Hotărârea nr. 204/2019

HCL privind modificarea si completarea HCL nr.86-2019


JUDEȚUL ARGEȘ

MUNICIPIUL PITEȘTI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 86/21.03.2019 privind aprobarea Devizului General actualizat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții „îmbunătățirea transportului public urban de călători în municipiul Pitești”

Consiliul Local al Municipiului Pitești. întrunit în ședință ordinară:

Având în vedere:

 • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești;

 • - Raportul nr. 28737/19.06.2019 al Direcției Tehnice:

 • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr. 29086/2019, nr. 29088/2019. nr. 29089/2019, nr. 29091/2019. nr. 29093/2019;

Văzând prevederile art.36 alin.(2) lit.b) și ale alin.(4) lit.d) din Legea administrației publice locale nr.215/2001. republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art.44 alin.(l)din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 12 alin.(l) lit.a) din O.U.G. nr.40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020. cu modificările și completările ulterioare, ale Ghidului Solicitantului - Programul Operațional Regional 2014-2020, Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu numărul POR/2017/4/4.1/1. precum și Solicitarea de clarificări 1 transmisă de ADR Sud Muntenia înregistrată la Primăria Municipiului Pitești cu nr. 28584/18.06.2019;

Având în vedere prevederile Legii nr.24/27.03.2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată;

!n temeiul dispozițiilor art.45 alin.(l) din Legea admi republicată, cu modificările și completările ulterioare.


HOTĂRĂȘTE

Art. I. Art. 1 al H.C.L. nr.86/'21.03.2019privind aprobarea Devizului Generâfactualizat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții „îmbunătățirea transportului public urban de călători în municipiul Pitești” se modifică și se completează și va avea următorul cuprins:

“Art. 1.(1). Se aprobă Devizul general actualizat centralizat pentru obiectivul de investiții “îmbunătățirea transportului public urban de călători în municipiul Pitești”, cu o valoare totală estimată de 42.505.793.67 lei inclusiv TVA.conform anexei nr. 1. care este parte integrantă din prezenta hotărâre.

 • (2). Se aprobă indicatorii tehnico-economici actualizați și descrierea investițiilor.pentru obiectivul de investiții “îmbunătățirea transportului public urban de călători în municipiul Pitești”, conform anexei nr.2. care este parte integrantă din prezenta hotărâre.

 • (3) .Finanțarea obiectivului se va realiza din sume alocate în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020. Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile -Prioritatea de investiții 4.1 și din sume alocate de la bugetul local.

 • (4) . Se aprobă valoarea totală a proiectului "îmbunătățirea transportului public urban de călători în municipiul Pitești", în cuantum de 42.505.793,67 lei inclusiv TVA."

Art. II. Celelalte prevederi ale H.C.L. nr.86/21.03.2019 rămân în vigoare.

Art. III. Primarul Municipiului Pitești. Direcția Economică și Direcția Tehnică vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora de către Secretarul Municipiului Pitești.

Art. IV. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștința publică prin afișare la sediul Consiliului Local al Municipiului Pitești și publicată pe site-ul propriu al Primăriei Municipiului Pitești, respectiv vvvvvv.primariapitesti.ro.

Prezenta hotărâre a fost adoptată astăzi, 20.06.2019. cu un număr de 20 voturi „pentru", voturi „abțineri"-. voturi „împotrivă"-, din totalul de 20 consilieri prezenți.

PREȘEDIN


l DE ȘEDINȚĂ tDinu /Contrasemnează:

SECRETAR, Andrei - Cătălin Călugăru


Pitești,

Nr.204 din 20.06.2019

Proiectant,

S.C. Tehno Consulting Solutions S.R.L.

Nr.       CUI: RO 16667478

J: 23/2192/2011

DEVIZ GENERAL ACTUALIZAT-CENTRALIZAT al obiectivului de investiții

Imbunatatirea transportului public urban de calatori in municipiul Pitești

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare1 (fără TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

LEI

LEI

LEI

1

2

6

7

8

CAPITOLUL 1 - CHELTUIELI PENTRU OBȚINEREA ȘI AMENAJAREA TERENULUI

1.1. Obținerea terenului

1.2. Amenajarea terenului

1.3. Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială

1.4. Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

Total capitol 1

CAPITOLUL 2 - CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTILITĂȚILOR NECESARE OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

Total capitol 2

96,600.00

18354.00

114,954.00

CAPITOLUL 3 - CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE ȘI ASISTENȚĂ TEHNICĂ

3.1. Studii

4,000.00

760.00

4,760.00

3.1.1. Studii de teren

4,000.00

760.00

4,760.00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

-

-

-

3.1.3. Alte studii specifice

-

-

-

3.2. Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

2,000.00

380.00

2,380.00

3.3. Expertizare tehnică

5,000.00

950.00

5,950.00

3.4. Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor (Audit energetic și Luminotehnic)

-

-

-

3.5. Proiectare

243,500.00

46,265.00

289,765.00

3.5.1. Temă de proiectare

-

-

-

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

-

-

-

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

108,000.00

20,520.00

128,520.00

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor

1,500.00

285.00

1,785.00

3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

15,000.00

2,850.00

17,850.00

3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție

119,000.00

22,610.00

141,610.00

3.6. Organizarea procedurilor de achiziție

-

-

-

3.7. Consultanță

130,000.00

24,700.00

154,700.00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

110,000.00

20,900.00

130,900.00

3.7.2. Auditul financiar

20,000.00

3,800.00

23,800.00

3.8. Asistență tehnică

100,000.00

19,000.00

119,000.00

3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului

60,000.00

11,400.00

71,400.00

3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor

40,000.00

7,600.00

47,600.00

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

20,000.00

3,800.00

23,800.00

3.8.2. Dirigenție de șantier

40,000.00

7,600.00

47,600.00

Total capitol 3

484,500.00

92,055.00

576,555.00

CAPITOLUL 4 - CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚIA DE BAZĂ

4.1. Construcții și instalații

2,035,050.10

386,659.52

2,421,709.62

4.2. Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

-

-

-

4.3. Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

-

-

-

4.4. Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

-

-

-

4.5. Dotări

32,853,340.80

6,242,134.75

39,095,475.55

4.6. Active necorporale

-

-

-

Total capitol 4

34,888390.90

6,628,794.27

41317,185.17

CAPITOLUL 5 - ALTE CHELTUIELI

5.1 .Organizare de șantier

11,500.00

2,185.00

13,685.00

5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

10,000.00

1,900.00

11,900.00

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

1,500.00

285.00

1,785.00

5.2. Comisioane, cote, taxe, costul creditului

28,558.15

-

28,558.15

5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

-

5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

10,708.25

-

10,708.25

5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

2,141.65

2,141.65

52.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

10,708.25

10,708.25

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare

5,000.00

-

5,000.00

5.3. Cheltuieli diverse și neprevăzute

213,165.00

40,501.35

253,666.35

5.4. Cheltuieli pentru informare și publicitate

1,000.00

190.00

1,190.00

Total capitol 5

254,223.15

42,87635

297,099.50

CAPITOLUL 6 - CHELTUIELI PENTRU PROBE TEHNOLOGICE ȘI TESTE

6.1. Pregătirea personalului de exploatare

-

6.2. Probe tehnologice și teste

-

-

-

Total capitol 6

-

-

-

TOTAL GENERAL

35,723,714.05

6,782,079.62

42,505,793.67

din care: C + M (1.2 + 13 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

2,141,650.10

406,913.52

2,548363.62

Curs Valutar - 1 euro= 4.5744 lei

Data,

19.06.2019

Beneficiar/Investitor,

Municipiul Pitești/focyfl fir. 2. cfi fi-c 6 fi'

TEHNO

Consulting solution:

CUI: RO16667478 J: 23/2192/2011 office@tcscompany.ro

www ics^mpany.ro

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI- ACTUALIZAT!

Imbunatatirea transportului public urban de calatori in municipiul Pitești

Instalații electrice si refacere infrastructura conform Studiu de Fezabilitate: 2.870.373,25 lei fara TVA, respective 3.410.318,12 lei cu TVA inclus

sistem de distribuție a energiei electrice (sistemul de cabluri pozate subteran), ce va asigura distribuția energiei de la punctul de transformare, sursa de energie electrică, până la nivelul a 44 stații de încărcare BUS: 1 buc;

relocare instalație de iluminat exterior: 1 buc.

Modernizare platforma -1 buc

Achiziție autobuze conform Studiului de Oportunitate : 32.853.340,8 lei fara TVA, respective 39.095.475,55 lei cu TVA inclus

Achiziționarea de autobuze hibrid 20 buc,

CUI: R016667478 J: 23/2192/2011

office@ tcscom pany.ro

MOiYw.tcsc<>mpany.rp

DESCRIEREA INVESTIȚIEI

Imbunatatirea transportului public urban de calatori in municipiul Pitești

Prezentul proiect presupune o investiție mixta, principalele componente fiind:

 • 1. Achiziționare a 20 autobuze ecologice

 • 2. Realizarea infrastructurii necesare pentru montarea a 40 de puncte de incarcare lenta si 4 puncte de incarcare rapida pentru autobuze electrice

COMPONENTA 1

In conformitate cu Planul de Mobilitate Urbana a Municipiului Pitești, a fost stabilita necesitatea optimizării traseelor de transport public de calatori prin introducerea a 3 linii noi (6 statii) (Trivale -Depozitelor; Razboieni - Exercițiu - Craiovei - Depozitelor; Razboieni - Gara - I.C. Bratianu - Calea București - Depozitelor)

Astfel, in conformitate cu Studiul de Oportunitate, atașat prezentei Cereri de finanțare, pentru acoperirea celor 3 noi trasee, sunt necesare un număr de 20 autobuze ecologice de capacitate medie, caracteristicile de baza pe care aceste mijloace de transport trebuie si le aiba fiind:

 • • sistemul de propulsie: hibrid (Diesel/electric);

 • • capacitatea de transport: intre 74 locuri si 90 locuri, repartizați pe scaune sau in picioare, dintre care minim 30 de locuri pe scaune

COMPONENTA 2

Investiția se desfasoara pe terenul aflat in proprietatea publica a UAT Municipiul Pitești, suprafața de teren totala afectata de proiect fiind de aproximativ 6409 mp.

In cadrul proiectului se va realiza infrastructura necesara pentru 40 de puncte de incarcare lenta si 4 puncte de incarcare rapida.

Acesta va fi amplasa astfel in Parcarea Bowling, pe strada Costache Negri, nr. 30, Municipiul Pitești. Documentația prezenta trateaza următoarele lucrări:


 • - Realizare trasee si branșamente aferente stafiilor de incarcare

 • - Reparații ale structurii carosabile a platformelor aferente

 • - Marcarea alveolelor destinate staționarii autobuzelor

 • - Relocare stâlpi de iluminat existenti

 • - Refacerea platformelor afectate de lucrări

 • - Asternere geocompozit

 • - Asternere strat de uzura BA 16 rul 50/70-6 cm

 • - Sistematizarea platformei si a cailor de acces corelate cu gabaritele autobuzelor

Lucrările de modernizare vor fi realizate in cadrul limitelor de proprietate si presupun următoare lucrări:

 • • lucrări de reparații la nivelul platformei betonate si colmatarea rosturilor existente pe platforma;

 • • Se va așterne un geocompozit antifisura peste care se va turna un strat de legătură tib Bad 22.4 leg 50/70 in grosime de 6 cm uzura tip BAI6 rul50/70 in grosime de 4 cm;

 • • Se asigura latimea minima a pârtii carosabile in conformitatea cu normativele in vigoare si solicitările Beneficiarului.

Se prevăd prin proiect repararea gurilor de scurgere existente, inlocuirea celor degradate, execuția altora noi in punctele de minim astfel incat sa asigure o stare tehnica corespunzătoare;

CUI: R016667478 J: 23/2192/2011

offlce® tcscompany.ro

www.tcscompanv.ro

 • • La proiectarea structurii se verifica acțiunea fenomenului de inghet - dezgheț. Daca nu se poate acționa asupra factorilor ce produc degradarea (pamant geliv, inghet, trafic greu) se va ingrosa structura corespunzător.

 • • Se proiectează linia roșie astfel incat sistemul de scurgere a apelor sa asigure dirijirea spre punctele de minim, prin prevederea de guri de scurgere noi acolo unde ste necesar;

 • • Prin proiectare si execuție se asigura colectarea si evacuarea apelor de suprafața prin pante corespunzătoare în profil longitudinal si transversal, cu descărcarea acestora către emisari naturali. Din punct de vedere al instalațiilor electrice, caracteristicile tehnice principale sunt:

 • • sistem de alimentare cu energie electrica aferent stațiilor de încărcare BUS:

-schema de distribuție radiala;

-utilizarea de linii electrice subterane, tip LES jT.

 • • instalația de iluminat exterior:

-stâlpi metalici;

-console metalice duble, ce asigura montajul corpurilor de iluminat în lateralele opuse ale stâlpilor; -corpuri de iluminat cu descărcări în gaze, tip HID;

-rețea subterana, tip LES jT, de distribuție a energiei electrice la nivelul fiecărui stâlp metalic.

In amplasamentul ce face obiectul investiției, se regăsesc instalații electrice si instalații de alimentare cu energie electrica, ce asigura funcționarea si alimentarea cu energie a sistemului de iluminat exterior, a sistemului de supraveghere video, dar si al construcțiilor de tip “spațiu comercial”.

Pentru a funcționa, stațiile de încărcare BUS si instalația de iluminat exerior, au nevoie de alimentari cu energie electrica de la o sursa, cum ar fi Post de Transformare/Posturi de Transformare.

Instalații Electrice

J

Instalațiile Electrice, sunt împărțite în:

 • • Sistem de distribuție a energiei electrice si

 • • Relocare instalație de iluminat exterior.

Receptoarele electrice, mai exact stațiile de încărcare lenta - 40 buc si stațiile de încărcare rapida - 4 buc, sunt alimentate cu energie

electrica prin intermediul unui sistem trifazat de distribuție, în schema radiala.

Sistemul asigura distribuția energiei de la punctul de transformare, sursa de energie electrica, până la nivelul fiecărei stații de încărcare, fiind realizat prin intermediul de circuite electrice trifazate, pozate subteran, tip Linii Electrice Subterane de Joasa Tensiune - LES jT.


în vederea relocării stâlpilor metalici si a celorlalte elemente princip iluminat exterior, se vor realiza următoarele lucrări:

 • • lucrări de demontare si de desființare: -demontare corpuri de iluminat, tip HID;

-demontare console metalice de susținere, duble;

-desființare rețea electrica aeriana tip LEA jT;

-emontare stâlpi metalici;

 • • lucrări noi si de remontare:

-lucrări de construcție fundații pentru stâlpii metalici.

-creare rețea electrica subterana, protejata în tuburi riflate tip HDPE, cu cabluri tip CYY, în vederea distribuției energiei electrice de la Tabloul Electric General (P.A.) până la nivelul fiecărui stâlp metalic reamplasat.

-realizare prize de pământ locale tip CI, la fiecare stâlp metalic;

-remontare stâlpi metalici si conectarea acestuia, prin borna P.P., la priza de pământ;

-instalare protecții la supracurent si scurtcircuit, în interiorul stâlpului în spatele ușii de vizitare;


CUI: R016667478  23/2192/2011

office@tcscompany.ro

www.tcscompanv.ro

-instalare cablu CYY 3x1,5 mm, pe interiorul stâlpului, pentru fiecare corp de iluminat din protecțiile menționate mai sus;

-remontare console metalice duble, ce asigura montajul corpurilor de iluminat în lateralele opuse ale stâlpilor;

-remontare corpuri de iluminat tip HID.

Descriere tehnica a proiectului

Caracteristici minime autobuze:

 • • Amenajarea exterioara - caroseria va fi protejata anticoroziv,

 • • caroseria va fi cu podea coborâta si prevăzută cu rampe pentru accesul persoanelor cu dizabilitati si cu un număr minim de 3 usi pentru accesul calatorilor, toate situate pe partea dreapta

Caracteristici dimensionale de gabarit

Dimensiuni exterioare:

 • • Lungimea totala: cuprinsa intre 11800 - 12500 mm;

 • • Latimea: maxima 2550 mm - fara oglinzile exterioare;

 • • inaltimea: maxim 3380 mm (incluzând si modulul de climatizare);

 • • Ampatamentul: 5000 - 6200 mm;

 • • Consola din fata: 2500 - 3200 mm;

 • • Consola din spate: 3000 - 3600 mm;

 • • Raza minima de intoarcere: maxim 25000 mm.

Dimensiuni interioare

 • • inaltimea in interior: minim L900, maxim 2500 mm;

 • • latimea in interior: 1900 - 2400 mm;

 • • inaltimea treptelor interioare - conform cu Regulamentul 36 ECE ONU;

 • • Adâncimea treptelor - conform cu Regulamentul 36 ECE ONU;

 • • inaltimea platformei de acces in salon: maxim 370 mm;

 • • latimea minima a spotiului de acces pe uaa deschisa: minim 1000 mm. Caracteristici masice:

Masa totala maxima autorizata: maxim 20000 kg;

Performante dinamice:

 • • viteza maxima: va fi limitata la maxim 75 km/h;

 • • unghiul de înclinare maxim al pantei caii de rulare: min. 75 %. Performante operaționale:

 • • durata de serviciu: minim 10 ani;

• durata de buna funcționare fara reparații capitale: minim 8 ani.

• durata de utilizare a bateriilor: minim 5 ani


UTION SRLConsulți

TEHNO