Hotărârea nr. 216/2019

HCL modificare HCL 1762018 procedura debransare


JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIULPITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 176/2018 pentru aprobarea Procedurii privind debranșarea/deconectarea de la sistemul centralizat de alimentare cu energie termică din municipiul Pitești, modificată si completată prin HCL nr.231/2018

Consiliul Local al Municipiului Pitești întrunit în ședință ordinară; Având în vedere:

  • - Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

  • - Raportul nr.32136/09.07.2019 al Direcției Servicii Publice și Achiziții;

  • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.33274/2019, nr.33275/2019, nr.33276/2019, nr.33277/2019 și nr.33278/2019;

  • - Adresa Termo Calor Confort S.A. nr.484/01.07.2019, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr.30934/01.07.2019;

Văzând prevederile Legii nr. 196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor, precum și ale Legii privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, nr.24/2000, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art. 196 alin.(l) lit.a) din Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.I. în tot cuprinsul H.C.L. nr. 176/2018 pentru aprobarea Procedurii privind debranșarea/deconectarea de la sistemul centralizat de alimentare cu energie termică din municipiul Pitești, modificată și completată prin H.C.L. nr.231/2018, trimiterile la Legea nr.230/2007 și la H.G.

nr. 1588/2007 se înlocuiesc cu Legea nr. 196/2018.

Art.II. Toate celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 176/2018 cu modificările și completările ulterioare sunt și rămân valabile.

Art.IIL Termo Calor Confort S.A. va lua toate măsurile organizatorice pentru aducerea la

îndeplinire a dispozițiilor prezentei hotărâri, care va fi comunicată acesteia, Direcției Servicii Publice și Achiziții, Direcției Tehnice, Direcției Economice, Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Termoserv Argeș, Federației Asociațiilor de Proprietari și Locatari Argeș, de către Secretarul

Municipiului Pitești.Pitești,

Nr.216 din 18.07.2019