Hotărârea nr. 194/2019

HCL prin care se ia act de receptie - Acoperire teren sport S.G. Ion Pillat

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

prin care se ia act de recepția la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții

„Acoperire teren sport - Școala Gimnazială Ion Pillat”

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere :

 • -  Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești;

 • -  Raportul nr.27829/12.06.2019 al Direcției Tehnice;

 • -  Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.28575/2019, nr.28576/2019, nr.28577/2019, nr.28578/2019, nr.28579/2019;

Văzând prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale HGR nr.273/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind recepția construcțiilor, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art.45 alin.(l) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l.(l) Ia act de recepția la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții Acoperire teren sport-Școala Gimnazială Ion Pillat din municipiul Pitești, cu o valoare totală de 887.380,18 lei inclusiv TVA, aprobată de comisia de recepție, potrivit anexelor nr.l și nr.2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 • (2) Se aprobă valoarea de inventar a construcției de 866.733,68 lei inclusiv TVA a obiectivului de investiții Acoperire teren sport - Școala Gimnazială Ion Pillat care se va înregistra în evidența contabilă a Primăriei Municipiului Pitești și în evidența extracontabilă a Școlii Gimnaziale Ion Pillat, din municipiul Pitești.

 • (3) Bunurile - mijloace fixe și obiecte de inventar în valoare de 20.646,50 lei prevăzute în anexa nr.2 vor fi operate în evidența contabilă a Școlii Gimnaziale Ion Pillat, din municipiul Pitești.

 • (4) HCL nr.l94/1999 privind inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Pitești se modifică și se completează cu influențele ce decurg din aplicarea prezentei hotărâri.

Art.2. Direcția Economică, Direcția Tehnică și Școala Gimnazială Ion Pillat vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora, de către Secretarul Municipiului Pitești.


Pitești,

Nr. 194 din 20.06.2019


INVESTITOR


Municipiul Pitești



INVESTITOR

pe baza acestui proces verbal aprob Admiterea / Respingerea

b Primar : ^OftNEL IONICĂ matura

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE ly . r,nimnnnEA LUCRĂRILOR

Nr.                  din          ..........

privind execuția lucrărilor de construcții aferente investiției proiectare și execuție: „Acoperire teren sport - Școala Gimnazială Ion PUlat", lucrări executate în cadrul Contractului nr. 24612 din 29.05.2018, încheiat între MUNICIPIUL PITEȘTI și S.C. ADACOR CONSTRUCT SERV S.R.L.

 • I. Imobilul cure face obiceiul investiției sc identifică după cum urmează:

- adresa administrative : strada Rahovci. nr.6

 • - număr cadaslral/număr topographic : 90128

 • - număr carte funciară : 90128 UAT Pitești

 • 2. Lucrările au fost executate în baza Autorizației de construire nr. 263, eliberată de MUNICIPIUL

PITEȘTI la data de 16.04.201 8, cu valabilitate până la data:08.06.20l9.

 • 3. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea de la data: 08.06.201 8 până la data: 08.04.2019, conform dispoziție nr. 1345/2018 lîind formată din:

Președinte: (nume și prenume) : MAR1A GAVA - ȘEF SERVICIUL INVESTIȚII PITEȘTI Membri: (nume și prenume, autoritatea publică care i-a desemnat

CAMEI.IA ENE         - INSPECTOR SERVICIUL INVESTIȚII PRIMĂRIA PITEȘTI

OPRESCU MARIOARE        - INSPECTOR SERVICIUL INVESTIȚII PRIMĂRIA PITEȘTI

NICuEETA MAR1NACIIE - DUINU - INSPECTOR SERVICIUL INVESTIȚII PRIMĂRIA PITEȘTI REPREZENTANT ISC ARGEȘ - INSPECTORATUL JUDEȚEAN IN CONSTRUCȚII ARGEȘ DUVI'fRU CORNELIA

Secretar: STAN NICOLAE DIRIGINTE ȘANTIER S.C. STAM1 CON ALEN S.R.L.

 • 4. Alt mai fost prezenți: (nume și prenume, calitatea, semnătura)

  Bl’RU COSMIN


I XECt ITANT S.C. ADACOR CONSTRUCT SERV S.R.L. Pitești

ASSENZA GABRIELA EUGENIA


DRAGOȘ OPRESCU



B.I.A. ASSENZA GABRIELA EUGENIA


 • 5. Secretariatul a fost asigurat de STAN NICOLAE - diriginte de șantier autorizat în domeniul/domeniile : I. 2.4.3.1.5.4,6.1,7, 8.2,9.2 Autorizație nr. 00024251/16.09.2011

 • 6. Constatările comisiei dc recepție la terminarea lucrărilor:

  • 6.1. Capacități fizice realizate - Proiectul tehnic pentru Acoperire teren sport - Școala Gimnazială Ion Pillat. execuția dc literari au constat în: sala de sport realizată pe structură metalică din grinzi cu închideri și îniclituure din panouri sandwich albe. Tâmplăria exterioară (ușă) din PVC, pardoseala din tartran. iluminarea naturală a terenului s-a realizat prin intermediul unor luminatoare amplasate în învelitoare. Finisarea scării exterioare s-a realizat cu gresie de exterior și cu balustrade metalice la rampa pentru personae cu dizabilităță. Executarea instalațiilor electrice interor -iluminat, instalațiilor termice, montaj echpamente,

  • 6.2. Nu au fost remediate aspectele consemnate în Procesul-verbal de suspendare a procesului de recepție la terminarea lucrărilor, inclusiv cele rezultate în urma expertizelor tehnice, ridicărilor topografice, încercărilor suplimentare, probelor, măsurătorilor și altor teste solicitate, în termenul de remediere, cuprinse în lista din anexa nr. I la prezentul proccs-verbal: - NU ESTE CAZUL

  • 6.3. Nu au fost realizate măsurile prevăzute în avizul de securitate la incendiu și în documentația ele execuție din punct de vedere al prevenirii și al stingerii incendiilor, cuprinse în lista din anexa nr. 2 la prezentul proces-verbal; - NU ESTE CAZUL

  • 6.4. Lucrările cuprinse în lista din anexa nr. 3 la prezentul proccs-verbal prezintă vicii care nu pot fi înlăturate și care prin natura lor implică nerealizarea uneia sau a mai multor cerințe fundamentale, caz în care sc impun expertize tehnice, reproiectări. refaceri de lucrări și altele; - NU ESTE CAZUL

  • 6.5. Valoarea finală a lucrărilor executate este de: lucrări 417.897.09 Ici fără TVA/ 497.297,54 lei cu TVA. . din care (C~ M 400.547,09 lei fără TVA)

  • 6.6. Perioada de garanție : 36 LUNI.

  • 6.7. Alte constatări, inclusiv ca urmare a solicitărilor suplimentare ale comisiei (nu s-a putut examina nemijlocit construcția, se constată că lucrările nu respectă autorizația de construire, reprezentantul autorității administrației publice competente care a emis autorizația de construire/desființare, al Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C.. al direcțiilor județene pentru cu Itură/Di recției pentru Cultură a Municipiului București sau al inspectoratelor județene pentru situații de urgență propun respingerea recepției etc...............................- NU ESTE CAZUL


 • 7. In urma constatărilor făcute, comisia de recepție decide:

X admiterea recepției la terminarea lucrărilor

țj respingerea recepției la terminarea lucrărilor

8. Comisia de recepție motivează decizia luată prin: Vizulalizarea lucrărilor, verificarea cărții tehnice, prezentarea referatelor proiectantului și dirigintelui de șantier, prezentarea adeverinței ISC

 • 9. Comisia dc recepție recomandă luarea următoarelor măsuri: Urmărirea comportării în exploatare a construcției conform legislației în vigoare : Organizarea activitățăii privind urmărirea comportării în exploatare a construcției conform prevederilor legii 10/ 1995, Normativului P139/1999

 • 10. Prezentul proces-verbal, conținând 3 . file și 0 anexe numerotate, cu un total de 3 file, a fost încheiat astăzi : 06.06.2019 , în 2 exemplare.

1 I. Alte mențiuni

Comisia de recepție :

Președinte: (nume și prenume) : MARJA GAVA - ȘEF SERVICIUL INVESTIȚII PITEȘTI

Membri: (nume și prenume, autoritatea publică care i-a desemnat

CAMELIA ENE         - INSPECTOR SERVICIUL INVESTIȚII PRIMĂRIA PITEȘTI

OPRESC!I MARIOARE        - INSPECTOR SERVICIUL INVESTIȚII PRIMĂRIA PITEȘTI

NICOLETA MARINACHE - DUINU - INSPECTOR SERVICIUL INVESTIȚII PRIMĂRIA PITEȘTI REPREZENTANT ISC ARGEȘ - INSPECTORATUL JUDEȚEAN IN CON

DUMITRU CORNELIA

Secretar: STAN NICOLAE - DIRIGINTE ȘANTIER S.C. STAMI CON ALEN S.R.L.

4. Au mai fost prezenți: (nume și prenume, calitatea, semnătura)

BURUCOSMIN       EXECUTANT S.C. ADACOR CONSTRUCT SERV S.R.L. F

ASSENZA GABRIELA EUGENIA                13.LA. ASSENZA GABRIELA l

DRAGOȘ OPRESCU                     SC DRAGON INSTAL LMD SRL







A N E X A nr. 2

La Hotărârea Consiliului Local

Nr...Z^......

INVENTARUL

obiectivului de investiții

„Acoperire teren sport - Școala Gimnazială Ion PiUat”

Nr. crt.

Denumire mij loc fix

UM

Canti tate

Preț unitar

(lei, inclusiv

TVA)

Valoare (lei inclusiv TVA)

Clasificație

1 Durata ■ normală de ; funcționare, : ani

1.

Acoperire teren sport - Școala

Gimnazială Ion Pillat

Proiectare: 29.800,00

Taxă ISC : 3.539,03

Dirigenție șantier: 4.403,00

Avize și acorduri: 455,85

Lucrări de execuție: 828.535,80

1

866.733,68

1.1.2

16

TOT A L mijloace fixe domeniul public

lei

866.733,68

i

2.

Poartă de fotbal pentru sală de sport

Buc.

2

2618,00

5236,00

3.4

8

TOTAL MIJLOACE FIXE

5236,00

i

i

1



ȘEF SERVICIU CONTAI MANUELA CRISTIN

ȘEF SE

M


[I


întocmit, ,ț X-Pl Camelia Ene C '/< l