Hotărârea nr. 217/2019

HCL modifcarea HCL 273-2017 delegare gestiune transport public local

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIULPITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind modificarea H.C.L. nr.273/2017 referitoare la delegarea gestiunii serviciului de transport public local de călători prin curse regulate în municipiul Pitești, prin atribuire directă, cu modificările și completările ulterioare

Consiliul Local al Municipiului Pitești întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

-Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

-Raportul nr.32134 /09.07.2019 al Direcției Servicii Publice și Achiziții;

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.33274/2019, nr.33275/2019, nr.33276/2019, nr.33277/2019 și nr.33278/2019,

-Adresa S.C. Publitrans 2000 S.A., nr.4065/25.06.2019, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr.29914/26.06.2019;

Văzând prevederile Legii privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, nr.24/2000, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public regulate în municipiul Pitești, încheiat sub nr.40200/6773/31.08.20 S.C. Publitrans 2000 S.A., cu modificările și completările ulterioare;


în temeiul dispozițiilor art.196 alin.(l) lit.a) din Codul

HOTĂRĂȘTE:

Art.I. (1). Se modifică și se completează Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători prin curse regulate în municipiul Pitești, aprobat prin H.C.L. nr.273/09.08.2017 privind delegarea gestiunii serviciului de transport public local de călători prin curse regulate în municipiul Pitești, prin atribuire directă, cu modificările și completările ulterioare, prevăzut în anexa nr.2 la aceasta, după cum urmează:

 • a) la Capitolul 10 „Tarife și titluri de călătorie”, pct.10.3 se completează și va avea următorul cuprins: „Operatorul are obligația de a organiza și presta activitatea de vânzare a Titlurilor de călătorie. în acest sens, Operatorul se obligă să asigure emiterea Titlurilor de călătorie și distribuirea acestora prin chioșcurile proprii, automatele de bilete și prin agenți economici - pe bază de contract, în conformitate cu prevederile din Anexa 6.3., precum și prin intermediul terminalelor de tip POS, montate câte două, pe fiecare din mijloacele de transport în comun (autobuze) ale Operatorului.”;

 • b) Anexa 3.1 „Programul de Investiții al Operatorului” se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Se modifică și se completează Regulamentul pentru efectuarea serviciului de transport public local de călători prin curse regulate în municipiul Pitești, aprobat prin H.C.L. nr.273/09.08.2017 privind delegarea gestiunii serviciului de transport public local de călători prin curse regulate în municipiul Pitești, prin atribuire directă, cu modificările și completările ulterioare, prevăzut în anexa nr.4 la aceasta, după cum urmează:

a) art.16 lit.c) se modifică și se completează și va avea următorul cuprins: „să asigure vânzarea legitimațiilor de călătorie în stațiile stabilite cu autoritatea administrației publice locale, prin intermediul automatelor de bilete, agenților economici precum și al terminalelor POS, montate câte două, pe fiecare din mijloacele de transport în comun (autobuze) ale operatorului”;

b) art.19 lit.d) se completează și va avea următorul cuprins: „să composteze biletul de călătorie la urcarea în mijloacele de transport în comun sau în cazul în care nu deține un astfel de bilet, să valideze călătoria pe bază de bilet prin plata acestuia cu cârdul, prin intermediul terminalelor POS, montate în interiorul autobuzelor”.

Art.II. Celelalte prevederi ale H.C.L. nr.273/2017, cu modificările și completările ulterioare, sunt și rămân valabile.

Art.III. Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători prin curse regulate în municipiul Pitești, încheiat sub nr.40200/6773/31.08.2017 între Municipiul Pitești și S.C. Publitrans 2000 S.A. în baza H.C.L. nr.273/2017, cu modificările și completările ulterioare, se modifică în mod corespunzător cu influențele ce decurg din aplicarea prezentei hotărâri, prin act adițional semnat în numele și pentru Municipiul Pitești de către Primarul Municipiului Pitești.

Art.IV. Direcția Servicii Publice și Achiziții, Direcția Economică, Direcția Tehnică, Direcția Administrație Publică Locală, Juridic Contencios și S.C. Publitrans 2000 S.A. vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora de către Secretarul Municipiului Pitești.

Pitești,

Nr. 217 din 18.07.2019


Anexa la H.C.L. nr..   /.'ț......../.■f.C.<?.'7j;..2O19

Denumire Proiect

Descriere Proiect

Valoarea Esbmată-fîei fără TVA)

Total

Data începere

Data Finalizare

Sursa de Finanțare

Tipul de bun

(de retur, de preluare, proprii ak operatorului)

2017

2018

2019

2020

2021

Modernizare spații garaj și sediu operator

Dezvoltare rețea internet, programe și licențe

 • - Centrală și rețea telefonie;

 • - Program FTEST 2301A V4.1x2016 stand de măsurarea forțelor de frânare Stație ITP;

 • - Construire acces poarta 2;

 • - Dezvoltare programe contabilitate Emsys;

 • - Licențe Oracle, Emsys, Microsoft Office 2016 Home and Business 32x64 biți retail, Cummins Insite Basic, STS TEXA, antivirus;

 • - Server

 • - Ups rakabil 3KvA;

 • - Calculatoare (unitate centrală și monitor);

 • - Proiectare generală pentru RK hala reparații;

 • - Extindere rețea internet și Router;

47.500

2.000

10.000

35.000

68.000

23.513

5.170

37.064

228.753

7.000

600.000

95.000

235.000

825.000

825.000

2.580.000

2017

2017

Surse proprii

Bunuri proprii ale operatorului

 • - Lucrări reparații si modernizare birou șef secție exploatare și dispecerat central;

 • - Autovehicul < 3,5t;

 • - Pompa carburanți

-Stand pentru verificarea frânelor la autovehicule


 • - Proiectare pentru lucrări de modernizare hală de întreținere și reparație la sediul Operatorului;

 • - Extindere sistem supraveghere video CCTV;

 • - Echipament pentru verificarea și reglarea geometriei sistemului de direcție special pentru autobuze și amenajarea platformei pentru punere în funcțiune;

 • - Licențe AVG

  Lucrări de modernizare hală reparații: luminatoare, ferestre, uși, instalație termică, centrală încălzire, canale revizii și reparații

  825.000

  2021

  2021