Hotărârea nr. 190/2019

HCL privind modificarea si completarea HCL nr.59-2019


JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE

privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 59/21.02.2019 referitoare la aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Poliției Locale a Municipiului Pitești, cu modificările și completările ulterioare

Consiliul Local al Municipiului Pitești întrunit în ședință ordinară; Având în vedere:

  • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești;

  • - Raportul nr.28187/14.06.2019 al Biroului Management Resurse Umane;

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.28575/2019, nr.28576/2019, nr.28577/2019, nr.28578/2019, nr.28579/2019;

-Adresa nr.4684/13.06.2019 a Poliției Locale a Municipiului Pitești, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr.28147/14.06.2019;

  • - Dispozițiile art.36 alin.(3) lit. “b” și art.61 alin.(5) din Legea administrației publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art.45 alin.(l) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.I. - Anexa nr.2 la H.C.L. nr.59/21.02.2019 referitoare la aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Poliției Locale a Municipiului Pitești, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

  • a) 1 post ocupat de consilier, clasa I, gradul profesional asistent din cadrul Serviciului Financiar Contabilitate și întreținere se transformă în consilier, clasa I, gradul profesional principal;

  • b) 1 post ocupat de polițist local, clasa I, gradul profesional principal, din cadrul Serviciului Siguranță Publică - Biroul Ordine Publică se transformă în polițist local, clasa I, gradul profesional superior;

  • c) 1 post ocupat de polițist local, clasa III, gradul profesional principal, din cadrul Serviciului Siguranță Publică - Biroul Ordine Publică se transformă în polițist local, clasa III, gradul profesional superior;

  • d) 1 post ocupat de polițist local, clasa III, gradul profesional principal, din cadrul Serviciului Siguranță Rutieră - Biroul Disciplină Rutieră se transformă în polițist local, clasa III, gradul profesional superior;

  • e) un post vacant de inspector clasa I, gradul profesional superior din cadrul Serviciului Logistică Achiziții Administrativ și Arhivă se transformă în inspector, clasa I, gradul profesional asistent.

Art.II. - Poliția Locală a Municipiului Pitești va aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri care va fi comunicată acesteia, precum și Biroului Management Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Pitești, de către Secretarul Municipiului Pitești.

Pitești,

Nr. 190 din 20.06.2019