Hotărârea nr. 201/2019

HCL prin care se ia act de receptia la terminarea lucrarilor -Largire str. Maior Sontu

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE


prin care se ia act de recepția la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții lărgire strada Maior Șonțu și CA Rosettipână la intersecția cu B-dul Republicii, municipiul Pitești”


Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

 • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești;

 • - Raportul nr.28688/19.06.2019 al Direcției Tehnice;

 • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.


29086/2019, nr. 29088/2019, nr. 29089/2019, nr.29091/2019, nr. 29093/2019;

- Adresa Administrației Domeniului Public Pitești nr.4631/14.06.2019 înregistrată la Primăria Municipiului Pitești cu nr.28273/14.06.2019 ;

Văzând prevederile Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale H.G.R. nr.273/1994 pentru aprobarea regulamentului privind recepția construcțiilor, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art.45 alin.(l) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;


HOTĂRĂȘTE:


Art.l. la act de recepția la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții


^Lărgire strada Maior Șonțu și CA Rosetti până la intersecția cu B-dul Republicii, municipiul Pitești”, cu o valoare totală de 1.866.697,60 lei inclusiv TVA, aprobată de comisia de recepție prin procesul verbal de recepție nr.4158/30.05.2019, potrivit anexelor nr.l și nr.2 .


Art.2.(l) Modificările ce decurg din aplicarea prezentei hotărâri vor fi operate în


evidența contabilă a Primăriei Municipiului Pitești și în evidența extracontabilă a Administrației Domeniului Public Pitești.


(2) H.C.L. nr.l94/1999 privind inventarul bunurilor care aparțin domeniului public


al Municipiului Pitești se modifică și se completează cu influențele ce decurg din aplicarea prezentei hotărâri.


(3) Anexele nr.l și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Direcția Tehnică, Direcția Economică și Administrația Domeniului Public


Pitești vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri care va fi comunicată acestora de către Secretarul Municipiului Pitești.P                  DINȚÂ,


Pitești,

Nr. 201 din 20.06.2019


Htl


INVESTiTOR:                           u

administrația domeniului public pitești


PROCES VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 4158 / 30.05.2019

Privind execuția lucrărilor de construcții aferente investiției " LĂRGIRE STRADA MAIOR SONfU t>l U.A.RUSE1TI

PANA LA INTERSECȚIE CU BD. REPUBLICII , MUNICIPIUL PITEȘTI , JUDEȚUL ARGEȘ ", lucrări executate in cadru contractului nr .7048 din 29.08.2018, incheiat intre ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC PITEȘTI - BENEFICIAR s

S.C.COMESAD DRUMURI S.R.L. - EXECUTANT

Imobilul care face obiectul investiției se identifica după cum urmeaza :

 • •   Adresa administrativa: strada Maior Sontu ,C A.Rosetti ,municipiul Pitești, jud. Argeș

 • •   Număr cadastral / număr topografic :

 • •   Număr carte funciara :

 • 2. Lucrările au fost executate in baza autorizației nr. 544 eliberata de PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PITEȘTI la data de 17.07.2018 , cu valabilitate pana la 17.07.2019.


 • 3. Comisia de recepție și-a desfasurat activitatea în data de 30.05.2019 , fiind formata din: Președinte:         d-na Radulescu Ana             S.T.P.M.-Administrația Domeniului Public Pitești

Membrii:           d-na Irimia Doinița              Primăria Municipiului Pitești

Inspectoratul Județean in Construcții ARGEȘ dl.Frincu Sorin                   inginer specialist

d-na Musat Anca                inspector specialitate ADP Pitești

Au mai fost prezenti :

d-na                    proiectant S C. Iptanarg Construct S.R.L.

dl. ETcmieLaurentiu - R.T.E.

dl. Gngorescu Daniel - director S.C.Comesad Drumuri S.R.L. Reprezentant S.C.Apa Canal 2000 S.A. Reprezentant S.C. CEZ DISTRIBUȚIE S A. Reprezentant S.C. Tclekom S A. Reprezentant S.C. RCS & RDS S.A. Repi ezentant S.C. I ermo Calor Confort S.A.

Reprezentant Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești Reprezentant Distrigaz Sud S.A

 • 5.  Secretariatul a fost asigurat de ing. Cretu Ion Cristian diriginte de                                               i '

2.4, 3.1, 6.1,10.1,8.2 - Autorizația nr. 0002J /0T

 • 6.  Constatările comisiei de receptie:la terminarea lucrărilor :

6.1 Capacitati fizice realizate: r- Lungime strada modernizata : L = 470,00 m

J SON CRISTIAN Ni TE DE ȘANTiER

'■ NR 0002 m "3 Ml / SUBDCMENJÎ:


r Suprafața totala carosabila: S - 8 795,00 mp (6515 mp existent- 228(!J7n pTx'tTiTdmTțT* “---——

r- Suprafețe trotuare reabilitate : S :400 mp cu pavele si S=1108 mp cu asfalt

fost remediate aspectele consemnate în Procesul-verbal de suspendare a procesului de recepție la terminarea lucrărilor, inclusiv cele rezultat! in urma expertizelor tehnice, ridicărilor topografice, încercărilor suplimentare, probelor, măsurătorilor și altor teste solicitate, în termenul rl-1 remediez., cu prinse în lista din Anexa nr 1 la prezentul proces -verbal

- NU ESTE CAZUL -

6.3. Nu au fost realizate măsurile prevăzute în avizul oe securitate la incendiu și în documentația de execuție din punct de vedere al prevenirii și al stingerii incendiilor cuprir ,e în lista din Anexa nr. 2 la prezentul proces - verbal.

- NU ESTE CAZUL -

 • 6.4 I ucrările cuprinse în lista din Anexa nr. 3 la prezentul proces - verbal prezintă vicii care nu pot fi înlăturate și care prin natura lor implică nerealizarea uneia sau a mai multor cerințe fundamentale, caz în care se impun expertize tehnice, reproiectări, refaceri de lucrări ,i altele -NU ESTE CAZUL-

 • 6.5 Valoarea finala a lucrărilor executate este cfe 1.535.660,19 lei (fara TVA], respectiv 1.827.435,63 lei (incluși TVA), conform centralizator, executata in baza Autorizației de construire nr. 544 / 17.07.2018 , eliberata de Primari Municipiului Pitești

 • 6.6 Perioada de garanție ; 48 luni

 • 6./Alte constatări, inclusiv ca urmare a solicitărilor suplimentare ale comisiei -NU SUNT OBIECȚII -

6.8 Comisia de recepție la terminarea a constatat existenta unor neconcordante , degradări , defecte , lucrări realizat' necorespunzator , nefinalizate sau neexecutate , care nu sunt de natura sa afecteze utilizarea construcției conforn destinației si cerințelor fundamentale aplicabile , cuprinse in lista din anexa nr.4 la prezentul proces verbal . - NU EȘTI CAZUL-

 • 7.  In urma constatărilor făcute , comisia de recepție decide:

[ x ] admiterea recepției la terminarea lucrărilor

 • 8.  Comisia de recepție motivează decizia luata prin ■

z- Vizualizarea construcției;

Prezentarea Cârtii Tehnice a Construcției ;                                                , ,

Prezentarea punctului de vedere al Proiectantului înregistrat la A.D.P. PITEȘTI sub nr 7.<“/din 30.05.2019, dir care reiese faptul ca, execuția lucrărilor a respectat documentația tehnica de execuție SI Dispoziția de Santiei incheiata pe parcursul execuției lucrărilor.                                                                 ,

Prezentarea punctului de vedere al Dirigintelui de Șantier inregistrat la A.D.P. PITEȘTI sub nr.7r.\_. 30.05.2019, din care reiese faptul ca, lucrările executate sunt conform documentației tehnice, de calitate si fi supuse recepției la terminarea lucrărilor

Inspectoratul Regional in Construcții Sud Muntenia / IJC Argeș a eliberat Adeverința nr....................

...................................pentru confirmarea plăților efectuate către ISC Lucrările sunt executate in conformitate cu prevederile Autorizației Documentației de Execuție, a reglementarilor tehnice in vigoare si c


jț^Vistrmri^y

ras            e-xigerițe:


Comisia de recepție recomanda luarea următoarelor masuri :

Proprietarul va organiza si desfasura lucrările de exploatare, i i(_ ,    -

in timp, in conformitate cu prevederile Legii nr.10 /1995, republicata^ptrvîrrcl -cafîtățE Normativului P130-90 privind urmărirea comportării in timp a construcțiilor. .J.Cjijl


9.


rxiti


dir pot


dir


ntractului de execuție, br esențiale.


Il

I

Urmărire a comportării in construcții si ale


 • 10. Prezent il Proces Verbal, conținând 2 file si 0 anexe numerotate, cu un total de 2 file, a fost incheiat astazi 30.05 2019 , la sediul A.D.P. Pitești in 3 exemplare.

 • 11. Alte mențiuni-NU ESTE CAZUL.

Comisia de recepție:

PREȘEDINTE : d-na Radulescu Ana

MEMBRI:       d-na Irimia Doinita

dJ, dl. Frincu Sorin d-na Musat Anca

AU MAI FOSI PREZENTI :

d-na....^4'..^'.^

dl. Eremie Laurentiu - R.f.E.

dl Grigorescu Daniel

Reprezentant S.C. Apa Canal 2000 S.A.

Reprezentant Distribuție Energie Oltenia S.A.

Reprezentant S.C. Telekom S.A.

Reprezentant S.C. RCS&RDS S.A

Reprezentant S.C Termo Calor Confort S.A.

Reprezentant S.P.E.PReprezentant Distrigaz Sud S.A.

Anexa nr. 2 la H.C.L. nr.


INVENTAR

privind obiectivul de investiții "Lărgire strada Maior Sontu si CA Rosetti pana la intersecția cu b-dul Republicii, mun Pitești"

lei

Nr. crt.

Denumire mijloc fix

Cod clasificare conorm HG 2139/2004

Durata de funcțion.

(ani)

UM

Cantit.

Preț unitar cu TVA

Valoarea cu TVA

1

Lărgire strada Maior Sontu si CA Rosetti pana la intersecția cu b-dul Republicii, mun Pitești (construcții 1.827.435,62 lei, servicii de proiectare 22.610 lei, avize și acorduri 2.743,02 lei, servicii de dirigenție 4.100 lei, specialist drumuri 595, cota ISC 9.213,96 lei)

1.3.7.2

20

buc

1

1.866.697,60

1.866.697,60

Șef Birou Aprovizionare si Achiziții Publice

Pavel Ionel

Șef Contabil Dinu Camelia-Liliana