Hotărârea nr. 203/2019

HCL prin care se ia act de receptia la terminarea lucrarilor -Calea Dragasani


JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE

prin care se ia act de recepția la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții

..Reabilitare Calea Drăgășani”


Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară ;

Având în vedere :

 • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești;

 • - Raportul nr.28687/19.06.2019 al Direcției Tehnice;

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.


29086/2019, nr. 29088/2019, nr. 29089/2019, nr. 29091/2019, nr. 29093/2019;

-Adresa Administrației Domeniului Public Pitești nr.4631/14.06.2019 înregistrată la Primăria Municipiului Pitești cu nr.28273/14.06.2019 ;

Văzând prevederile Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale HGR nr.273/1994 pentru aprobarea regulamentului privind recepția construcțiilor, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art.45 alin.(l) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;


HOTĂRĂȘTE:


Art.l. Ia act de recepția la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții


Reabilitare Calea Drăgășani”, cu o valoare totală de 3.115.264,78 lei inclusiv TVA, aprobată de comisia de recepție prin procesul verbal de recepție nr.3963/23.05.2019, potrivit anexelor nr.l și nr.2 .


Art.2.(l) Modificările ce decurg din aplicarea prezentei hotărâri vor fi operate în


evidența contabilă a Primăriei Municipiului Pitești și în evidența extracontabilă a Administrației Domeniului Public Pitești.


(2) H.C.L. nr.l94/1999 privind inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al


Municipiului Pitești se modifică și se completează cu influențele ce decurg din aplicarea prezentei hotărâri.


(3) Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Direcția Tehnică, Direcția Economică și Administrația Domeniului Public


Pitești vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri care va fi comunicată acestora de către Secretarul Municipiului Pitești.


PREȘEDINTE (^ȘEDINȚĂ, j/tț- O Dănuț Ding y'


Contrasemnează:


SECRETAR, Andrei-Cătălin Călugăru


Pitești,

Nr. 203 din 20.06.2019


INVESTITOR:

ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC PITEȘTI

APROBAT^fi


PROCES VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 3963 / 23.05.2019

Privind execuția lucrărilor de construcții aferente investiției “ REABILITARE CALEA DRAGASANI , MUNICIPI PITEȘTI , JUDEȚUL ARGEȘ ", lucrări executate in cadrul contractului nr .6812 din 21.08.2018, încheiat in ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC PITEȘTI - BENEFICIAR si S.C.COMESAD DRUMURI S.R.L. - EXECUTANT.

 • 1. Imobilul care face obiectul investiției se identifica după cum urmeaza :

 • •   Adresa administrativa: mun. Pitești,Calea Dragasani .municipiul Pitești, jud. Argeș

 • •   Număr cadastral / număr topografic :

 • •   Număr carte funciara :

 • 2. Lucrările au fost executate in baza autorizației nr. 459 eliberata de PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PITEȘTI la data 20.06.2018 , cu valabilitate pana la 20.06.2019.

 • 3. Comisia de recepție și-a desfasurat activitatea în data de 23.05.2019, fiind formata din:

  Președinte:        d-na Radulescu Ana

  Membrii:           dl. Costache Cristian

  d-na Sillo Alina dl.Frincu Sorin d-na Chitei Tatiana


S.T.P.M.-Administrația Domeniului Public Pitești

Primăria Municipiului Pitești

Inspectoratul Județean in Construcții ASGES inginer specialist

inspector specialitate ADP Pitești

4.


Au mai fost prezenti :

dl. Alexe Gbeorghe - proiectant S.C. Centrul de Proiectare si Cons dl. EremieLaurentiu - R.T.E.

dl. Grigorescu

Reprezentant

Reprezentant

Reprezentant

Reprezentant

Reprezentant

Reprezentant Serviciul Public de Exploatare a Patrimop Reprezentant Distrigaz Sud S.A.


Daniel - director S.C.Comesad Drumuri S.R.L. S.C.Apa Canal 2000 S.A.

S.C. CEZ DISTRIBUȚIE S.A.

S.C. Telekom S.A.

S.C. RCS & RDS S.A.

S.C.Termo Calor Confort S.A.


5.


Secretariatul a fost asigurat de ing. Cretu Ion Cristian - dirigi 2.4, 3.1, 6.1,10.1, 8.2 - Autorizația nr. 00021703.


Constatările comisiei de receptieda terminarea lucra'ilor :


6.

 • 6.1 Capacitati fizice realizate :

r Lungime strada modernizata : L = 997,00 m

r Suprafața totala carosabila: S = 17 322,00 mp
z- Suprafețe paracari laterale : bloc 46 , mag. alimentar S=310 mp , bloc 44 —bl 45 , S= 3'îâ^np\ bloc 45-46 S= 140

/

mp                                           \/

 • 6.2  Nu au fost remediate aspectele consemnate în Procesul-verbal de suspendare a procesului de recepție la terminarea lucrărilor, inclusiv cele rezultate în urma expertizelor tehnice, ridicărilor topografice, încercărilor suplimentare, probelor, măsurătorilor și altor teste solicitate, în tor menul de remediere, cuprinse în lista din Anexa nr. 1 la prezentul proces - verbal.

- NU ESTE CAZUL-


6.3. Nu au fost realizate măsurile prevăzute în avizul de securitate laincendiușiîn documentația de execuție din punct de vedere al prevenirii și al stingerii incendiilor cuprinse în lista din Anexa nr. 2 la prezentul proces - verbal.

- NU ESTE CAZUL -

6.4 Lucrările cuprinse în lista din Anexa nr. 3 la prezentul proces - verbal prezintă vicii care nu pot fi înlăturate și care prin natura lor implică nerealizarea uneia sau a mai multor cerințe fundamentale, caz în care se impun expertize tehnice, reproiectări, refaceri de lucrări și altele. -NU ESTE CAZUL-

 • 6.5 Valoarea finala a lucrărilor executate este de 2.572.716,80 lei (fara TVA), respectiv 3.061.532,99 lei (inclușii TVA), conform centralizator, executata in baza Autorizației de construire nr. 459 / 05.06.2018, eliberata de Primarii Municipiului Pitești

 • 6.6 Perioada de garanție : 36 luni

 • 6.7 Alte constatări, inclusiv ca urmare a solicitărilor suplimentare ale comisiei: - NU SUNT OBIECȚII -

 • 6.8 Comisia de recepție la terminarea a constatat existenta unor neconcordante , degradări , defecte , lucrări realizate necorespunzator , nefinalizate sau neexecutate , care nu sunt de natura sa afecteze utilizarea construcției conform destinației si cerințelor fundamentale aplicabile , cuprinse in lista din anexa nr.4 |a prezentul proces verbal . - NU ESTE CAZUL-

 • 7.  In urma constatărilor făcute , comisia de recepție decide:

[ x ] admiterea recepției la terminarea lucrărilor

 • 8.  Comisia de recepție motivează decizia luata prin :

'r Vizualizarea construcției;

 • >  Prezentarea Cârtii Tehnice a Construcției;

 • >  Prezentarea punctului de vedere al Proiectantului inregistrat la A.D.P. PITEȘTI sub nr . 3985 din 23.05.2019, din care reiese faptul ca, execuția lucrărilor a respectat documentația tehnica de execuție SI Dispoziția de Șantier incheiata pe parcursul execuției lucrărilor.

’r Prezentarea punctului de vedere al Dirigintelui de Șantier inregistrat la A.D.P. PITEȘTI sub nr        din

23.05.2019, din care reiese faptul ca, lucrările executate sunt conform documentației tehnice, de calitate si pot fi supuse recepției la terminarea lucrărilor.

z- Inspectoratul Regional in Construcții Sud Muntenia / IJC Argeș a eliberat Adeverința nr................... din

...................................pentru confirmarea plăților efectuate către ISC .

r Lucrările sunt executate in conformitate cu prevederile Autorizației de Construire, ale contractului de execuție. Documentației de Execuție, a reglementarilor tehnice in vigoare si cu respectarea exigentelor esențiale.

 • 9.  Comisia de recepție recomanda luarea următoarelor masuri :

Proprietarul va organiza si desfasura lucrările de exploatare, întreținere, reparare si urmărire a comportării in timp, in conformitate cu prevederile Legii nr.10 /1995, republicata, privind calitatea in construcții si ale Normativului P130-90 privind urmărirea comportării in timp a construcțiilor .

 • 10. Prezentul Proces Verbal, conținând 2 file si 0 anexe numerotate, cu un total de 2 file, a fost incheiat asta:'

23 05.?019,la sediul A.D.P. Pitești in 3 exemplare.dl. Alexe Gheorghe

dl. Erernie Laurentiu - R.T.E.

dl. Grigorescu Daniel

Reprezentant S.C. Apa Canal 2000 S.A.

Reprezentant Distribuție Energie Oltenia S.A

Reprezentant S.C. Telekom S.A.

Reprezentant S.C. RCS & RDS S.A.

Reprezentant S.C.Termo Calor Confort S.A.

Reprezentant S.P.E.P. Pitești

Reprezentant Distrigaz Sud S.A.

Anexa nr. 2      „               Zi „ . ,

la H.C.L. nr..2.y... din.2?.;.^./?^

INVENTAR

privind obiectivul de investiții "Reabilitare Calea Dragasani”

lei

! Nr. crt.

Denumire mijloc fix

Cod clasificare conorm

HG 2139/2004

Durata de funcțion.

(ani)

UM

Cantit.

Preț unitar cu TVA

Valoarea cu TVA

1

Reabilitare Calea Dragasani (construcții 3.061.532,99 lei, servicii de proiectare 28.679 lei, avize și acorduri 710 lei, servicii de dirigenție 10.000 lei, specialist drumuri 595, cota ISC 13.747,79 lei)

1.3.7.2

20

buc

1

3.115.264,78

3.115.264,78

Șef Birou Aprovizionare si Achiziții Publice Pavel Ionel

Șef Contabil Dinu Camelia-Liliana