Hotărârea nr. 195/2019

HCL privind transmiterea in administrarea SPEP a unui imobil-T. Vladimirescu


JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind transmiterea din administrarea Consiliului Local al Municipiului Pitești în administrarea Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești a unui imobil situat în Pitești, Cartier Tudor Vladimirescu

Consiliul Local al Municipiului Pitești întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

  • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești;

  • - Raportul nr.27083/13.06.2019 al Direcției Administrare Publică Locală, Juridic Contencios;

  • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.28575/2019, nr.28576/2019, nr.28577/2019, nr.28578/2019, nr.28579/2019;

Văzând prevederile art.867 și următoarele din Codul Civil, precum și ale art.36 alin.(2) lit.„c” din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art.45 alin.(l) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. (1) Se transmite din administrarea Consiliului Local al Municipiului Pitești în administrarea Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești, imobilul bloc Gl, situat în cartier Tudor Vladimirescu, prevăzut în H.G.R. nr.515/23.05.2002 privind transmiterea unui imobil din domeniul privat al statului și din administrarea Ministerului de Interne în domeniul privat al municipiului Pitești și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Pitești.

(2) Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești va exercita paza, controlul și supravegherea imobilului de mai sus.

Art.2. Transmiterea imobilului prevăzut la art.l se face prin protocol de predare-primire, încheiat în termen de 15 zile de la adoptarea prezentei hotărâri, între Municipiul Pitești și Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești.

Art.3. în vederea stabilirii unei decizii tehnice pentru imobilul prevăzut la art.l Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești va proceda la expertizarea acestuia.

Art.4. Direcția Administrație Publică Locală, Juridic Contencios și Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora de către Secretarul Municipiului Pitești.Pitești

Nr. 195 din 20.06.2019