Hotărârea nr. 191/2019

HCL privind cuantumul burselor elevilor2019

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind cuantumul burselor acordate elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Pitești, în anul 2019

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară:

Având în vedere:

  • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești;

  • - Raportul nr.28248/14.06.2019 al Direcției Servicii Publice și Achiziții;

  • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.28575/2019, nr.28576/2019, nr.28577/2019, nr.28578/2019, nr.28579/2019;

Văzând prevederile Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinului nr.5576/2011 al Ministrului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art.36 alin (4) lit.„a” și alin.(6) lit.„a” pct.l din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art.45 alin.(l) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. (1) Se aprobă cuantumul pentru fiecare categorie de bursă acordată elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Pitești, în anul 2019, pentru semestrul al Il-lea al anului școlar 2018-2019, după cum urmează:

  • a) 100 lei pentru bursa de performanță;

  • b) 70 lei pentru bursa de merit;

  • c) 50 lei pentru bursa de studiu;

  • d) 40 lei pentru bursa de ajutor social.

  • (2) Pentru semestrul I al anului școlar 2019-2020, cuantumul pentru fiecare categorie de bursă va fi aprobat ulterior emiterii de către Guvern, a hotărârii privind stabilirea cuantumului minim al bursei de performanță, al bursei de merit, al bursei de studiu și al bursei de ajutor social.

  • (3) Acordarea burselor prevăzute la alin.(l) se face de către unitățile de învățământ preuniversitar de stat din municipiului Pitești în baza Criteriilor generale de acordare a burselor, aprobate prin Ordinul nr.5576/2011 al Ministrului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, cu modificările și completările ulterioare, precum și a criteriilor specifice de acordare a burselor, stabilite anual în consiliile de administrație ale unităților de învățământ, în limitele fondurilor repartizate cu această destinație.

  • (4) Bursele sunt lunare, cu excepția situațiilor prevăzute expres de Ordinul nr.5576/2011 al Ministrului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, cu modificările și completările ulterioare.

Art.2. Direcția Servicii Publice și Achiziții și Direcția Economică vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora și unităților de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Pitești, de către Secretarul Municipiului Pitești.


Pitești,

Nr. 191 din 20.06.2019