Hotărârea nr. 208/2019

HCL privind aprobarea Devizului general reactualizat Bazin Olimpic

JUDEȚUL ARGEȘ

MUNICIPIUL PITEȘTI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Devizului General reactualizat și a indicatorilor tehnico-economici reactualizați pentru obiectivul de investiții “Modernizare, montare sistem panouri solare și eficientizare energetică a Bazinului Olimpic din Pitești**

Consiliul Local al Municipiului Pitești. întrunit în ședință extraordinară;

Având în vedere:

  • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești;

  • - Raportul nr.31313/03.07.2019 al Direcției Tehnice;

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr. 31668/2019. nr. 31669/2019, nr.31670/2019, nr. 31671/2019, nr.31674/2019;

  • - Adresa nr.l 1684/02.07.2019 a ADR Sud Muntenia, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr.31259/03.07.2019;

Văzând prevederile art.36, alin.(2), lit.b) și alin.(4), lit.d) din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art.44 alin.(4) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, ale art.10, alin.(4) din H.G.R. nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, precum și ale art.66 și art.71 din O.U.G. nr.l 14/28.12.2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene;

în temeiul dispozițiilor art.45 alin.(l) din Legea administrației publice locale nr.215/2001. republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1.(1). Se aprobă Devizul General reactualizat, pentru obiectivul de investiții “Modernizare, montare sistem panouri solare și eficientizare energetică a Bazinului Olimpic din Pitești44, cu o valoare totală estimată de 13.950.441,61 lei, la care se adaugă T.V.A. în valoare de 2.628.280,41 lei, conform anexei nr.l. care este parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2). Finanțarea obiectivului de investiții se va realiza din sume alocate de la bugetul local și fonduri europene nerambursabile.

Art.2. Se aprobă indicatorii tehnico-economici reactualizați pentru obiectivul de investiții “Modernizare, montare sistem panouri solare și eficientizare energetică a Bazinului Olimpic din Pitești”, conform anexei nr.2. care este parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Documentația tehnico-economică, prevăzută la art.l, se arhivează la Serviciul Dezvoltare și Managementul Proiectelor.

Art.4. La data adoptării prezentei hotărâri se abrogă H.C.L. nr.l80/20.06.2019 privind aprobarea Devizului General actualizat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții “Modernizare, montare sistem panouri solare și eficientizare energetică a Bazinului Olimpic din Pitești”.

Art.5. Direcția Tehnică și Direcția Economică vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri.DEVIZ GENERAL ACTUALIZAT CONFORM OUG 114/2018 privind cheltuielile necesare realizării investiției cu titlul

Modernizare, montare sistem panouri solare și eficientizare energetică a Bazinului Olimpic din Pitești

in mii LEI/EUR 4,53300


lei/euro -

21.07.2016


21.07.2016


cota TVA 19,00% TVA

Nr. Crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără T.V.A.)

TVA

Valoare (inclusiv T.V.A.)

Mii lei

Mii euro

mii lei

Mii lei

Mii euro

1

2

3

4

5

6

7

CAPITOLUL 1

- Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1.

Obținerea terenului

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.2.

Amenajarea terenului

36,19603

7,98501

6,87725

43,07328

9,50216

1.3.

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială

46,34455

10,22381

8,80546

55,15001

12,16634

1.3.1.

Amenajări pentru protecția mediului

46,34455

i

10,22381

8,80546

55,15001

12,16634

TOTAL CAPITOL 1

82,54058

18,20882

15,68271

98,22329

21,66850

_

CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

1

Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor^necesare obiectivului

0,00000

10,00000

0,00000

0,00000

0,00000

TOTAL CAPITOL 2

0,00000

0,00000

_

0,00000

0,00000

0,00000

CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

|   3.1.

Studii de teren

12,20000

[2,69137

2,44000

14,64000

3,20274

3.2.

Taxe pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

4,80000

1,05890

0,91200

5,71200

1,26009

3.3.

Proiectare și inginerie

159,58200

35,20450

31,39440

190,97640

41,89336

3.3.1

Studiu Fezabilitate

107,38200

23,68895

21,47640

128,85840

28,18985

3.3.2

Proiect tehnic

52,20000

11,51555

9,91800

62,11800

13,70351

3.4.

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3.5.

Consultanta

96,50000

21,28833

18,33500

114,83500

25,33311

3.6.

Asistenta tehnica

42,79500

9,44077

8,13105

50,92605

11,23451

3.6.1

Dirigentie șantier

32,52000

7,17406

6,17880

38,69880

8,53713

3.6.2

Asistenta tehnica din partea proiectantului

10,27500

2,26671

1,95225

12,22725

2,69739

TOTAL CAPITOL 3

315,87700

69,68387

61,21245

377,08945

82,92381

CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1.

Construcții si instalații

11.009,34156

2.428,70981

2.091,77490

13.101,11646

2.890,16467

4.1.1.

Construcții si arhitectura

6.981,99753

1.540,25977

1.326,57953

8.308,57706

1.832,90912

\4T2.

Instalații

4.027,34403

88^8,45004

765,19537

4.792,53940

1.057,25555

42

Montaj utilaje tehnologice

127,49204

28,12531

24,22349

151,71553

33,46912


4.3

Utilaje si echipamente tehnologice si funcționale cu montaj

1.879,66360

414,66217

357,13608

2.236,79968

493,44798

4.4.

Utilaje fără montaj și echipamente de transport

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.5.

Dotări

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.6.

Active necorporale

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

TOTAL CAPITOL 4

13.016,49720

2.871,49729

2.473,13447

15.489,63167

3.417,08177

CAPITOLUL

5 • Alte cheltuieli

5. 1.

Organizare de șantier

24,31988

5,36507

4,62078

28,94066

6,38444

5.1.1

Lucrări de construcții

24,31988

5,36507

4,62078

28,94066

6,38444

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

5. 2.

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

123,68063

27,28450

0,00000

123,68063

32,46855

5.2.1.

Taxa ISC

67,46216

14,88245

0,00000

67,46216

17,71012

5.2.2.

Fond CSC

56,21847

12,40205

0,00000

56,21847

14,75843

5.2.3.

Alte comisoanp, cote, taxe

0,00000

0,00000

0,00000 j

0,00000

0,00000

5. 3.

Cheltuieli diverse si neprevăzute .

375,68932

82,87874

71,38097

i

447,07029

98,62570

TOTAL CAPITOL 5

523,68983

115,52831

76,00175

599,69158

137,47869

CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru pentru probe tjehnologice și teste și predare la beneficiar

6.1.

Pregătirea perșonalului de exploatare i

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

6.2.

Probe tehnologice și teste

11,83700

2,61129

2,24903 |

14,08603

3,10744

TOTAL CAPITOL 6

11,83700

2,61129

2,24903 |

14,08603

3,10744

TOTAL GENERAL

13.950,44161

3.077,52959

2.628,28041

16.578,72202

3.662,26021

din care C+M

11.243,69406

2.480,40901

2.136,3018^

13.379,99593

2.951,68673

Data întocmirii :01.07.2019

Proiectant

SC AVENSA Consulting^SRL

Arxxa nc-2 Iq H-C-l.nr.

CARACTERISTICILE PRINCIPALE SI INDICATORII

TEHNICO-ECONOMICI A OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

mODERRIZRRE. mOATRRE SISTERI PRROURI SOIRRE SI

EriClEHTIZRRE ERERGETICR

r BRZinuiui oumpic cm pitești

- amplasamentul:

Mun. Pitești, str. Costache Negri nr. 32, nr. cad. 90178, jud. Argeș

  • - titularul investiției:

Municipiul Pitești

-I  • - beneficiarul investiției:

Municipiul Pitești

- elaboratorul proiectului:

S.C. AVENsk CONSULTING S.R.L. IAȘI

INDICATORIJEHNICO-ECONOMICI

• Valoarea totala a investiției,conform devizului general fara TVA , actualizat conform OUG 114/2018 este : 13.950.441,61 lei fara TVA

• Din care C+M :


11.243.694,06 lei fara TVA


Suprafața teren

A construita

A desfasurata

A utila totala

A parcaje

A spatii verzi amenajate

POT = 19,80%

CUT = 0,384 mp/mp

= 22.980,00 mp

= 4.550,00 mp

= 8.817,55 mp

= 6.554,52 mp

= 8.400,00 mp

= 7.800,00 mp


  • - Volumul construcției după intervenție:

  • - Regim de înălțime

  • - Inaltimea maxima fata de C.T.A.:

Durata de execuție : 21 luni

39.260,00 mc

P + 2E

+17,45 m