Hotărârea nr. 206/2019

HCL privind aprobarea tarifelor pentru unele activitati desfasurate de SC Salpitflor Green SA

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea tarifelor pentru unele activități desfășurate de S.C. Salpitflor Green S.A.

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești;

-Raportul nr.29021/20.06.2019 al Direcției Servicii Publice și Achiziții;

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr. 29086/2019, nr.29088/2019, nr. 29089/2019, nr. 29091/2019, nr. 29093/2019;

-Adresa societății Salpitflor Green S.A. nr.9711/19.06.2019, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr.29004/20.06.2019;

-Rata SWAP furnizată Online de Consiliul Concurenței pe site-ul www.ajutordestat.ro;

Văzând prevederile Ordinului nr.l09/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare a localităților, ale H.C.L. nr.93/21.03.2019 privind aprobarea Metodologiei de fundamentare, aprobare, ajustare sau modificare a nivelului prețurilor/tarifelor, pentru serviciul public de administrare a domeniului public și privat de interes local privind amenajarea și întreținerea zonelor verzi și igienizarea și regularizarea cursurilor de apă-izvoare, pâraie, râuri situate în intravilan în municipiul Pitești, ale H.C.L. nr.238/12.07.2018 privind delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare: măturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice și curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț, către S.C. Salpitflor Green S.A., cu modificările și completările ulterioare, precum și ale H.C.L. nr. 111/29.03.2018 privind delegarea gestiunii serviciilor publice pentru activitatea de construire, modernizare, întreținere, administrare și exploatare a piețelor agroalimentare, a bazarelor, târgurilor și oboarelor și pentru activitățile de amenajare și întreținere a zonelor verzi și igienizare și regularizare a cursurilor de apă-izvoare, pâraie, râuri, către S.C. Salpitflor Green S.A, cu modificările și completările ulterioare;


:2-I>572001, republicată, cu


In temeiul art.45 alin.(l) din Legea administrației publice local modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :


Art.l Se aprobă modificarea tarifelor stabilite în anexa nr.15 la H.C.L-nrJ 11/29.03.2018 și în anexa nr.9 la H.C.L. nr.238/12.07.2018 în sensul actualizării nivelului profitului rezonabil la 5,37%, reprezentând rata SWAP de 4,37% comunicată de Consiliul Concurenței, la care se adaugă 100 puncte procentuale, pentru activitatea de amenajarea și întreținerea zonelor verzi și igienizarea și regularizarea cursurilor de apă-izvoare, pâraie, râuri situate în intravilan în municipiul Pitești și pentru activitățile de măturat, spălat, stropirea și întreținerea căilor publice, de curățare și transport a zăpezii de pe căile publice și de menținere în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț delegate Societății Salpitflor Green S.A.

Art.2 (1) Tarifele pentru activitățile menționate la art.l sunt prevăzute în anexele nr.l și nr.2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Anexa nr.15 la H.C.L nr.l 11/29.03.2018 și anexa nr.9 la H.C.L. nr.238/12.07.2018 se modifică potrivit alin.(l).

Art.3 (1) Societatea Salpitflor Green S.A. va aduce la cunoștința publică tarifele, aprobate potrivit prezentei hotărâri.

(2) Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de administrare a domeniului public și privat de interes local privind amenajarea și întreținerea zonelor verzi și igienizarea și regularizarea cursurilor de apă-izvoare, pârâie, râuri situate în intravilan în municipiul Pitești nr. 15559/30.03.2018, cu modificările și completările ulterioare, precum și Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare pentru activitățile de măturat, spălat, stropirea și întreținerea căilor publice și curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț în Municipiul Pitești, nr.32672/12.07.2018, cu modificările și completările ulterioare, se modifică cu influențele ce decurg din aplicarea prezentei hotărâri, prin acte adiționale, întocmite de către Biroul Monitorizare Servicii Publice, Guvemanță Corporativă.

Art.4 Direcția Economică, Direcția Tehnică, Direcția Servicii Publice și Achiziții și S.C. Salpitflor Green S.A. vor duce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care le va fi comunicată acestora de către Secretarul Municipiului Pitești.

PREȘEDINTE bE ȘEDINȚĂ,

DănufDinu


Contrasemnează:

SECRETAR,

Andrei-Cătălin Călugării

Pitești

Nr. 206 din 20.06.2019

Tarife pentru activitatea de amenajare și întreținerea zonelor verzi și igenizarea și regularizarea cursurilor de apă-izvoare, pâraie, râuri situate în intravilan în Municipiul Pitești

Nr. crt.

Cod lucrare

Denumire lucrare

UM

Tarif

Profit

5.37%

Tarif cu profit

1

SvA1a

Degajarea terenului de corpuri străine (frunze, crengi și gunoi cu mâna și cu grebla)

100mp

45,067

2,420

47,487

2

SvA1b

Degajarea terenului de corpuri străine (iarbă și buruieni cu sapa și cu grebla)

100mp'

72,677

3,903

76,580

3

SvA1c

Degajarea terenului de corpuri străine, resturi de materiale de construcții (alicărie, fier, pietre, etc) existente la suprafață

100mp

40,104

2,154

42,258

4

SvA1d

Degajarea terenului de corpuri străine, resturi de materiale de

100mp

78,300

4,205

82,505

5

SvA2

Defrișarea manuală a arborilor și arbuștilor izolați (cu diametrul până la 0,10 m)

1buc

10,627

0,571

11,198

6

TSG03A

Defrișarea manuală a suprafețelor împădurite mai mari de 500 mp cu tufișuri și arbuști cu diametrul până la 10 cm

100mp

206,050

11,065

217,115

7

TSG03B

Defrișarea manuală a suprafețelor împădurite mai mari de 500 mp cu tufișuri și arbuști cu diametrul până la 10 cm ( cu scoaterea rădăcinilor)

100mp

256,750

13,787

270,537

8

TSG03C

Defrișarea manuală a suprafețelor împădurite mai mici de 500 mp cu tufișuri și arbuști cu diametrul până la 10 cm

100mp

306,260

16,446

322,706

9

TSG03D

Defrișarea manuală a suprafețelor împădurite mai mici de 500 mp cu tufișuri și arbuști cu diametrul până la 10 cm ( cu scoaterea rădăcinilor)

100mp

383,010

20,568

403,578

10

SvA6a

Scoaterea manuală a rădăcinilor în spații înguste (cu diametrul trunchiului de 11 - 30 cm)

1buc

58,371

3,135

61,506

11

SvA6b

Scoaterea manuală a rădăcinilor în spații înguste (cu diametrul trunchiului de 31 - 60 cm)

1buc

96,613

5,188

101,801

12

SvA6c

Scoaterea manuală a rădăcinilor în spații înguste (cu diametrul trunchiului de 61 -100 cm)

1buc

160,016

8,593

168,609

13

SvA6d

Scoaterea manuală a rădăcinilor în spații înguste (cu diametrul trunchiului de peste 100 cm)

1buc

229,457

12,322

241,779

14

SvA7a

Extragerea manuală a pământului vegetal, cu păstrarea structurii în vederea amenajării spațiilor verzi (cu aruncarea în depozit sau vehicul cu platforma până la 0,6 m deasupra nivelului săpăturii) în teren ușor

1mc

12,199

0,655

12,854

15

SvA7b

Extragerea manuală a pământului vegetal, cu păstrarea structurii în vederea amenajării spațiilor verzi (cu aruncarea în depozit sau vehicul cu platforma până la 0,6 m deasupra nivelului săpăturii) în teren mijlociu

1 mc

18,208

0,978

19,186

16

SvA7c

Extragerea manuală a pământului vegetal, cu păstrarea structurii în vederea amenajări spațiilor verzi (cu aruncarea în depozit sau vehicul cu platforma până la 0,6 m deasupra nivelului săpăturii) în teren tare

1mc

34,015

1,827

35,842

17

SvA7d

Extragerea manuală a pământului vegetal, cu păstrarea structurii în vederea amenajări spațiilor verzi (cu aruncarea în vehicul cu platforma de la 0,6 - 2 m deasupra nivelului săpăturii) în teren ușor

1mc

17,998

0,966

18,964

18

SvA7e

Extragerea manuală a pământului vegetal, cu păstrarea structurii în vederea amenajări spațiilor verzi (cu aruncarea în vehicul cu platforma de la 0,6 - 2 m deasupra nivelului săpăturii) în teren mijlociu

1mc

24,011

1,289

25,300

19

SvA7f

Extragerea manuală a pământului vegetal, cu păstrarea structurii în vederea amenajări spațiilor verzi (cu aruncarea în vehicul cu platforma de la 0,6 - 2 m deasupra nivelului săpăturii) în teren tare

1mc

43,019

2,310

45,329

20

SvA8a1

Mobilizarea manuală a solului (în vederea asigurării prizei cu stratul vegetal) în teren ușor la adâncimea de 10 cm

10mp

10,981

0,590

11,571

21

SvA8a2

Mobilizarea manuală a solului (în vederea asigurării prizei cu stratul vegetal) în teren ușor la adâncimea de 20 cm

10mp

21,962

1,179

23,141

22

SvA8a3

Mobilizarea manuală a solului (în vederea asigurării prizei cu stratul vegetal) în teren ușor la adâncimea de 30 cm

10mp

32,942

1,769

34,711

23

SvA8b1

Mobilizarea manuală a solului (în vederea asigurării prizei cu stratul vegetal) în teren mijlociu la adâncimea de 10 cm

10mp

16,970

0,911

17,881

24

SvA8b2

Mobilizarea manuală a solului (în vederea asigurării prizei cu stratul vegetal) în teren mijlociu la adâncimea de 20 cm

10mp

33,941

1,823

35,764

25

SvA8b3

Mobilizarea manuală a solului (în vederea asigurării prizei cu stratul vegetal) în teren mijlociu la adâncimea de 30 cm

10mp

50,911

2,734

53,645

26

SvA8c1

Mobilizarea manuală a solului vegetal (în vederea asigurării prizei cu stratul) în teren tare la adâncimea de 10 cm

10mp

31,944

1,715

33,659

27

SvA8c2

Mobilizarea manuală a solului vegetal (în vederea asigurării prizei cu stratul) în teren tare la adâncimea de 20 cm

10mp

63,888

3,431

67,319

28

SvA8c3

Mobilizarea manuală a solului vegetal (în vederea asigurării prizei cu stratul) în teren tare la adâncimea de 30 cm

10mp

95,832

5,146

100,978

29

SvA8d1

Mobilizarea manuală a solului (în vederea asigurării prizei cu stratul vegetal) în teren foarte tare la adâncimea de 10 cm

10mp

49,913

2,680

52,593

30

SvA8d2

Mobilizarea manuală a solului (în vederea asigurării prizei cu stratul vegetal) în teren foarte tare la adâncimea de 20 cm

10mp

99,825

5,361

105,186

31

SvA8d3

Mobilizarea manuală a solului (în vederea asigurării prizei cu stratul vegetal) în teren foarte tare la adâncimea de 30 cm

10mp

149,738

8,041

157,779

32

SvA9a

Nivelarea cu mărunțirea fină a pământului (după lucrările de mobilizarea solului sau așternerea pământului vegetal pe teren orizontal) în teren ușor

10mp

9,975

0,536

10,511

33

SvA9b

Nivelarea cu mărunțirea fină a pământului (după lucrările de mobilizarea solului sau așternerea pământului vegetal pe teren orizontal) în teren mijlociu

10mp

13,960

0,750

14,710

34

SvA9c

Nivelarea cu mărunțirea fină a pământului (după lucrările de mobilizarea solului sau așternerea pământului vegetal pe teren orizontal) în teren tare

10mp

17,950

0,964

18,914

35

SvA9d

Nivelarea cu mărunțirea fină a pământului (după lucrările de mobilizarea solului sau așternerea pământului vegetal pe teren orizontal) în teren foarte tare

10mp

19,950

1,071

21,021

36

SvA10a

Nivelarea cu mărunțirea fină a pământului (după lucrările de mobilizarea solului sau așternerea pământului vegetal pe teren în pantă) în teren ușor

1mp

1,596

0,086

1,682

37

SvAIOb

Nivelarea cu mărunțirea fină a pământului (după lucrările de mobilizarea solului sau așternerea pământului vegetal pe teren în pantă) în teren mijlociu

1mp

1,995

0,107

2,102

38

SvAIOc

Nivelarea cu mărunțirea fină a pământului (după lucrările de mobilizarea solului sau așternerea pământului vegetal pe teren în pantă) în teren tare

1mp

2,394

0,129

2,523

39

SvAIOd

Nivelarea cu mărunțirea fină a pământului (după lucrările de mobilizarea solului sau așternerea pământului vegetal pe teren în pantă) în teren foarte tare

1mp

2,593

0,139

2,732

40

SvA11a

Finisarea suprafețelor după nivelare (în vederea însămânțării cu gazon, brăzduirii sau plantării cu flori)

1mp

1,595

0,086

1,68141

SvA12a

Așezarea uniformă a stratului de pământ vegetal afânat (pe teren orizontal, cu păstrarea structurii în straturi de: 5cm grosime)

1mp

1,995

0,107

2,102

42

SvA12b

Așezarea uniformă a stratului de pământ vegetal afânat (pe teren orizontal, cu păstrarea structurii în straturi de: 10cm grosime)

1mp

2,593

0,139

2,732

43

SvA12c

Așezarea uniformă a stratului de pământ vegetal afânat (pe teren orizontal, cu păstrarea structurii în straturi de: 15cm grosime)

1mp

2,992

0,161

3,153

44

SvA12d

Așezarea uniformă a stratului de pământ vegetal afânat (pe teren orizontal, cu păstrarea structurii în straturi de: 20cm grosime)

1mp

3,561

0,191

3,752

45

SvA12e

Așezarea uniformă a stratului de pământ vegetal afânat (pe teren orizontal, cu păstrarea structurii în straturi de: 25cm grosime)

1mp

3,980

0,214

4,194

46

SvA12f

Așezarea uniformă a stratului de pământ vegetal afânat (pe teren orizontal, cu păstrarea structurii în straturi de: 30cm grosime)

1mp

4,189

0,225

4,414

47

SvA13a

Așezarea uniformă a stratului de pământ vegetal afânat (pe taluze, cu păstrarea structurii în straturi de: 5cm grosime)                  |

1mp

3,990

0,214

4,204

48

SvA13b

Așezarea uniformă a stratului de pământ vegetal afânat (pe taluze, cu păstrarea structurii în straturi de: 10cm grosime)

1mp

4,987

0,268

5,255

49

SvA13c

Așezarea uniformă a stratului de pământ vegetal afânat (pe taluze, cu păstrarea structurii în straturi de: 15cm grosime)

1mp

5,586

0,300

5,886

50

SvA13d

Așezarea uniformă a stratului de pământ vegetal afânat (pe taluze, cu păstrarea structurii în straturi de: 20cm grosime)

1mp

5,985

0,321

6,306

51

SvA13e

Așezarea uniformă a stratului de pământ vegetal afânat (pe taluze, cu păstrarea structurii în straturi de: 25cm grosime)

1mp

6,583

0,354

6,937

52

SvA13f

Așezarea uniformă a stratului de pământ vegetal afânat (pe taluze, cu păstrarea structurii în straturi de: 30cm grosime)

1mp

6,982

0,375

7,357

53

SvA14e

îmbrăcarea taluzelor cu pământ vegetal, cu compactare, în vederea consolidării, având înălțimea taluzului până la 4m (și constituit din teren ușor, cu stratul de pământ vegetal în grosime de 15cm)

1mp

7,200

0,387

7,5872019

54

SvA14f

îmbrăcarea taluzelor cu pământ vegetal, cu compactare, în vederea consolidării, având înălțimea taluzului până la 4m (și constituit din teren mijlociu, cu stratul de pământ vegetal în grosime de 15cm)

1mp

8,200

0,440

8,640

55

SvA14g

îmbrăcarea taluzelor cu pământ vegetal, cu compactare, în vederea consolidării, având înălțimea taluzului până la 4m (și constituit din teren tare, cu stratul de pământ vegetal în grosime de 15cm)

1 mp

9,000

0,483

9,483

56

SvA14h

îmbrăcarea taluzelor cu pământ vegetal, cu compactare în vederea consolidării, având înălțimea taluzului până la 4m (și constituit din teren foarte tare, cu stratul de pământ vegetal în grosime de 15cm)

1mp

9,600

0,516

10,116

57

SvA15e

îmbrăcarea taluzelor cu pământ vegetal, cu compactare, în vederea consolidării, având înălțimea taluzului de la 4 - 8m (și constituit din teren ușor, cu stratul de pământ vegetal în grosime de 15cm)

1mp

8,000

0,430

8,430

58

SvA15f

îmbrăcarea taluzelor cu pământ vegetal, cu compactare, în vederea consolidării, având înălțimea taluzului de la 4 - 8m (și constituit din teren mijlociu, cu stratul de pământ vegetal în grosime de 15cm)

1mp

9,000

0,483

9,483

59

SvA15g

îmbrăcarea taluzelor cu pământ vegetal, cu compactare, în vederea consolidării, având înălțimea taluzului de la 4 - 8m (și constituit din teren tare, cu stratul de pământ vegetal în grosime de 15cm)

1mp

10,000

0,537

10,537

60

SvA15h

îmbrăcarea taluzelor cu pământ vegetal, cu compactare, în vederea consolidării, având înălțimea taluzului de la 4 - 8m (și constituit din teren foarte tare, cu stratul de pământ vegetal în grosime de 15cm)

1mp

10,400

0,558

10,958

61

SvA17a

Semănarea gazonului (pe suprafețe orizontale)

100mp

112,223

6,026

118,249

62

SvA17b

Semănarea gazonului (pe teren în pantă)

100mp

121,592

6,529

128,121

63

SvA17c

Semănarea gazonului în figuri (pe peluze în jurul clădirilor)

100mp

115,213

6,187

121,400

64

SvA17d

Semănarea gazonului (pe terenuri de sport)

100mp

121,193

6,508

127,701

65

SvA18a

însămințarea taluzelor gata pregătite (cu semințe de ierburi perene în vederea consolidării)

1mp

6,389

0,343

6,732

66

SvA19a

Extragerea brazdelor de iarbă (pentru brăzduirea terenului orizontal, bordurilor, chenarelor de dimensiuni 25x25x6cm

1mp

2,595

0,139

2,734

67

SvA19b

Extragerea brazdelor de iarbă (pentru brăzduirea terenurilor de sport și taluzelor de dimensiuni 25x25x1 Ocm

1mp

3,194

0,172

3,366

68

SvA20a

Brăzduirea obișnuită (în suprafețe continue, pe teren orizontal sau cu pantă până la 30%)

1mp

12,070

0,648

12,718

69

SvA20b

Brăzduirea obișnuită (în suprafețe continue, pe teren orizontal sau cu pantă peste la 30%)

1mp

18,100

0,972

19,072

70

SvA20c

Brăzduirea obișnuită (în benzi sau chenare pe teren orizontal sau în pantă până la 30% )

1mp

13,070

0,702

13,772

71

SvA20d

Brăzduirea obișnuită (în benzi sau chenare pe teren cu pantă peste 30% )

1mp

20,110

1,080

21,190

72

SvA21a

Brăzduirea de consolidare pe taluze, cu înălțimea până la 4m (cu brazde de iarba, așezate pe laț)

1mp

13,458

0,723

14,181

73

SvA21b

Brăzduirea de consolidare pe taluze, cu înălțimea până la 4m (cu brazde de iarba, așezate în benzi)

1mp

12,855

0,690

13,545

74

SvA21c

Brăzduirea de consolidare pe taluze, cu înălțimea până la 4m (cu brazde de iarba, așezate suprapuse)

1mp

26,455

1,421

27,876

75

SvA21d

Brăzduirea de consolidare pe taluze, cu înălțimea până la 4m (cu brazde de iarba, așezate pe muchie)

1mp

30,848

1,657

32,505

76

SvA22a

Brăzduirea de consolidare pe taluze, cu înălțimea între 4 - 8m (cu brazde de iarbă pe laț)

1mp

13,458

0,723

14,181

77

SvA22b

Brăzduirea de consolidare pe taluze, cu înălțimea între 4 - 8m (cu brazde de iarbă în benzi)

1mp

13,056

0,701

13,757

78

SvA22c

Brăzduirea de consolidare pe taluze, cu înălțimea între 4 - 8m (cu brazde de iarbă suprapuse)

1mp

24,050

1,291

25,341

79

SvA22d

Brăzduirea de consolidare pe taluze, cu înălțimea între 4 - 8m (cu brazde de iarbă pe muchie)

1mp

26,656

1,431

28,087

80

SvA24a

Udarea suprafețelor însămințate (cu iarbă sau brăzduite cu furtunul cu sită) pe teren orizontal, de la hidrant

100mp

21,183

1,138

22,321

81

SvA24b

Udarea suprafețelor însămințate (cu iarbă sau brăzduite cu furtunul cu sită) pe teren în pantă, de la hidrant

100mp

22,795

1,224

24,019

82

SvA24c

Udarea suprafețelor însămințate (cu iarbă sau brăzduite cu furtunul cu sită) pe orice teren de la cisternă

100mp

21,183

1,138

22,321

83

SvA25a

Administrarea manuală a îngrășămintelor organice (pe suprafețe orizontale sau taluze)

1to

105,820

5,683

111,503

84

SvA25b

Administrarea manuală a îngrășămintelor organice (în gropi de plantat)

1to

164,326

8,824

173,150

85

SvA26a

Administrarea manuală a îngrășămintelor chimice (pe suprafețe orizontale sau taluze)

1kg

1,393

0,075

1,468

86

SvA26b

Administrarea manuală a îngrășămintelor chimice (în gropi de plantat)

1kg

2,986

0,160

3,146

87

SvA27a

Prima cosire a gazonului răsărit (în teren orizontal sau pantă până la 20% când terenul este liber)

100mp

24,105

1,294

25,399

88

SvA27b

Prima cosire a gazonului răsărit (în teren orizontal sau pantă până la 20%, plantat cu arbori și arbuști)

100mp

28,122

1,510

29,632

89

SvA27c

Prima cosire a gazonului răsărit (în teren cu pantă de 21 - 50% când terenul este liber)

100mp

25,310

1,359

26,669

90

SvA27d

Prima cosire a gazonului răsărit (în teren cu pantă de 21 - 50%, plantat cu arbori și arbuști)

100mp

29,528

1,586

31,114

91

SvA27e

Prima cosire a gazonului răsărit (în teren cu pantă peste 50% când terenul este liber)

100mp

27,720

1,489

29,209

92

SvA27f

Prima cosire a gazonului răsărit (în teren cu pantă peste 50%, plantat cu arbori și arbuști)

100mp

32,139

1,726

33,865

93

SvA28a

Cosirea manuală a gazonului (ulterioară primei cosiri) în teren orizontal sau pantă până la 20% când terenul este liber

100 mp

18,078

0,971

19,049

94

SvA28b

Cosirea manuală a gazonului (ulterioară primei cosiri) în teren orizontal sau pantă până la 20%, plantat cu arbori și arbuști

100mp

22,100

1,187

23,287

95

SvA28c

Cosirea manuală a gazonului (ulterioară primei cosiri) în teren cu pantă de 21 - 50% când terenul este liber

100mp

19,080

1,025

20,105

96

SvA28d

Cosirea manuală a gazonului (ulterioară primei cosiri) în teren cu pantă de 21 - 50%, plantat cu arbori și arbuști

100mp

23,300

1,251

24,551

97

SvA28e

Cosirea manuală a gazonului (ulterioară primei cosiri) în teren cu pantă peste 50% când terenul este liber

100mp

20,890

1,122

22,012

98

SvA28f

Cosirea manuală a gazonului (ulterioară primei cosiri) în teren cu pantă peste 50%, plantat cu arbori și arbuști

100mp

25,310

1,359

26,669

99

SvA30a

Tunderea manuală a gazonului (din borduri sau chenare)

1mp

2,000

0,107

2,107

100

SvA31a

Plivirea gazonului cu îmburuienare slabă

100mp

34,956

1,877

36,833

101

SvA31b

Plivirea gazonului cu îmburuienare mijlocie

100mp

54,931

2,950

57,881

102

SvA32a

Cosirea manuală a peluzelor semănate cu iarbă (în teren orizontal sau pantă până la 20% când terenul este liber)

100mp

19,072

1,024

20,096

103

SvA32b

Cosirea manuală a peluzelor semănate cu iarbă (în teren orizontal sau pantă până la 20% plantat cu arbori și arbuști)

100mp

23,088

1,240

24,328

104

SvA32c

Cosirea manuală a peluzelor semănate cu iarbă (în teren cu pantă de 21 - 50% când terenul este liber)

100mp

21,080

1,132

22,212

105

SvA32d

Cosirea manuală a peluzelor semănate cu iarbă (în teren cu pantă de 21 - 50%, plantat cu arbori și arbuști)

100mp

25,296

1,358

26,654

106

SvA32e

Cosirea manuală a peluzelor semănate cu iarbă (în teren cu pantă de peste 50% când terenul este liber)

100mp

23,288

1,251

24,539

107

SvA32f

Cosirea manuală a peluzelor semănate cu iarbă (în teren cu pantă de peste 50%, plantat cu arbori și arbuști)

100mp

27,705

1,488

29,193

108

SvA33a

Căratul grămezilor de gazon sau iarba cosite din peluze

1to

39,309

2,111

41,420

109

SvA34a

Rectificarea marginilor la peluze și rabate

100ml

60,024

3,223

63,247

110

SvB3a

Săparea gropilor de plantare izolate, circulare cu păstrarea structurii solului și separarea pământului vegetal (cu diametrul = 0,40m și h = 0,30m în teren mijlociu)

1buc

1,600

0,086

1,686

111

SvB3b

Săparea gropilor de plantare izolate, circulare cu păstrarea structurii solului și separarea pământului vegetal (cu diametrul = 0,40m și h = 0,30m în teren tare)

1 buc

3,000

0,161

3,161

112

SvB3c

Săparea gropilor de plantare izolate, circulare cu păstrarea structurii solului și separarea pământului vegetal (cu diametrul = 0,50m și h - 0,40m în teren mijlociu)

1buc

3,400

0,183

3,583

113

SvB3d

Săparea gropilor de plantare izolate, circulare cu păstrarea structurii solului și separarea pământului vegetal (cu diametrul = 0,50m și h = 0,40m în teren tare)

1buc

6,000

0,322

6,322

114

SvB3e

Săparea gropilor de plantare izolate, circulare cu păstrarea structurii solului și separarea pământului vegetal (cu diametrul = 0,60m și h = 0,50m în teren mijlociu)

1buc

6,600

0,354

6,954

115

SvB3f

Săparea gropilor de plantare izolate, circulare cu păstrarea structurii solului și separarea pământului vegetal (cu diametrul = 0,60m și h = 0,50m în teren tare)

1buc

10,800

0,580

11,380

116

SvB3g

Săparea gropilor de plantare izolate, circulare cu păstrarea structurii solului și separarea pământului vegetal (cu diametrul = 0,80m și h = 0,60m în teren mijlociu)

1buc

13,000

0,698

13,698

117

SvB3h

Săparea gropilor de plantare izolate, circulare cu păstrarea structurii solului și separarea pământului vegetal (cu diametrul = 0,80m și h = 0,60m în teren tare)

1buc

23,000

1,235

24,2/C118

SvB3i

Săparea gropilor de plantare izolate, circulare cu păstrarea structurii solului și separarea pământului vegetal (cu diametrul = 1 m și h = 0,80m în teren mijlociu)

1buc

27,400

1,471

28,871

119

SvB3j

Săparea gropilor de plantare izolate, circulare cu păstrarea structurii solului și separarea pământului vegetal (cu diametrul = 1 m și h = 0,80m în teren tare)

1buc

48,410

2,600

51,010

120

SvB3k

Săparea gropilor de plantare izolate, circulare cu păstrarea structurii solului și separarea pământului vegetal (cu diametrul = 1m și h = 1m în teren mijlociu)

1buc

34,200

1,837

36,037

121

SvB3l

Săparea gropilor de plantare izolate, circulare cu păstrarea structurii solului și separarea pământului vegetal (cu diametrul = 1 m și h = 1 m în teren tare)

1buc

60,610

3,255

63,865

122

SvB4a

Săparea gropilor izolate pentru plantarea arborilor cu balot cu păstrarea structurii solului și separarea pământului vegetal (în teren mijlociu )

1mc

48,010

2,578

50,588

123

SvB4b

Săparea gropilor izolate pentru plantarea arborilor cu balot cu păstrarea structurii solului și separarea pământului vegetal (în teren tare)

1mc

72,013

3,867

75,880

124

SvB5a

Extragerea fără balot a arbuștilor

1buc

8,026

0,431

8,457

125

SvB5b

Extragerea fără balot a arbuștilor cu ghimpi și trandafiri

1buc

9,030

0,485

9,515

126

SvB5c

Extragerea fără balot a puieților de arbori

1buc

9,631

0,517

10,148

127

SvB6a

Pregătirea sistemului radicular la arbori în vederea transplantării ( cu diametrul tulpinii de 10 - 15cm )

1buc

53,144

2,854

55,998

128

SvB6b

Pregătirea sistemului radicular la arbori în vederea transplantării ( cu diametrul tulpinii de 16 - 20cm )

1buc

86,054

4,621

90,675

129

SvB6c

Pregătirea sistemului radicular la arbori în vederea transplantării ( cu diametrul tulpinii de 21 - 25cm )

1buc

148,602

7,980

156,582

130

SvB6d

Pregătirea sistemului radicular la arbori în vederea transplantării ( cu diametrul tulpinii de 26 - 30m )

1buc

203,263

10,915

214,178

131

SvB7a

Extragerea manuală a tufelor de arbuști și a rășinoaselor (0,6 - 2m înălțime), având balot de pământ la rădăcină cu 0 = 0,50m și H = 0,40 ( ambalat în plasă de sârmă)

1buc

59,930

3,218

63,148

132

SvB7b

Extragerea manuală a tufelor de arbuști și a rășinoaselor (0,6 - 2m înălțime), având balot de pământ la rădăcină cu 0 = 0,50m și H = 0,40 ( ambalat în pânză de sac)

1buc

59,390

3,189

62,579f2019


133

SvB8a

Extragerea mecanizată a arborilor cu balot de pământ înghețat și neambalat cu 0 tulpinii arborelui până la 10 cm

1buc

141,050

7,574

148,624

134

SvB8b

Extragerea mecanizată a arborilor cu balot de pământ înghețat și neambalat cu 0 tulpinii arborelui până la 11 -15 cm

1buc

187,800

10,085

197,885

135

SvB8c

Extragerea mecanizată a arborilor cu balot de pământ înghețat și neambalat cu 0 tulpinii arborelui până la 16 - 20 cm

1buc

248,400

13,339

261,739

136

SvB9a

Extragerea mecanizată a arborilor cu 0 până la 10cm cu balot de pământ la rădăcină, ambalat (fără învelirea coroanei, când ambalarea balotului se face cu plasă de sârmă)

1buc

135,100

7,255

142,355

137

SvB10a

Extragerea mecanizată a arborilor cu 0 între 11 - 15cm cu balot de pământ la rădăcină, ambalat în plasă de sârmă și doage fără protejarea coroanei

1buc

200,640

10,774

211,414

138

SvBIOb

Extragerea mecanizată a arborilor cu 0 între 16 - 20cm cu balot de pământ la rădăcină, ambalat în plasă de sârmă și doage fără protejarea coroanei

1buc

241,771

12,983

254,754

139

SvBIOc

Extragerea mecanizată a arborilor cu 0 între 21 - 25cm cu balot de pământ la rădăcină, ambalat în plasă de sârmă și doage fără protejarea coroanei

1buc

307,782

16,528

324,310

140

SvBIOd

Extragerea mecanizată a arborilor cu 0 între 26 - 30cm cu balot de pământ la rădăcină, ambalat în plasă de sârmă și doage fără protejarea coroanei

1buc

381,216

20,471

401,687

141

SvB11a

Extragerea manuală de buxus forme cu balot de pământ la rădăcină, cu înălțimea plantei până la 50cm

1buc

8,830

0,474

9,304

142

SvB11b

Extragerea manuală de buxus forme cu balot de pământ la rădăcină, cu înălțimea plantei peste 50cm

1buc

58,386

3,135

61,521

143

SvB12a

Stratificarea puieților de arbori foioși fără balot în vederea plantării

100buc

108,020

5,801

113,821

144

SvB12b

Stratificarea puieților de arbuști scoși fără balot în vederea plantării

100buc

60,011

3,223

63,234

145

SvB12c

Stratificarea puieților de arbuști cu ghimpi și a trandafirilor scoși fără balot în vederea plantării

100buc

66,012

3,545

69,557

146

SvB15a

Plantarea arbuștilor de talie mare (înălțimea peste 50cm ) fără balot de pământ la rădăcină

1buc

6,042

0,324

6,366147

SvB15b

Plantarea arbuștilor de talie mică (înălțimea până la 50cm ) fără balot de pământ la rădăcină

1buc

8,070

0,433

8,503

148

SvB15c

Plantarea tufelor de arbuști , cu balot de pământ la rădăcină

1buc

40,024

2,149

42,173

149

SvB16a

Plantarea trandafirilor si arbuștilor cu ghimpi ( pitici, semiurcători și urcători)

1buc

7,060

0,379

7,439

150

SvB16b

Plantarea trandafirilor si arbuștilor cu ghimpi ( altoiți în coroană)

1buc

9,070

0,487

9,557

151

SvB17a

Plantarea puieților de arbori foioși de talie mare fără balot de pământ la rădăcină (fără tutori)

1buc

14,533

0,780

15,313

152

SvB17b

Plantarea puieților de arbori foioși de talie mare fără balot de pământ la rădăcină ( cu tutori)

1buc

18,933

1,017

19,950

153

SvB18a

Plantarea arborilor cu 0 până la 10 cm cu balot de pământ la rădăcină, înghețat, neambalat

1buc

61,994

3,329

65,323

154

SvB18b

Plantarea arborilor cu 0 11 -15 cm cu balot de pământ la rădăcină, înghețat, neambalat

1buc

57,994

3,114

61,108

155

SvB18c

Plantarea arborilor cu 0 16 - 20 cm cu balot de pământ la rădăcină, înghețat, neambalat

1buc

81,992

4,403

86,395

156

SvB19a

Plantarea arborilor cu diametrul până la 10cm cu balot de pământ la rădăcină (așezați manual)

1buc

80,564

4,326

84,890

157

SvB19b

Plantarea arborilor cu diametrul până la 10cm cu balot de pământ la rădăcină (așezați cu macaraua )

1buc

68,592

3,683

72,275

158

SvB20a

Plantarea cu macaraua a arborilor cu balot la rădăcină, ambalat în plasă de sârmă si doage (tulpina cu 0 11 -15 cm)

1buc

96,886

5,203

102,089

159

SvB20b

Plantarea cu macaraua a arborilor cu balot la rădăcină, ambalat în plasă de sârmă si doage (tulpina cu 0 16 - 20 cm)

1buc

133,991

7,195

141,186

160

SvB20c

Plantarea cu macaraua a arborilor cu balot la rădăcină, ambalat în plasă de sârmă si doage (tulpina cu 0 21 - 25 cm)

1buc

169,850

9,121

178,971

161

SvB20d

Plantarea cu macaraua a arborilor cu balot la rădăcină, ambalat în plasă de sârmă si doage (tulpina cu 0 26 - 30 cm)

1buc

221,920

11,917

233,837,

162

SvB21a

Plantarea rășinoaselor până la 2m înălțime, cu balot de pământ la rădăcină

1buc

42,200

2,266

44,4p6

163

SvB22a

Plantarea de buxus forme cu balot de pământ la rădăcină ( H < 50cm )

1buc

9,291

0,499

9,790

164

SvB22b

Plantarea de buxus forme cu balot de pământ la rădăcină ( H > 50cm )

1buc

38,180

2,050

40,230

165

SvB23a

Plantarea gardului viu cu arbuști de talie mică (H < 0,50m) la un rând cu interdistanța de 12cm

1ml

8,702

0,467

9,169

166

SvB23b

Plantarea gardului viu cu arbuști de talie mică (H < 0,50m) la un rând cu interdistanța de 20cm

1ml

7,500

0,403

7,903

167

SvB23c

Plantarea gardului viu cu arbuști de talie mică (H < 0,50m) la două rânduri cu interdistanța de 20cm

1ml

14,711

0,790

15,501

168

SvB23d

Plantarea gardului viu cu arbuști de talie mică (H < 0,50m) la două rânduri cu interdistanța de 30cm

1ml

13,763

0,739

14,502

169

SvB24a

Plantarea gardului viu cu arbuști de talie mare (H = 0,50 -1,2m) Ia un rând cu interdistanța de 30cm

1ml

13,712

0,736

14,448

170

SvB24b

Plantarea gardului viu cu arbuști de talie mare (H = 0,50 - 1,2m) la două rânduri cu interdistanța de 30cm

1ml

23,870

1,282

25,152

171

SvB25a

Plantarea gardului viu cu rășinoase, la un rând cu interdistanța de 30cm

1ml

10,350

0,556

10,906

172

SvB25b

Plantarea gardului viu cu rășinoase, la două rânduri cu interdistanța de 30cm

1ml

16,440

0,883

17,323

173

SvB26a

Plantarea gardului viu cu buxus ( H = 10 - 25cm și 0 coroanei 7 -8cm) la un rând cu interdistanța de 12cm

1ml

7,381

0,396

7,777

174

SvB26b

Plantarea gardului viu cu buxus ( H = 10 - 25cm și 0 coroanei 7 -8cm) la un rând cu interdistanța de 20cm

1ml

6,181

0,332

6,513

175

SvB26c

Plantarea gardului viu cu buxus ( H = 10 - 25cm și 0 coroanei 7 -8cm) la două rânduri cu interdistanța de 20cm

1ml

13,504

0,725

14,229

176

SvB27a

Udatul plantațiilor cu furtunul până la 0,01 mc apă/buc. puiet

1buc

0,260

0,014

0,274

177

SvB27b

Udatul plantațiilor cu furtunul până la 0,02mc apă/buc. puiet

1buc

0,520

0,028

0,548

178

SvB27c

Udatul plantațiilor cu furtunul până la 0,1 mc apă/buc. puiet cu balot

1buc

2,586

0,139

2,725

179

SvB27d

Udatul plantațiilor cu furtunul până la 0,5mc apă/buc. arbore cu balot

1buc

12,931

0,694

13,625

180

SvB27e

Udatul plantațiilor cu furtunul până la 1mc apă/buc. arbore cu balot

1buc

25,861

1,389

27,250

181

SvB27f

Udatul plantațiilor cu găleata până la 0,01 mc apă/buc. puiet

1buc

1,062

0,057

1,119

182

SvB27g

Udatul plantațiilor cu găleata până la 0,02mc apă/buc. puiet

1buc

2,124

0,114

2,238183

IIIA5

Verificarea, ancorarea legăturilor, tutorilor și corectarea poziției arborilor

1buc

2,590

0,139

2,729

184

SvB28a

Ancorarea după transplantare a arborilor ( 0 tulpinii < 10cm)

1buc

25,560

1,373

26,933

185

SvB28b

Ancorarea după transplantare a arborilor ( 0 tulpinii > 10cm)

1buc

49,913

2,680

52,593

186

SvB29a

Protejarea tulpinii arborilor transplantați cu rogojină de trestie ( 0 tulpinii < 15cm)

1buc

25,073

1,346

26,419

187

SvB29b

Protejarea tulpinii arborilor transplantați cu rogojină de trestie ( 0 tulpinii > 15cm)

1buc

31,840

1,710

33,550

188

SvB30a

Fixarea pe suporturi a plantelor urcătoare ( H < 2m )

1buc

0,600

0,032

0,632

189

SvB30b

Fixarea pe suporturi a plantelor urcătoare ( H > 2m )

1buc

0,800

0,043

0,843

190

IIIA4a

Tăierea de corecție, ameliorarea , limitarea și echilibrarea arbuștilor până la înălțimea de 1,5m

1buc

5,611

0,301

5,912

191

IIIA4b

Tăierea de corecție, ameliorarea , limitarea și echilibrarea arbuștilor cu înălțimea peste 1,5m

1buc

8,620

0,463

9,083

192

SvB31a

Tăieri de corecție la arbori până la 7m înălțime ( esențe moi)

1buc

12,052

0,647

12,699

193

SvB31b

Tăieri de corecție la arbori până la 7m înălțime ( esențe tari)

1buc

14,061

0,755

14,816

194

SvB32a

Tăieri de corecție la arbori peste 7m înălțime ( esențe moi)

1buc

17,074

0,917

17,991

195

SvB32b

Tăieri de corecție la arbori peste 7m înălțime ( esențe tari)

1buc

19,083

1,025

20,108

196

IIIA6

Tăierea lăstarilor lacomi și a ramurilor cu flori trecute la trandafiri

100buc

46,902

2,519

49,421

197

247

Tăiat drajoni la arbori și arbuști

1buc

4,011

0,215

4,226

198

SvB33a

Tăieri de corecție la trandafiri ( pitici și semiurcători)

1buc

0,998

0,054

1,052

199

SvB33b

Tăieri de corecție la trandafiri ( urcători)

1buc

2,050

0,110

2,160

200

SvB34a

Tunderea gardurilor vii manual ( H < 1,20m )

1mp

0,800

0,043

0,843

201

SvB34c

Tunderea gardurilor vii manual ( H > 1,20m )

1mp

1,200

0,064

1,264

202

SvB35a

Tunderea bordurilor sau chenarelor de buxus cu trasee drepte

1ml

3,000

0,161

3,161

203

SvB35b

Tunderea bordurilor sau chenarelor de buxus cu trasee curbe

1ml

4,000

0,215

4,215

204

IFHO7X

Plivitul și prășitul gardurilor vii

1ml

1,000

0,054

1,054

205

IIIA2a

Plivit și prășit la arbori și arbuști

10mp

6,400

0,344

6,744

206

IIIA2b

Plivit și prășit la trandafiri

100mp

48,203

2,589

50,792

207

218

Plivit lăstari de pe tulpina pomilor

1buc

1,995

0,107

2,102

208

SvB36

Tunderea în forme a esențelor cu frunze persistente ( exclus rășinoase)

1mp

1,400

0,075

1,475

209

SvB37a

Mușuroirea trandafirilor ( pitici și semiurcători)

1buc

0,600

0,032

0,632210

SvB37b

Mușuroirea trandafirilor ( altoiți în coroană)

1buc

1,992

0,107

2,099

211

IIIB5

Așternutul stratului protector de paie sau frunze la plantele bienale, toamna

10buc

2,590

0,139

2,729

212

IIIB6

Ridicarea stratului protector de paie sau frunze de pe plantele bienale, primăvara

10buc

3,394

0,182

3,576

213

SvB38a

Desfacerea mușuroiului la trandafiri ( pitici și semiurcători)

1buc

0,600

0,032

0,632

214

SvB38b

Desfacerea mușuroiului la trandafiri ( altoiți în coroană)

1buc

1,992

0,107

2,099

215

SvB39a

Refacerea farfuriilor ( șaibelor) la arbuști și arbori plantați ( 0 < 0,8m)

100buc

79,662

4,278

83,940

216

SvB39b

Refacerea farfuriilor ( șaibelor) la arbuști și arbori plantați ( 0 > 0,81m)

100buc

119,500

6,417

125,917

217

282

Pregătit specii dendrologice în vederea iernării

1buc

3,325

0,179

3,504

218

SvB40a

înlăturarea zăpezii de pe gardurile vii și rășinoase

1ml

0,600

0,032

0,632

219

SvB41

înlăturarea zăpezii de pe conifere și tufe de arbuști izolați

1 buc

15,950

0,857

16,807

220

SI.A3a

Decapatul stratului vechi de pământ din spațiile verzi și transportul cu roaba

1 mc

43,500

2,336

45,836

221

SI.A3C

Decapatul stratului vechi de pământ din spațiile verzi și transportul cu mijloace mecanizate

1mc

11,067

0,594

11,661

222

SI.BIa

Ciuruirea componentelor amestecului de pământ

1mc

13,738

0,738

14,476

223

SI.BIb

Ciuruirea componentelor amestecului de nisip

1mc

7,968

0,428

8,396

224

SI.BIc

Ciuruirea componentelor amestecului de mraniță, turbă și pământ de frunze

1mc

34,860

1,872

36,732

225

SI.B2

Pregătirea amestecului de pământ

1mc

33,847

1,818

35,665

226

Sl.Cla

Dezinfectarea amestecului de pământ cu soluție

1mc

33,828

1,817

35,645

227

Sl.Clb

Dezinfectarea amestecului de pământ cu prăfuire

1mc

38,825

2,085

40,910

228

SvC1a

Plantarea florilor pe teren orizontal de talie mică (< 15cm), în grupe

100buc

34,960

1,877

36,837

229

SvC1b

Plantarea florilor pe teren orizontal de talie mică (< 15cm), în rânduri

100buc

37,420

2,009

39,429

230

SvC1c

Plantarea florilor pe teren orizontal de talie mijlocie (16 - 35cm), în grupe

100buc

44,801

2,406

47,207

231

SvC1d

Plantarea florilor pe teren orizontal de talie mijlocie (16 - 35cm), în rânduri

100buc

58,905

3,163

62,068

232

SvC1e

Plantarea florilor pe teren orizontal de talie mare (> 35cm), în grupe

100buc

259,544

13,938

273,482

233

SvC2a

Plantarea florilor pe teren în pantă de talie mică (< 15cm)

100buc

39,632

2,128

41,760

234

SvC2b

Plantarea florilor pe teren în pantă de talie mijlocie ( > 15cm)

100buc

80,051

4,299

84,350

235

SvC3a

Plantarea florilor în jardiniere sau vase decorative (h = 1,5m de la sol) flori talie mică până la 15cm

10buc

7,020

0,377

7,397

236

SvC3b

Plantarea florilor în jardiniere sau vase decorative (h = 1,5m de la sol) flori talie mijlocie până la 15cm

10buc

9,020

0,484

9,504

237

SvC3c

Plantarea florilor în jardiniere sau vase decorative (h > 1,5m de la sol) flori talie mică până la 15cm

10buc

10,630

0,571

11,201

238

SvC3d

Plantarea florilor în jardiniere sau vase decorative (h > 1,5m de la sol) flori talie mijlocie până la 15cm

10buc

11,950

0,642

12,592

239

SvC4a

Plantarea florilor cu ghivece în jardiniere sau vase decorative

10buc

23,973

1,287

25,260

240

SvC4b

Plantarea florilor cu ghivece pe peluze în rabate

10buc

27,553

1,480

29,033

241

SvC5a

Plantarea florilor în mozaic pe plan orizontal

1mp

367,753

19,748

387,501

242

SvC5b

Plantarea florilor în mozaic pe plan vertical

1mp

908,908

48,808

957,716

243

IIIC4

Tunderea vârfurilor florilor la plantațiile de mozaic și semimozaic

100mp

36,764

1,974

38,738

244

SvC6a

Plantarea plantelor perene cu balot

100buc

104,040

5,587

109,627

245

SIII.D11

Plantarea cepelor de flori în șanțuri

100buc

16,565

0,890

17,455

246

SIII.D12

Plantarea cepelor de flori în gropi

100buc

33,728

1,811

35,539

247

IIIBIa

Udatul florilor cu furtunul de la hidrant

100mp

17,780

0,955

18,735

248

11181b

Udatul florilor cu furtunul de la cisternă

100mp

12,774

0,686

13,460

249

IIIB2

Plivitul și săpălugitul rabatelor de flori

100mp

41,975

2,254

44,229

250

11183

Copilitul și îndepărtarea florilor trecute din rabatele de flori

10mp

4,990

0,268

5,258

251

SIV.A9

Plivirea selectivă

10mp

17,521

0,941

18,462

252

SIII.D8

Scosul plantelor bulboase din teren

1mp

8,367

0,449

8,816

253

SIII.D9

Sortarea cepelor de flori

100buc

3,383

0,182

3,565

254

SIII.D10

Depozitarea și controlul cepelor puse la iernat

1000buc

18,361

0,986

19,347

255

SvD4a

îmbrăcăminte din pietriș de 7 -15mm a suprafețelor amenajate în parcuri și terenuri de joc pentru copii ( grosime 5 cm )

1 mp

1,403

0,075

1,478

256

SvD4b

îmbrăcăminte din pietriș de 7 -15mm a suprafețelor amenajate în parcuri și terenuri de joc pentru copii ( grosime 10 cm )

1mp

2,810

0,151

2,961

257

SvD5a

îmbrăcăminte decorativă a suprafețelor amenajate în parcuri cu piatră spartă de 7 - 20mm în strat de 5 cm

1mp

1,403

0,075

1,4/8258

SvD5b

îmbrăcăminte decorativă a suprafețelor amenajate în parcuri cu mozaic granulat din marmură albă de 7 -15mm în strat de 5 cm

1mp

1,403

0,075

1,478

259

SvF1a

Pichetări de garduri vii ( contur drept)

100ml

96,550

5,185

101,735

260

SvF1b

Pichetări de garduri vii ( contur sinuos)

100ml

104,562

5,615

110,177

261

SvF2a

Pichetarea rabatelor de flori ( cu desen ușor)

10mp

97,351

5,228

102,579

262

SvF2b

Pichetarea rabatelor de flori ( cu desen dificil)

10mp

194,701

10,455

205,156

263

SvF3a

Pichetarea plantațiilor de arbori și arbuști ( plantați în aliniament)

100buc

84,931

4,561

89,492

264

SvF3b

Pichetarea plantațiilor de arbori și arbuști ( exemplare izolate )

100buc

94,950

5,099

100,049

265

SvF3c

Pichetarea plantațiilor de arbori și arbuști ( plantați în grupuri)

100buc

101,960

5,475

107,435

266

SvF4

Protejarea arborilor cu corsete metalice

1buc

7,001

0,376

7,377

267

IFC02X A

Confecționarea țărușilor din lemn brut rotund de foioase ( D = 4-8 cm)

1buc

3,005

0,161

3,166

268

IFC02X B

Confecționarea țărușilor din lemn brut rotund de foioase ( D = 8-12 cm; L = 2 m )

1buc

6,010

0,323

6,333

269

SvF5a

Combaterea bolilor și dăunătorilor în rabate și peluze cu vermorelul

100mp

10,133

0,544

10,677

270

SvF5b

Combaterea bolilor și dăunătorilor în rabate și peluze prin prăfuire

100mp

13,351

0,717

14,068

271

SvF6a

Combaterea bolilor și dăunătorilor în rabate și peluze cu atomizorul

100mp

6,626

0,356

6,982

272

SvF7a

Combaterea bolilor și dăunătorilor în plantații, executată cu vermorelul

1buc

4,013

0,215

4,228

273

SvF8a

Combaterea bolilor și dăunătorilor în plantații, executată cu atomizorul

1buc

2,174

0,117

2,291

274

Combaterea bolilor și dăunătorilor în plantații, executată mecanic (tractor + pompa stropit)

100mp

2,660

0,143

2,803

275

SvF9a

Extragerea rocilor dure pentru stîncăria ornamentală dimensiunile bucăților de rocă 80-150mm

1mc

73,713

3,958

77,671

276

SvF9b

Extragerea rocilor dure pentru stîncăria ornamentală dimensiunile bucăților de rocă 151-300mm

1mc

63,302

3,399

66,701

277

SvF9c

Extragerea rocilor dure pentru stîncăria ornamentală dimensiunile bucăților de rocă 301-500mm

1mc

71,423

3,835

75,258
278

SvF10a

Extragerea stîncăriilor ornamentale cu piese izolate dimensiuni cuprinse între 80 - 150mm

1buc

1,200

0,064

1,264

279

SvFIOb

Extragerea stîncăriilor ornamentale cu piese izolate dimensiuni cuprinse între 151 - 300mm

1buc

4,400

0,236

4,636

280

SvFIOc

Extragerea stîncăriilor ornamentale cu piese izolate dimensiuni cuprinse între 301 - 500mm

1buc

21,783

1,170

22,953

281

SvF11a

Extragerea în grupuri a stîncăriilor ornamentale

1mc

163,480

8,779

172,259

282

SvF12a

Extragerea în grupuri zidite a stîncăriilor

1mc

221,880

11,915

233,795

283

TSG13XA

Cosirea vegetației canalelor, digurilor, taluzelor și zonelor rutiere și feroviare (vegetație ierboasă)

100mp

16,051

0,862

16,913

284

TSG13XB

Cosirea vegetației canalelor, digurilor, taluzelor și zonelor rutiere și feroviare ( vegetație acvatică: papură, stuf, etc; în teren care s-a uscat)

100mp

20,064

1,077

21,141

285

TSG13XC

Cosirea vegetației canalelor, digurilor, taluzelor și zonelor rutiere și feroviare ( vegetație acvatică: papură, stuf, etc; în teren cu apă )

100mp

50,160

2,694

52,854

286

TSG13XD

Cosirea vegetației canalelor, digurilor, taluzelor și zonelor rutiere și feroviare ( vegetație a digurilor: taluze, zone rutiere și feroviare)

100mp

8,026

0,431

8,457

287

TRIA03XB

încărcarea manuală a materialelor grele în prafuri ( prin aruncare teren - auto)

1to

12,742

0,684

13,426

288

TRIA04XB

încărcarea manuală a materialelor ușoare și mărunte ( prin aruncare teren - auto )

1to

14,435

0,775

15,210

289

Lucrări cu automacara UAMT 18.5to

h

117,493

6,309

123,802

290

Deplasare automacara

km

5,184

0,278

5,462

291

Lucrări la înălțime cu autoscara ARO

h

53,964

2,898

56,862

292

Lucrări la inaltime cu platforma tip AERIAL K 13

h

35,558

1,909

37,467

293

Taiat si toaletat arbori cu motofierastraul

h

29,921

1,607

31,528

294

Taiat si toaletat arbori cu motounealta H325 P5

h

26,281

1,411

27,692

295

Tunderea gazonului cu M. T. G.

h

27,025

1,451

28,476

296

Tunderea gazonului cu M. T. G.

mp

0,106

0,006

0,112

297

Tunderea gazonului cu tractorul Rieder

mp

0,115

0,006

0,121

298

Tunderea gazonului cu tractorul Rieder

h

36,353

1,952

38,305

299

Cosirea mecanica a peluzelor si taluzelor semănate cu iarbă (motocoasa)

h

30,108

1,617

31,725

300

Cosirea mecanica a peluzelor si taluzelor semănate cu iarbă (motocoasa)

mp

0,128

0,007

0,135

301

Tunderea gardurilor vii mecanic cu motofoarfeca

h

27,100

1,455

28,555

302

Tunderea gardurilor vii mecanic cu motofoarfeca

mp

0,115

0,006

0,121

303

Aspirat in parcuri si alei cu aspiratorul Stihii

h

25,928

1,392

27,320

304

Aspirat in parcuri si alei cu aspiratorul Stihii

mp

0,086

0,005

0,091

305

Aspirat in parcuri si alei cu aspiratorul Glutton 2411

h

37,061

1,990

39,051

306

Aspirat in parcuri si alei cu aspiratorul Glutton 2411

mp

0,820

0,044

0,864

307

Transport marfa cu tractrorul+remorca

h

58,828

3,159

61,987

308

Transport marfa cu tractrorul+remorca

km

3,922

0,211

4,133

309

Prelucrarea solului cu motocultorul Honda 5.5 CP

h

32,877

1,765

34,642

310

Transport apa cu cisterna

h

87,802

4,715

92,517

311

Transport apa cu cisterna

km

3,000

0,161

3,161

312

Degajat zapada cu turbofreza(zapada afinata cu grosimea pana la 15cm)

h

31,408

1,687

33,095

313

Degajat zapada cu turbofreza(zapada afinata cu grosimea pana la 15cm)

mp

0,040

0,002

0,042

314

Degajat zapada cu turbofreza(zapada afinata cu grosimea intre15-30cm)

h

31,408

1,687

33,095

315

Degajat zapada cu turbofreza(zapada afinata cu grosimea intre15-30cm)

mp

0,090

0,005

0,095

316

Degajat zapada cu turbofreza HONDA(zapada afinata cu grosimea pana la 15cm)

h

35,627

1,913

37,540

317

Degajat zapada cu turbofreza HONDA(zapada afinata cu grosimea pana la 15cm)

mp

0,036

0,002

0,038

318

Degajat zapada cu turbofreza HONDA (zapada afinata cu grosimea intre15-30cm)

h

36,627

1,967

38,594

319

Degajat zapada cu turbofreza HONDA (zapada afinata cu grosimea intre15-30cm)

mp

0,048

0,003

0,051

320

Degajat zapada cu tractotul Rieder (zapada afinata cu grosimea pana la 15cm)

h

35,309

1,896

37,205

321

Degajat zapada cu tractotul Rieder (zapada afinata cu grosimea pana la 15cm)

mp

0,035

0,002

0,037

322

Degajat zapada cu tractotul Rieder (zapada afinata cu grosimea intre 15-30cm)

h

34,251

1,839

36,090

323

Degajat zapada cu tractotul Rieder (zapada afinata cu grosimea intre 15-30cm)

mp

0,076

0,004

0,080

324

lerbicidarea suprafețelor cu vermorelul

100mp

10,133

0,544

10,677

325

Confecționat jerba

buc

19,915

1,069

20,984

326

Confecționat coroana

buc

39,830

2,139

41,969

327

Confecționat aranjament floral

buc

19,934

1,070

21,004

328

Confecționat ghirlande

buc

19,915

1,069

20,984

329

Tocat resturi vegetale cu tocătorul ,,PZ" 140 montat pe tractor

to

95,282

5,117

100,399

330

Tocat resturi vegetale cu tocătorul ,,PZ" 140 montat pe tractor

h

47,641

2,558

50,199

331

Degajat teren de lemn si resturi vegetale lemnoase in urma tăierilor si toaletarilor de arbori

to

79,860

4,288

84,148

332

Degajat teren de lemn si resturi vegetale lemnoase in urma tăierilor si toaletarilor de arbori

h

19,965

1,072

21,037

333

Tocat resturi vegetale cu tocătorul ,,PZ" 140 montat pe UNIMOG-MERCEDES 408/10

to.

96,114

5,161

101,275

334

Tocat resturi vegetale cu tocătorul ,,PZ" 140 montat pe UNIMOG-MERCEDES 408/10

h

96,114

5,161

101,275

335

Combaterea bolilor și dăunătorilor în plantații, executată cu tun de

h

42,130

2,262

44,392

336

autoutilitara KIA

h

52,723

2,831

55,554

337

Transport persoane si materiale pentru lucrări spatii verzi cu autoutilitara KIA

km

1,647

0,088

1,735

338

Transport persoane si materiale pentru lucrări spatii verzi cu autoutilitara PEUGEOT

h

51,128

2,746

53,874

339

Transport persoane si materiale pentru lucrări spatii verzi cu autoutilitara PEUGEOT

km

1,697

0,091

1,788

340

Colectare si transport deșeuri cu autocompactoarea

h

148,562

7,978

156,540

341

Strâns resturi vegetale(dupa tunderea mecanica sau manuala a gazonului si tunderea mecanica a gardului viu)

100mp

4,986

0,268

5,254

342

Maturat manual cai publice

1000mp

33,000

1,772

34,772

343

Maturat manual cai publice

h

21,381

1,148

22,529

344

întreținere curățenie

1000mp

10,151

0,545

10,696

345

Dezinfectat coșuri de gunoi

buc

6,354

0,341

6,695

346

Spalat manual coșuri de gunoi

buc

10,707

0,575

11,282

347

Spalat manual banei

buc

6,987

0,375

7,362

348

Maturat mecanic cu Hako 2000

1000mp

14,740

0,792

15,532

349

Maturat mecanic cu Hako 2000

h

138,163

7,419

145,582

350

Curatat manual zapada afanata cu grosimea pana la 0.15m

mp

0,532

0,029

0,561

351

Curatat manual zapada afanata cu grosimea intre 0,15-0.30m

mp

0,638

0,034

0,672

352

Curatat manual zapada afanata cu grosimea mai mare de 0.30m

mp

1,063

0,057

1,120

353

Curatat manual zapada bătătorită cu grosimea pana la 0.15m

mp

0,798

0,043

0,841

354

Curatat manual zapada bătătorită cu grosimea intre 015-0.30m

mp

1,063

0,057

1,120

355

Curatat manual zapada bătătorită cu grosimea mai mare de 0.30m

mp

3,190

0,171

3,361

356

Curatatul manual al stratului de gheata cu grosimea pana la 0.03m

mp

1,994

0,107

2,101

357

Curatatul manual al stratului de gheata cu grosimea intre 0.03-

mp

2,659

0,143

2,802

358

Curatatul manual al stratului de gheata cu grosimea intre 0.05-0.07m

mp

3,988

0,214

4,202

359

Curatatul manual al stratului de gheata cu grosimea intre 0.7-

mp

7,976

0,428

8,404

360

Combatere polei cu răspândire antiderapant manual din depozite

to

13,670

0,734

14,404

361

Combatere polei cu răspândire antiderapant manual din depozite mici, prin lopatarea directa la 6m

to

3,386

0,182

3,568

362

Incarcat manual zapada

mc

6,377

0,342

6,719

363

Incarcat manual zapada

h

19,929

1,070

20,999

364

Deplasarea utilajului UNIMOG - MERCEDES 408/10

h

89,470

4,805

94,275

365

Deplasarea utilajului UNIMOG - MERCEDES 408/10

km

2,237

0,120

2,357

366

Deszăpezire cu lama si sararita montate pe UNIMOG -MERCEDES 408/10

h

145,570

7,817

153,387

367

Deszăpezire cu tractorul cu lama

h

60,370

3,242

63,612

368

Arat solul la adâncime de 25 cm

h

73,524

3,948

77,472

369

Arat solul la adâncime de 25 cm

ha

189,765

10,190

199,955

370

Pregătit pat germinativ prin discuire

h

68,101

3,657

71,758

371

Pregătit pat germinativ prin discuire

ha

66,467

3,569

70,036

372

Mobilizat solul cu rotosapa

h

39,149

2,102

41,251

373

Mobilizat solul cu rotosapa

ha

391,490

21,023

412,513

374

Afanat solul cu freza

h

42,064

2,259

44,323

375

Afanat solul cu freza

ha

134,605

7,228

141,833

376

Lucrat solul cu prasitoarea

h

49,049

2,634

51,683

377

Lucrat solul cu prasitoarea

ha

52,335

2,810

55,145

378

Transport persoane si materiale pentru lucrări spatii verzi cu autoutilitara IVECO

h

43,329

2,327

45,656

379

Transport persoane si materiale pentru lucrări spatii verzi cu autoutilitara IVECO

km.

1,560

0,084

1,644

380

Lucrări la înălțime cu autoscara NISSAN

h

62,129

3,336

65,465

381

Lucrări la inaltime cu autoscara NISSAN

km.

3,425

0,184

3,609

382

DH14A

Curatarea manuala a șanțurilor

ml

5,981

0,321

6,30

383

DH15A

Desfundarea manuala a șanțurilor si canalelor de scurgere

mc

42,525

2,284

44,81

384

DH16A

Desfundarea si curatarea camerelor de cădere si a albiei de sub podețe de potmol

mc

99,668

5,352

105,02

TARIFE

pentru activitatea de măturat, spălat, stropirea și întreținerea căilor publice și curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț

Nr.crt.

Cod tarif

Denumire lucrare

UNI

Tarif

Profit

5.37%

Tarif cu profit

1

1Sa

Maturat manual cai publice

1000mp

35,396

1,901

37,30

2

1Sb

Maturat manual cai publice

h

25,220

1,354

26,57

3

2S

Curatat manual rigore

ml

0,610

0,033

0,64

4

3Sa

Spalat manual cai publice

1000mp

54,600

2,932

57,53

5

3Sb

Spalat manual cai publice

h

57,967

3,113

61,08

6

4Sa

Incarcat manual deșeuri grele in prafuri

to

14,239

0,765

15,00

7

4Sb

Incarcat manual deșeuri grele in prafuri

h

22,242

1,194

23,44

8

5Sa

Incarcat manual materiale ușoare si mărunte

to

16,167

0,868

17,04

9

5Sb

Incarcat manual materiale ușoare si mărunte

h

22,295

1,197

23,49

10

6S

Dezinfectat coșuri de gunoi

buc

6,799

0,365

7,16

11

7S

Spalat mecanizat coșuri de gunoi

buc

12,082

0,649

12,73

12

8S

Spalat manual banei

buc

7,728

0,415

8,14

13

9S

Montat coșuri de gunoi

buc

11,803

0,634

12,44

14

10S

Curatat afișe si inscripții

mp

17,736

0,952

18,69

15

11S

întreținere curățenie

1000mp

12,637

0,679

13,32

16

12Sa

Maturat mecanic cu Scarab Iveco

1000mp

28,873

1,550

30,42

17

12Sb

Maturat mecanic cu Scarab Iveco

h

270,688

14,536

285,22

18

13Sa

Maturat mecanic cu Scarab Daf

1000mp

25,642

1,377

27,02

19

13Sb

Maturat mecanic cu Scarab Daf

r    h

240,394

12,909

253,30

20

14Sa

Maturat mecanic cu Hako 300

1000mp

17,422

0,936

18,36

21

14Sb

Maturat mecanic cu Hako 300

h

114,326

6,139

120,47

22

15Sa

Maturat mecanic cu Multicar

1000mp

27,585

1,481

29,07

23

15Sb

Maturat mecanic cu Multicar

h

155,166

8,332

163,50

24

16Sa

Maturat mecanic cu Mathieu

1000mp

19,532

1,049

20,58

25

16Sb

Maturat mecanic cu Mathieu

h

146,487

7,866

154,35

26

17Sa

Maturat mecanic cu Hako 2000

1000mp

18,300

0,983

19,28

27

17Sb

Maturat mecanic cu Hako 2000

h

171,702

9,220

180,92

28

18Sa

Stropit cai publice cu autocisterna

1000mp

4,083

0,219

4,30

29

18Sb

Stropit cai publice cu autocisterna

h

132,693

7,126

139,82

30

18Sc

Stropit cai publice cu autocisterna ABROLLKIPPER -MAN

1000mp

4,032

0,217

4,25

31

18Sd

Stropit cai publice cu autocisterna ABROLLKIPPER -MAN

h

186,461

10,013

196,47

32

19Sa

Spalat mecanic

1000mp

33,763

1,813

35,58

33

19Sb

Spalat mecanic

h

120,703

6,482

127,18

34

19Sc

Spalat cai publice cu autocisterna ABROLLKIPPER -MAN

1000mp

33,974

1,824

35,80

35

19Sd

Spalat cai publice cu autocisterna ABROLLKIPPER -MAN

h

161,376

8,666

170,04

36

20Sa

Incarcat mecanic deseuri(KRAMER)

to

9,286

0,499

9,78

37

20Sb

Incarnat mecanic deseuri(KRAMER)

h

78,931

4,239

83,17

38

20Sc

Incarcat mecanic deseuri(LOCUST L 752)

to

13,687

0,735

14,42

39

20Sd

Incarcat mecanic deseuri(LOCUST L 752)

h

68,435

3,675

72,11

40

20Se

Incarcat mecanic deșeuri cu VOLA

to

11,167

0,600

11,77

41

20Sf

Incarcat mecanic deșeuri cu VOLA

h

94,919

5,097

100,02

42

21 Sa

Transport mărfuri (deșeuri - zapada) cu tractorul + remorca

h

63,107

3,389

66,50

43

21Sb

Transport mărfuri (deșeuri - zapada) cu tractorul + remorca

km

4,207

0,226

4,43

44

22Sa

Transport mărfuri (deșeuri - zapada) cu autobasculanta

h

132,946

7,139

140,09

45

22Sb

Transport mărfuri (deșeuri - zapada) cu autobasculanta

km

4,432

0,238

4,67

46

23Sa

Incarcat manual zapada

mc

7,088

0,381

7,47

47

23Sb

Incarcat manual zapada

h

22,151

1,190

23,34

48

24Sa

Incarcat mecanic zapada(KRAMER)

h

78,931

4,239

83,17

49

24Sb

Incarcat mecanic zapada cu VOLA

h

94,688

5,085

99,77

50

24Sc

Incarcat mecanic zapada(LOCUST L 752)

h

68,435

3,675

72,11

51

25Sa

Deszăpezire cu lama si sararita montate pe autobasculanta

h

131,065

7,038

138,10

52

25Sb

Deszăpezire cu lama si sararita montate pe UNIMOG -MERCEDES

h

115,335

6,193

121,53

53

25Sc

Deszăpezire cu lama si sararita montate pe ABROLLKIPPER - MAN

h

129,910

6,976

136,89

54

25Sd

Deszăpezire cu lama si sararita montate pe Motocar

h

83,402

4,479

87,88

55

26S

Deszăpezire cu tractorul cu lama

h

62,559

3,359

65,92

56

27Sa

Curatat manual zapada afanata cu grosimea pana la 0.15m

mp

0,591

0,032

0,62

57

27Sb

Curatat manual zapada afanata cu grosimea intre 0,15-0.30m

mp

0,709

0,038

0,75

58

27Sc

Curatat manual zapada afanata cu grosimea mai mare de 0.30m

mp

1,182

0,063

1,25

59

28Sa

Curatat manual zapada bătătorită cu grosimea pana la 0.15m

mp

0,886

0,048

0,93

60

28Sb

Curatat manual zapada bătătorită cu grosimea intre 015-0.30m

mp

1,182

0,063

1,25

61

28Sc

Curatat manual zapada bătătorită cu grosimea mai mare de 0.30m

mp

3,546

0,190

3,74

62

29Sa

Curatat - incarcatul in tomberon si transportul manual al

mp

2,238

0,120

2,36

63

29Sb

Curatat - incarcatul in tomberon si transportul manual al stratului de gheata cu grosimea intre 0,03 - 0,05m

mp

2,984

0,160

3,14

64

29Sc

Curatat - incarcatul in tomberon si transportul manual al stratului de gheata cu grosimea intre 0.5-0.07m

mp

4,476

0,240

4,72

65

29Sd

Curatat - incarcatul in tomberon si transportul manual al stratului de gheata cu grosimea intre 0,07 - 0,1 m

mp

8,953

0,481

9,43

66

30Sa

Maturat mecanic fara colectare cu UNIMOG -MERCEDES

h

126,060

6,769

132,83

67

30Sb

Maturat mecanic fara colectare cu UNIMOG -MERCEDES

1000mp

6,303

0,338

6,64

68

31 Sa

Deplasarea utilajului UNIMOG - MERCEDES

h

94,303

5,064

99,37

69

31Sb

Deplasarea utilajului UNIMOG - MERCEDES

km

2,358

0,127

2,48

70

32Sa

Deplasarea utilajului Scarab Iveco

h

157,608

8,464

166,07

71

32Sb

Deplasarea utilajului Scarab Iveco

km

3,940

0,212

4,15

72

33Sa

Deplasarea utilajului Scarab Daf

h

118,811

6,380

125,19

73

33Sb

Deplasarea utilajului Scarab Daf

km

2,970

0,159

3,13

74

34Sa

Deplasarea utilajului Hako 300

h

67,939

3,648

71,59

75

34Sb

Deplasarea utilajului Hako 300

km

2,718

0,146

2,86

76

35Sa

Deplasarea utilajului Multicar

h

82,093

4,408

86,50

77

35Sb

Deplasarea utilajului Multicar

km

2,736

0,147

2,88

2019

78

36Sa

Deplasarea utilajului Mathieu

h

85,536

4,593

90,13

79

36Sb

Deplasarea utilajului Mathieu

km

2,851

0,153

3,00

80

37Sa

Deplasarea utilajului Hako 2000

h

109,563

5,884

115,45

81

37Sb

Deplasarea utilajului Hako 2000

km

2,739

0,147

2,89

82

38Sa

Deplasarea utilajului ABROLLKIPPER - MAN

h

177,111

9,511

186,62

83

38Sb

Deplasarea utilajului ABROLLKIPPER - MAN

km

4,428

0,238

4,67

84

39Sa

Colectare si transport deșeuri cu autocompactoarea

h

130,852

7,027

137,88

85

40Sa

Transport apa cu autocisterna

“hl

119,691

6,427

126,12

86

40Sb

Transport apa cu autocisterna

km

2,992

0,161

3,15

87

40Sc

Transport apa cu ABROLLKIPPER - MAN

h

177,111

9,511

186,62

88

40Sd

Transport apa cu ABROLLKIPPER - MAN

km

4,428

0,238

4,67

89

DI13B

Combatere polei cu răspândire antiderapant manual din camion

h

155,084

8,328

163,41

90

DI13C

Combatere polei cu răspândire antiderapant manual din

to

32,383

1,739

34,12

91

DI13D

Combatere polei cu răspândire antiderapant manual din depozite mici, prin lopatarea directa la 6m

to

3,764

0,202

3,97