Hotărârea nr. 202/2019

HCL prin care se ia act de receptia la terminarea lucrarilor -str. Stefan Chicos

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

prin care se ia act de recepția la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții „Modernizare strada Profesor Ștefan Chicoș, zona Tancodrom, municipiul Pitești”

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere :

 • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești;

 • - Raportul nr.28694/19.06.2019 al Direcției Tehnice;

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr. 29086/2019, nr. 29088/2019, nr. 29089/2019, nr. 29091/2019, nr.29093/2019;

-Adresa Administrației Domeniului Public Pitești nr.4631/14.06.2019 înregistrată la Primăria Municipiului Pitești cu nr.28273/14.06.2019 ;

Văzând prevederile Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale HGR nr.273/1994 pentru aprobarea regulamentului privind recepția construcțiilor, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art.45 alin.(l) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Ia act de recepția la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții ..Modernizare strada Profesor Ștefan Chicoș, zona Tancodrom, municipiul Pitești” cu o valoare totală de 793.169,50 lei inclusiv TVA, aprobată de comisia de recepție prin procesul verbal de recepție nr.3962/23.05.2019, potrivit anexelor nr.l și nr.2 .

Art.2.(l) Modificările ce decurg din aplicarea prezentei hotărâri vor fi operate în evidența contabilă a Primăriei Municipiului Pitești și în evidența extracontabilă a Administrației Domeniului Public Pitești.

 • (2) H.C.L. nr.194/1999 privind inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Pitești se modifică și se completează cu influențele ce decurg din aplicarea prezentei hotărâri.

 • (3) Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Direcția Tehnică, Direcția Economică și Administrația Domeniului Public Pitești vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri care va fi comunicată acestora de către Secretarul Municipiului Pitești.

Pitești,

Nr. 202 din 20.06.2019

/INe/* HZ-I

INVESTITOR:                          if\       £0^ j APROBAT,

ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC PITEȘTI

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 3962 / 23.05.2019

Privind execuția lucrărilor de construcții aferente investiției "MODERNIZARE STRADA PROFESOR STEF. CHICOS, ZONA TANCODROM, MUNICIPIUL PITEȘTI, JUDEȚUL ARGEȘ", lucrări executate in cadrul contractului nr, 9C din 29.10.2018, încheiat intre ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC PITEȘTI - BENEFICIAR si S.C.SELCA S.A. EXECUTANT.

 • 1.  Imobilul care face obiectul investiției se identifica după cum urmeaza :

 • •   Adresa administrativa: strada Profesor Ștefan Cchicos zona Tancodrom ,municipiul Pitești, jud. Argeș

 • •   Număr cadastral / număr topografic : 95611,99483,98741,95617,99484,95524

 • •  Număr carte funciara : 95611,99483,98741,95617,99484,95524

 • 2.   Lucrările au fost executate in baza autorizației nr. 744 eliberata de PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PITEȘTI la data i 25.09.2018 , cu valabilitate pana la 25,09,2019.

  • 3.  Comisia de recepție și-a desfasurat activitatea în data de 23.05.2019, fiind formata din:

   Președinte:

   d-na Radulescu Ana

   S.T.P.M.-Administrația Domeniului Public Piteșt

   Membrii:

   dl. Costache Cristian

   Primăria Municipiului Pitești

   d-na Sillo Alina

   Inspectoratul Județean in Construcții ARGEȘ

   dl.Barbu Viorel

   inginer specialist

   d-na Chitu Tatiana

   inspector specialitate ADP Pitești

  Au mai fost

  4.


prezenti :


dl. Alexe Gheorghe proiectant S.C. Centrul de Proiectare si dl.Pascariu Neculai ■ R.T.E

dl. Popa Daniel Dragos - ingine SC SELCA SA Reprezentant

S.C.Apa Canal 2000 S.A.

S.C. CEZ DISTRIBUȚIE S.A.

S C. Telekom S.A.

S.C. RCS & ROS S.A. S.C.Termo Calor Confort S.A.


Reprezentant

Repiezentant

Reprezentant

Reprezentant

Reprezentant Serviciul

Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești Sud S.A.


Reprezentant Distngaz

5.


ing. Antonescu Gigi Sandi - diriginteVsĂ^ ■          autorizai

<OL!?ț |?i- SÂW1 v;t. ■;.;C02. 61

•J.l, U-iC,


Secretariatul a fost asigurat de domeniile/subdomeniile: 1, 2.4, 3.2, 8.1, 8.2, 5.3, 6 - Autorizația nr. 000216^'v FV


Constatările comisiei de receptieda terminarea lucrărilor :


6.

6.1 Capacitati fizice realizate :                                                             ’i

r Lungime strada modernizata L = 424 m + strada secundara L =125 m 1 i z- Suprafața totala carosabila: S = 3171 mp


6.2 Nu au fost remediate aspectele consemnate în Procesul-verbal de suspendare a procesului de recepție la terminarea lucrărilor, inclusiv cele rezultate în urma expertizelor tehnice, ridicărilor topografice, încercărilor suplimentare, probelor, măsurătorilor și altor teste solicitate, în termenul de remediere, cuprinse în lista din Anexa nr. 1 la prezentul proces - verbal.

-NU ESTE CAZUL -

6.3. Nu au fost realizate măsurile prevăzute în avizul de securitate la incendiu și în documentația de execuție din punct de vedere al prevenirii și al stingerii incendiilor cuprinse în lista din Anexa nr. 2 la prezentul proces - verbal.

- NU ESTE CAZUL -

 • 6.4  Lucrările cuprinse în lista din Anexa nr. 3 la prezentul proces - verbal prezintă vicii care nu pot fi înlăturate și care prin natura lor implică nerealizarea uneia sau a mai multor cerințe fundamentale, caz în care se impun expertize tehnice, reproiectări, refaceri de lucrări și altele. -NU ESTE CAZUL-

 • 6.5 Valoarea finala a lucrărilor executate este de 649.118,17 lei (fara TVA), respectiv 772.450,62 lei (inclusiv TVA), conform centralizator, executata in baza Autorizației de construire nr. 744 /25.09.2018, eliberata de Primăria Municipiului Pitești

„.6 Perioada de garanție : 36 luni

6 7 Alte constatări , inclusiv ca urmare a solii ii artfar suplimentare ale comisiei: - NU SUNTOBIECTI1-

6 8Comisiade recepție la terminarea a constatat existenta unor neconcordante , degradări , defecte , lucrări realizate necorespunzator , nefinalizate sau neexecutate care nu sunt de natura sa afecteze utilizarea construcției conforrr destinației si cerințelor fundamentale aplicabile , cuprinse in lista din anexa nr.4 la prezentul proces verbal . - NU ESTE CAZUL-

7 In urma constatărilor făcute , comisia de recepție decide :

[ x ] admiterea recepției la terminarea lucrărilor

 • 8.  Comisia de recepție motivează decizia luata prin :

'r Vizualizarea construcției;

r- Prezentarea Cârtii Tehnice a Construcției;

>- Prezentarea punctului de vedere al Proiectantului înregistrat la A.D.P. PITEȘTI sub nr. 3984 din 23.05.2019, din care reiese faptul ca, execuția lucrărilor a respectat documentația tehnica de execuție SI Dispoziția de Șantier incheiata pe parcursul execuției lucrărilor.

r- Prezentarea punctului de vedere al Dirigintelui de Șantier înregistrat la A.D.P. PITEȘTI sub nr.3983 din 23.05.2019, din care reiese faptul ca, lucrările executate sunt conform documentației tehnice, de calitate si pot fi supuse recepției la terminarea lucrărilor.

Inspectoratul Regional in Construcții Sud Muntenia / IJC Argeș a eliberat Adeverința nr.................... din

...................................pentru confirmarea plăților efectuate către ISC .

Lucrările sunt executate in conformitate cu prevederile Autorizației de Construire, ale contractului de execuție, Documentației de Execuție, a reglementarilor tehnice in vigoare si cu respectarea exigentelor esențiale.

 • 9.  Comisia de recepție recomanda luarea următoarelor masuri :

Proprietarul va organiza si desfasura lucrările de exploatare, întreținere, reparare si urmărire a comportării in timp, in conformitate cu prevederile Legii nr.10 /1995, republicata, privind calitatea in construcții si ale Normativului P130-90 privind urmărirea comportării in timp a construcțiilor .

file si 0 anexe numerotate, cu un total de 2 file, a fost încheiat astazi




AU MAI FOST PREZENTI :


Reprezentant


Reprezentant



Reprezentant


S C. Telekom S.A


Reprezentant


S.C. RCS & RDS S.A.


S.C.Tei mo Calor Confort S.A.

Reprezentant

Reprezentant Distrigaz Sud S.A

Anexa nr. 2


la H.C.L. nr.



INVENTAR privind obiectivul de investiții "Modernizare strada Profesor Ștefan Chicos, zona Tancodrom, mun. Pitești’’

Șef Contabil

D           i-Liliana


lei

Nr. ort.

Denumire mijloc fix

Cod clasificare conorm HG 2139/2004

Durata de funcțion.

(ani)

UM

Cantit.

Preț unitar cu TVA

Valoarea cu TVA

1

Modernizare str Prof Ștefan Chicos, zona Tancodrom, mun. Pitești (construcții 772.450,62 lei, servicii de proiectare 9.996 lei, servicii de dirigenție 4.998,36 lei, cota ISC 5.129,52 lei, specialist drumuri 595 lei)

1.3.7.2

20

buc

1

793.169,50

793.169,50

Șef Birou Aprovizionare si Achiziții Publice Pavel Ionel