Hotărârea nr. 213/2019

HCL privind rectificare buget mun Pitesti pe 2019

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului municipiului Pitești pe anul 2019


Consiliul Local al Municipiului Pitești întrunit în ședință ordinară; Având în vedere:

  • - Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul municipiului Pitești;

  • - Raportul nr. 32.516/2019 al Direcției Economice;

  • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.33274/2019, nr. 33275/2019, nr. 33276/2019, nr. 33277/2019 și nr. 33278/2019;

  • - Adresa nr. 7263/08.07.2019 a Inspectoratului Școlar Județean Argeș, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr. 31902/08.07.2019, prin care s-a transmis avizul conform pentru redistribuirea între unități a sumelor pentru finanțarea cheltuielilor prevăzute la articolul bugetar „Bunuri și servicii” ale unităților de învățământ preuniversitar de stat cu personalitate juridică din municipiul Pitești;

In conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preșcolar și stabilirea finanțării de bază a unităților de învățământ preuniversitar de stat, care se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preșcolar, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art. 196 alin. (1) lit. „a” din Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Nivelurile de cheltuieli ale bugetului municipiului Pitești pe anul 2019 se rectifică, după cum urmează:

  • a) în sensul suplimentării cu suma de 50 mii lei la capitolul 65.02 „învățământ44, subcapitolul 04 „învățământ secundar”, paragraful 02 „învățământ secundar superior”, titlul 71 „Active nefinanciare”;

  • b) în sensul suplimentării cu suma de 11 mii lei la capitoluL 67.02 „Cultură, recreere și religie44, subcapitolul 05 „Servicii recreative și sportive”, paragraful 03 „întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive și de agrement”, titlul 71 „Active nefinanciare”;

  • c) în sensul suplimentării cu suma de 1.096 mii lei la capitolul 70.02 „Locuințe, servicii și dezvoltare publică44, subcapitolul 50 „Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale”, titlul 71 „Active nefinanciare”;

  • d) în sensul suplimentării cu suma de 40 mii lei la capitolul 74.02 „Protecția mediului44, subcapitolul 06 „Canalizarea și tratarea apelor reziduale”, titlul 71 „Active nefinanciare”;

Art.2. Se repartizează suma de 9.700 mii lei din fondul de rezervă prevăzut în bugetul municipiului Pitești pe anul 2019 - aprobat prin H.C.L. nr. 108/2019, cu modificările și completările ulterioare, la capitolul 51.02 „Autorități publice și acțiuni externe44, subcapitolul 01 „Autorități executive și legislative”, paragraful 03 „Autorități executive”, titlul 59 „Alte cheltuieli”.

Art.3. Anexa nr. 3 „Programul de investiții al municipiului Pitești pe anul 2019” la H.C.L. nr. 108/2019, cu modificările și completările ulterioare, se actualizează și se înlocuiește cu anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art.4. Anexa nr. 7 „Lista de dotări a Primăriei Municipiului Pitești pe anul 2019” la H.C.L. nr. 108/2019, cu modificările și completările ulterioare, se actualizează și se înlocuiește cu anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art.5. Anexa nr. 3 „Lista de dotări a Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului al Municipiului Pitești pe anul 2019” la H.C.L. nr. 112/2019, cu modificările și completările ulterioare, se actualizează și se înlocuiește cu anexa nr. 3 la prezenta hotărâre.

Art.6. Se efectuează virările de credite în cadrul bugetului municipiului Pitești pe anul 2019, potrivit anexei nr. 4.

Art.7. Se aprobă redistribuirea între unitățile de învățământ preuniversitar de stat cu personalitate juridică din municipiul Pitești a sumelor calculate pe baza costului standard per elev/preșcolar pe anul 2019 pentru finanțarea cheltuielilor prevăzute la articolul bugetar „Bunuri și servicii”, potrivit anexei nr. 5.

Art.8. Se aprobă suplimentarea cu 1.197 mii lei a sumei din excedentul anilor anteriori a cărei utilizare a fost aprobată prin H.C.L. nr. 108/2019, cu modificările și completările ulterioare, pentru finanțarea deficitului secțiunii de dezvoltare a bugetului municipiului Pitești pe anul 2019.

Art.9. (1) Modificările în volumul și structura bugetelor ordonatorilor de credite se regăsesc în anexa nr. 6.

(2) Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.10. H.C.L. nr. 108/2019 privind aprobarea bugetului municipiului Pitești pe anul 2019, cu modificările și completările ulterioare, H.C.L. nr. 110/2019 privind aprobarea bugetului instituțiilor de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Pitești pe anul 2019, cu modificările și completările ulterioare și H.C.L. nr. 112/2019 privind aprobarea bugetului Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului al Municipiului Pitești pe anul 2019, cu modificările și completările ulterioare se modifică în mod corespunzător, potrivit prezentei hotărâri.

Art.ll. Primarul municipiului Pitești, Direcția Economică, Direcția Tehnică și ordonatorii de credite care beneficiază de prevederile prezentei vor aduce la îndeplinire

acestora de către Secretarul


dispozițiile prezentei hotărâri Municipiului Pitești.


E ȘEDINȚĂContrasemnează pentru legalitate SECRETAR

Andrei-Cătălin Călugăru


Pitești

Nr. 213 din 18.07.2019


Anexa nr. I

Hotărârea Consiliului Local nr. 9/2 din        2019

PROGRAMUL DE INVESTIȚII AL MUNICIPIULUI PITEȘTI PE ANUL 2019


Nominalizarea pe obiective de investiții, dotări și alte cheltuieli de investiții (data începerii an / trimestru, numărul, data aprobării documentației de investiție)

Valoare totală

Valoa re totală actualizată

0

1

2

-închidere pe structură metalică scară exterioară acces mansardă

130

130

C. Alte cheltuieli de investiții, din care:

1. Dotări

Primăria Municipiului Pitești

910

910

Poliția Locală a Municipiului Pitești

63

63

2. Proiectare

Poliția Locală a Municipiului Pitești

-Documentație autorizare ISU Poliția Locală a Municipiului Pitești

30

30

Cap. 65.02 „învățământ”, din care:

A. Lucrări în continuare, din care:

Primăria Municipiului Pitești

-Acoperire teren sport - Școala Gimnazială „Ion Pi 1 lat”

600

600

-Lucrări de conformare în vederea obținerii autorizației ISU pentru Școala Gimnazială „Tudor Vladimirescu”

1.301

1.301

-Lucrări de conformare în vederea obținerii autorizației ISU pentru Școala Gimnazială „Nicolae Simonide”

332

332

Program 2019

Total

din care finanțat din :

Surse proprii

Credite interne

Credite externe

Alte surse const. potrivit legii

Total alocații buget

din care:

De la bugetul local

Pe seama transf. de la bugetul de stat

Capacit./

Termen

P.I.F.

3

4

5

6

7

8

9

10

11

130

130

130

12.2019

1.003

1.003

1.003

973

973

973

910

910

910

12.2019

63

63

63

12.2019

30

30

30

30

30

30

30

30

30

12.2019

18.647

18.647

18.647

1.757

1.757

1.757

1.757

1.757

1.757

110

110

110

06.2020

761

/ -

761

761

12.2019

114

K -   <

x

"       \ l

-----J

A

114

114

12.2020

Nominalizarea pe obiective de investiții, dotări și alte cheltuieli de investiții (data începerii an / trimestru, numărul, data aprobării documentației de investiție)

Valoare totală

Valoare totală actualizată

0

1

2

-Lucrări de conformare în vederea obținerii autorizației ISU la Cămin Școlar Colegiul Economic „Maria Tciuleanu”

313

313

-Deviere rețea termică Liceul Teoretic „Ion Cantacuzino"

330

330

-Lucrări de conformare în vederea obținerii autorizației ISU pentru Colegiul Național ..Zinca Golescu”

321

321

B. Lucrări noi, din care:

Primăria Municipiului Pitești

-Sală de sport Liceul Teoretic „Ion Cantacuzino”

2.100

2.100

-Amenajare spațiu centrală Școala Gimnazială „Traian”

162

162

-Extindere și reabilitare imobil Școala Gimnazială „Mircea cel Bătrân”

19.526

19.526

-Racord termic cămin școlar Colegiul Economic „Maria Teiuleanu”

246

246

-Mansardare Corp A Grădinița cu Program Prelungit „Căsuța Poveștilor”

1.051

1.051

-Extindere spații de învățământ și administrative la Grădinița cu Program Prelungit „Aripi Deschise”

1.752

1.752

Program 2019

Capacit./

Termen

P.I.F.

Total

din care finanțat din :

Surse proprii

Credite interne

Credite externe

Alte surse const. potrivit

legii

Total alocații buget

din care:

De la bugetul local

Pe seama transf. de la bugetul de stat

3

4

5

6

7

8

9

10

11

262

262

262

07 2019

330

330

330

12.2020

180

180

180

12.2020

2.527

2.527

2.527

2.527

2.527

2.527

1.050

1.050

1.050

04.2019

127

127

127

06.2019

955

955

955

06.2019

231

231

231

06.2019

12

X

F. o

f''' -        '•»

12

12

06.2019

12

// % / // — • li-.a i                  <

V ' —

*

-—-—J

v

UL

12

12

12.2019

Nominalizarea pc obiective de investiții, dotări și alte cheltuieli dc investiții (data începerii an / trimestru, numărul, data aprobării documentației de investiție)

Valoare totală

Valoare totală actualizată

0

1

2

-Redimensionare cabluri electrice interioare pentru spor de putere de 10 kw pentru sală de sport Școala Gimnazială „Ion Pillat”

60

60

-Lucrări decorative Școala Gimnazială „Alexandru Davila”

40

40

-Lucrări decorative Școala nr. 2 - structură a Școlii Gimnaziale „Tudor Vladimirescu”

40

40

C. Alte cheltuieli de investiții, din care:

1. Proiectare

Primari a Municipiului Pitești

- Racordare la energia electrică și spor de putere pentru cantina Liceului cu Program Sportiv „Viitorul" Pitești

20

20

- Racordare la energia electrică și spor de putere Sală dc Sport Școala Gimnazială „Ion Pillat"

20

20

-Extindere, reabilitare și dotări imobil Școala Gimnazială „Mihai Eminescu”

2.750

2.750

-Reabilitare și modernizare Grădinița cu Program Prelungit „Primii Pași"

35

35

•Reabilitare termică Școala Gimnazială Nicolae Bălcescu în locația din sh-ada „Negru Vodă"

50

50

-Reabilitare interioară și antifonare sală de sport Școala Gimnazială „Negru Vodă"

35

35

Program 2019

Total

din care finanțat din :

Surse proprii

Credite interne

Credite externe

Alte surse const. potrivit legii

Total alocații buget

din care:

Capacit/ Termen P.I.F.

De la bugetul local

Ft seama transf. de la bugetul de stat

3

4

5

6

7

8

9

10

11

60

60

60

12.2019

40

40

40

12.2019

40

40

40

12.2019

14.363

14.363

14.363

1.270

1.270

1.270

1.270

1.270

1.270

20

20

20

08.2019

20

20

20

08.2019

275

. * -

275

275

12.2019

35

z

■v \

35

35

12.2019

50

- •

i

1--' i

50

50

12.2019

35

-----

35

35

12.2019

Nominalizarea pe obiective de investiții* dotări și alte cheltuieli de investiții (data începerii an / trimestru, numărul, data aprobării documentației de investiție)

Valoare totală

Valoare totală actualizată

0

1

2

-Instalație termică interioară și racordare la sistemul centralizat de distribuție energie termică, Corp B, Școala Gimnazială „Ion Minulescu”

50

50

-Reparații capitale pardoseală sala dc sport Școala Gimnazială „Marin Preda”

30

30

-Construire gard Școala Gimnazială „Traian”

35

35

-Reabilitare termică a căminului-internat Liceul Tehnologic „Astra”

40

40

-Reabilitare termică și construire acoperiș tip șarpantă Corp A Școala Gimnazială „Ion Minulescu”

50

50

-Reabilitare termică Școala Gimnazială „Nicolae lorga”

50

50

-Extindere spații de învățământ și administrative la Grădinița cu Program Prelungit „Aripi Deschise”

40

40

- Mansardare corp A - Grădinița cu Program Prelungit „Căsuța Poveștilor”

20

20

■Sală de Sport Liceul cu Program Sportiv „Viitorul Pitești”

50

50

-Sală de educație fizică școlară Școala Gimnazială „Nicolae lorga”

50

50

-Sală de educație fizică școlară Școala Gimnazială „Tudor Arghezi”

50

50

Program 2019

Capacit./

Termen

P.I.F.

Total

din care finanțat din :

Surse proprii

Credite interne

Credite externe

Alte surse const. potrivit legii

Total alocații buget

din care:

De la bugetul local

Pe seama transf. de la bugetul de stat

3

4

5

6

7

8

9

10

11

50

50

50

12.2019

30

30

30

12.2019

35

35

35

12.2019

40

40

40

12.2019

50

50

50

12.2019

50

50

50

12.2019

40

40

40

12.2019

20

20

20

12.2019

50

j       • /

50

50

12.2019

50

// r

1

/

11

50

50

12.2019

50

/? I

50

50

12.2019

Nominalizarea pe obiective de investiții, dotări și alte cheltuieli de investiții (data începerii an / trimestru, numărul, data aprobării documentației de investiție)

Valoare totală

Valoare totală actualizată

0

1

2

-Sală de educație fizică Școlară Școala Gimnazială „Adrian Păunescu”

50

50

-Construire gard Grădinița cu Program Prelungit „Armonia”

30

30

-Reabilitare termică grădiniță - Grădinița cu Program Prelungit „Castelul Fermecat”

15

15

-Reabilitare termică și reparații capitale cămin Liceul cu Program Sportiv „Viitorul”

60

60

-Documentație în vederea obținerii autorizaței ISU pentru obiectivul de investiții „Acoperire teren de sport Școala Gimnazială „Ion Pillat” ”

35

35

-Mărirea puterii instalate în contorul existent pentru corpurile CI, C și C3 Școala Gimnazială „Malei Basarab”

30

30

-Sală de educație fizică școlară Școala Gimnazială

„Tudor Mușatescu”

50

50

-Sală de sport Colegiul Național Liceal „Alexandru Odobescu”

50

50

-Construire bază sportivă Liceul cu Program Sportiv „Viitorul”

50

50

2. Dotări

Colegiul Național „Ion C. Brătianu”

377

377

Nominalizarea pe obiective de investiții, dotări și alte cheltuieli de investiții (data începerii an / trimestru, numărul, data aprobării documentației de investiție)

Valoare totală

Valoare totală actualizată

0

1

2

Grădinița cu Program Prelungit „Dumbrava Minunată”

7

7

Grădinița cu Program Prelungit „Pui de Lei”

3

3

Grădinița cu Program Prelungit „Luminișul Pădurii”

13

13

Grădinița cu Program Prelungit „Castelul Magic”

4

4

Grădinița cu Program Prelungit „Micul Prinț”

4

4

Grădinița cu Program Prelungit „Floare de Colț”

7

7

Grădinița cu Program Prelungit .Aripi Deschise”

43

43

Grădinița cu Program Prelungit „Armonia”

3

3

3. Reabilitări

Primăria Municipiului Pitești

-Reabilitare și modernizare cămin școlar - Colegiul Economic „Mana Teiulcanu”

6.336

6.336

-Reabilitare termică și reparații capitale cămin școlar Liceul cu Program Sportiv „Viitorul Pitești”

6.128

6.128

-Consolidare și reabilitare clădire - tronson 1 - Colegiul Național „Zinca Golescu”

5.633

5.633

-Reabilitare termică și modernizare cantină Liceul cu Program Sportiv „Viitorul”

4.500

4.500

-Reabilitare termică clădire cămin Liceul Tehnologic „Dacia”

707

707

-Reabilitare acoperiș corp B - Școala Gimnazială „Ion Minulescu”

301

301

Program 2019

Capacit./ Termen

P.I.F.

Total

din care finanțat din :

Surse proprii

Credite interne

Credite externe

Alte surse const. potrivit

legii

Total alocații buget

din care:

De la bugetul local

Pe seama transC. de la bugetul de stat

3

4

5

6

7

8

9

10

11

7

7

7

12.2019

3

3

3

12.2019

13

13

13

12.2019

4

4

4

12.2019

4

4

4

12.2019

7

7

7

12.2019

43

43

43

12.2019

3

3

3

12.2019

11.776

11.776

11.776

11.668

11.668

11.668

2.769

2.769

2.769

05.2019

1.000

1.000

1.000

12.2020

155

155

155

12.2019

4.300

\

4.300

4.300

12.2019

169

7

i

i

-

■1

169

169

04.2019

275

\ \

1

•       y

——

£

275

275

05.2019

Nominalizarea pe obiective de investiții, dotări și alte cheltuieli de investiții (data începerii an / trimestru, numărul, data aprobării documentației de investiție)

Valoare totală

Valoare totală actualizată

Program 2019

Capacit./ Termen P.I.F.

Total

din care finanțat din :

Surse proprii

Credite interne

Credite externe

Alte surse const. potrivit

legii

Total alocații

buget

din care:

De la bugetul local

Pe seama transf. de la bugetul de stat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

-Reabilitare sală de sport Liceul Tehnologic „Dacia"

410

410

375

375

375

06.2019

-Reabilitare și modernizare Colegiul Tehnic "Armând Călinescu" din municipiul Pitești

29.029

29.029

1.400

1.400

1.400

12.2023

-Reabilitare instalație electrică Grădinița cu Program Prelungit „Luminișul Pădurii”

227

227

190

190

190

05.2019

-Reabilitare instalație electrică corp B - Școala Gimnazială „Matei Basarab”

488

488

451

451

451

05.2019

-Reabilitare și modernizare Grădinița cu Program Prelungit „Primii Pași”

1.572

1.572

12

12

12

-Reabilitare termică grâdiniță-Grădinița cu Program Prelungit „Castelul Fermecat”

1.406

1.406

19

19

19

-Reabilitare termică Grădinița cu Program Prelungit „Albă ca Zăpada”

553

553

553

553

553

12.2019

Colegiul Național „Ion C. Brătianu”

11.574

11.574

108

108

108

Reabilitare și consolidare Colegiul Național „l.C. Brătianu”

11.574

11.574

108

108

108

12.2019

4. Alte cheltuieli asimilate investițiilor

856

856

856

Primăria Municipiului Pitești

856

856

856

-Reparație capitală gard teren de sport Colegiul Național „Zinca Golescu”

426

426

400

400

400

06.2019

-Reparații capitale acoperiș corp Teiuleanu - Colegiul Economic „Maria Teiuleanu”

505

505

456

/

//

456

456

06.2019

Cap. 67.02 „Cultură, recreere și religie”, din care:

7.339

• ' 1 •

7.339

7.339

Nominalizarea pe obiective de investiții, dotări și alte cheltuieli de investiții (data începerii an / trimestru, numărul, data aprobării documentației de investiție)

Valoare totală

Valoare totală actualizată

0

1

2

A.Lucrări în continuare, din care:

Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești

-Amenajare teren sport str. Florilor FN

665

665

-Sistem de irigație și drenaj Parc Făget

228

228

-Sistem de irigație automatizat Calea București

268

268

-Sistem de pompare ape pluviale Parc Lunca Argeșului

184

184

B. Lucrări noi, din care:

Primăria Municipiului Pitești

-Modernizare, montare sistem panouri solare și eficientizare energetică a Bazinului Olimpic din Pitești

15.795

15.795

-Realizare Parc Lunca Argeșului 3

21.923

21.923

-Realizare Parc Lunca Argeșului 2

9.527

9.527

Administrația Domeniului Public Pitești

-Modernizare locuri de joacă pentru copii

3.042

3.042

Serviciu! Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești

-Reparații capitale sistem video Stadion „Nicolae Dobrin”

100

100

C. Alte cheltuieli de investiții, din care:

1. Proiectare

Primăria Municipiului Pitești

Program 2019

Total

din care finanțat din :

Surse proprii

Credite interne

Credite externe

Alte surse const. potrivit legii

Total alocații buget

din care:

De la bugetul local

Pe

seama transf.

de la bugetul de stat

Capacit./ Termen P.l.F.

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1342

1342

1.342

1342

1.342

1.342

665

665

665

12.2019

228

228

228

12.2019

265

265

265

12.2019

184

184

184

12.2019

3.872

3.872

3.872

730

730

730

580

580

580

12.2022

100

100

100

50

50

50

3.042

3.042

3.042

3.042

3.042

3.042

12.2019

100

100

100

100

V \

100

100

12.2019

2.125

2.125

2.125

1.289

1.289

1.289

759

\

759

759

Nominalizarea pe obiective de investiții, dotări și alte cheltuieli de investiții (data începerii an / trimestru, numărul, data aprobării documentației de investiție)

Valoare totală

Valoare totală actualizată

Program 2019

Capacit./

Termen

P.I.F.

Total

din care finanțat din :

Surse proprii

Credite interne

Credite externe

Alte

surse const. potrivit legii

Total alocații

buget

din

care:

De la bugetul local

Pe seama transf. de la bugetul de stat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

-Realizare Parc Lunca Argeșului 3

493

493

493

493

493

12.2019

-Realizare Parc Lunca Argeșului 2

260

260

260

260

260

12 2019

-Crearea de sisteme de închiriat biciclete (sistem de tip bike-sharing)

2.796

2.796

3

3

3

-Realizarea de piste pentru bicicliști, inclusiv pentru recrcere, de-a lungul Râului Argeș

9.320

9.320

3

3

3

Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești

530

530

530

-Sală Polivalentă Municipiul Pitești

6.570

6.570

310

310

310

12.2019

-Reabilitare Stadion „Nicolae Dobrin”

100

100

100

100

100

12.2019

-Modernizare locuri dejoacă Parc Lunca Argeșului

30

30

30

30

30

12.2019

Realizare sistem irigații teren 2 și 3 Complex Sportiv „Nicolae Dobrin”

60

60

60

60

60

12.2019

-Sistem de irigații Calea Craiovei

30

30

30

30

30

12.2019

2. Dotări

836

836

836

Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești

825

825

825

825

825

12.2019

Primăria Municipiului Pitești

11

11

11

O

\

11

11

12.2019

Cap. 68.02 „Asigurări și asistență socială", din care:

2.953

A

- -

2.953

2.953

A.Lucrări în continuare, din care:

942

1

942

942

Primăria Municipiului Pitești

942

■,/

942

942

-Centru Multifuncțional Comunitar

966

966

942

—i—£—

• /

942

942

12.2020Nominalizarea pe obiective de investiții, dotări și alte cheltuieli de investiții (data începerii an / trimestru, numărul, data aprobării documentației de investiție)

Valoare totală

Valoa re totală actualizată

0

1

2

B.Lucrări noi, din care:

Primăria Municipiului Pitești

-Modernizare bloc locuințe sociale Corcmi

2.285

2.285

C. Alte cheltuieli de investiții, din care:

1.Proiectare

Primăria Municipiului Pitești

-Modernizare bloc locuințe sociale Coremi

157

157

2. Dotări

Direcția de Asistență Socială a Municipiului Pitești

354

354

Cap. 70.02 „Locuințe, servicii și dezvoltare publică”, din care:

A. Lucrări în continuare, din care:

Primăria Municipiului Pitești

-Transformare cămin C3 în clădire de locuințe sociale

7.722

7.722

Serviciu! Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești

-Reparații capitale și consolidare imobil strada Victoriei nr.42 , Corp B

1.704

1.704

B. Lucrări noi, din care:

Primăria Municipiului Pitești

-Realizare incubator de afaceri Pitești Business Hub

665

665

-Consolidare stâlpi de susținere Piața Găvana

430

430

Program 2019

din care finanțat din :

Alte surse const potrivit

legii

din care:

Total

Surse proprii

Credite interne

Credite externe

Total alocafii

buget

De la bugetul local

Pe seama transf.

de la bugetul de stat

Capacit./ Termen P.l.F.

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

511

511

511

157

157

157

157

157

157

157

157

157

354

354

354

354

354

354

12.2019

22.227

22.227

22.227

3.713

3.713

3.713

2.713

2.713

2.713

2.713

2.713

2.713

12.2019

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

12.2019

2.143

2.143

2.143

1.604

1.604

1.604

665

l ,

665

665

12.2020

430

1

430

430

08.2019

Nominalizarea pe obiective de investiții, dotări și alte cheltuieli de investiții (data începerii an / trimestru, numărul, data aprobării documentației de investiție)

Valoare totală

Valoare totală actualizată

0

1

2

-Alimentare cu energie electrică imobil locuințe sociale colective - Primăria Pitești, strada Nicolae Dobrin, numărul 20, județul Argeș

331

331

-Alimentare cu energie electrică Piața Trivale din strada Libertății nr. 5, Pitești

178

178

Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului al Municipiului Pitești

-Extindere rețele de iluminat public

100

100

-Extindere sistem dc supraveghere video bloc Gl, cartier Războieni, scara A și C

14

14

-Amenajare spațiu bloc G1, cartier Războieni

25

25

-Realizare lucrări de instalare conducă gaze bloc ANL, Aleea Căminelor

400

400

C. Alte cheltuieli de investiții, din care:

1. Proiectare

Primăria Municipiului Pitești

-Reabilitare terasă necirculabilă imobil Casa Cărții

50

50

-Parcare supraterană zona Fortuna

50

50

-Regenerare urbană în zona marginalizată a municipiului Pitești (zona bl. Gl, cartier Războieni și zona bloc Coremi, B-dul Petrochimiștilor) - etapa I

145

145

-Actualizare PUG

1.500

1.500

Program 2019

Total

clin care finanțat din :

Surse proprii

Credite interne

Credite externe

Alte

surse const potrivit legii

Total alocații buget

din care:

Capacit./ Termen P.l.F.

De la bugetul local

Pe seama transf. de la bugetul de stat

3

4

5

6

7

8

9

10

11

331

331

331

12.2019

178

178

178

12.2019

539

539

539

100

100

100

12.2019

14

14

14

12.2019

25

25

25

12.2019

400

400

400

12.2019

16.371

16.371

16.371

2.229

2.229

2.229

1.654

1.654

1.654

50

50

50

07.2019

50

50

50

12.2019

145

500

x\

145

145

12.2019

.. 'r J

500

500

12.2021

Nominalizarea pe obiective de investiții, dotări și alte cheltuieli de investiții (data începerii an / trimestru, numărul, data aprobării documentației de investiție)

Valoare totală

Valoare totală actualizată

0

1

2

-Creșterea eficienței energetice a sistemului de iluminat din municipiul Pitești

466

466

-Reabilitare Piața Primăriei

100

100

-Strategie SMART CITY

155

155

-Documentație în vederea obținerii autorizației ISU Piața Trivalc

35

35

-Actualizare documentație pentru obiectivul de investiții „Reabilitare Piața Găvana”

33

33

-Studiu soluție realizare branșament electric Piața Gâvana

20

20

-Branșamente apă-canal și hidranți Piața Găvana

50

50

-Branșament gaze Piața Găvana

50

50

Serviciu! Public de Exploatare a Patrimoniului al Municipiului Pitești

-Parcare inteligentă zona Teatru Al. Davila

30

30

-Realizare panouri informative-totem -intrări în municipiu

20

20

-Eficientizare sistem iluminat public

50

50

-Lucrări de demolare și pregătire șantier -Parc Industrial (Cet Sud II)

300

300

-Lucrări de amenajare spațiu Piața Ceair

75

75

-Amenajare spațiu str. Victoriei nr.55

50

50

-Refacere cupolă Pasaj Sfanta Vineri

50

50

Program 2019

Capacit./ Termen P.J.F.

Total

din care finanțat din :

Surse proprii

Credite interne

Credite externe

Alte

surse const. potrivit legii

Total alocații buget

din care:

De la bugetul local

Pe

seama traosf.

de la bugetul de stat

3

4

5

6

7

8

9

10

11

466

466

466

12.2019

100

100

100

05.2019

155

155

155

12.2019

35

35

35

12.2019

33

33

33

12.2019

20

20

20

12.2019

50

50

50

12.2019

50

50

50

12.2019

575

575

575

30

30

30

12.2019

20

20

20

12.2019

50

50

50

12.2019

300

[/ c. ,

- ti

A

X

.. .

300

300

12.2019

75

75

75

12.2019

50

50

50

12.2019

50

>* ’ *    .7

50

50

12.2019

Program 2019

din care finanțat din :

Nominalizarea pe obiective de investiții, dotări și

Alte surse const. potrivit legii

din care:

Capacit./ Termen P.I.F.

alte cheltuieli de investiții

(data începerii an / trimestru, numărul, data aprobării documentației de investiție)

Valoare totală

Valoare totală actualizată

Total

Surse proprii

Credite interne

Credite externe

Total alocații buget

De la bugetul local

Pe seama transf. de la bugetul de stat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

2. Dotări

3.160

3.160

3.160

Primăria Municipiului Pitești

50

50

50

50

50

12.2019

Administrația Domeniului Public Pitești

1.563

1.563

1.563

1.563

1.563

12.2019

Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului al Municipiului Pitești

1.547

1.547

1.547

1.547

1.547

12.2019

3. Reabilitări

9.762

9.762

9.762

12.2019

Primăria Municipiului Pitești

9.762

9.762

9.762

12.2020

-Reabilitare Piața Primăriei

19.096

19.096

1.000

1.000

1.000

12.2020

-Reabilitare Sala Mare de ședințe Primăria Municipiului Pitești

1.190

1.190

1.122

1.122

1.122

06.2019

-Reabilitare Piața Trivale

4.659

4.659

3.285

3.285

3.285

05.2019

-Reabilitare Piața Găvana

6.309

6.309

4.355

4.355

4.355

08.2019

4. Alte cheltuieli asimilate investițiilor

520

520

520

Primăria Municipiului Pitești

20

20

20

-Reparații capitale terasă, luminatoare și scurgeri pluviale Piața Găvana

1.241

1.241

20

20

20

08.2019

Serviciu! Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești

500

500

500

-Reparații capitale scări rulante Pasaj S fanta Vineri

500

500

500

Z ->/

/

500

500

12.2019

5. Achiziții imobile

700

/

w /

700

700

Primăria Municipiului Pitești

700

700

700

...

700

700

12.2019

Cap. 74.02 „Protecția mediului”, din care:

11.585

11.585

11.585

Nominalizarea pe obiective de investiții, dotări și alte cheltuieli de investiții (data începerii an / trimestru, numărul, data aprobării documentației de investiție)

Valoare totală

Valoare totală actualizată

0

1

2

A. Lucrări în continuare, din care:

Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului M u n icipiu Iu i Pitești

-Lucrări de reparații incinerator ecologic cadavre animale

247

247

C. Alte cheltuieli de investiții, din care:

1. Proiectare

Primăria Municipiului Pitești

-Amenajare pădure și întreținerea culturii forestiere până la realizarea stării de masiv

10

10

-Studiu de calitate a acrului pentru elaborarea Planului dc calitate a acrului în municipiul Pitești

120

120

-Reabilitare canal deschis sttada General Dimitrie Boteanu

40

40

-Fondul de acțiune în domeniul energiei durabile (SEAF)

160

160

-Expertiză tehnică pentru canalizare pluvială zona II Calea Câmpulung

40

40

2. Dotări

Primăria Municipiului Pitești

10.819

10.819

3. Reabilitări

Primăria Municipiului Pitești

-Reabilitare canal deschis strada General Dimitrie Boteanu (Tronson 2)

577

577

Program 2019

Capacit./ Termen P.I.F.

Total

din c

are finanțat din :

Surse proprii

Credite interne

Credite externe

Alte surse consL potrivit

legii

Total alocații buget

din care:

De la bugetul local

Pe

scama transf.

de la bugetul de stat

3

4

5

6

7

8

9

10

11

247

247

247

247

247

247

247

247

247

12.2019

11.338

11.338

11.338

352

352

352

352

352

352

10

10

10

12.2019

102

102

102

12.2019

40

40

40

06.2019

160

160

160

12.2019

40

40

40

12.2019

10.819

10.819

10.819

10.819

a ’X

10.819

10.819

12.2019

167

167

167

167

167

167

167

—r—-1

167

167

12 2019

Nominalizarea pe obiective de investiții, dotări și alte cheltuieli de investiții (data începerii an / trimestru, numărul, data aprobării documentației de investiție)

Valoare totală

Valoare totală actualizată

0

1

2

Cap. 80.02 „Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă”, din care:

C. Alte cheltuieli de investiții, din care:

1. Proiectare și execuție privind înlăturarea efectelor produse de calamități naturale

Primăria Municipiului Pitești

-Stabilizare mal de pământ Colegiul Național „Ion C. Brătianu”

650

650

-Stabilizare mal Pârâul Zamfirești

595

595

-Combatere alunecări de teren strada Mioarei

600

600

Cap. 84.02 „Transporturi”, din care:

A. Lucrări în continuare, din care:

Primăria Municipiului Pitești

-Amenajare stiada Grigore Alexandrescu

694

694

Administrația Domeniului Public Pitești

-Modernizare strada Profesor Ștefan Chicoș, zona Tancodrom, municipiul Pitești

1.027

1.027

-Lărgire strada Maior Șonțu și C.A Rosetti, până la intersecția cu B-dul Republicii

2.000

2.000

-Stabilizare carosabil strada Victor Bilciurescu nr. 10

225

225

B. Lucrări noi, din care:

Primăria Municipiului Pitești

-Lucrări de conformare Pod peste Râul Doamnei

1.267

1.267

Program 2019

din care finanțat din :

Surse proprii

Credite interne

Credite externe

Alte surse const. potrivit

legii

Total alocații buget

din care:

Total

De la bugetul local

re seama transf. de la bugetul de stat

Capacit./ Termen P.I.F.

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.785

1.785

1.785

1.785

1.785

1.785

1.785

1.785

1.785

1.785

1.785

1.785

590

590

590

12.2019

595

595

595

12.2019

600

600

600

12.2019

29.563

29.563

29.563

3.054

3.054

3.054

679

679

679

679

679

679

06.2019

2.375

2.375

2.375

530

530

530

08.2019

1.620

1.620

1.620

09.2019

225

y k

225

225

12.2019

4.849

4.849

4.849

4.299

4.299

4.299

1.230

'.•,T

------4^

' 1

■ x

1 1

1.230

1.230

12.2019

Nominalizarea pe obiective de investiții, dotări și alte cheltuieli de investiții (data începerii an / trimestru, numărul, data aprobării documentației de investiție)

Valoare totală

Valoare totală actualizată

0

1

2

-Stații de încărcare pentru vehicule electrice în municipiul Pitești

3.039

3.039

-Modernizare strada Petre Ispirescu

425

425

-Modernizare strada George Sion

273

273

-îmbrăcăminte bituminoasă strada Plopilor

359

359

-îmbrăcăminte bituminoasă drum lateral strada

Grigorești nr. I8A-18F și nr. 20

181

181

-îmbrăcăminte bituminoasă drum lateral strada Nicolae Labiș FN

206

206

-Crearea unui sistem de managementul traficului și măsuri pentru gestionarea durabilă a parcărilor în municipiu! Pitești

42.168

42.168

Administrația Domeniului Public Pitești

-Reconfigurare zona carosabilă și pietonală zona blocului L6, bulevardul Nicolae Bălcescu

550

550

C. Alte cheltuieli de investiții, din care:

1. Proiectare

Primăria Municipiului Pitești

-Modernizarea infrastructurii serviciului de transport public local de călători și creșterea atractivității transportului nemotorizat

699

699

-Stații așteptare călători transport urban în zona Municipiului Pitești

9.320

18.667

Program 2019

Capacit./ Termen P.I.F.

Total

din care finanțat din :

Surse proprii

Credite interne

Credite externe

Alte

surse const. potrivit legii

Total alocații buget

din care:

De la bugetul local

Pe seama transf. de la bugetul de stat

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.455

1.455

1.455

12.2019

422

422

422

12.2019

264

264

264

12.2019

347

347

347

12.2019

178

178

178

12.2019

203

203

203

12.2019

200

200

200

12.2022

550

550

550

550

550

550

12.2019

21.660

21.660

21.660

2.670

2.670

2.670

2.670

2.670

2.670

699

' <. \

/ \ '       l

1 -

699

699

12.2023

20

. 1

20

20

Nominalizarea pe obiective de investiții, dotări și alle cheltuieli de investiții (data începerii an / trimestru, numărul, data aprobării documentației de investiție)

Valoare tota lă

Valoare totală actualizată

Program 2019

Total

din care finanțat din :

Surse proprii

Credite interne

Credite externe

Alte surse const. potrivit

legii

Total alocații buget

din care:

De Ia bugetul local

Pe seama transf. de la bugetul de stat

Capacit./ Termen

P.I.F.

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

-Optimizarea traseelor de transport public de călători prin introducerea a 3 linii noi (6 stații)

559

798

3

3

3

-Imlementarea unui sistem de management integrat al traficului, sistem de monitorizare video, inclusiv pentru transportul public de călători

39.937

35.625

171

171

171

-Managementul parcărilor și implementarea de panouri informative la intrarea în Municipiul Pitești

4.567

6.310

35

35

35

-Crearea unei baze de date GIS cu informații de trafic și călătorie și prezentarea stadiului rețelei prin mijloace media publice (Radio, TV, Internet, Aplicații)

233

233

5

5

5

-Crearea unui sistem de managementul traficului și măsuri pentru gestionarea durabilă a parcărilor în municipiul Pitești

657

657

657

657

657

12.2023

-Pasaj rutier Craiovei -Târgul din Vale

90

90

90

90

90

12.2023

-Realizarea de puncte de transfer pentru integrarea operațională a transportului public urban și periurban

155

155

155

155

155

12.2022

-Infrastructura de încărcare autobuze electrice

140

140

140

140

140

12.2019

-îmbunătățirea transportului public de călători în municipiul Pitești

155

155

155

z

//

/ /

155

155

12.2022

-Pasaj rutier Negru Vodă-Calea Bascovului

155

155

155

7

155

155

12.2022

Nominalizarea pe obiective de investiții, datări și alte cheltuieli de investiții (data începerii an / trimestru, numărul, data aprobării documentației de investiție)

Valoare totală

Valoare totală actualizată

0

1

2

-Străpungere din strada Depozitelor (Mun. Pitești), peste Autostrada A1 (cu nod rutier nou), la DN 73 în com. Mărăcineni, jud. Argeș

310

310

-Studii de trafic

75

75

2. Dotări

Primăria Municipiului Pitești

3.519

3.519

Administrația Domeniului Public Pitești

2.969

2.969

3. Reabilitări

Primăria Municipiului Pitești

-Reabilitare strada Banat

3.056

3.056

-Reabilitare strada Barbu Ștefanescu Delavrancea

439

439

-Reabilitare strada Carpenului

1.398

1.398

-Reabilitare străzi (Câmpului, Iosif Gabrea, Ion lonescu de la Brad, Pasaj Ecaterina Raicoviceanu, Virgil Tempeanu, Dr. Pompiliu Robescu)

1.302

1.302

-Reabilitare B-dul Eroilor (între str. Exercițiu $i B-dul Republicii)

2.140

2.140

-Reabilitare strada Vasile Lupu

875

875

-Reabilitare strada Banu Mărăcine

431

431

-Reabilitare strada Trivale

2.012

2.012

Administrația Domeniului Public Pitești

-Reabilitare Calea Drăgășani

3.544

3.544

Program 2019

Total

din care finanțat din :

Surse proprii

Credite interne

Credite externe

Alte surse const. potrivit

legii

Total alocații

buget

din care:

De la bugetul local

re seama transf. de la bugetul de stat

Capacit./

Termen

P.I.F.

3

4

5

6

7

8

9

10

11

310

310

310

12 2019

75

75

75

12.2019

6.488

6.488

6.488

3.519

3.519

3.519

12.2019

2.969

2.969

2.969

12.2019

12.502

12.502

12.502

11.502

11.502

11.502

3.032

3.032

3.032

12.2019

425

425

425

12.2019

1.371

1.371

1.371

12.2019

1.269

1.269

1.269

12.2019

2.122

2.122

2.122

12.2019

866

866

866

12.2019

426

426

426

12.2019

1.991

A

1.991

1.991

12.2019

1.000

1.000

1.000

1.000

li

_

1.000

1.000

08.2019

#. z

Anexa nr. 2

Hotărârea Consiliului Local nr. J>/3 din/rf DX 2019

Lista de dotări a Primăriei Municipiului Pitești pe anul 2019

Capitolul 51,02 - Autorități publice și acțiuni externe

Nr. crt.

Denumire mijloc fix

U.M.

Cantitate

Valoare (mii lei)

1

Scanner A3

buc.

4

16

2

Scanner ADF

buc.

16

60

3

Laptop

buc.

9

77

4

Multifuncțional color

buc.

4

43

5

Calculator

buc.

33

159

6

Imprimantă laser

buc.

23

93

7

Imprimantă foto

buc.

1

10

8

Echipament Back-up de date

buc.

3

295

9

Server pentru Portal WEB

buc.

1

100

10

Upgrade rețea

buc.

1

365

11

Licență Software AUTOCAD

buc.

1

15

12

Licență Software pentru ADOBE ACROBAT

buc.

6

15

13

Licență pentru Software de conectare la distanță

buc.

1

7

14

Aparat foto

buc.

4

40

15

Cameră video

buc.

1

50

16

Modul adaptare tabelă multisport cu leduri perimetrale pe panourile de atac

buc.

1

45

17

Echipament de împlicuit

buc.

1

50

18

Sistem pentru înregistrarea prezenței la serviciu a salariaților (sistem acces)

buc.

1

50

19

Autoturism

buc.

1

90

20

Copiator

buc.

1

8

21

Router VPN

buc.

5

33

22

Film de prezentare a Municipiului Pitești

buc.

1

85

23

Soft/serviciu web pentru depunerea Online a declarațiilor fiscale

buc.

1

50

TOTAL            XS A / ’ ,~X

-----------------------------------———1---«----

1.756

Capitolul 51.02 - Autorități publice și acțiuni externe Proiect „Simplificarea procedurilor administrative pentru cetățenii Municipiului PiteștiH

Nr. crt.

Denumire mijloc fix

U.M.

Cantitate

Valoare (mii lei)

I

Laptop

buc.

3

17

2

Pachet software

buc.

3

7

3

Imprimantă multifuncțională

buc.

1

22

4

Echipamente informatice și soft aferente soluției informatice

buc.

1

1.273

5

Licență

buc.

11

453

6

Infrasctructură hardware

buc.

1

339

TOTAL

2.111

Capitolul 61.02 - Ordine publică și siguranță națională

Nr. crt.

Denumire mijloc fix

U.M.

Cantitate

Valoare (mii lei)

1

Sirenă electronică

buc.

3

150

2

Instalație de fiitroventilație pentru adăposturi de protecție civilă

buc.

6

300

3

Dulap (tablou) comandă sirenă electronică 600 W (pentru conectarea în sistem centralizat a sirenelor tip HORMAN/PSE/RPS existente)

buc.

6

300

4

Cofret cu interfețe de adaptare sirenă electronică (pentru comenzi prin fir și prin rețea radio)

buc.

4

50

\5

Complet meteorologic

buc.

3

60

■""a—

' 6'

L

Post de sirenă inteligent cu modul de comandă prin rețea radio pentru modernizarea sirenelor electrice existente

buc.

4

50

TOTAL

910

Capitolul 67.02 - Cultură, recreere și religie

Nr. crt.

Denumire mijloc fix

U.M.

Cantitate

Valoare (mii lei)

1

Coș baschet

buc.

2

11

TOTAL

11

Capitolul 70.02 - Locuințe, servicii și dezvoltare publica

Nr. crt.

Denumire mijloc fix

U.M.

Cantitate

Valoare (mii lei)

1

Vitrină frigorifică

buc.

5

50

TOTAL

50


Capitolul 74.02 - Protecția mediului

Nr. crt.

Denumire mijloc fix

U.M.

Cantitate

Valoare (mii lei)

1

Container îngropat

buc.

67

3.522

2

Utilaj de ridicat containere îngropate

buc.

1

1.643

3

Multifuncțională - Autocompactoare 8-10 mc cu lamă și sărăriță

buc.

1

775

4

Multifuncțională -Automăturătoare medie 5-6 mc cu lamă si sărăriță

buc.

1

1.150

5

Multifuncțională -Autostropitoare container cu lamă și sărăriță

buc.

3

2.250

6

Tractor 50 CP cu remorcă, lamă deszăpezire și răspânditor material antiderapant

buc.

2

679

7

Automăturătoare medie

buc.

1

800

TOTAL

10.819Capitolul 84.02 - Transporturi

Nr. crt.

Denumire mijloc fix

U.M.

Cantitate

Valoare (mii lei)

\ 1

si ’...

Autospecială 4x4, cabină dublă, 7 locuri

buc.

2

960

Autospecială 4x4, cabină simplă, 3 locuri

buc.

1

470

’<3

Buldoexcavator

buc.

1

450

TOTAL

1.880


Capitolul 84.02 - Transporturi

Proiect „Achiziție de mijloace de transport public” - autobuze electrice

Nr. crt.

Denumire mijloc fix

U.M.

Cantitate

Valoare (mii lei)

1

Autobuz electric

buc.

40

1.639

TOTAL

1.639


Lista de dotări a Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului al Municipiului Pitești pe anul 2019

Capitolul 67.02 - Cultură, recreere și religie

Nr. crt.

Denumire mijloc fix

ILM.

Cantitate

Valoare (mii lei)

1

Ecran (tabelă) Bazin Olimpic

buc.

1

450

2

Drujba

buc.

1

6

3

Motocoasă -Parc Lunca Argeșului

buc.

4

24

4

Arzător cu funcționare în 2 trepte gaze naturale

buc.

1

40

5

Vană gaz

buc.

1

"Ii

6

Spații de depozitare materiale specifice activității de înot

buc.

6

71

Djjză rotativă 5-15E

buc.

10

64

;8;

■Staî|)xwireless

buc.

10

160

\\     TOTAL

—;_____i k- 11_____________________________________________________________________________

825

-2»C^apitolul 70.02 - Locuințe, servicii și dezvoltare publică

,'W'-crt.

5’.!

Denumire mijloc fix

U.M.

Cantitate

Valoare (mii lei)

1

Instalație ornamentală

buc.

50

400

2

Autoutilitară cu platformă ridicătoare

buc.

2

843

3

Calculator

buc.

2

10

4

Aparat de spălat cu presiune

buc.

2

10

5

Imprimantă laser

buc.

1

15

6

Imprimantă

buc.

3

9

7

Cameră de luat vederi

buc.

2

36

8

Geantă Cameră Extra Large

buc.

2

5

9

Laptop 17 16GMRAM

buc.

3

27

10

Desktop PC 17 16 Gb RAM cu monitor Smart View

buc.

2

18

11

Stație amplificare cu mixer și boxe

buc.

2

16

12

Kit sunet Wireless Microphone Combo

buc.

2

8

13

Echipament pentru transmisie live pe teren de oriunde Live U LU200 Kit emițător Receptor Profi HD

buc.

1

150

TOTAL

1.547

Virări de credite

în cadrul bugetului municipiului Pitești pe anul 2019Clasifica

ia bugetară

Mii lei

Denumirea unității

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Articol

Diminuări

Suplimentări

0

1

2

3

4

5

6

Primăria Municipiului Pitești

65.02

04

01

71.01

80

02

71.01

50

total

130

Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului al Municipiului Pitești

67.02

05

03

71.01

206

total

206

Primăria Municipiului Pitești

70.02

50

71.01

133

71.03

198

Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului al Municipiului Pitești

70.02

06

71.01

57

50

71.01

343

total

57

674

Primăria Municipiului Pitești

74.02

05

01

71.01

200

02

71.01

800

06

71.01

47

total

1.000

47

TOTAL

1.057

1.057

Redistribuirea între unități a sumelor calculate pe baza costului standard per elev/preșcolar pe anul 2019 pentru finanțarea cheltuielilor prevăzute la articolul bugetar „Bunuri și servicii'’ ale unităților de învățământ preuniversitar de stat cu personalitate juridică din municipiul Pitești

Denumirea unității

Clasificația bugetară

Mii lei

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Articol

Diminuări

Suplimentări

o       H

1

2

3

4

5

6

Școala Gimnazială „Mircea cel Bătrân”

65.02

03

02

20.01

30

total

30

Școala Gimnazială „Alexandru Davila”

65.02

03

02

20.01

30

total

30

Școala Gimnazială „Traian”

65.02

03

02

20.01

10

04

01

20.01

18

total

28

Grădinița cu Program Prelungit „Aripi Deschise”

65.02

03

01

20.01

28

20.13

2

total

30

Școala Gimnazială „Nicolae Simonide”

65.02

04

01

20.01

36

20.13

4

total

40

Liceul Teologic „Elim”

65.02

04

02

20.01

18

total

18

TOTAL

88

88


Modificarea bugetelor ordonatorilor de credite pe anul 2019


Denumirea unității

Clasificația bugetară

Valoarea modificării (mii lei)

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Titlu

Articol

0

1

2

3

4

5

6

Primăria Municipiului Pitești

54.02

05

50

50.04

-9.700

Total

-9.700

65.02

04

01

71

71.01

80

02

71

71.01

100

Total

180

67.02

05

03

71

71.01

11

Total

11

70.02

50

71

71.01

133

71.03

198

Total

331

74.02

05

01

71

7).01

-200

02

71

71.01

-800

06

71

71.01

87

Total

-913

Școala Gimnazială „Mircea cel Bătrân”

65.02

03

02

20

20.01

-30

Total

-30

Școala Gimnazială ,,Alexandru Davila”

65.02

03

02

20

20.01

-30

Total

-30

Școala Gimnazială „Traian”

65.02

03

02

20

20.01

-10

04

01

20

20.01

-18

Total

-28

Grădinița cu Program Prelungit „Aripi Deschise”

65.02

03

01

20

20.01

28

20.13

2

Total

30

Școala Gimnazială „Nicolae Simonide”

65.02

04

01

20

20.01

36

20.13

4

Total

40

Liceul Teologic „Elim”

65.02

04

02

20

20.01

18

Total

18

Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului al Municipiului Pitești

67.02

05

03

71

71.01

206

Total

206

70.02

06

71

71.01

-57

50

71

71.01

939

71

71.03

500

Total

1.382