Hotărârea nr. 218/2019

HCL aprobarea propunerii de schimbare a destinatiei de spatiu de invatamant


JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind aprobarea propunerii de schimbare a destinației de spațiu de învățământ, a unui imobil - teren

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

  • - Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

  • - Raportul nr.32242/09.07.2019 al Direcției Servicii Publice și Achiziții;

  • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.33274/2019, nr.33275/2019, nr.33276/2019, nr.33277/2019 și nr.33278/2019,

-Adresa nr.719/27.06.2019 a Școlii Gimnaziale „Negru Vodă” Pitești, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr.30265/27.06.2019;

Văzând prevederile art.112 alin.(2) din Legea nr.1/2011, a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare, ale Codului administrativ, ale OMENCȘ nr.5819/2016 privind aprobarea procedurii de elaborare a avizului conform pentru schimbarea destinației bazei materiale a instituțiilor și unităților de învățământ preuniversitar de stat, precum și condițiile necesare acordării acestuia, ale art.129 alin.(2) lit. c) din Codul administrativ, precum și ale H.C.L. nr. 156/2000 privind darea în administrarea unităților de învățământ preuniversitar a bunurilor preluate la domeniul public al Municipiului Pitești în baza Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr.30/2000;

în temeiul dispozițiilor art.196 alin.(l) lit.a) din Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.(l). Se aprobă propunerea de schimbare a destinației pentru imobilul - teren, în suprafață totală de 924 mp, aparținând domeniului public al municipiului Pitești, situat în Str.Bradului nr.l 1, din spațiu de învățământ aflat în administrarea Școlii Gimnaziale „Negru Vodă” Pitești, în spațiu necesar efectuării unor lucrări de utilitate publică (parcări, căi de acces auto, trotuare).

(2).Datele de identificare ale imobilului - teren prevăzut la alin.(l) sunt cele din anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

La data adoptării prezentei hotărâri încetează aplicabilitatea H.C.L. nr.269/23.08.2018 privind aprobarea propunerii de schimbare a destinației de spațiu de învățământ, a unui imobil -teren.

Art.2. Direcția Servicii Publice și Achiziții, Direcția Administrație Publică Locală, Juridic Contencios și Direcția Economică vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora, Școlii Gimnaziale „Negru Vodă” Pitești, precum și Inspectoratului Școlar Județean Argeș, de către Secretarul Municipiului Pitești.


Pitești,

Nr. 218 din 18.07.2019

zz

PLAN de situație SCARA 14000


tfCLSCDALA GIMNAZIALA NEGRU VDDA

PITEȘTI, CARTIERUL TRIVALE, STR. BRADULUI NR.ll0_31'32'3334