Hotărârea nr. 199/2019

HCL privind aprobarea unui raport de evaluare si concesionare

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea unui raport de evaluare și concesionarea unui teren

Consiliul Local al Municipiului Pitești întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

 • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești;

 • - Raportul nr. 28322/18.06.2019 al Direcției Administrație Publică Locală, Juridic Contencios;

 • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.28575/2019, nr.28576/2019, nr.28577/2019, nr.28578/2019, nr.28579/2019;

 • - Decizia civilă nr. 585/30.03.2016, pronunțată de Curtea de Apel Pitești, în dosarul nr. 176/109/2015 ;

 • - H.C.L.nr. 56/23.02.2017 privind avizarea concesionării unui teren;

 • - Raportul nr.19575/19.04.2019 al comisiei constituită potrivit H.C.L. nr. 54/2018 prin Dispoziția Primarului Municipiului Pitești;

Văzând și prevederile art. 36 alin. (5) lit.”b” din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 32A1 din O.U.G. nr. 88/1997 privind privatizarea societăților comerciale, ale H.G. nr. 577/2002 privind aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 88/1997 precum și ale Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. (1) Se aprobă Raportul de evaluare, înregistrat la Primăria Municipiului Pitești sub nr.27246/10.06.2019, întocmit de S.C. Alfa Prospect RC S.R.L., evaluator autorizat A.N.E.V.A.R prin care se stabilește valoarea maximă a redevenței ca fiind de 4903 lei/an calculată la cursul de schimb valutar de, 4,76071ei/leuro, rezultând o redevență anuală de 1.030 euro, fără TVA, pentru terenul în suprafață de 361 mp aparținând domeniului public al municipiului Pitești, situat în municipiul Pitești, str. Costache Negri, Parc Ștrand.

(2) Terenul prevăzut la alin. (1) este ocupat de construcția proprietate a S.C. D.G.I.M. S.R.L., „Restaurant Ștrand”.

Art. 2. (1) Contractul de concesiune se încheie pe o perioadă de 5 ani cu posibilitatea prelungirii în condițiile legii.

 • (2) La încheierea contractului de concesiune administratorul societății comerciale va prezenta documentația privind justificarea folosirii terenului și obiectul de acti

 • (3) Valoarea redevenței se modifică ori de câte ori se modțlR referință stabilită de BNR.


  (4) Concesiunea încetează de drept, respectiv nu se inai prelungeștet dhcă concesionarul nu exploatează terenul direct și pentru realizarea obiettuhii său de activitate pentru care s-a realizat concesiunea. • (5) Se împuternicește directorul Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești să încheie contractul de concesiune.

 • (6) Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești încheie contractul, urmărește derularea acestuia și efectuează actualizarea redevenței, potrivit prevederilor legale aplicabile în materie.

Art.3. Primarul Municipiului Pitești, Direcția Administrație Publică Locală, Juridic Contencios și Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora, precum și S.C. D.G.I.M. S.R.L. cu sediul în Municipiul Pitești, str. Costache Negri, Parc Ștrand, de către Secretarul Municipiului Pitești.

Pitești

Nr. 199 din 20.06.2019