Hotărârea nr. 205/2019

HCL privind acordarea unui mandat reprezentantilor CL

JUDEȚUL ARGEȘ

MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind acordarea unui mandat reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Pitești în Adunarea Generală a Acționarilor a Societăților Comerciale aflate în subordinea consiliului local

Consiliul Local al Municipiului Pitești întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești;

-Raportul nr.28937/20.06.2019 al Direcției Servicii Publice și Achiziții;

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.29086/2019, nr. 29088/2019, nr. 29089/2019, nr. 29091/2019, nr. 29093/2019;

-Adresa nr.4439/10.06.2019 a societății comerciale Apă Canal 2000 SA, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr.27007/10.06.2019;

Văzând prevederile art.37 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare precum si ale Ordinului nr.923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv și a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfășoară activitatea de control financiar preventiv propriu, republicat, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art.45 alin.(l) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE;

Art.l. Se mandatează reprezentanții consiliului local în Adunarea Generală a Acționarilor a societăților comerciale, la care municipiul Pitești deține capital majoritar, să analizeze documentele înaintate și să emită acordul cu privire la numirea, evaluarea, suspendarea, schimbarea sau destituirea persoanelor desemnate de conducătorii societăților comerciale să exercite activitatea de control financiar preventiv la nivelul acestora.

Art.2. Emiterea acordului se face în condițiile prevăzute de Ordinul nr.923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv și a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfășoară activitatea de control financiar preventiv propriu, republicat, cu modificările și completările ulterioare.

Art.3. SC Apă Canal 2000 SA, SC Publitrans 2000 SA, SC Termo Calor Confort SA, SC Salpitflor Green SA și SC Salubritate 2000 SA, precum și reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Pitești în AGA acestora vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, care va fi comunicată de către Secretarul Municipiului Pitești.

Pitești,

Nr. 205 din 20.06.2019