


12.

Școala Gimnazială “Al. Davila”

Str. Făgăraș , nr. 10

2

44

-

34

13.

Școala Gimnazială “Adrian Păunescu”

Str. Paltinului, nr. 2

54

33

14.

Școala Gimnazială “I.L. Caragiale” Str. Intrarea Petrache

Poenaru, nr.4

28

8

15.

Școala Gimnazială „Tudor Mușatescu”

Str.Vasile Pârvan, nr. 3

11

14

16.

Școala Gimnazială „Mircea Eliade”

B-dul Petrochimiștilor, nr.

31

14

9

17.

Școala Gimnazială „Matei Basarab”

Str. Gh. Ionescu Gion, nr.5

3

150

10

18.

Școala Gimnazială “Tudor Vladimirescu”

Str. Călugăreni, nr. 3

12

25

35

19.

Colegiul Național “Ion C. Brătianu”

Str. Armând Călinescu, nr. 14

13

565

10

40

20.

Colegiul Național “Zinca Golescu”

Str. Egalității, nr. 34

5

660

1

15

21.

Colegiul Național “Al. Odobescu”

Str.Vasile Pârvan, nr. 1

14

60

3

22.

Liceul Teoretic “Ion Barbu”

Str. Transilvaniei, nr. 6

28

1

23.

Liceul de Arte “Dinu

Lipatti”

Str. Pătrașcu Vodă, nr. 2 bis

3

26

5

12

24.

Liceul Tehnologic “Dimitrie Dima”

Str. Războieni, nr. 35

6

25.

Liceul Teoretic “Ion Cantacuzino”

Str. Carol Davila , nr. 1

43

6

26.

Liceul Tehnologic „Dacia”

Str. Henri Coandă, nr. 4

-

6

-

1

27.

Liceul Tehnologic “Astra”

Str. Nicolae Dobrin, nr. 3

22

8

O M-------X------

K) oe

Colegiul Tehnic

„Costin.D.Nenițescu” B-dul Petrochimiștilor, nr.

23

45

29.

Liceul Tehnologic „Constantin Brâncuși”

Str. Pătrașcu Vodă , nr. 2

26

1

30.

Colegiul Tehnic “Armând Călinescu”

Str. I.C. Brătianu, nr. 44

77

1

31.

Colegiul Economic “Maria Teiuleanu”

Str. Teiuleanu, nr. 1

175

5

32.

Liceul cu program sportiv „Viitorul”

Str.Nicolae Dobrin, nr.20

70

33.

Liceul Teologic “Elim”

Str. Negru Vodă , nr. 29

-

5

-

-

TOTAL

73

2.567

64

385