Hotărârea nr. 197/2019

HCL privind modificarea HCL nr.181-2018 privind -reabilitare Colegiul Tehnic Armand Calinescu


JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

pentru modificarea H.C.L. nr. 181/2018 privind aprobarea proiectului „Reabilitare și modernizare Colegiul Tehnic Armând Călinescu” din municipiul Pitești și a cheltuielilor legate de proiect

Consiliul Local al municipiului Pitești. întrunit în ședință ordinară:

Având în vedere:

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești;

-Raportul nr.28333/18.06.2019 al Direcției Tehnice;

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.28575/2019. nr.28576/2019, nr.28577/2019, nr.28578/2019, nr.28579/2019;

-Solicitarea de clarificări nr.6 transmisă de Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia prin sistemul informatic MySMIS, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești cu nr.27861/12.06.2019 și adresa înregistrată la Primăria Municipiului Pitești cu nr.28118/13.06.2019;

-H.C.L. nr. 181/26.06.2018 privind aprobarea proiectului „Reabilitare și modernizare Colegiul Tehnic Armând Călinescu” din municipiul Pitești și a cheltuielilor legate de proiect;

Văzând prevederile art.36 alin.(2) lit.”b“ și ale alin.(4) lit.”d” din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art.44 alin.(l) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 12. alin. 1. lit. „a” din O.U.G. nr.40/2015. privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020. cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Ghidului Solicitantului -condiții specifice de accesare pentru „Programul Operațional Regional 2014-2020”, Axa prioritară 4 -Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4.4 Investițiile în educație, în formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv Specific 4.5 Creșterea calității infrastructurii educaționale relevante pentru piața forței de muncă,

Având în vedere prevederile Legii nr.24/27.03.2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată;

In temeiul dispozițiilor art.45 alin.(l) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. Art.3. al H.C.L. nr. 181/26.06.2018 privind aprobarea proiectului „Reabilitare și modernizare Colegiul Tehnic Armând Călinescu” din municipiul Pitești și a cheltuielilor legate de proiect se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art.3. Se aprobă contribuția proprie în proiect a Municipiului Pitești, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 50.80% din valoarea eligibilă a proiectului. în cuantum de 23.050.304,20 lei (inclusiv TVA), reprezentând cofinanțarea proiectului „Reabilitare și modernizare Colegiul Tehnic Armând Călinescu” din municipiul Pitești.,,

Art. II. Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 181/26.06.2018 rămân în vigoare.

Art. III. Primarul Municipiului Pitești. Direcția Economică și Direcția Tehnică vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora de către Secretarul Municipiului Pitești.

Art. IV. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștința publică prin afișare la sediul Consiliului Local al Municipiului Pitești și publicată pe site-ul propriu al Primăriei Municipiului Pitești, respectiv vvvvw. primar iapitesti.ro.

Prezenta hotărâre a fost adoptată astăzi. 20.06.2019. cu un număr de 18 voturi ..pentru", voturi „abțineri”-, voturi „împotrivă"-, din totalul de 18 consilieri membri prezenți.

Pitești,

Nr. 197 din 20.06.2019Contrasem nează: