Hotărârea nr. 212/2019

HCL privind folosirea Stadionului Nicolae Dobrin

JUDEȚUL ARGEȘ

MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind folosirea Stadionului “Nicolae Dobrin”

Consiliul Local al Municipiului Pitești întrunit în ședință extraordinară;

Având în vedere:

  • - Expunerea de motive a Viceprimarului Municipiului Pitești, dl. Laurențiu-Marian Zidaru;

  • - Raportul nr.31527/04.07.2019 al Direcției Servicii Publice și Achiziții;

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr. 31668/2019, nr. 31669/2019, nr.31670/2019, nr. 31671/2019, nr.31674/2019;

-Adresa Asociației Clubul Sportiv Campionii Fotbal Club Argeș nr. 3/04.07.2019, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr. 31518/04.07.2019;

Văzând prevederile Legii administrației publice localenr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare, ale H.C.L. nr. 332/2011 privind aprobarea unor tarife pentru serviciile de agrement prestate de Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești, cu modificările și completările ulterioare, ale H.C.L. nr. 210/2019 privind transmiterea activității secției de fotbal a F.C. Argeș la Asociația Clubul Sportiv Campionii Fotbal Club Argeș, precum și ale H.C.L. nr. 33/2019 privind folosirea Stadionului “Nicolae Dobrin” de către Fotbal Club Argeș.

în temeiul dispozițiilor art. 45 alin.(l) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. (1) în sezonul competițional 2019-2020. meciurile și antrenamentele echipelor de fotbal seniori și juniori și competițiile sportive organizate de către Asociația Clubul Sportiv Campionii Fotbal Club Argeș se vor desfășură, cu plată de tarife, pe Stadionul ”Nicolae Dobrin”, proprietate publică a Municipiului Pitești, situat pe strada Nicolae Dobrin nr. 12. Pitești, județul Argeș.

(2) Tarifele menționate la alin. (1) sunt cele prevăzute prin dispozițiile H.C.L. nr. 332/2011 privind aprobarea unor tarife pentru serviciile de agrement prestate de Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești, cu modificările și completările ulterioare.

Art.2 La data adoptării prezentei se abrogă H.C.L. nr. 33/2019 privind folosirea Stadionului ‘"Nicolae Dobrin” de către Fotbal Club Argeș.

Art.3 Fotbal Club Argeș, Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești, Direcția Servicii Publice și Achiziții și Direcția Economică vor aduce la îndeplinire prezenta hotărâre, care va fi comunicată acestora, precum și Asociației Clubul Sportiv Campionii Fotbal Club Argeș, de către Secretarul Municipiului Pitești.Pitești

Nr. 212 din 04.07.2019