Hotărârea nr. 200/2019

HCL privind modificarea HCL nr.443-2018


JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind modificarea H.C.L. nr.443/20.12.2018 referitoare la transmiterea unui spațiu situat în Piața Ceair, corp A, etaj I din administrarea Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești în administrarea Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Căpitan Puică Nicolae” al Județului Argeș

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

  • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești;

  • - Raportul nr.28529 /18.06.2019 al Direcției Admistrație Publică Locală, Juridic Contencios;

  • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.28575/2019, nr.28576/2019, nr.28577/2019, nr.28578/2019, nr.28579/2019;

  • - H.C.L. nr.443/20.12.2018 privind transmiterea unui spațiu situat în Piața Ceair, corp A, etaj I din administrarea Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești în administrarea Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Căpitan Puică Nicolae” al Județului Argeș;

  • - Adresa nr.1207941/18.06.2019 emisă de Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Căpitan Puică Nicolae” al județului Argeș, cu sediul în Pitești, str. Traian nr.26, înregistrată la Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești sub nr.9328/18.06.2019;

-Adresa nr. 9349/18.06.2019 a Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr.28482/18.06.2019;

Văzând prevederile art. 36 alin. (2) lit „c”, ale art. 124 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 867 și următoarele din Codul Civil, precum și ale Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată;

In temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Articol unic. H.C.L. nr. 443/20.12.2018 privind transmiterea unui spațiu situat în Piața Ceair, corp A, etaj I din administrarea Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești în administrarea Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Căpitan Puică Nicolae” al Județului Argeș se modifică, în sensul că intra în vigoare la data de 31.12.2019.

Direcția Administrație Publică Locală, Juridic Contencios și Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora, precum si Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Căpitan Puică Nicolae” al Județului Argeș, cu sediul în Pitești, str. Traian, nr.26, de către Secretarul Municipiului Pitești .


Contrasemnează:


SECRETAR,

Andrei - Cătălin Călugăru

Pitești

Nr. 200 din 20.06.2019