Hotărârea nr. 196/2019

HCL privind neexercitarea dr. de preemtiune I.C. Bratianu nr.29


JUDEȚUL ARGEȘ

MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind neexercitarea dreptului de preemțiune pentru achiziționarea imobilului monument istoric “Casa Panturescu”, situat în municipiul Pitești, Str.I.C.Brătianu nr.29, județul Argeș

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

-Expunerea de motive a d-lui Viceprimar al Municipiului Pitești Laurentiu-Marian Zidaru;

-Raportul nr.27276/11.06.2019 al Direcției Administrație Publică Locală, Juridic Contencios;

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.28575/2019, nr. 28576/2019, nr. 28577/2019, nr. 28578/2019, nr. 28579/2019;

-Adresa nr.367/1 din 29.05.2019 a Direcției Județene pentru Cultura Argeș, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr.26438/05.06.2019.

Văzând prevederile art.4 alin.(4), (8) și (9) din Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, coroborate cu prevederile art.1738 din Codul Civil, precum si ale art.848 din Codul de Procedura Civilă;

In temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. (1) Municipiul Pitești nu își exercită dreptul de preemțiune la achiziționarea imobilului - apartament și teren, situat în Pitești, Str. I.C. Brătianu nr.29, parter casa apartament nr.2, proprietatea domnului                      înscris în Lista Monumentelor

Istorice 2015, cod AG-II-m-B-13392, sub denumirea de “ Casa Panțurescu”.

(2) Datele de identificare ale imobilului pentru care nu se exercită dreptul de preemțiune sunt cele prevăzute în anexa la prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiulu i Pitești și Direcția Administrație Publică Locală, Juridic Contencios vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora, precum si Direcției Județene pentru Cultură Argeș, cu sediul în Piața Vasile Milea nr.129, ap.l, de către Secretarul Municipiului Pitești.

Pitești

Nr. 196 din 20.06.2019


Aa-2'vAOficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară ARGEȘ Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Pitești

EXTRAS DE CARTE FUNCIARA pentru INFORMARE

A. Partea I. (Foaie de avere)

CARTE FUNCIARA NR. 85391 Comuna/Oras/Municfpiu: Pitești


TEREN intravilan

Adresa: Pitești, Bulevardul I. C. Bratianu, nr, 29

Nr. Crt.

Nr.cadastral / Nr.topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

85391

Din acte: 190; Masurata: 190


B. Partea II. (Foaie de proprietate)

C. Partea III. (Foaie de sarcini)


CARTE FUNCIARA NR. 85391


Comuna/Oras/Municipiu: Pitești


înscrieri privitoare la sarcini


Observații / Referințe


NU SUNTCARTE FUNCIARA NR. 85391

___                                       ___ Comuna/Oras/Municipiu: Pitești

1 înscrieri privitoare la proprietate

Observații / Referințe     1

47324 / 17.11.2011

Act act notarial, 190, 16.11.2011, emis de BNP STEFANESCU DIANA-UVIA

2

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Convenție, cota actuala 1/1

Al  HZ

1                            necăsătorit

-

Anexa Nr. 1 la Partea I

CARTE FUNCIARA NR. 8539,. Comuna/Oras/Municipiu: Pitești


1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție in plan.

Punct inceput

Punct sfarsit

Lungime segment ” (m)


TEREN intravilan

Adresa: Pitești, Bulevardul I. C. Bratianu, nr. 29

Nr. cadastral

Suprafața masurata (mp) *

Observații / Referințe

85391

190

1

Nr.

Categoria

Intra

Suprafața

Nr.

Nr.

Nr.

Observații / Referințe

Crt.

de folosința

vilan

(mp)

tarla

parcela

Topografic

1

curți construcții

DA

190

-

-

Lungime Segmente

** Lungimile segmentelor sunt determinate in planul de proiecție Stereo 70 si sunt rotunjite la metru. *** Distanta dintre puncte este formata din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 metru. Certific că prezentul extras corespunde intrutotul cu pozițiile in vigoare din cartea funciara originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară NU este valabil la autentificarea actelor juridice de notarul public, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, în condițiile legii.

S-a achitat tariful de 171 RON, chitanța nr. 0220954/16-11-2011, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 232,


Asistent-registr^tor, MĂRIE PIRVl

♦Suprafața este determinată pe baza măsurătorilor topografici

prin proiecție în planul de referința stereo 70 si nu este opozabilă


terților, în conformitate cu art. 32 lit. a) din Legea cadăstruluilsi a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările si completările ulterioare.                                J !

Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Legii nr. 677/2001.