Hotărârea nr. 214/2019

HCL rectificare buget insitutii venituri proprii


JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2019

Consiliul Local al Municipiului Pitești întrunit în ședință ordinară; Având în vedere:

  • - Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

  • - Raportul nr. 32.531/2019 al Direcției Economice;

  • -  Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.33274/2019, nr.33275/2019, nr.33276/2019, nr.33277/2019 și nr.33278/2019;

Văzând prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1661 bis/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de încasare și utilizare a fondurilor bănești primite sub forma donațiilor și sponsorizărilor de către instituțiile publice, precum și ale Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legi        entru


elaborarea actelor normative, republicată cu modificările și completăril^Ărlte

în temeiul dispozițiilor art.196 alin.(l) lit. „a” din Codul admir/s

HOTĂRĂȘTE:


Art.l. Nivelurile de venituri ale bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2019 se rectifică în sensul suplimentării cu suma de 36,55 mii lei la capitolul 37.10 „Transferuri voluntare, altele decât subvențiile”, subcapitolul 01 „Donații și sponsorizări”.

Art.2. Nivelurile de cheltuieli ale bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2019 se rectifică, după cum urmează:

  • a) în sensul suplimentării cu suma de 31,05 mii lei la capitolul 65.10 „învățământ64, subcapitolul 04 „învățământ secundar”, paragraful 01 „învățământ secundar inferior”, titlul 20 „Bunuri și servicii”;

  • b) în sensul suplimentării cu suma de 5,50 mii lei la capitolul 67.10 „Cultură, recreere și religie”, subcapitolul 03 „Servicii culturale”, paragraful 30 „Alte servicii culturale”, titlul 20 „Bunuri și servicii”.

Art.3. Modificările în volumul și structura bugetelor ordonatorilor de credite se regăsesc în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. H.C.L. nr. 109/2019 privind aprobarea bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2019, cu modificările și completările ulterioare, H.C.L. nr.l 10/2019 privind aprobarea bugetului instituțiilor de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Pitești pe anul 2019, cu modificările și completările ulterioare și H.C.L. nr.l 16/2019 privind aprobarea bugetului Centrului Cultural Pitești pe anul 2019, cu modificările și completările ulterioare se modifică în mod corespunzător, potrivit prezentei hotărâri.

Art.5. Direcția Servicii Publice și Achiziții, Direcția Economică și ordonatorii de credite care beneficiază de prevederile prezentei vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora de către Secretarul Municipiului Pitești.


Contrasemnează pentru legalitate, SECRETAR Andrei-Cătă


Pitești,

Nr. 214 din 18.07.2019

Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. ^/// din /țf, $7,2019

Rectificarea bugetului Școlii Gimnaziale „Traian” Pitești pe anul 2019

- mii lei -

Denumirea indicatorilor

Clasificația bugetară

Program 2019

din care:

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Titlu

Articol

Trim.

III

0

1

2

3

4

5

6

7

Venituri - Total, din care:

31,05

31,05

Donații și sponsorizări

37.10

01

31,05

31,05

Cheltuieli - Total, din care:

31,05

31,05

Deplasări, detașări, transferări

65.10

04

01

20

20.06

31,05

31,05

Rectificarea bugetului Centrului Cultural Pitești pe anul 2019

- mii lei -

Denumirea indicatorilor

Clasificația bugetară

Program 2019

din care:

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Titlu

Articol

Trim.

III

0

1

2

3

4

5

6

7

Venituri - Total, din care:

5,50

5,50

Donații și sponsorizări

37.10

01

5,50

5,50

Cheltuieli - Total, din care:

5,50

5,50

Alte cheltuieli

67.10

03

30

20

20.30

5,50

5,50