Hotărârea nr. 2/2019

HCL privind aprobarea utilizarii unei sume din excedentul anilor anteriori


JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind aprobarea utilizării unei sume din excedentul anilor anteriori pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare a bugetului municipiului Pitești pe anul 2019

Consiliul Local al Municipiului Pitești întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești;

-Raportul nr. 3995/2019 al Direcției Economice;

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.4765/2019, nr.4766/2019, nr.4767/2019, nr.4768/2019, nr.4770/2019;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

A

In temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. (1) Se aprobă utilizarea sumei de 14.353 mii lei din excedentul anilor anteriori pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare a bugetului municipiului Pitești pe anul 2019.

(2) Suma aprobată la alin. (1) se va actualiza la data aprobării bugetului municipiului Pitești pe anul 2019 și ori de câte ori va fi necesar în cursul anului, în conformitate cu prevederile legale care reglementează utilizarea excedentului din anii anteriori al bugetului local.

Art.2. Primarul Municipiului Pitești și Direcția Economică vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora de către Secretarul Municipiului Pitești.


Pitești

Nr.2 din 31.01.2019