Hotărârea nr. 198/2019

HCL pentru modificarea HCL nr.61-2019

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

pentru modificarea H.C.L. nr.61/2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, a Acordului de parteneriat, precum și a contribuției municipiului Pitești în cadrul proiectului "PITEȘTI BUSINESS HUB-PROSANT"

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară:

Având în vedere:

  • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești;

  • - Raportul nr. 28321 din 18.06.2019 al Direcției Tehnice;

  • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.28575/2019, nr.28576/2019, nr.28577/2019. nr.28578/2019, nr.28579/2019;

-Solicitarea de clarificări nr.7 transmisă de ADR Sud Muntenia prin sistemul informatic MySMIS, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești cu nr.28309/14.06.2019;

Văzând prevederile H.C.L. nr.97/29.03.2018 privind participarea municipiului Pitești în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 - Axa prioritară 2 - îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, H.C.L. nr.61/06.03.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, a Acordului de parteneriat. precum și a contribuției municipiului Pitești în cadrul proiectului ‘'Promovarea Spiritului Antreprenorial prin sprijinirea activităților de cercetare-dezvoltare în cadrul PITEȘTI BUSINESS HUB-PROSANT", precum și ale Ghidului Solicitantului Condiții Specifice de Accesare a Fondurilor, Axa prioritară 2 - îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii. Prioritatea de investiții 2.1. Promovarea spiritului antreprenorial. în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri. 2.1.B - Incubatoare de afaceri. în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020;

Având în vedere prevederile Legii nr.24/27.03.2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată;

în temeiul dispozițiilor art.45 alin.(l) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 61/06.03.2019 se modifică în sensul că Devizul

general al proiectului ''Promovarea Spiritului Antreprenorial prin sprijinirea activităților de cercetare-dezvoltare în cadrul PITEȘTI BUSINESS HUB-PROSANT", parte integrantă din acesta, se înlocuiește cu Devizul general corelat cu bugetul cererii de finanțare, prevăzut în anexa la prezenta hotărâre.

Art. II. Celelalte prevederi ale H.C.L. nr.61/06.03.2019 rămân în vigoare.

Art.III. Primarul Municipiului Pitești. Direcția Economică și Direcția Tehnică vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora de către Secretarul Municipiului Pitești.


Pitești,

Nr.198 din 20.06.2019

An<xo.


U hcl nr:


Anexa Nr. 7

Devizul general

al obiectivului de investiții

Realizare incubator de afaceri Pitești Business Hub aferent proiectului Promovarea Spiritului Antreprenorial prin sprijinirea activitatilor de cercetare dezvoltare in cadrul Pitești Business Hub PROSANT

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoarea (exclusiv TVA)

TVA

Valoarea (inclusiv TVA)

Lei

Lei

Lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0,000

0,000

0,000

1.2

Amenajarea terenului

0,000

0,000

0,000

1.3

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială

173 300,000

32 927,000

206 227,000

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

13 000,000

2 470,000

15 470,000

TOTAL CAPITOLUL 1

186 300,000

35 397,000

221 697,000

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

535 000,000

101 650,000

636 650,000

TOTAL CAPITOLUL 2

535 000,000

101 650,000

636 650,000

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii

0,000

0,000

0,000

3.1.1

Studii de teren

0,000

0,000

0,000

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

0,000

0,000

0,000

3.1.3

Alte studii specifice

0,000

0,000

0,000

3.2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

0,000

0,000

0,000

3.3

Expertiză tehnică

15 200,000

2 888,000

18 088,000

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

14 000,000

2 660,000

16 660,000

3.5

Proiectare

294 552,000

17 062,000

311 614,000

3.5.1

Temă de proiectare

0,000

0,000

0,000

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

0,000

0,000

0,000

3.5.3

Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

89 800,000

17 062,000

106 862,000

3.5.4

Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor

5 000,000

0,000

5 000,000

3.5.5

Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

36 946,000

0,000

36 946,000

3.5.6

Proiect tehnic și detalii de execuție

162 806,000

0,000

162 806,000

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

30 000,000

0,000

30 000,000

3.7

Consultanță

228 500,000

43 415,000

271 915,000

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

188 500,000

35 815,000

224 315,000

3.7.2

Auditul finaciar

40 000,000

7 600,000

47 600,000

3.8

Asistență tehnică

81 320,000

15 450,800

96 770,800

3.8.1

Asistență tehnică din partea proiectantului

40 619,000

7 717,610

48 336,610

3.8.1.1

pe perioada de execuție a lucrărilor

27 079,000

5 145,010

32 224,010

3.8.1.2

pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Const

13 540,000

2 572,600

16 112,600

3.8.2

Dirigenție de șantier

40 701,000

7 733,190

48 434,190

TOTAL CAPITOLUL 3

663 572,000

81 475,800

745 047,800

CAPITOLUL 4                   Z^O

Cheltuieli pentru investiția de bază         //                      \\

4.1

Construcții și instalații

7 331 049,191

1 392 899,346

8 723 948,537

4.1.1

ARHITECTURA

- y

3 946 700,000

749 873,000

4 696 573,000

4.1.1.1

DESFACERI DEMOLARI DEMON^ARI

3 946 700,000

749 873,000

4 696 573,000
4.1.2

STRUCTURA

2 458 471,662

467 109,616

2 925 581,278

4.1.2.1

TERASAMENTE SI FUNDAȚII

718 210,183

136 459,935

854 670,118

4.1.2.2

SUPRASTRUCTURA

1 740 261,479

330 649,681

2 070 911,160

4.1.3

INSTALAȚII ELECTRICE

417 879,714

79 397,146

497 276,860

4.1.3.1

INSTALAȚII ELECTRICE CURENTI SLABI „sistem detectie_antiefractie„control acces_bariere auto„telefonie„monitorizare video retea calculatoare

154 728,000

29 398,320

184 126.320

4.1.3.2

INSTALAȚII ELECTRICE INTERIOARE

263 151,714

49 998,826

313 150,540

4.1.4

INSTALAȚII TERMICE

407 987,537

77 517,632

485 505,169

4.1.4.1

TERMICE INTERIOARE

407 987,537

77 517,632

485 505,169

4.1.5

INSTALAȚII SANITARE

100 010,278

19 001,953

119 012,230

4.1.5.1

INSTALAȚII SANITARE INTERIOARE SI APA EXTERIOARA

100 010,278

19 001,953

119 012,230

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

0,000

0,000

0,000

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

0,000

0,000

0,000

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0,000

0,000

0,000

4.5

Dotări

1 850 418,320

351 579.481

2 201 997,801

4.5.1

Obiect: ARHITECTURA

1 023 662,000

194 495,780

1 218 157,780

4.5.2

Deviz: TERMICE INTERIOARE

820 520,800

155 898,952

976 419,752

4.5.3

Deviz: INSTALAȚII SANITARE INTERIOARE SI APA EXTERIOARA

6 235,520

1 184,749

7 420,269

4.6

Active ne corporale

91 860,000

17 453,400

109 313,400

4.6.1

Obiect: ARHITECTURA

91 860,000

17 453,400

109 313,400

TOTAL CAPITOLUL 4

9 273 327,511

1 761 932,227

11 035 259,738

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

109 965,738

20 893,490

130 859,228

5.1.1

Lucrări de construcții pentru organizarea șantierului

87 972,590

16 714,792

104 687,382

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

21 993,148

4 178,698

26 171,846

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

222 931,476

0,000

222 931,476

5.2.1

Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0,000

0,000

0,000

5.2.2

Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

36 655,246

0,000

36 655,246

5.2.3

Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

73 310,492

0,000

73 310,492

5.2.4

Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

36 655,246

0,000

36 655,246

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare

76 310,492

0,000

76 310,492

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

999 462,751

189 897,923

1 189 360,674

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

5 000,000

950,000

5 950,000

TOTAL CAPITOLUL 5

1 337 359,965

211 741,413

1 549 101,378

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologico șl teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

2 150,000

408,500

2 558,500

6.2

Probe tehnologice și teste

0,000

0,000

0,000

TOTAL CAPITOLUL 6

2 150,000

408,500

2 558,500

TOTAL GENERAL:

11 997 709,476

2 192 604,940

14190 314,416

din care: C+M (1.2,1.3,1.4, 2, 4.1, 4.2, 5.1.1)

8 140 321,781

1 546 661,138

9 686 982,919

întocmit,

Data

2019-06-18

Beneficiar,Cursul de referința. 4.6513 Lei/Euro. din data de 2018-05-02


Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Scftmagazin, www.wmdocdevtz ro.