Hotărârea nr. 215/2019

HCL aprobare executie buget municipiul Pitesti 30.06.2019


JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea execuției bugetului municipiului Pitești la data de 30.06.2019

Consiliul Local al Municipiului Pitești întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

  • - Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

  • - Raportul nr.32.534/2019 al Direcției Economice;

  • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.33274/2019, nr.33275/2019, nr.33276/2019, nr.33277/2019 și nr.33278/2019;

Văzând prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul dispozițiilor art.196 alin.(l) lit. „a” din Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se aprobă execuția bugetului municipiului Pitești la data de 30.06.2019, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Secretarul Municipiului Pitești va comunica prezenta hotărâre Direcției

Economice.Contrasemnează pentru legalitate, SECRETAR

Andrei-Căt^țin Călugăru

Pitești

Nr. 215 din 18.07.2019

EXECUȚIAAnexa la Hotărârea Consiliului Local nr^/ff dinZf 6^2019


LOCAL DETALIATĂ LA VENITURI PE CAPITOLE ȘI SUBCAPITOLE LA DATA DE 30 IUNIE 2019


- mii Iei -

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevederi bugetare anuale

Prevederi bugetare trimestriale

încasări realizate

TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+48.02)

00.01

313.141

170.472

176.909

VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)

49.90

286.428

148.762

163.390

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

00.02

305.723

166.410

151.870

A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)

00.03

281.886

155.992

140.516

Al. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.C

00.04

183.045

88.273

79.858

Al.l. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod 01.02)

00.05

3.176

1.476

1.155

Impozit pe profit (cod 01.02.01)

01.02

3.176

1.476

1.155

Impozit pe profit de la agenți economici ')

01.02.01

3.176

1.476

1.155

Al.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)

00.06

179.869

86.797

78.703

Im

pozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)

03.02

500

233

208

Impozit pe onorariul avocaților și notarilor publici

03.02.17

0

0

0

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul pei

03.02.18

500

233

208

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)

04.02

179.369

86.564

78.495

Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

179.369

86.564

78.495

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea

04.02.04

0

0

“61

A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

00.07

0

0

0

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital de la persoane fizice (cod 0

05.02

0

0

0

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

05.02.50

0

0

0

A2. IMPOZIT PE SALARII - TOTAL    - Restante anii anteriori -

06.02

0

0

0

Cote defalcate din impozitul pe salarii - Restante anii anteriori -

06.02.02

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)

00.09

49.867

31.901

32.259

Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)

07.02

49.867

31.901

32.259

Impozit si taxa pe clădiri (cod 07.02.01.01 +07.02.01.02)

07.02.01

41.405

26.860

27.088

Impozit pe clădiri de la persoane fizice *)

07.02.01.01

X

X

X

Impozit si taxa pe clădiri de la persoane juridice *)

07.02.01.02

X

X

X

Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)

07.02.02

5.559

3.656

3.685

Impozit pe terenuri de la persoane fizice *)

07.02.02.01

X

X

X

Impozit si taxa pe teren de Ia persoane juridice *)

07.02.02.02

X

X

X

Impozitul pe terenul din extravilan *)

07.02.02.03

X

X

X

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

07.02.03

2.903

1.385

1.486

Alte impozite si taxe pe proprietate

07.02.50

0

0

0

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02

00.10

48.951

35.808

28.394

Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.07)

11.02

19.348

17.701

9.512

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor

11.02.01

0

0

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor si

11.02.02

16.324

15.795

7.606

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri

11.02.05

0

0

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale

1 1.02.06

0

0

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru Programul de dezvoltare a infrastructurii si a bazelor sportive din spațiul rural

11.02.07

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat

11.02.09

3.024

1.906

1.906

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (cod 12.02.07)

12.02

0

0

160

Taxe hoteliere

12.02.07

0

0

160

/ o Af

DENUMIREA INDICATORILOR

\ ■

__, 'i                 1

1                      î

Cod1 indicator

Prevederi bugetare anuale

Prevederi bugetare trimestriale

încasări realizate

Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)

■ 15.02

165

87

102

Impozit pe spectacole

15.02.01

165

87

102

Alte taxe pe servicii specifice

15.02.50

0

0

0

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)

16.02

29.438

18.020

18.620

Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01 + 16.02.02.02)

16.02.02

17.791

12.085

12.056

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice *)

16.02.02.01

X

X

X

|Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice *)

16.02.02.02

X

X

X

Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

16.02.03

4.400

2.325

1.985

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe

16.02.50

7.247

3.610

4.579

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)

00.11

23

10,00

5

Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)

18.02

23

10,00

5

Alte impozite si taxe

18.02.50

23

10,00

5

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)

00.12

23.837

10.418

11.354

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)

00.13

12.033

4.486

5.228

Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)

30.02

12.033

4.486

5.228

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societăților și companiilor națio

30.02.01

1.512

0

0

Venituri din concesiuni si inchirieri

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instituțiile publice

30.02.05

10.142

4.296

4.710

30.02.05.30

10.142

4.296

4.710

Venituri din dividende ( cod 30.02.08.02 )

30.02.08

379

190

518

jVenituri din dividende de la alti plătitori

30.02.08.02

379

190

518

Alte venituri din proprietate

30.02.50

0

0

0

Venituri din dobânzi (cod 31.02.03)

31.02

0

0

0

Alte venituri din dobânzi

31.02.03

0

0

0

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.

00.14

11.804

5.932

6.126

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

(cod 33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27+33.02.28+33.02.501

33.02

354

217

316

Venituri din prestări de servicii

33.02.08

0

0

o1

Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru intretinerea copiilor in crest

33.02.10

353

216

282

Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

33.02.12

0

0

0

Taxe din activitati cadastrale si agricultura

33.02.24

0

0

0

Contribuția lunară a părinților pentru întreținerea copiilor în unitățile de protecție

33.02.27

0

0

0

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despăgubiri

33.02.28

1

I

34

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.02.50

0

0

0

Venituri din taxe administrative, eliberări permise (cod 34.02.02+34.02.50)

34.02

“91

3

3

Taxe extrajudiciare de timbru

34.02.02

9

3

3

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

34.02.50

0

0

0

Amenzi, penalitati si confiscări (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)

35.02

7.476

3.868

3.815

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale

35.02.01

7.462

3.860'

3.808

Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declarației de

35.02.02

0

0

0

Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume

35.02.03

0

0

0

Alte amenzi, penalitati si confiscări

35.02.50

14

8

7

Diverse venituri

(cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.08+36.02.11+36.02.50)

36.02

3.960

1.839

1.987

Venituri din aplicarea prescripției extinctive

36.02.01

10

10

25

Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitățile instituțiilor publice

36.02.05

3.862

1.776

1.908

Taxe speciale

36.02.06

0

0

~o"

Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe

36.02.07

0

0

0

Venituri din ajutoare de stat recuperate

36.02.11

78

49

52

Sume provenite din finanțarea bugetara a anilor precedenti ( 36.02.32.02+36.02.;

36.02.32

0

0

0

Sume provenite din finanțarea bugetara a anilor precedenti, aferente secțiunii de

36.02.32.02

0

0

0

Sume provenite din finanțarea bugetara a anilor precedenti, aferente secțiunii de

36.02.32.03

0

0

0

Alte venituri

36.02.50

10

4

2

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.02.01+37.02.03+37.02.04-

37.02

5

5

5

Donații si sponsorizări

37.02.01

5

5

5

Kărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului loca! (cu semnul minus)

37.02.03

-12.625

0

0

r.'1

DENUMIREA INDICATORILOR

ll’H ' '

< - cJd ''indicator

Prevederi bugetare anuale

Prevederi bugetare trimestriale

încasări realizate

Vărsăminte din secțiunea de funcționare                                 9^ 11 1

-''37.02.04

12.625

0

O

Alte transferuri voluntare

37.02.50

0

0

0

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)

00.15

58

58

37

Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.'

39.02

58

58

37

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

39.02.01

8

8

7

Venituri din vanzarea locuințelor construite din fondurile statului

39.02.03

50

50

30

Venituri din privatizare

39.02.04

0

0

0

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului

39.02.07

0

0

0

Depozite speciale pentru construcții de locuințe

39.02.10

0

0

0

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02)

00.16

0

0

21.000

încasări din rambursarea împrumuturilor acordate

(cod 40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.13+40.02.14+40.02.50)

40.02

0

0

21.000

încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înființarea unor instituții și servicii publice de interes local sau a unor activități finanțate integral din

40.02.06

0

0

0

încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice și juridice

40.02.07

0

0

0

împrumuturi temporare din trezoreria statului**)

40.02.10

X

X

X

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de funcționare**)

40.02.11

X

X

X

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de dezvoltare**)

40.02.13

X

X

X

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor

40.02.14

0

0

21.000

încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate

40.02.50

0

0

0

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

7.202

3.846

3.845

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (coi

00.18

7.202

3.846

3.845

Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.02.01+42.02.05+42.02.10+42.02.12+ +42.02.13+42.02.15+42.02.16+ 42.02.18+42.02.20 +42.02.21+42.02.28+ +42.02.29+42.02.34 + 42.02.35+42.02.40 la 42.02.42+ 42.02.45+42.02.51 + +42.02.52+42.02.54+42.02.55+42.02.62+42.02.65 la 42.02.67+42.02.69+42.02.73)

42.02

7.202

3.846

3.845

Retehnologizarea centralelor termice și electrice de termoficare

42.02.01

0

0

0

Planuri si regulamente de urbanism

42.02.05

0

0

0

Finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente

42.02.10

0

0

0

Subvenții pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit

42.02.12

0

0

0

Subvenții pentru finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu și

42.02.13

0

0

0

Subvenții primite din Fondul Național de Dezvoltare**)

42.02.15

0

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod 42.02.16.01+42.02.16.02+42.02.16.03)

42.02.16

0

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

42.02.16.01

0

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

42.02.16.02

0

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

42.02.16.03

0

0

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod

42.02.18

0

0

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

42.02.18.01

0

0

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

42.02.18.02

0

0

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

42.02.18.03

0

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare

42.02.20

0

0

0

Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

42.02.21

0

0

0

Subvenții primite din Fondul de Intervenție**)

42.02.28

0

0

0

Finanțarea lucrărilor de cadastru imobiliar

42.02.29

0

0

0"7    !  ■            /

DENUMIREA INDICATORI LOR

L' cj)d ^indicator

Prevederi bugetare anuale

Prevederi bugetare trimestriale

încasări realizate

Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței^ cărbuni, combustibili petrolieri                                   ^'++2 —

zz

42.02.34

1

1

1

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea unităților de asistență medico-soci

42.02.35

0

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investiții in turism

42.02.40

0

0

0

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sanatatii

42.02.41

7.176

3.820

3.820

Sume primite de administrațiile locale în cadrul programelor FEGA implementai

42.02.42

0

0

0

Sume primite de administrațiile locale în cadrul programelor finanțate din Fondul Social European

42.02.45

0

0

0

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național (42.02.51.01+42.02.51.02)

42.02.51

0

0

0

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național, destinate secțiunii de funcționare a bugetului local

42.02.51.01

0

0

0

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național, destinate secțiunii de dezvoltare a bugetului local

42.02.51.02

0

0

0

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea investițiilor pentru instituții publice de asistenta sociala si unitati de asistenta medico-sociale

42.02.52

0

0

0

Subvenții pentru sprijinirea construirii de locuințe

42.02.54

0

0

0

Subvenții pentru finanțarea locuințelor sociale

42.02.55

Sume alocate din bugetul de stat aferente corecțiilor financiare

42.02.62

0

0

0

Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală

42.02.65

0

0

0

Subvenții din bugetul de stat alocate conform contractelor încheiate cu direcțiile de sănătate publică

42.02.66

0

0

0

Subvenții din sume obținute în urma scoaterii la licitație a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru finanțarea proiectelor de investiții

42.02.67

0

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferete perioadei de programare 2014-2020****)

42.02.69

25

25

24

Subvenții pentru realizarea activității de colectare, transport, depozitare și neutralizare a deșeurilor de origine animală

42.02.73

0

0

0

Subvenții de la alte administrații (cod 43.02.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08)

43.02

0

0

0

Subvenții primite de la bugetele consiliilor județene pentru protecția copilului

43.02.01

0

0

0

Subvenții de la bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetele locale, pentru finanțarea programelor pentru ocuparea temporară a forței de munca si

43.02.04

0

0

0

Subvenții primite de la alte bugete locale pentru instituțiile de asistență socială pentru persoanele cu handicap

43.02.07

0

0

0

Subvenții primite de la bugetele consiliilor locale și județene pentru ajutoare în situații de extremă dificultate**)

43.02.08

X

X

X

Sume primite de la UE/a)ti donatori in contul plăților efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 48.02.01 ia 48.02.05

48.02

158

158

157

Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod

48.02.01

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.01.01

Ct

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.01.02

0

0

0

Prefinanțare

48.02.01.03

“o1

0

0

Fondul Social European (FSE) (cod 48.02.02.01+48.02.02.02+48.02.02.03)

48.02.02

158

158

157

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.02.01

80

80

80

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.02.02

78

78

77

Prefinanțare

48.02.02.03

“o1

0

0

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod

00.02+00.16+00.17) - TOTAL

00.01 SF

300.275

170.231

155.691

VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.16)

49.90

286.370

148.704

142.353

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

00.02

293.098

166.410

151.870

A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)

00.03

281.886

155.992

140.516

AI. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.(

00.04

183.045

88.273

79.858

Al.l. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod 01.02)

00.05

3.176

1.476

1.155

Impozit pe profit    (cod 01.02.01)

01.02

3.176

1.476

1.155

DENUMIREA INDICATORILOR

■f o : » &

:

Prevederi bugetare anuale

Prevederi bugetare trimestriale

încasări realizate

impozit pe profit de la agenți economici 1)                                  i'1 '"

3.176

1.476

1.155

Al.2. IM POZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAl.'DK LA PERSOANE FIZICE       (cod 03.02+04.02)

00.06

179.869

86.797

78.703

Impozit

pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)

03.02

500

233

208

Impozit pe onorariul avocaților și notarilor publici

03.02.17

|Impozitu 1 pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul pei

03.02.18

500

233

208

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)

04.02

179.369

86.564

78.495

Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

179.369

86.564

78.495

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea

04.02.04

0

0

0

A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

00.07

0

0

0

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital de la persoane fizice (cod 0

05.02

0

0

0

Alte

impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

05.02.50

A2

IMPOZIT PE SALARII - TOTAL    - Restante anii anteriori - (cod 06.Oi

06.02

0

0

0

Cote defalcate din impozitul pe salarii - Restante anii anteriori -

06.02.02

A3

IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)

00.09

49.867

31.901

32.259

Im

pozitesi taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)

07.02

49.867

31.901

32.259

Impozit si taxa pe clădiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)

07.02.01

41.405

26.860

27.088

Impozit pe clădiri de la persoane fizice *)

07.02.01.01

X

X

X

Impozit si taxa pe clădiri de la persoane juridice *)

07.02.01.02

X

X

X

Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)

07.02.02

5.559

3.656

3.685

Impozit pe terenuri de la persoane fizice *)

07.02.02.01

X

X

X

Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *)

07.02.02.02

X

X

X

Impozitul pe terenul din extravilan *)

07.02.02.03

X

X

X

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

07.02.03

2.903

1.385

1.486

Alte

impozite si taxe pe proprietate

07.02.50

A4

IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02

00.10

48.974

35.818

28,399

Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06)

11.02

19.348

17.701

9.512

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor

11.02.01

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor si

11.02.02

16.324

15.795

7.606

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri

11.02.05

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale

11.02.06

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat

11,02.09

3.024

1.906

1.906

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (cod 12.02.07)

12.02

0

0

160

Taxe hoteliere

12.02.07

160

Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)

15.02

165

87

102

Impozit pe spectacole

15.02.01

I651

87’’

102

Alte

taxe De servicii specifice

15.02.50

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)

16.02

29.438

18.020

18.620

Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01 + 16.02.02.02)

16.02.02

17.791

12.085

12.056

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice *)

16.02.02.01

X

X

X

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice *)

16.02.02.02

X

X

X

Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

16.02.03

4.400

2.325

1.985

Alte

taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe

16.02.50

7.247

3.610

4.579

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)

00.11

23

10,00

5

Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)

18.02

23

10,00

5

Alte impozite si taxe

18.02.50

23

10,00

5

C.

VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)

00.12

11.212

10.418

11.354

CI

VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)

00.13

12.033

4.486

5.228

Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)

30.02

12.033

4.486

5.228

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societăților și companiilor națio

30.02.01

1.512

0

0

Venituri din concesiuni si inchirieri

30.02.05

10.142

4.296

4.710

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instituțiile publice

30.02.05.30

10.142

4.296

4.710

Venituri din dividende ( cod 30.02.08.02 )

30.02.08

379

190

518

- -                               -      — — - T, i

DENUMIREA INDICATORILOR

W

Cod'

-indicilor

^Prevederi / bugetare

1 anuale

Prevederi bugetare trimestriale

încasări realizate

Dividende de virat de către societățile si companiile naționale si societățile cu capital majoritar de stat

1 ■ ’i' -QCl^țgX 3trt7£08.03

379

190

518

Alte venituri din proprietate

30.02.50

Venituri din dobânzi (cod 31.02.03)

31.02

0

0

0

Alte venituri din dobânzi

31.02.03

C2

VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.

00.14

-821

5.932

6.126

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

(cod 33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27+33.02.28+33.02.50)

33.02

354

217

316

Venituri din prestări de servicii

33.02.08

Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru intretinerea copiilor in crcse

33.02.10

353

216

282

Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

33.02.12

Taxe din activitati cadastrale si agricultura

33.02.24

Contribuția lunară a părinților pentru întreținerea copiilor în unitățile de protecție

33.02.27

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despăgubiri

33.02.28

1

1

34

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.02.50

Venituri din taxe administrative, eliberări permise (cod 34.02.02+34.02.50)

34.02

9

3

3

Taxe extrajudiciare de timbru

34.02.02

9

3

3

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

34.02.50

Amenzi, penalitati si confiscări (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)

35.02

7.476

3.868

3.815

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale

35.02.01

7.462

3.860

3.808

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate

35.02.01.02

7.462

3.860

3.808

Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declarației de

35.02.02

Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii

35.02.03

Alte amenzi, penalitati si confiscări

35.02.50

14

8

7

Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.11+36.02.50)

36.02

3.960

1.839

1.987

Venituri din aplicarea prescripției extinctive

36.02.01

10

10

25

Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitățile instituțiilor publice

36.02.05

3.862

1.776

1.908

Taxe speciale

36.02.06

Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate in cursul procesului de executare

36.02.14

78

49

52

Sume provenite din finanțarea bugetara a anilor precedenti ( 36.02.32.03)

36.02.32

“ol

0

0

Sume provenite din finanțarea bugetara a anilor precedenti, aferente secțiunii de funcționare

36.02.32.03

Alte venituri

36.02.50

1~(+

4

2

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.02.01+37.02.03+37.02.5(

37.02

-12.620

5

5

Donații si sponsorizări

37.02.01

5

5

5

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

37.02.03

-12.625

fi

0

Alte transferuri voluntare

37.02.50

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02)

00.16

0

0

0

încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.50)

40.02

0

0

0

încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înființarea unor instituții și servicii publice de interes local sau a unor activități finanțate integral din

40.02.06

încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice și juridice

40.02.07

împrumuturi temporare din trezoreria statului**)

40.02.10

X

X

X

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de funcționare**)

40.02.11

X

X

X

încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate

40.02.50

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

7.177

3.821

3.821

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (coi

00.18

7.177

3.821

3.821

Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.02.21+42.02.28+42.02.34 + 42.02.35 +42.02.41 + 42.02.42 + 42.02.45+42.02.51+42.02.54+42.02.66+42.02.73)

42.02

7.177

3.821

3.821

Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

42.02.21

Subvenții primite din Fondul de Intervenție**)

42.02.28

Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne,

42.02.34

1

1

1

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea unităților de asistență medico-soci

42.02.35

!            '                                      A

■ -7                         - mii lei -

■p—"+---7—7—---r+---H—v;----;—r——ee----r—r

-- -------•-------------------------------—*------------; ;— Li (   :

DENUMIREA INDICATORILOR

---> ■  —w

W// /indicator

Prevederi bugetare anuale

Prevederi bugetare trimestriale

încasări realizate

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sanatatii

7.176

3.820

3.820

Sume primite de administrațiile locale în cadrul programelor FEGA impfenteffi^Si

. 42^2.42

Sume primite de administrațiile locale în cadrul programelor finanțate din

42.02.45

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național (42.02.51.01)

42.02.51

0

0

0

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național, destinate secțiunii de funcționare a bugetului local

42.02.51.01

Subvenții pentru sprijinirea construirii de locuințe

42.02.54

Subvenții din bugetul de stat alocate conform contractelor încheiate cu direcțiile de sănătate publică

42.02.66

Subvenții pentru realizarea activității de colectare, transport, depozitare și neutralizare a deșeurilor de origine animală

42.02.73

Subvenții de la alte administrații (cod 43.02.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08)

43.02

0

0

0

Subvenții primite de la bugetele consiliilor județene pentru protecția copilului

43.02.01

Subvenții de la bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetele locale, pentru finanțarea programelor pentru ocuparea temporară a forței de munca si

43.02.04

---

Subvenții primite de la alte bugete locale pentru instituțiile de asistență socială pentru persoanele cu handicap

43.02.07

Subvenții primite de la bugetele consiliilor locale și județene pentru ajutoare în situații de extremă dificultate**)

43.02.08

X

X

X

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02) - TOTAL

00.01 SD

12.866

241

21.218

VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)

49.90

58

58

21.037

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

00.02

12.625

0

0

A. VENITURI FISCALE (cod 00.10)

00.03

0

~0

0

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02)

00.10

0

0

0

Sume defalcate din TVA (cod 11.02.07)

11.02

0

0

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru Programul de dezvoltare a infrastructurii si a bazelor sportive din spațiul rural

11.02.07

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.14)

00.12

12.625

0

0

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 36.02+37.02)

00.14

12.625

0

0

Diverse venituri (cod 36.02.07)

36.02

0

0

0

(Vărsăminte din amortizarea mijloacelor fixe

36.02.07

Sume provenite din finanțarea bugetara a anilor precedenti ( 36.02.32.02)

36.02.32

~o1

0

ol

Sume provenite din finanțarea bugetara a anilor precedenti, aferente secțiunii de dezvoltare

36.02.32.02

0

0

0

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.02.04)

37.02

12.625

“o1

o

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.02.04

12.625

0

0

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)

00.15

58

58

37

Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.

39.02

58

58

37

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

39.02.01

8

8

7

Venituri din vanzarea locuințelor construite din fondurile statului

39.02.03

50

50

30

Venituri din privatizare

39.02.04

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului

39.02.07

0

“o1

0

Depozite speciale pentru construcții de locuințe

39.02.10

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02)

00.16

0

0

21.000

încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02.13+40.02.14)

40.02

0

0

21.000

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de dezvoltare**)

40.02.13

X

X

X

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor

40.02.14

0

0

21.000

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

25

25

24

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cot

00.18

25

25

24

Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.02.01+42.02.05+42.02.10+42.02.12 +42.02.13+42.02.15 +42.02.16+ 42.02.18+42.02.20+42.02.29+42.02.40+42.02.51 + +42.02.52+42.02.55+42.02.62+42.02.65+42.02.67+42.02.69)

42.02

25

25

24

Retehnologizarea centralelor termice și electrice de termoficare

42.02.01

Planuri si regulamente de urbanism

42.02.05


DENUMIREA INDICATORI L Q R,\  ? ??■

■ 'indicator i Jr

Prevederi bugetare anuale

Prevederi bugetare trimestriale

încasări realizate

Finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțților.-cxistente cu destinație de locuință

42.02.10

Subvenții pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit

42.02.12

Subvenții pentru finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu și

42.02.13

Subvenții primite din Fondul Național de Dezvoltare ***)

42.02.15

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate(cod 42.02.16.01+42.02.16.02+42.02.16.03)

42.02.16

0

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

42.02.16.01

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

42.02.16.02

_

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

42.02.16.03

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod 42.02.18.01+42.02.18.02+48.02.18.03)

42.02.18

0

0

0

"1

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de

42.02.18.01

-1

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

42.02.18.02

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

42.02.18.03

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare

42.02.20

Finanțarea lucrărilor de cadastru imobiliar

42.02.29

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investiții in turism

42.02.40

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național (42.02,51.02)

42.02.51

0

0

0

Subvenții primite de Ia bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național, destinate secțiunii de dezvoltare a bugetului local

42.02.51.02

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea investițiilor pentru instituții publice de asistenta sociala si unitati de asistenta medico-sociale

42.02.52

Subvenții pentru finanțarea locuințelor sociale

42.02.55

Sume alocate din bugetul de stat aferente corecțiilor financiare

42.02.62

Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală

42.02.65

Subvenții din sume obținute în urma scoaterii la licitație a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru finanțarea proiectelor de investiții

42.02.67

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferete perioadei de programare 2014-2020****)

42.02.69

25

25

24

Sume primite de la UE/alti donatori in contul plăților efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 48.02.01 la 48.02.05

48.02

158

158

157

Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod

48.02.01

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.01.01

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.01.02

0

0

0

Prefinanțare

48.02.01.03

0

0

0

Fondul Social European (FSE) (cod 48.02.02.01+48.02.02.02+48.02.02.03)

48.02.02

158

158

157

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.02.01

80

80

80

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.02.02

78

78

77

Prefinanțare

48.02.02.03

0

0

0
... O .4 , X ■ă — ■ \

:îj / \ * 11 EXECUȚIA BUGETULUI LOCAL DETALIATĂ LA CHELTUIELI >E CAPITOLE, SUBCAPITOLE ȘI PARAGRAFE


- mii lei -

LA DATA DE JO LUNIig 2019

      'T5'. '

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevederi bugetare anuale

Prevederi bugetare trimestriale

Plăți efectuate

TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+63.02+69.02+79.02)

49.02

402.097

213.727

149.938

CHELTUIELI CURENTE

01

300.275

157.264

130.395

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

87.478

43.634

37.436

TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII

20

93.945

54.282

41.043

TITLULUI DOBÂNZI

30

3.747

1.900

0

TITLUL IV SUBVENȚII

40

47.300

27.219

27.219

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

50

18.700

3.000

0

TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI

51

19.798

10.956

10.946

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55

3.075

1.957

1.957

TITLUL VIII ASISTENȚĂ SOCIALĂ

57

23.067

12.560

11.343

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI

59

3.345

1.829

556

PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

58

9.027

4.707

991

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

92.615

51.683

18.893

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71

92.612

51.683

18.893

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE

72

3

0

0

Titlul XVII PLĂȚI EFECTUATE IN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT

85

0

0

-478

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)

50.02

58.298

22.320

13.257

AUTORITĂȚI PUBLICE Șl ACȚIUNI EXTERNE (cod 51.02.01)

51.02

33.096

15.683

12.077

Cheltuieli curente (cod 10+20)

01

27.360

13.698

11.719

Titlul I Cheltuieli de personal

10

21.200

11.189

9.758

Titlul 11 Bunuri și servicii

20

6.000

2.434

1.928

Titlul IX Alte cheltuieli

59

160

75

65

Titlul XVII Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

85

0

0

-32

Titlul Vili Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

58

3.980

1.972

350

Cheltuieli de capital (cod 71)

70

1.7561

13

8

Titlul XII Active nefinanciare

71

1.756

13

8

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.(1

54.02

21.455

4.737

1.180

Cheltuieli curente (cod 20+j50+5^]_

01

21.412

4.694

1.137

Titlul II Bunuri și servicii

20

594

594

37

Titlul V Fonduri de rezervă

50

18.700

3.000

Titlul VI Transferuri între unități ale administrației publice (SF)

51

2.118

1.100

1.100

Titlul VI Transferuri între unități ale administrației publice (SD)

51

43

43

43

TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICĂ ȘI ÎMPRUMUTURI (cod 01+79)

55.02

3.747

1.900

~(T

Cheltuieli curente2cod_20+30j__

01

3.747

1.900

0

Titlul II Bunuri și servicii

20

0

0

0

Titlul III Dobânzi

30

3.747

1.900

0

Operațiuni financiare

79

0

0

0

Titlul XV împrumuturi

80

0

0

0

Titlul XVI Rambursări de credite

81

0

o1

0

TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL INTRE DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI (cod 56.02.06+56.02.07+56.02.09)

56.02

0

0

0

Cheltuieli curente (cod 51)

01

0

0

0

Titlul VI Transferuri între unități ale administrației publice

51

0

o1

0

Partea a Il-a APĂRARE, ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ

59.02

16.094

8.153

6.224

APĂRARE (cod 60.02.02)

60.02

ORDINE PUBLICA ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ (cod 61.02.03+61.02.05+61.02

61.02

16.094

8.153

6.224

Cheltuieli curente (cod 10+20+57)

01

14.961

7.220

6.111

Titlul! Cheltuieli de personal

10

13.221

6.464

5.752
- mii Iei -

----------------------------------------------------------------ft-g-- J,         ' \ O

1 DENUMIREA INDICATORILOR    ,1?

—1---------

Cod (Indicator

Prevederi bugetare anuale

Prevederi bugetare trimestriale

Plăți efectuate

Titlul II Bunuri și servicii                                                   ■ 1               4- '

r

20

1.560

670

289

Titlul VIII Asistență socială                                            A oțiJ

57

0

0

0

Titlul IX Alte cheltuieli

59

180

86

70

Cheltuieli de capital (cod 71)

70

1.133

933

141

Titlul XII Active nefinanciare

71

1.133

933

141

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod

63.02

151.097.00

83.805

60.439

ÎNVĂȚĂMÂNT (cod 65.02.03 Ia 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)

65.02

44.298,00

30.031

13.853

Cheltuieli curente (cod 10+20+55+57+59^

01

25.526,00

19.120

8.889

Titlul I Cheltuieli de personal

10

423

221

94

Titlul II Bunuri și servicii

20

18.021

14.150

5.814

Titlul VII Alte transferuri

55

3.075,00

1.957

1.957

Titlul VIII Asistență socială

57

1.890

1.669

873

Titlul IX Alte cheltuieli

59

2.117

1.123

’ 151

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

58

305

305

72

Cheltuieli de capițal_[cod_71)_^

70

18.467

10.606

4.916

Titlul XJI Active nefinanciare

71

18.467

10.606

4.916

SĂNĂTATE (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)

66.02

7.792

4.144

3.850

Cheltuieli curejțte (cod 10+20+57)

01

7.792

4.144

3.850

Titlul I Cheltuieli de personal

10

7.632,00

4.076,00

3.803

Titlul II Bunuri și servicii

20

99,00

36,00

20

Titlul VIII Asistență socială

57

40

19

~Î61

Titlul IX Alte cheltuieli

59

21

13

11

Cheltuieli de capital (cod 71)

70

0

0

0

Titlul X.II Active nefinanciare

71

0

0

0

CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)

67.02

49.695

25.056

22.221

Cheltuieli curente (cod 10+20+51+55+57+59}_

01

42.433

22.759

21.811

Titlul I Cheltuieli de personal

10

3.308

1.572

1.249

Titlu! II Bunuri ți servicii

20

21.335

11.174

10.773

Titlul VI Transferuri între unități ale administrației publice (SF)

51

17.500

9.783

9.773

Titlul VII Alte transferuri

55

0

0

“ol

Titlul VIII Asistență socială

57

0

0

0

Titlul IX Alte cheltuieli

59

290

230

16

Titlul VI Transferuri între unități ale administrației publice (SD)

51

137

30l

30

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

58

580

580

0

Cheltuieli de capița^cod^Țlj

70

6.545

1.687

3811

Titlul XII Active nefinanciare

71

6.542

1.687

381

Titlul XIII Active financiare

72

3

0

~oi

Titlul XVII Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent (SF)

85

0

0

0

Titlul XVII Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent (SD)

85

0

0

-1

ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALA (cod 68.02.04 la 68.02.06+68.02.10 la 68.02.12+68.02.15+68.02.50)

68.02

49.312,00

24.574

20.515

Cheltuieli curente (cod 10+20+57+Ș9)

01

44.796,00

22.621

19.949

Titlul I Cheltuieli de personal

10

21.377

10.491,00

8.479

Titlul II Bunuri și servicii

20

1.937,00

1.072,00

862

Titlu! VIII Asistență socială

57

21.137,00

10.872

10.454

Titlul IX Alte cheltuieli

59

345,00

186

154

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

58

4.162

1.850

569

Cheltuieli de capițaj_(cod_7^2_

70

354

103

4

Titlul X.II Active nefinanciare

71

354

103

4

Partea a IV-a SERVICII Șl DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU ȘI APE (cod 70.02+74.02)

69.02

82.014

43.872

31.513

LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ (cod 70.02.03+70.02.05 la 1

70.02

52.614

29.873

20.053

Cheltuieli curente (cod 10+20+57)

01

32.100

18.156

15.886

Titlu! I Cheltuieli de .personal

10

11.309

5.323

4.464

Titlul 11 Bunuri și servicii

20

20.691

12.779

1 1.380

l> ?/' /          v '

DENUMIREA INDICAT O'II EL Q R

’ • 1 . 1

l Cod indicator

Prevederi bugetare anuale

Prevederi bugetare trimestriale

Plăți efectuate

Titlul VII [Alte transferuri

55

0

0

0

Titlul VIII Asistență socială                                     T ' T\ ,71

57

0

0

0

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile-. ■    ■ ■ ■■ . . '

56

0

0

0

Titlul IX Alte cheltuieli

59

100

54

42

Cheltuieli de capital (cod 71+72)

70

20.514

11.717

4.465

Titlu! XII Active nefinanciare

71

20.514

11.717

4.465

Titlul XIII Active financiare

72

0

0

0

Operațiuni financiare

79

0

0

0

Titlul XVI Rambursări de credite

81

0

0

0

PROTECȚIA MEDIULUI (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06)

74.02

29.400

13.999

11.460

Cheltuieli curente (cod 10+20)

01

16.902

8.070

7.258

Titlul I Cheltuieli de personal

10

149

73

61

Titlul II Bunuri și servicii

20

16.751

7.995

7.197

Titlul IX Alte cheltuieli

59

2

2

”ol

Titlul VII Alte transferuri (SD)

55

0

0

0

Cheltuieli de capița^co^Jlj

70

12.498

5.929

4.202

Titlul XII Active nefinanciare

71

12.498

5.929

4.202

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)

79.02

94.594

55.577

38.505

ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ȘI DE MUNCĂ (cod 80.

80.02

1.785

200

0

Cheltuieli de capital (cod 71)

70

1.785

200

0

Titlul XII Active nefinanciare

71

1.785

200

~ol

COMBUSTIBILI ȘI ENERGIE (cod 81.02.06+81.02.07+81.02.50)

81.02

20.057

13.354

13.354

Cheltuieli curente (cod 40)

01

20.057

13.354

13.354

Titlul 11 Bunuri și servicii

20

57

0

0

Titlul IV Subvenții

40

20.000

13.354

13.354

Cheltuieli de capita£Jcod.71j

70

0

“ol

0

Titlul XII Active nefinanciare

71

0

0

0

Titlul XIII Active financiare

72

~ol

0

0

AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA ȘI VÂNĂTOARE (cod 83

83.02

TRANSPORTURI (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)

84.02

72.752

42.023

25.75/

Cheltuieli curente (cod 10_+2(R40j_

01

43.189

21.528

20.431

Titlul I Cheltuieli de personal

10

8.859

4.225

3.776

Titlul II Bunuri și servicii

20

6.900

3.378

2.743

Titlul IV Subvenții

40

27.300

13.865

13.865

Titlul IX Alte cheltuieli

59

130

60

47

Cheltuieli de capital (cod 7j+72j

70

29.563

20.495

4.776

Titlul XII Active nefinanciare

71

29.563

20.495

4.776

Titlul XIII Active financiare

72

0

0

0

ALTE ACȚIUNI ECONOMICE (cod 87.02.01+87,02.03 la 87.02.05+87.02.50)

87.02

~~o\

0

0

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile

56

0

0

0

Cheltuieli de capițal^cod 71j

70

0

0

0

Titlul XII Active nefinanciare

71

0

0

0

1 1

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

96.02

88.956

43.255

26.971

REZERVE

97.02

EXCEDENT (cod 00.01-49.02)

98.02

0

0

26.971

DEFICIT      (cod 49.02-00.01)

99.02

88’.956

43.255

0

CHELTUIELILE SECȚIUNI/ DE FUNCȚIONARE (cod

49.02

300.275

157.264

129.982

CHELTUI ELI CURENTE

01

300.275

157.264

130.427

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

87.478

43.634

37.436

TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII

20

93.945

54.282

41.043

TITLULUI DOBÂNZI

30

3.747

1.900

0

TITLUL IV SUBVENȚII

40

47.300

27.219

27.219

TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ

50

18.700

3.000

0

TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI

51

19.618

10.883

10.873

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55

3.075

1.957

1.957

TITLUL VIII ASISTENȚĂ SOCIALĂ

57

23.067

12.560

11.343

DENUMIREA INDICATORILOR    p:

5-----------------

Ă Cod

indicator y

Prevederi bugetare anuale

Prevederi bugetare trimestriale

Plăți efectuate

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI                V.QlĂvO      ’C

7   59

3.345

1.829

556

Titlul XVII PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚlȘl -- '  ;

RECUPERATE ÎN ANUL CURENT                   L'

85

0

0

-445

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+5?ȚJ2T55?02)

50.02

52.519

20.292

12.856

AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE (cod 51.02.01)

51.02

27.360

13.698

11.719

Cheltuieli curente (cod 10+20)

01

27.360

13.698

11.751

Titlul I Cheltuieli de personal

10

21.200

11.189

9.758

Titlul II Bunuri și servicii

20

6.000

2.434

1.928

Titlul IX Alte cheltuieli

59

160

75

65

Titlul XVII Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

85

-32

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.1

54.02

21.412

4.694

1.137

Cheltuieli curente (cod 20+50+51J

01

21.412

4.694

1.137

Titlul II Bunuri și servicii

20

594

594

37

Titlul V Fonduri de rezervă

50

18.700

3.000

0

Titlul VI Transferuri între unități ale administrației publice

51

2.118

1.100

1.100

TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICĂ ȘI ÎMPRUMUTURI (cod 01+79)

55.02

3.747

1.900

0

Cheltuieli curente (cod 20+30)

01

3.747

1.900

0

Titlul II Bunuri și servicii

20

Titlul III Dobânzi

30

3.747

1.900

0

Operațiuni financiare

79

0

0

0

Titlul XV împrumuturi

80

Titlul XVI Rambursări de credite

81

TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL ÎNTRE DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI (cod 56.02.06+56.02.07+56.02.09)

56.02

0

0

0

Cheltuieli curentejcod^j

01

0

0

0

Titlul VI Transferuri între unități ale administrației publice

51

Partea a Il-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

59.02

0

0

0

APARARE (cod 60.02.02)

60.02

ORDINE PUBLICA ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ (cod 61.02.03+61.02.05+61.02

61.02

14.961

7.220

6.083

Cheltuieli curente (cod 10+20+57)

01

14.961

7.220

6.083

Titlul I Cheltuieli de personal

10

13.221

6.464

5.752

Titlul II Bunuri și servicii

20

1.560

670

289

Titlul VIII Asistență socială

57

Titlul IX Alte cheltuieli

59

180

86

70

Titlul XVII Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

85

-28

Partea a IlI-a CHELTUIELI SOCIAL CULTURALE (cod

63.02

120.547

68.644

54.468

ÎNVĂȚĂMÂNT (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)

65.02

25.526

19.120

8.865

Cheltuieli curente (cod 10+20+55+57+59}_

01

25.526

19.120

8.865

Titlul 1 Cheltuieli de personal

10

423

221

94

Titlul II Bunuri și servicii

20

18.021

14.150

5.814

Titlul VII Alte transferuri

55

3.075

1.957

1.957

Titlul VIII Asistență socială

57

1.890

1.669

873

Titlul IX Alte cheltuieli

59

2.117

1.123

151

Titlul XVII Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

85

-24

SĂNĂTATE (cod 66.02.06+66,02.08+66.02.50)

66.02

7.792

4.144

3.850

Cheltuieli curente (cod 10+20+57ț_

01

7.792

4.144

3.850

Titlul I Cheltuieli de personal

10

7.632

4.076

3.803

Titlul II Bunuri și servicii

20

99

36

201

Titlul VIII Asistență socială

57

40

19

Tâl

Titlul IX Alte cheltuieli

59

21

13

ii

CULTURA, RECREERE ȘI RELIGIE (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)

67.02

42.433

22.759

2/.S/Z

Cheltuieli curente (cod 10+20+51+55+574^9}

01

42.433

22.759

21.811

Titlul I Cheltuieli de personal

10

3.308

1.572

1.249

Titlul II Bunuri și servicii

20

21.335

11.174

10.773

Titlul VI Transferuri între unități ale administrației publice

51

17.500

9.783

9.773

Titlul VII Alte transferuri

55

Titlul VIII Asistență socială

57

Titlul IX Alte cheltuieli

59

290

230

16

,         _______________ - mu lei -

ti - | / "j          d /

DENUMIREA I N D I C A T O R I L O R u

cJ»d

Jndlfcator

Prevederi bugetare anuale

Prevederi bugetare trimestriale

Plăți     |

efectuate

ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚA SOCIALA (cod 68.02.04 Ia 68.02.06+6».0,2.l0 la 68.02.12+68.02.15+68.02.50)

-

68.02

44.796

22.621

19.942

Cheltuieli curente (cod 10+20+57+59]

01

44.796

22.621

19.949

Titlul 1 Cheltuieli de personal

10

21.377

10.491

8.479

Titlul II Bunuri și servicii

20

1.937

1.072

862

Titlul VII! Asistență socială

57

21.137

10.872

10.454

Titlul IX Alte cheltuieli

59

345

186

154

Titlul XVII Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

85

-7

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI

69.02

LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ (cod 70.02.03+70.02.05 la ’

70.02

32.100

18.156

15.588

Cheltuieli curente (cod I0+2(H57]

01

32.100

18.156

15.886

Titlul I Cheltuieli de personal

10

11.309

5.323

4.464

Titlul II Bunuri și servicii

20

20.691

12.779

11.380

Titlul VIII Asistență socială

57

Titlul IX Alte cheltuieli

59

100

54

42

Operațiuni financiare

79

0

0

0

Titlul XVI Rambursări de credite

81

Titlul XVII Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

85

-298

PROTECȚIA MEDIULUI (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06)

74.02

16.902

8.070

7.258

Cheltuieli curente (cod 10+20)

01

16.902

8.070

7.258

Titlul I Cheltuieli de personal

10

149

73

61

Titlul II Bunuri și servicii

20

16.751

7.995

7.197

Titlul IX Alte cheltuieli

59

2

2

0

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)

79.02

63.246

34.882

33.729

ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ȘI DE MUNCĂ (cod 80.

80.02

COMBUSTIBILI ȘI ENERGIE (cod 81.02.06+81.02.07+81.02.50)

81.02

20.057

13.354

13.354

Cheltuieli curente(cod 40)

01

20.057

13.354

13.354

Titlul II Bunuri și servicii

20

57

0

0

Titlul IV Subvenții

40

20.000

13.354

13.354

AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA ȘI VÂNĂTOARE (cod 83j

83.02

0

0

0

TRANSPORTURI (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)

84.02

43.189

21.528

20.375

Cheltuieli curente (cod 10+20+40£_

01

43.189

21.528

20.431

Titlul I Cheltuieli de personal

10

8.859

4.225

3.776

Titlul II Bunuri și servicii

20

6.900

3.378

2.743

Titlul IV Subvenții

40

27.300

13.865

13.865

Titlul IX Alte cheltuieli

59

130

60

47

Titlul XVII Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

85

-56

ALTE ACȚIUNI ECONOMICE (cod 87.02.01+87.02.03 la 87.02.05+87.02.50)

87.02

0

0

0

REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

96.02

0

12.967

25.709

REZERVE

97.02

EXCEDENT SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 00.01 SF-49.02 SF)

98.02

0

12.967

25.709

DEFICIT      (cod 49.02 SF-00.01 SF)

99.02

0

0

0

li   •

CHEL TUIELILE SECȚIUNI DE DEZVOL TARE (cod

49.02

101.822

56.463

19.956

TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

51

180

73

73

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55

0

0

0

PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

58

9.027

4.707

991

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

92.615

51.683

18.893

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71

92.612

51.683

18.893

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE

72

3

0

0

Titlul XVII PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT

85

0

0

-1

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)

50.02

5.779

2.028

401

AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE (cod 51.02.01)

51.02

5.736

1.985'

358

Titlul X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului

58

3.980

1.972

350

Cheltuieli de capital (cod 71]

70

1.756

13

8

Xv\- mii lei

DENUMIREA IN D 1 C ATO RI LO:R

Cod incțjcator

Prevederi bugetare anuale

Prevederi bugetare trimestriale

Plăți efectuate

Titlul XII Active nefinanciare

771

1.756

13

8

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 54.02.05 la 54.02.07^4.02.10+^1

/ 54.02

43

43

43

Titlul VI Transferuri între unități ale administrației publice

51

43

43

43

Partea a Il-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

59.02

APARARE (cod 60.02.02)

60.02

ORDINE PUBLICA ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ (cod 61.02.03+61.02.05+61.02

61.02

1.133

933

141

Cheltuieli de capital (cod 71)

70

1.133

933

141

Titlul XII Active nefinanciare

71

1.133

933

141

Partea a IlI-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod

63.02

ÎNVĂȚĂMÂNT (cod 65;02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)

65.02

18.772

10.911

4.988

Titlu! VIII Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

58

305

305

72

Cheltuieli de capița^cod_71)

70

18.467

10.606

4.916

Titlul XII Active nefinanciare

71

18.467

10.606

4.916

Titlul XVII Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

85

SĂNĂTATE (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)

66.02

0

0

0

Cheltuieli de capihdjcoț^Jl)

70

0

0

0

Titlul XII Active nefinanciare

71

0

0

CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)

67.02

7.262

2.297

410

Titlul VI Transferuri între unități ale administrației publice

51

137

30

30

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

58

580

580

Cheltuieli de capital (cod 71)

70

6.545

1.687

381

Titlul XII Active nefinanciare

71

6.542

1.687

381

Titlul XIII Active financiare

72

3

0

0

Titlul XVII Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

85

-1

ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALA (cod 68.02.04 ia 68.02.06+68.02.10 la 68.02.12+68.02.15+68.02.50)

68.02

4.516

1.953

573

Titlul X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.1 1+58.12+58.15+58.16+58.30)

58

4.162

1.850

569

Cheltuieli de capițal_£cod^4)

70

354

103

4

Titlul X.II Active nefinanciare

71

354

103

4

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)

69.02

33.012

17.646

8.667

LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ (cod 70.02.03+70.02.05 la

70.02

20.514

11.717

4.465

Titlul VII (Alte transferuri

55

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile

56

Cheltuieli de capital (cod 7l+72)_

70

20.514

11.717

4.465

Titlul XII Active nefinanciare

71

20.514

11.717

4.465

Titlul XIII Active financiare

72

Titlul XVII Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

85

PROTECȚIA MEDIULUI (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06)

74.02

12.498

5.929

4.202

Titlul VII Alte transferuri

55

0

0

0

Cheltuieli de capital (cod 71)

70

12.498

5.929

4.202

Titlul XII Active nefinanciare

71

12.498

5.929

4.202

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)

79.02

31.348

20.695

4.776

ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ȘI DE MUNCĂ (cod 80.

80.02

1.785

" 200

0

Cheltuieli de capital (cod 71)

70

1.785

200

0

Titlul X Active nefinanciare

71

1.785

200

COMBUSTIBILI ȘI ENERGIE (cod 81.02.06+81.02.07+81.02.50)

81.02

0

0

0

Cheltuieli de capital (cod 71J

70

0

0

0

Titlul XII Active nefinanciare

71

Titlul XIII Active financiare

72

AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA ȘI VÂNĂTOARE (cod 83

83.02

0

0

0

TRANSPORTURI (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)

84.02

29.563

20.495

4.776

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile

56

0

0

0

Cheltuieli de capital (cod 71+72)

70

29.563

20.495

4.776

Titlul XII Active nefinanciare

71

29.563

20.495

4.776


- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevederi bugetare anuale

Prevederi bugetare trimestriale

Plăți efectuate

Titlul XIII Active financiare

72

ALTE ACȚIUNI ECONOMICE (cod 87.02.01+87.02.03 la 87.02.05+87.02.50)

87.02

0

0

Titlu! VIII Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile

56

Cheltuieli de capițal£cod^l}

70

0

0

0

Titlul X Active nefinanciare

71

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

96.02

88.956

56.222

1.262

REZERVE

97.02

EXCEDENT (cod 00.01 SD-49.02 SD)

98.02

0

0

1.262

DEFICITUL SECȚIUNII DE DEZVOLTARE '*    (cod 49.02 SD-00.01 SD)

99.02

88.956

56.222

0