Hotărârea nr. 207/2019

HCL privind insusirea unui raport de evaluare-imobil-teren-Craiovei-zona Sc.11- pt site

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind însușirea raportului de evaluare pentru imobilul - teren situat în intravilanul municipiului Pitești, Cartier Craiovei, zona Școlii nr.ll, jud. Argeș

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară; Având în vedere:

  • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești;

  • - Raportul nr.28037/13.06.2019 al Direcției Administrație Publică Locală, Juridic Contencios;

  • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.28575/2019, nr.28576/2019, nr.28577/2019, nr.28578/2019, nr.28579/2019;

  • - Raport nr. 19081 /17.05.2019 privind solicitarea unui schimb de terenuri sau de vânzare;

  • - Raportul de evaluare privind determinarea valorii de piață, întocmit de S.C. Alfa Prospect RC S.R.L. evaluator autorizat A.N.E.V.A.R. înregistrat la Primăria Municipiului Pitești sub nr.27819/12.06.2019;

Văzând prevederile art.36 alin.(2) lit.„c” din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art.45 alin.(l) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare :

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. (1) Se însușește raportul privind determinarea valorii de piață a terenului în suprafață de 2483 mp, situat în intravilanul Municipiului Pitești, Cartier Craiovei, zona Școlii nr.l 1, jud. Argeș, aceasta fiind de 1.120.218 lei, fără T.V.A., echivalent a 235.900 Euro, raport întocmit de către S.C. Alfa Prospect RC S.R.L. evaluator autorizat A.N.E.V.A.R., înregistrat sub nr.27819/12.06.2019 la Primăria Municipiului Pitești, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Datele de identificare ale terenului sunt cele prevăzute în raportul de evaluare.

Art.2. (1) Se constituie comisia de negociere a prețului de vânzare - cumpărare a imobilului-teren în următoarea componență:

  • a)    Bănică Iuliu-Radu   - consilier local;

  • b)   DinuDănuț          - consilier local;

  • c)   Sofianu Narcis-lonuț - consilier local.

  • (2) Comisia prevăzută la alin.(l) se completează cu doi specialiști din cadrul aparatului de specialitate, desemnați prin Dispoziția Primarului Municipiului Pitești.

  • (3) Comisia va negocia prețul de cumpărare, care nu poate depăși valoarea determinată potrivit raportului de evaluare.

Art.3. Primarul Municipiului Pitești și Direcția Administrație Publică Locală, Juridic Contencios vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora precum și persoanelor nominalizate la art.2 de către Secretarul Municipiului Pitești.


Pitești,

Nr. 207 din 20.06.2019