Hotărârea nr. 210/2019

HCL privind transmiterea activitatii sectiei de fotbal FC Arges la Asociatia Club Sp Campionii Fotbal Club Arges


JUDEȚUL ARGEȘ

MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind transmiterea activității secției de fotbal a F.C. Argeș la Asociația Clubul Sportiv Campionii Fotbal Club Argeș

Consiliul Local al Municipiului Pitești întrunit în ședință extraordinară;

Având în vedere:

-Expunerea de motive a a Viceprimarului Municipiului Pitești, dl. Laurențiu-Marian Zidaru;

-Raportul nr.31515/04.07.2019 al Direcției Servicii Publice și Achiziții;

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr. 31668/2019, nr. 31669/2019, nr.31670/2019, nr. 31671/2019, nr.31674/2019;

-Adresa Fotbal Club Argeș nr. 1356/04.07.2019, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr.31494/04.07.2019;

-Hotărârea Consiliului de Administrație al F.C. Argeș, nr. 16/04.07.2019;

Văzând prevederile Legii administrației publice locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,ale Legii educației fizice și sportului, nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare, ale H.C.L. nr. 405/25.11.2010 privind înființarea Clubului Sportiv “Fotbal Club Argeș”, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale H.C.L. nr. 173/2019 privind aprobarea înființării Asociației ”Club Sportiv Campionii Fotbal Club Argeș”;

în temeiul dispozițiilor art. 45 alin.(l) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l (1) Se avizează transmiterea activității fotbalistice care se desfășoară în cadrul secției de fotbal a clubului sportiv Fotbal Club Argeș către Asociația Clubul Sportiv Campionii Fotbal Club Argeș, persoană juridică de drept privat cu sediul în Pitești, str. Victoriei nr. 24, județul Argeș, înscrisă în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor aflat la Grefa Judecătoriei Pitești sub nr. 30/RA/2019.

  • (2) Transmiterea activității fotbalistice se face pe bază de protocol de predare-preluare.

  • (3) Se împuternicește directorul clubului sportiv F.C. Argeș să semneze protocolul menționat la alin.(2).

Art.2 Se avizează cesionarea dreptului de participare în competiții a echipelor de fotbal seniori și juniori către Asociația Clubul Sportiv Campionii Fotbal Club Argeș, persoană juridică de drept privat.

Art.3 (1) La data adoptării prezentei, se desființează secția pe ramură de sport - fotbal din cadrul Fotbal Club Argeș, urmând a fi modificată în consecință H.C.L. nr. 405/2010 privind înființarea Clubului Sportiv “Fotbal Club Argeș”, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Fotbal Club Argeș va întreprinde toate demersurile necesare pentru radierea secției pe ramură de sport - fotbal din evidența Federației Române de Fotbal și va efectua formalitățile implicate de aducerea la îndeplinire a dispozițiilor prezentei hotărâri, potrivit competențelor F.R.F. și Ministerului Tineretului și Sportului.

Art.4 Fotbal Club Argeș, Direcția Economică și Direcția Servicii Publice și Achiziții vor aduce la îndeplinire prezenta hotărâre, care va fi comunicată acestora, precum și Asociației Clubul Sportiv Campionii Fotbal Club Argeș, de către °          ‘‘     ’ Pitești.


EDINȚĂ,


Contrasemnează,

SECRETAR,

Andrei - Cătălin Călugăru


Pitești,

Nr. 210 din 04.07.2019