Hotărârea nr. 211/2019

HCL privind aprobarea contractelor de licenta neexclusiva a marcii Fotbal Club Arges 1953

JUDEȚUL ARGEȘ

MUNICIPIUL PITEȘTI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Contractelor de licență neexclusivă a Mărcii “Fotbal Club Argeș 1953”

Consiliul Local al Municipiului Pitești. întrunit în ședință extraordinară;

Având în vedere:

-Expunerea de motive a a Viceprimarului Municipiului Pitești, dl. Laurențiu-Marian Zidaru;

-Raportul nr.31521/04.07.2019 al Direcției Servicii Publice și Achiziții;

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr. 31668/2019, nr. 31669/2019, nr.31670/2019, nr. 31671/2019. nr.31674/2019;

-Adresa Fotbal Club Argeș nr. 1356/04.07.2019. înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr.31494/04.07.2019;

-Hotărârea Consiliului de Administrație al F.C. Argeș, nr. 16/04.07.2019;

Văzând prevederile Legii administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.ale Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii privind mărcile și indicațiile geografice, nr. 84/1998. republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale H.C.L. nr. 254/2017 privind aprobarea Contractului de licență exclusivă a Mărcii “Fotbal Club Argeș 1953”. ale H.C.L. nr. 173/2019 privind aprobarea înființării Asociației ”Club Sportiv Campionii Fotbal Club Argeș”, precum și ale H.C.L. nr. 210/04.07.2019 privind transmiterea activității secției de fotbal a F.C. Argeș la Asociația Clubul Sportiv Campionii Fotbal Club Argeș;

In temeiul dispozițiilor art. 45 alin.(l) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1(1) Aprobă încetarea, prin convenția părților, a Contractului de licență exclusivă a Mărcii “Fotbal Club Argeș 1953”, încheiat între Municipiul Pitești și Fotbal Club Argeș.

 • (2) Aprobă transmiterea, către Fotbal Club Argeș, a dreptului de folosință neexclusivă, perpetuă, cu titlu gratuit, asupra Mărcii înregistrate “Fotbal Club Argeș 1953”, siglei, culorilor și palmaresului echipei de fotbal Fotbal Club Argeș, precum și a drepturilor derivate din exploatarea Mărcii, pentru activitatea sportivă derulată în cadrul secțiilor pe ramuride sport, cu excepția secției fotbal.

 • (3) Aprobă Contractul de licență neexclusivă a Mărcii "Fotbal Club Argeș 1953”. prevăzut în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 (1) Aprobă transmiterea, către Asociația Clubul Sportiv Campionii Fotbal Club Argeș, a dreptului de folosință neexclusivă, parțială, cu titlu gratuit, asupra Mărcii înregistrate “Fotbal Club Argeș 1953”, siglei și culorilor echipei de fotbal Fotbal Club Argeș, precum și a drepturilor derivate din exploatarea Mărcii, strict pentru activitatea sportivă derulată în cadrul secției pe ramură de sport - fotbal.

(2) Aprobă Contractul de licență neexclusivă a Mărcii "Fotbal Club Argeș 1953”, prevăzut în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 La data adoptării prezentei se abrogă H.C.L. nr. 254/2017 privind aprobarea Contractului de licență exclusivă a Mărcii “Fotbal Club Argeș 1953”.

Art.4 Primarul Municipiului Pitești. Directorul Fotbal Club Argeș. Direcția Servicii Publice și Achiziții și Direcția Economică vor aduce la îndeplinire prezenta hotărâre, care va fi comunicată acestora, precum și Asociației Clubul Sportiv Campionii Fotbal Club Argeș, de către Secretarul Municipiului Pitești.


Pitești,

Nr. 211 din 04.07.2019


Anexa nr. 1 la H.C.L. nr^/^     C$.2019

CONTRACT DE LICENȚĂ NEEXCLUSIVĂ A MĂRCII

“FOTBAL CLUB ARGEȘ 1953”

încheiat astăzi_______________________

în temeiul Legii privind mărcile și indicațiile geografice, nr. 84/1998, republicată, cu


modificările și completările ulterioare;

în aplicarea dispozițiilor art. 1 alin.(2) din H.C.L. nr. /     2019 privind aprobarea

Contractelor de licență neexclusivă a Mărcii “Fotbal Club Argeș 1953”,

Se încheie prezentul Contract de licență neexclusivă a Mărcii “Fotbal Club Argeș

1953” între:


MUNICIPIUL PITEȘTI, cu sediul în Pitești, str. Victoriei, nr. 24, județul Argeș, cod fiscal nr. 4317967, reprezentat prin Primarul Municipiului Pitești, dl. Constantin Cornel Ionică,

în calitate de LICENTIATOR

9

si

J

FOTBAL CLUB ARGEȘ, cu sediul în Pitești, Bld. Petrochimiștilor, nr. 29, județul Argeș, C.I.F.27775114, reprezentată prin Directorul Fotbal Club Argeș, dl. Dragoș Adrian Șerban,

în calitate de LICENȚIAT "

9

denumite în continuare, separat sau împreună, Partea/Părțile

Părțile au hotărât să încheie prezentul Contract de licență neexclusivă a Mărcii “FOTBAL CLUB ARGEȘ 1953”, în următorii termeni si condiții convenite:

I. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art.1 Licențiatorul transmite Licențiatului dreptul de folosință neexclusivă, perpetuă și cu titlu gratuit asupra Mărcii înregistrate “Fotbal Club Argeș 1953” (în continuare denumită “Marca”), siglei, culorilor și palmaresului echipei de fotbal Fotbal Club Argeș, potrivit Certificatului de înregistrare a Mărcii nr. 091483 emis de Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci, cu următoarele caracteristici: culori revendicate - violet; marca înregistrată: Fotbal Club Argeș 1953, pentru clasele de produse/servicii 16, 35 și 41; dreptul de folosință va fi exercitat pentru activitățile sportive derulate în cadrul secțiilor pe ramuri de sport organizate în cadrul Fotbal Club Argeș, cu excepția secției fotbal.

II. DURATA CONTRACTULUI

Art.2 Prezentul contract își produce efectele pe întreaga durată de existență a Mărcii, înțeleasă ca incluzând si perioadele de prelungire a valabilității acesteia.

III. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

9                               9

Art.3 Licențiatorul are următoarele obligații:

 • a) să permită Licențiatului exploatarea netulburată a Mărcii în condiții de folosință neexclusivă, potrivit prezentului contract și dispozițiilor legale aplicabile;

 • b) să mențină în vigoare Marca, formulând în termen cererile de reînnoire a depozitului și derulând procedurile legale și instituționale specifice prelungirii duratei de protecție a Mărcii;

 • c) să întreprindă demersurile necesare asigurării opozabilității prezentului contract de licență neexclusivă față de terți prin înregistrarea la O.S.I.M., respectiv să înregistreze licența neexclusivă care face obiectul prezentului contract în Registrul Național al Mărcilor;

 • d) să se abțină de la îndeplinirea oricărui act sau fapt ale cărui consecințe pot tulbura folosința neexclusivă a Mărcii de către Licențiat;

 • e) să asigure Licențiatului folosința liniștită a Mărcii, în condiții de folosință neexclusivă, luând măsurile necesare pentru prevenirea și combaterea tulburărilor cauzate Licențiatului de către terti.

I

Art.4 Licențiatul are următoarele obligații:

 • a) să folosească în mod efectiv Marca, sigla, culorile și palmaresul în condițiile legii și ale prezentului contract, pentru activitățile sportive derulate în cadrul secțiilor pe ramuri de sport organizate în cadrul Fotbal Club Argeș, cu excepția secției fotbal;

 • b) să folosească Marca strict pentru produsele și serviciile pentru care aceasta a fost înregistrată, pentru activitățile sportive derulate în cadrul secțiilor pe ramuri de sport organizate în cadrul Fotbal Club Argeș, cu excepția secției fotbal;

 • c) să informeze de îndată Licențiatorul cu privire la orice pretenții sau solicitări formulate de terți cu privire la exploatarea Mărcii, siglei, culorilor și palmaresului, sau cu privire la potențialele utilizări neautorizate ale Mărcii, siglei, culorilor și palmaresului de către terți, constatate în desfășurarea activității;

IV. DREPTURILE LICENȚIATULUI

9

Art.5 Licențiatul are un drept neexclusiv de exploatare a Mărcii, siglei, culorilor și palmaresului și drepturile derivate din exploatarea Mărcii pe durata prezentului contract, pentru activitățile sportive derulate în cadrul secțiilor pe ramuri de sport organizate în cadrul Fotbal Club Argeș, cu excepția secției fotbal.

Art.6 Licențiatul poate dispune, în condițiile legii, măsuri de valorificare a drepturilor derivate din folosirea Mărcii pentru clasele de produse/servicii 16, 35 și 41 pentru care aceasta este înregistrată pe întreg teritoriul României, pentru activitățile sportive derulate în cadrul secțiilor pe ramuri de sport organizate în cadrul Fotbal Club Argeș, secției fotbal.


V. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

Art.7 Prezentul contract de licență neexclusivă a mărcii poate încet situații:

I

 • a) prin convenția părților;

 • b) prin reziliere, în cazul neîndeplinirii culpabile sau îndeplinirii defectuoa contractuale de către una dintre părți, contractul urmând a se considera desfiînț fără punere în întârziere și fără intervenția instanței de judecată;

 • c) prin denunțare unilaterală de către oricare din părți sub condiția notificării prealabile a celeilalte părți cu cel puțin 30 zile înainte;

 • d) la data pierderii, de către Licențiator, a dreptului de proprietate asupra Mărcii;

 • e) la data desființării clubului sportiv Fotbal Club Argeș, în condițiile legii.

VI. FORȚA MAJORĂ

9

Art.8 Forța majoră exonerează de răspundere partea care o invocă, în condițiile legii și potrivit următoarelor prevederi:

 • a) forța majoră reprezintă acel eveniment imprevizil și de neînlăturat, care survine independent de voința părții care îl invocă și care împiedică în mod obiectiv și fără reținerea unei culpe, total sau parțial, îndeplinirea obligațiilor prevăzute în prezentul contract;

 • b) întârzierea executării, neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor contractuale, din motive de forță majoră, nu atrag pentru niciuna din părți penalizări sau alte compensații, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția cazului de forță majoră;

 • c) partea care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, de îndată, producerea cazului de forță majoră, urmată de comunicarea certificării evenimentului care constituie caz de forță majoră, de către autoritatea competentă; partea care invoca forța majoră va lua de urgență și cu prioritate oricare și toate măsurile care îi stau la dispoziție în vederea limitării efectelor cazului de forță majoră;

 • d) partea care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți încetarea cauzei acesteia în maximum 3 zile de la încetare.

VII. LITIGII

Art.9 Orice neînțelegere sau diferend în legătură cu încheierea, derularea sau interpretarea prezentului contract se vor soluționa de părți pe cale amiabilă.

Art.10 Dacă părțile nu convin, diferendul va fi dedus spre soluționare instanței judecătorești competente.

VIII. ALTE CLAUZE

Art.11 Modificarea prezentului contract se poate face doar prin act adițional scris, însușit și semnat de ambele părți prin reprezentanți legali sau prin persoane special împuternicite.

Prezentul contract a fost semnat în Pitești, astăzi ___________________, în 3 exemplare,

fiecare cu valoare de original și exprimând voința liberă a părților, câte unul pentru fiecare parte și unul pentru Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci și intră în vigoare azi, data semnării sale de către părțile contractante.

LICENTIATOR             LICENȚIAT

MUNICIPIUL PITEȘTI               FOTBAL CLUB ARGEȘ

>                                                                                                                                             9

PRIMAR               DIRECTOR

Constantin Cornel Ionică                    Dragoș Adrian Șerban

SECRETAR

Andrei Cătălin Călugăru


CONTABIL SEF

9

Mihaela Ionica Ciobanu


DIRECTOR EXECUTIV

DIRECȚIA ECONOMICĂ

9

Camelia Maria Dăianu

COMPARTIMENT JURIDIC, RESURSE UMANE SI ACHIZIȚII PUBLICE CONSILIER JURIDIC

Iulian Ciprian Pupăză-Roșu


DIRECTOR EXECUTIV

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ LOCALĂ,

JURIDIC CONTENCIOS

Mihaela Carmen Stefănescu

I

DIRECTOR EXECUTIV

DIRECȚIA SERVICII PUBLICE SI ACHIZIȚII

>                                                                         9                             9

Dănut Mihail Teodorescu

9

SEF BIROU JURIDIC

9

Mihai Foamete


Anexa nr. 2 la H.C.L. nr.£// lOh. 07.2019

CONTRACT DE LICENȚĂ NEEXCLUSIVĂ A MĂRCII

“FOTBAL CLUB ARGEȘ 1953”

încheiat astăzi_______________________

în temeiul Legii privind mărcile și indicațiile geografice, nr. 84/1998, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în aplicarea dispozițiilor art. 2 alin.(1) din H.C.L. nr. /     2019 privind aprobarea

Contractelor de licență neexclusivă a Mărcii “Fotbal Club Argeș 1953”,

Se încheie prezentul Contract de licență neexclusivă a Mărcii “Fotbal Club Argeș 1953” între:

MUNICIPIUL PITEȘTI, cu sediul în Pitești, str. Victoriei, nr. 24, județul Argeș, cod fiscal nr. 4317967, reprezentat prin Primarul Municipiului Pitești, dl. Constantin Cornel Ionică, în calitate de LI CENȚIATOR

9 si

f

ASOCIAȚIA CLUBUL SPORTIV CAMPIONII FOTBAL CLUB ARGEȘ, cu sediul în Pitești, str. Victoriei, nr. 24, județul Argeș, înscrisă în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor aflat la Grefa Judecătoriei Pitești sub nr. 30/RA/2019, reprezentată prin Președintele Consiliului Director, dl. Mihai Foamete,


în calitate de LICENȚIAT

9

denumite în continuare, separat sau împreună, Partea/Pătțile

Părțile au hotărât să încheie prezentul Contract de licență nee^lusfy “FOTBAL CLUB ARGEȘ 1953”, în următorii termeni si condiții convenite:

1 ’ 11

I. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art.1 Licențiatorul transmite Licențiatului dreptul de folosință neexclusivă, parțială și cu titlu gratuit asupra Mărcii înregistrate “Fotbal Club Argeș 1953” (în continuare denumită “Marca”), siglei și culorilor echipei de fotbal Fotbal Club Argeș, potrivit Certificatului de înregistrare a Mărcii nr. 091483 emis de Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci, cu următoarele caracteristici: culori revendicate - violet; marca înregistrată: Fotbal Club Argeș 1953, pentru clasele de produse/servicii 16, 35 și 41; dreptul de folosință va fi exercitat strict pentru activitatea sportivă derulată în cadrul secției pe ramură de sport - fotbal.

II. DURATA CONTRACTULUI

Art.2 Prezentul contract se încheie pentru o perioadă de doi ani, cu începere de la data semnării.

III. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

9                                  9

Art.3 Licențiatorul are următoarele obligații:

 • a) să permită Licențiatului exploatarea netulburată a Mărcii în condiții de folosință neexclusivă, potrivit prezentului contract și dispozițiilor legale aplicabile;

 • b) să mențină în vigoare Marca, formulând în termen cererile de reînnoire a depozitului și derulând procedurile legale și instituționale specifice prelungirii duratei de protecție a Mărcii;

 • c) să întreprindă demersurile necesare asigurării opozabilității prezentului contract de licență neexclusivă față de terți prin înregistrarea la O.S.I.M., respectiv să înregistreze licența neexclusivă care face obiectul prezentului contract în Registrul Național al Mărcilor;

 • d) să se abțină de la îndeplinirea oricărui act sau fapt ale cărui consecințe pot tulbura folosința neexclusivă a Mărcii de către Licențiat;

 • e) să asigure Licențiatului folosința liniștită a Mărcii, în condiții de folosință neexclusivă, luând măsurile necesare pentru prevenirea și combaterea tulburărilor cauzate Licențiatului de către terti.

>

Art.4 Licențiatul are următoarele obligații:

 • a) să folosească în mod efectiv Marca, sigla și culorile în condițiile legii și ale prezentului contract, strict pentru activitatea sportivă derulată în cadrul secției pe ramură de sport -fotbal;

 • b) să folosească Marca strict pentru produsele și serviciile pentru care aceasta a fost înregistrată, strict pentru activitatea sportivă derulată în cadrul secției pe ramură de sport -fotbal;

 • c) să informeze de îndată Licențiatorul cu privire la orice pretenții sau solicitări formulate de terți cu privire la exploatarea Mărcii, siglei și culorilor, sau cu privire la potențialele utilizări neautorizate ale Mărcii, siglei și culorilor de către terți, constatate în desfășurarea activității.

IV. DREPTURILE LICENȚIATULUI

Art.5 Licențiatul are un drept neexclusiv de exploatare a Mărcii, siglei și culorilor și drepturile derivate din exploatarea Mărcii pe durata prezentului contract, strict pentru activitatea sportivă derulată în cadrul secției pe ramură de sport - fotbal.

Art.6 Licențiatul poate dispune, în condițiile legii, măsuri de valorificare a drepturilor derivate din folosirea Mărcii pentru clasele de produse/servicii 16, 35 și 41 pentru aceasta este înregistrată pe întreg teritoriul României, strict pentru actMtatea?ăpi derulată în cadrul secției pe ramură de sport - fotbal.

care irtivă


z                  'A

r .■ . i v A în următoarele

IJV. ÎNCETAREA CONTRACTULUI


Art.7 Prezentul contract de licență neexclusivă a mărcii poate îfjcet situații:                                                                                     >


J                                                                                                                                                                                                       s

 • a) prin convenția părților;

 • b) prin reziliere, în cazul neîndeplinirii culpabile sau îndeplinirii defect contractuale de către una dintre părți, contractul urmând a se considera deSfitftțert'de drept fără punere în întârziere și fără intervenția instanței de judecată;

 • c) prin denunțare unilaterală de către oricare din părți sub condiția notificării prealabile a celeilalte părți cu cel puțin 30 zile înainte;

 • d) la data pierderii, de către Licențiator, a dreptului de proprietate asupra Mărcii;

 • e) la data desființării Asociației Clubul Sportiv Campionii Fotbal Club Argeș.

VI. FORȚA MAJORĂ

>

Art.8 Forța majoră exonerează de răspundere partea care o invocă, în condițiile legii și potrivit următoarelor prevederi:

 • a) forța majoră reprezintă acel eveniment imprevizil și de neînlăturat, care survine independent de voința părții care îl invocă și care împiedică în mod obiectiv și fără reținerea unei culpe, total sau parțial, îndeplinirea obligațiilor prevăzute în prezentul contract;

 • b) întârzierea executării, neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor contractuale, din motive de forță majoră, nu atrag pentru niciuna din părți penalizări sau alte compensații, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția cazului de forță majoră;

 • c) partea care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, de îndată, producerea cazului de forță majoră, urmată de comunicarea certificării evenimentului care constituie caz de forță majoră, de către autoritatea competentă; partea care invoca forța majoră va lua de urgență și cu prioritate oricare și toate măsurile care îi stau la dispoziție în vederea limitării efectelor cazului de forță majoră;

 • d) partea care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți încetarea cauzei acesteia în maximum 3 zile de la încetare.

VII. LITIGII

Art.9 Orice neînțelegere sau diferend în legătură cu încheierea, derularea sau interpretarea prezentului contract se vor soluționa de părți pe cale amiabilă.

Art.10 Dacă părțile nu convin, diferendul va fi dedus spre soluționare instanței judecătorești competente.

VIII. ALTE CLAUZE

Art.11 Modificarea prezentului contract se poate face doar prin act adițional scris, însușit și semnat de ambele părți prin reprezentanți legali sau prin persoane special împuternicite.

Prezentul contract a fost semnat în Pitești, astăzi ___________________, în 3 exemplare,

fiecare cu valoare de original și exprimând voința liberă a părților, câte unul pentru fiecare parte și unul pentru Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci și intră în vigoare azi, data semnării sale de către părțile contractante.

LICENTIATOR              LICENȚIAT

MUNICIPIUL PITEȘTI              ASOCIAȚIA CLUBUL SPORTIV

CAMPIONII FOTBAL CLUB ARGEȘ

I

PRIMAR

PREȘEDINTE CONSILIU DIRECTOR

Mihai Foamete


Constantin Cornel Ionică

SECRETAR

Andrei Cătălin Călugăru

DIRECTOR EXECUTIV DIRECȚIA ECONOMICĂ

>

Camelia Maria Dăianu

DIRECTOR EXECUTIV

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ LOCALĂ,

JURIDIC CONTENCIOS

Mihaela Carmen Ștefănescu

DIRECTOR EXECUTIV

DIRECȚIA SERVICII PUBLICE SI ACHIZIȚII » > > Dănut Mihail Teodorescu

I

SEF BIROU JURIDIC

>

Mihai Foamete