Hotărârea nr. 21/2019

HCL privind completarea Hotararii nr.58-2012


JUDEȚUL ARGEȘ

MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Piteștinr. 58/30.08.2012 privind aprobarea Regulamentului de tăiere și /sau toaletare a arborilor și arbuștilor aflați pe domeniul public și privat al municipiului Pitești

Consiliul Local al Municipiului Pitești întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

-Expunerea de motive a domnului consilier local Zidaru Ionuț-Gabriel;

-Raportul nr. 4024 din 25.01.2019 al Direcției Tehnice;

-Avizele comisiilor de specialitate cuprinse în rapoartele nr.4765/2019, nr. 4766/2019, nr.4767/2019, nr.4768/2019, nr.4770/2019;

Văzând prevederile Legii nr. 46/2008 - Codul Silvic, cu modificările și completările ulterioare, ale O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 36 alin. (1) și alin. (2) lit. „c” și lit. „d” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale;

în temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.I. Art. 7 din anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 58/2012 privind aprobarea Regulamentului de tăiere și/sau toaletare a arborilor și arbuștilor aflați pe domeniul public și privat al municipiului Pitești se completează cu două noi alineate, alin. (3) și alin (4), după cum urmează:

“ (3) S.C. Salpitflor Green S.A. va proceda, cu prioritate, la tăierile definitive și/sau la tăierile de întreținere și/sau corecție a arborilor și arbuștilor, identificați ca prezentând un risc de producere a unor accidente, care se pot solda cu victime și/sau pagube materiale.”

“ (4) Executarea tăierilor de întreținere și de corecție a arborilor/arbuștilor se va face de către echipele de intervenție, pe cât posibil, în toată zona sau în tot cartierul, pentru care există cereri avizate de către comisie, indiferent de data cererilor și a adoptării hotărârii de către comisie ”.

Art.II. S.C. Salpitflor Green S.A. și Direcția Tehnică vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora de către Secretarul Municipiului Pitești.

PREȘEDINTE DE ȘED|NȚĂ,


ț-Gabriel Zidari

a / o

Contrasemnează:


SECRETAR, Andrei-Catălin Călugăru


Pitești

Nr. 21 din 31.01.2019