Hotărârea nr. 20/2019

HCL privind prelungirea unor contracte de inchiriere unitati locative


JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind prelungirea unor contracte de închiriere pentru unele unități locative situate în municipiul Pitești

Consiliul Local al Municipiului Pitești întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești;

-Raportul nr.3966/25.01.2019 al Direcției Servicii Publice și Achiziții;

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.4765/2019, nr. 4766/2019, nr.4767/2019, nr.4768/2019, nr.4770/2019;

-Adresa nr. 642/14.01.2019 a Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești, înregistrată sub nr. 2324/16.01.2019 la Primăria Municipiului Pitești;

Văzând prevederile art.36 alin. (2) lit. “c” din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii privind locuințele nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale H.G.R. nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii privind locuințele nr. 114/1996 și ale O.U.G. nr. 40/1999 privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spații cu destinația de locuință, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul dispozițiilor art. 45 alin (1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l (1) Contractele de închiriere ale unităților locative, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, se prelungesc până la data de 01.10.2019, sub condiția prealabilă a îndeplinirii tuturor obligațiilor ce revin chiriașilor privind plata chiriei și a cheltuielilor de întreținere.

(2) Contractele de închiriere prevăzute la alin. (1) se modifică prin act adițional încheiat prin grija Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești.

Art.2 Direcția Servicii Publice și Achiziții și Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora, de către Secretarul Municipiului Pitești.

Anexa la H.C.L. nr.-^.?../^/-.^/'.2019

Lista titularilor contractelor de închiriere ale unităților locative situate în municipiul Pitești

NR.

CRT

NUME Șl PRENUME TITULAR CONTRACT DE ÎNCHIRIERE

NR. UNITATE LOCATIVĂ

ADRESA UNITĂȚII

LOCATIVE

CONTRACT DE ÎNCHIRIERE

NR/DATA ÎNCHEIERII

1

52

Pitești,cart. Războieni, bl. G1,tronson C

14429/09.12.2010

2

60

Pitești,cart. Războieni, bl. G1,tronson C

3437/06.03.2014

3

1

Pitești,str.Teilor,bl.PS6,sc.A

2758/18.02.2014