Hotărârea nr. 209/2019

HCL privind solutionarea unei contestatii


JUDEȚUL ARGEȘ

MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind soluționarea unei contestații

Consiliul Local al Municipiului Pitești. întrunit în ședință extraordinară;

Având în vedere:

  • -  Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești;

  • -  Raportul nr.30720/01.07.2019 al Direcției Servicii Publice și Achiziții;

  • -  Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr. 31668/2019, nr. 31669/2019, nr.31670/2019. nr. 31671/2019. nr.31674/2019;

  • - Sentința Civilă nr.655/18.06.2018 pronunțată de Tribunalul Argeș în dosarul nr.7197/109/2017, rămasă definitivă prin Decizia Civilă nr.314/R-CONT/22.02.2019 pronunțată de Curtea de Apel Pitești;

  • -  Procesul-verbal nr.30688/01.07.2019 al Comisiei pentru reanalizarea contestației doamnei Agapie Maria Codruța înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr.2448/15.09.2017;

Văzând prevederile Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, cu modificările și completările ulterioaresi ale ale H.G. nr. 962/2001, privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul dispozițiilor art.45 alin.(l) din Legea administrației publice locale nr.215/2001. republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. (1) Se admite contestația doamnei                           înregistrată la

Primăria Municipiului Pitești sub nr.42448/15.09.2017 și se modifică punctajul inițial de la 50 de puncte la 60 de puncte.

(2) Admiterea contestației și modificarea punctajului se face urmare reanalizării acesteia sub aspectul criteriilor privind starea de sănătate actuală și respectiv venitul mediu brut lunar/membru de familie, conform Anexei nr. 11 lit. B. criteriile nr.3 și nr.7 din H.G. nr.962/2001, privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, cu modificările și completările ulterioare, potrivit Sentinței Civile nr.655/18.06.2018 pronunțată de Tribunalul Argeș, rămasă definitivă prin Decizia Civilă nr.314/R-CONT/22.02.2019 pronunțată de Curtea de Apel Pitești.

Art.2. Direcția Servicii Publice și Achiziții va aduce la îndeplinire dispozițiile