Hotărârea nr. 189/2019

HCL privind trnasmiterea bunurilor apartinand CET GAVANA si CET Pitesti Sud


JUDEȚUL ARGEȘ

MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind transmiterea din administrarea societății Termo Calor Confort S.A. în administrarea Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești a bunurilor aparținând CET Găvana și CET Pitești Sud I, aflate în domeniul public și privat al Municipiului Pitești

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

 • -  Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești;

 • -  Raportul nr.27650 /12.06.2019 al Direcției Servicii Publice si Achiziții;

 • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr. 28575/2019, nr. 28576/2019, nr. 28577/2019, nr. 28578/2019, nr.28579/2019;

 • - Adresele nr. 534/30.01.2019, nr. 401/25.09.2018, nr. 9912/22.11.2018, 3457/15.05.2019, nr. 4145/12.06.2019 ale societății Termo Calor Confort, înregistrate la Primăria Municipiului Pitești cu nr. 4881/30.01.2019, nr. 45087/26.09.2018, nr. 55702/22.11.2018, nr. 22900/15.05.2019 și nr. 27673/12.06.2019;

Văzând prevederile art.36 alin.(2) lit.c) și ale art.123 alin.(l) din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, ale art.867 și următoarele din Codul Civil, ale H.C.L. nr.3/20.01.2009 privind aprobarea Acordului de Reeșalonare a unor creanțe ale S.C. Termoficare 2000 S.A., ale H.C.L nr.347/2010 privind avizarea proiectului de contract “Contract de delegare a gestiunii serviciului public de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice produse în sistem centralizat în aria administrativă teritorială a Municipiului Pitești, Topoloveni și comuna Bascov”, ale contractului de delegare a gestiunii serviciului public de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice produse în sistem centralizat în aria administrativă - teritorială a municipiului Pitești, orașului Topoloveni și comunei Bascov, nr. 9/13.09.2010, cu modificările și completările ulterioare, ale H.C.L. nr.454/2010 privind avizarea folosirii CET SUD I de către S.C. Termo Calor Confort S.A., precum și ale H.C.L. nr.72/2016 privind trecerea din domeniul public al Municipiului Pitești în domeniul privat al acestuia, a unor bunuri care fac parte din sistemul de alimentare centralizat cu energie termică, concesionate S.C. Termo Calor Confort S.A, în vederea scoaterii din funcțiune, valorificării și casării acestora;                       __

în temeiul dispozițiilor art.45 alin.(l) din Legea administrații: publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, /


HOTĂRĂȘTE:    \

X

Art.l (1) Se aprobă transmiterea din administrarea societății Termo Calor Confort S.A. în administrarea Serviciului Public Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești a bunurilor - mijloace fixe care aparțin CET Găvana, aflate în domeniul public al Municipiului Pitești, și având datele de identificare prevăzute în anexa nr.l.

 • (2) Valoarea de inventar a bunurilor - mijloace fixe menționate la alin.(l) este de 122,35 lei.

 • (3) Se aprobă transmiterea din administrarea societății Termo Calor Confort S.A. în administrarea Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești a bunurilor - obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe de la CET Găvana, aflate în domeniul public al Municipiului Pitești, și având datele de identificare prevăzute în anexa nr.2.

 • (4) Valoarea obiectelor de inventar de natura mijloacelor fixe menționate la alin.(3) este de 3.612,49 Iei.

 • (5) Se aprobă transmiterea din administrarea societății Termo Calor Confort S.A. în administrarea Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești a bunurilor - mijloace fixe de la CET Găvana, rămase în domeniul privat al Municipiului Pitești și având datele de identificare prevăzute în anexa nr.3.

 • (6) Valoarea de inventar a bunurilor mijloacelor fixe menționate la alin. (5) este de 5.096.185,26 lei.

 • (7) Se aprobă transmiterea din administrarea societății S.C. Termo Calor Confort S.A. în administrarea Serviciului Public Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești a bunurilor - mijloace fixe de la CET Găvana, rămase în domeniul privat al Municipiului Pitești și având datele de identificare prevăzute în anexa nr.4.

 • (8) Valoarea de inventar a bunurilor mijloacelor fixe menționate la alin.(7) este de 68.054,87 lei.

 • (9) Se aprobă transmiterea din administrarea societății Termo Calor Confort S.A. în administrarea Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești a bunurilor aparținând domeniului public al Municipiului Pitești, aflate la CET Găvana, în custodie, rezultate din modernizarea rețelei de distribuție PT 910 și având datele de identificare prevăzute în anexa nr.5.

 • (10) Se aprobă transmiterea din administrarea societății Termo Calor Confort S.A. în administrarea Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești a bunurilor aparținând domeniului public al Municipiului Pitești aflate la CET Găvana, în custodie, rezultate din modernizarea rețelei de distribuție PT 1005-1006 și având datele de identificare prevăzute în anexa nr.6.

 • (11) Se aprobă transmiterea din administrarea societății Termo Calor Confort S.A. în administrarea Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești a bunurilor (deșeuri) de materiale feroase și neferoase aparținând domeniului privat al Municipiului Pitești, scoase din funcțiune, care au făcut obiectul contractului de vânzare-cumpărare nr. 32629/13.07.2017 și care nu au putut fi dezmembrate/demolate/vândute, aflate la CET Găvana, și având datele de identificare prevăzute în anexa nr.7.

 • (12) Predarea-preluarea bunurilor prevăzute alin.(l), alin.(3), alin.(5), alin.(7), alin.(9), alin.(10), alin.(ll) se face prin proces-verbal de predare-preluare, încheiat între societatea Termo Calor Confort S.A. și Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești, prin grija Direcției Servicii Publice și Achizitii-Biroul Monitorizare Servicii Publice, Guvemanță Corporativă -Primăria Municipiului Pitești.

Art.2 (1) Se aprobă transmiterea din administrarea societății Termo Calor Confort S.A. în administrarea Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești a bunurilor - obiecte de inventar denatura mijloacelor fixe de la CET Pitești Sud I aflate în domeniul public al Municipiului Pitești, și având datele de identificare prevăzute în anexa

 • (3) Predarea-preluarea bunurilor prevăzute la.alin.(l) se face prin proces-verbal de predare -preluare, încheiat între societatea Termo Calor Confort S.A. și Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești, prin grija Direcției Servicii Publice și Achiziții - Biroul Monitorizare Servicii Publice, Guvemanță Corporativă - Primăria Municipiului Pitești.

Art.3. Beneficiarul dreptului de administrare va asigura paza și conservarea corespunzătoare a bunurilor prevăzute la art.l și art.2.

Art.4. (1) Se aprobă transmiterea în administrarea Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești a bunurilor care aparțin CET Pitești Sud I, aflate în domeniul privat al Municipiului Pitești, având datele de identificare prevăzute în anexa nr.9.

 • (2) Valoarea de inventar a bunurilor precizate la alin.(l) este de 80.073.952,64 lei.

 • (3) Predarea-preluarea bunurilor prevăzute la alin.(l) se face prin proces-verbal de predare - preluare, încheiat între societatea Termo Calor Confort S.A. și Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești, prin grija Direcției Servicii Publice și Achiziții - Biroul Monitorizare Servicii Publice, Guvemanță Corporativă - Primăria Municipiului Pitești.

 • (4) Bunurile prevăzute la alin.(l) fac obiectul contractului de ipotecă autentificat sub nr.302/30.01.2009.

 • (5) Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești va asigura protejarea imobilului ipotecat astfel încât valoarea acestuia să se mențină.

Anexele nr.l - nr.9 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. Bunurile care fac obiectul prezentei hotărâri rămân în evidențele contabile ale Primăriei Municipiului Pitești.

Art.6. Modificările ce decurg din aplicarea prezentei hotărâri vor fi operate în evidența contabilă a Primăriei Municipiului Pitești, în evidenta extracontabilă a societății Termo Calor Confort S.A. și în evidența extracontabilă a Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului al Municipiului Pitești.

Art.7.Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice produse în sistem centralizat nr.9/13.09.2010, cu modificările si completările ulterioare se modifică în mod corespunzător cu influențele ce decurg din aplicarea prezentei hotărâri.

Art.8. Societatea Termo Calor Confort S.A., Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești, Direcția Economică, Direcția Servicii Publice și Achiziții, vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora, precum și ADI Termoserv Argeș de către Secretarul Municipiului Pitești.

Pitești

Nr. 189 din 20.06.2019

Lista bunurilor- mijloace fixe aflate la CET GAVANA din domeniul public al Municipiului Pitești aflate in administrarea societății Termo Calor Confort S.A.

Nr. crt

Nr.inv

Cod clasificare

Descriere

Data PIF

Val inventar

1

462300002

2.3.6.2.2.

AUTOMACARA 6T (1882)

01.07.1991'

122,35

TOTAL

122,35

Nr. crt

Nr.inv

Cat

Descriere

Data PIF

Val inventar

1

GAV-3229

OB. INV

APARAT AR U 70 S 96

125,79

2

GAV-3201

OB. INV

CONVERTIZOR CSN 350 A

183,75

3

GAV-3235

OB. INV

CUPTOR REGLARE AUTOMATA 9104

250,35

4

GAV-3198

OB. INV

FILTRU FIN PĂCURĂ

242,60

5

GAV-3239

OB. INV

FRIGIDER 240L

144,32

6

GAV-3219

OB. INV

MAȘINA DE FREZAT FUS22

460,26

7

GAV-3220

OB. INV

MICROMANOVACUMETRU

CU COMPRESA

115,50

8

GAV-3222

OB. INV

PUNTE WN CU INS 8921

155,30

9

GAV-3221

OB. INV

RULETA RICHTER

222,40

10

GAV-3241

OB. INV

SCARA ALUMINIU 6M (3*12)

444,96

11

GAV-3223

OB. INV

TERMOCOMPENSATOR

TEP 41 9049

261,71

12

GAV-3210

OB. INV

MAȘINA DE GĂURIT EG 13

126,87

13

GAV-3218

OB. INV

GRUP SUDURA

441,44

14

GAV-3197

OB. INV

GRUP SUDURA 350 A

324,56

15

GAV-3215

OB INV

POLIZOR UNIVERSAL S

4927

112,68

TOTAL

3.612,49

Nr. crt

Nr.inv

Cod clasificar

Descriere

Data PIF

Vai inventar

1

111000001

1.1.1.

CLĂDIRE ATELIER ANEXA 78MP

01.09.1964

63.892,25

2

111000002

1.1.1.

CLĂDIRE CAF 50 GCAL 192 MP

01.03.1965

8.169,62

3

111000003

1.1.1.

CLĂDIRE STATIE P. PĂCURĂ 373 MP

01.03.1965

288.455,24

4,

111000004

1.1.1.

CLĂDIRE UZINA 1241 MP

01.06.1966

1.653.081,98

5

111000005

1.1.1.

CLĂDIRE CAZAN CR15 89 MP

01.01.1970

140.207,58

6

111000006

1.1.1.

CLĂDIRE CAF 100 GCAL 1098 MP

01.04.1971

1.074.039,37

7

111000015

1.1.1.

CLĂDIRE POMPE LA REZ.APA 47MP

01.12.1976

31.252,52

8

111000016

1.1.1.

CLĂDIRE EPURARE CHIMICA 56 MP

01.12.1976

36.872,15

9

111000020

1.1.1.

CLĂDIRE CORP DEGAZORI 121 MP

01.10.1982

91.080,01

10

111000022

1.1.1.

CLĂDIRE STATIE P.PACURA

01.01.1983

288.455,24

11

111000025

1.1.1.

CLĂDIRE GOSPODĂRIE SARE 180MP

01.12.1984

294.519,66

12

137300001

1.3.7.3.

DRUMURI IN INCINTA

01.03.1965

279.076,29

13

137300004

1.3.7.3.

DRUMURI DIN BETON

01.10.1982

24.885,43

14

137300005

1.3.7.3.

DRUMURI DIN BETON

01.12.1984

24.885,43

15

137300006

1.3.7.3.

DRUMURI TRASEU TERMOFICARE

01.05.1989

258.263,87

16

151200001

1.5.14.

CLĂDIRE MAGAZIE MATERIALE 708M

01.06.1964

39.289,55

17

151200002

1.5.14.

CLĂDIRE MAGAZIE ECHIPAMENT388M

01.01.1970

52.934,64

18

157000006

1.5.7.

CUVA SARE SUBTERANA

01.12.1976

26.872,90

19

157000007

&.5.7.

CUVA SARE SUBTERANA

01.12.1976

26.872,90

20

162000001

1.6.4.

CORP AD.SOCIAL GAVANA POARTA

31.01.1999

11.410,07

21

163200001

1.6.3.2.

ÎMPREJMUIRE CURTE UZINA

01.03.1965

1.002,72

22

171200002

1.7.1.2.

REȚEA ILUMINAT EXTERIOR

01.01.1965

6.734,56

23

184000003

1.8.4.

CANALE BETON ACOP.PLACI

01.12.1976

5.762,06

24

186000019

1.8.6.

CONDUCTE CANALIZ GOSP.SARE

01.12.1984

5.142,03

25

187000001

1.8.7.

CANALIZARE PLUVIALA-MENAJERA

01.10.1964

279.378,76

26

224310003

2.1.24.3.1

CENTRALA AVERTIZARE INCENDII

04.06.1993

20.339,96

27

380000035

2.2.8.

DETECTOR ABS.TENS.PRĂJINĂ TEL.

12.01.1997

2.928,10

28

390000088

2.2.9.

PC Statie de lucru monitor 17-HP

Vectra VL400 PIH/800MT.64MB

RAM,20GB HDD,CD-ROM 48*3

20.04.2001

3.795,90

29

461000047

2.3.6.1.

MACARA GIRAFA D02026

11.12.2000

6.640,00

30

622000009

3.2.2.

ANSAMBLU CENTRALA TELEFONICA

30.12.1998

39.131,67

31

640000015

3.3.6.

Cabina fonoizolanta

30.08.2001

2.703,20

32

640000016

3.3.6.

Cabina fonoizolanta

30.08.2001

2.703,20

33

640000017

3.3.6.

Cabina fonoizolanta

30.08.2001

2.703,20

34

640000018

3.3.6.

Cabina fonoizolanta

30.08.2001

2.703,20

Total

5.096.185,26


Nr. crt.

Număr de inventar

Cod de clasificare

Denumire mijloc fix

PIF

Valoare de inventar

A

1

422100002

2.3.62.2.

DACIA 1304 PICKUP

14.05.1999

5.899,48

2

390000075

2.2.9.

PC STATIE DE LUCRU

25.09.2000

2.697,46

3

390000082

2.2.9.

PC STATIE DE LUCRU

25.09.2000

2.697,46

4

390000006

2.2.9.

CALCULATOR LASER CU DISK

01.01.1991

1.678,54

5

390000087

2.2.9.

PC Statie de lucru monitor 17"-HP Vectra VL400

PIII/800MT,64MB RAM,20GB HDD,CD-ROM 48*3 COM LAN Card/W98-P4128A

20.04.2001

3.795,90

6

390000089

2.2.9.

PC Statie de lucru monitor 17"-HP Vectra VL400

PIII/800MT.64MB RAM,20GB HDD,CD-ROM 48*3 COM LAN

Card/W98-P4128A

20.04.2001

3.795,90

7

390000091

2.2.9.

PC Statie de lucru monitor 17"-HP Vectra VL400

Plll/800MT,64MB RAM,20GB HDD,CD-ROM 48*3 COM LAN

Card/W98-P4128A

20.04.2001

3.795,90

8

390000086

2.2.9.

PC Statie de lucru monitor 17"-HP Vectra VL400 PIII/800MT.64MB RAM,20GB HDD,CD-ROM 48*3 COM LAN Card/W98-P4128A

20.04.2001

3.795,90

9

390000028

2.2.9.

CALCULATOR AT 386

04.06.1993

2.026,36

10

390000007

2.2.9.

CALCULATOR IBM CU ACCESORII

01.01.1991

3.132,23

11

390000079

2.2.9.

PC STATIE DE LUCRU

25.09.2000

2.697,46

12

390000077

2.2.9.

PC STATIE DE LUCRU

25.09.2000

2.697,46

13

390000031

2.2.9.

CALCULATOR AT 386

04.06.1993

2.026,36

14

390000085

2.2.9.

SERVER PLATFORMA INTEL

25.09.2000

21.496,20

15

390000027

2.2.9.

CALCULATOR AT 386

04.06.1993

2.026,36

16

390000090

2.2.9.

PC Statie de lucru monitor 17"-HP Vectra VL400 PIII/800MT.64MB RAM,20GB HDD,CD-ROM 48*3 COM LAN Card/W98-P4128A

20.04.2001

3.795,90

Total

68.054,87

Lista bunurilor aflate la CET GAVANA in custodie rezultate din modernizarea rețelei

de distribuție PT 910

Nr.crt

Nr.inv

Denumire

Cantitate ML/BUC

1

192100020

TV. NG. 500

208,33

2

192100020

COT NG. 500

4

3

192100020

TV. NG. 400

36,18

4

192100020

TV. NG.377

10,9

192100020

TV, NG. PREIZ400

39,54

#5Lista bunurilor aflate la CET GAVANA in custodie rezultate din modernizarea rețelei de distribuție PT 1005-1006


Nr.crt

Nr.inv

Denumire

Cantitate ML/BUC

1

121046

COT NG. 219*5

1

2

121046

TV. NG. 100*3

136

3

121046

TV. NG. 150*3.5

344,99

4

121046

TV. NG. 2"*2.6

34,3

5

121046

TV. NG. 200*4

6

6

121046

TV. NG. 219

37,64

7

121046

TV. NG. 219*4

80,32

8

121046

TV. NG. 219*5

70,99

9

121046

TV. NG. 245*5

6,15

10

121046

TV. NG. 250*5

11,5

11

121046

TV. NG. 89*3

19

12

121046

TV. NG. PREIZ 219*5

6,27

13

121046

TV. ZN 4"*3

246,78

14

121046

TV. ZN. 1"

~0?

15

121046

TV. ZN. 100*3

13,83

16

121046

TV. ZN. 2 1/2*2

51,26

17

121046

TV. ZN. 2 1/2*2.8

28

18

121046

TV. ZN. 2"*2.6

32,3

19

121046

TV. ZN. 2"*2.8

6,5

20

121046

TV. ZN. 3"*2.8

62,19

21

122146

TV. ZN. 3"*3

47,82

22

122146

TV. DN. 325

20,65

23

122146

TV. DN. 250

4,5

24

122146

TV. DN. 200

5,2

25

122146

COT DN 250

“A

26

122146

COTDN 200

4

27

122146

COT DN 325

6

28

122146

VANADN 100

3

29

122146

VANA DN 200

2

30

122146

VANA DN 250

6

31

122146

VANA DN 300

4

32

122146

DISTRIB. TIP 400 L=I 500

1

33

122146

DISTRIB. TIP 400 L=l800

1

~34 1

122146

DISTRIB. TIP 400 L=I4OO

T

35

121246

DISTRIB. TIP 400 L= 1500

1

361

121246

TV. NG. 150*3

69

37

121246

TV. NG. 219

86,18

38

121246

TV. NG. 219*4

14,98

39

121246

TV. NG. PREIZ 219*5

20,85

40

121246

TV. ZN 4"*3

38

41

121246

TV. ZN. 2 1/2*2.6

5,8

42

121246

TV. ZN. 3"*2.6

32

43

121246

TV. NG. 125*4

2,7

44

121246

TV. NG. 159*4

20

45

121246

VANADN 125

ni

46

121246

VANA DN 150

2

47

121246

TV. NG. 114*3

12l

48

121246

TV. NG. PREIZ 114*3

4,8

49

121246

TV. NG. 140*3

33,5

50

121246

TV. NG. 168*3.5

24

51

122134

TV. NG. 177*4

22

52

122134

TV. NG. 250

68,61

53

122134’

VANA DN 300

2

54

122134

VANA DN 250

6-

55

122134

VANADN 150

2

56

122134

COT DN 250

12

122134

DISTRIBUITOR 400

“2

~581

122134

TV. NG. 219

12,34

59

122134

TV. NG. 150

45,39

“60

122134

COTDN 150

~TT

61

122134

TV. ZN. 4"*3

57,22

62

122134

TV. 273*4

1,71

Lista bunurilor (deșeuri) de materiale feroase si neferoase scoase din funcțiune ce

fac obiectul contractului de vanzare-cumparare nr.32629/13.07.2017 si care nu au putut fi dezmembrate/demolate/vandute, ramase in domeniul privat al Municipiului Pitești conform act adițional nr.2 la contractul nr.32629/13.07.2017

Nr. crt

Nr.inv

Cod clasificare

Descriere

Cauza nedezmembrarii

Data PIF

Val inventar

1

157000012

1.5.7.

REZERVOR SUBTERAN PĂCURĂ

Pericol incendiu(deseu păcură)

01.02.1983

143.410,68

2

186000014

1.8.6.

REZERVOR SEMllNGROPAT

500 MC

Beton

01.12.1976

161.150,10

3

186000017

1.8.6.

COND.ALIM CU APA

Subteran, nu se poate dezafecta fiind sub presiune

01.10.1982

166.676,03

4

193000001

1.9.3.

CONDUCTE (ABUR,PĂCURĂ)

Canal subteran, pericol incendiu(deseu păcură)

01.09.1964

122,04

5

216110036

2.1.16.6.

STATIE POMPE PĂCURĂ

Pericol incendiu(deseu păcură) realizat 75%

01.12.1982

1.652.862,76

6

216110049

2.1.16.6

STATIE PĂCURĂ

Pericol incendiu(deseu păcură) realizat 90%

01.01.1989

666.241,09

Total

2.790.462,70

Anexa nr.8 la HCL nr...../.......2019

Lista bunurilor -obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe de la CET Pitești SUD I - aflate in domeniul public al Municipiului Pitești

Nr. cri

Nr.inv

Cat

Descriere

Data PIF

Val inventar

1

SUD-10731

OB. INV

IMPRIMANTA HP DESKJET 930C color A4

579,50

2

SUD-11213

OB. INV

HP IMPRIMANTA DESKJET 120C COLOR A3-C2693A

1.386,00

3

SUD-11207

OB. INV

HP IMPRIMANTA DESKJET

1220C COLOR A3-C2693A SERIA

SN :SG11G1318G

1.386,00

4

SUD-10731

OB. INV

IMPRIMANTA HP DESKJET 930C color A4

1.159,00

5

SUD-10505

OB. INV

CONVERTIZOR CSN 350 A

183,75

6

SUD-10731

OB. INV

IMPRIMANTA HP DESKJET 930C color A4

579,50

7

SUD-10562

OB. INV

MAȘINA DE FREZAT UNIVERSALA FU

148,97

8

SUD-10554

OB. INV

MAȘINA DE RABOTAT SH 425

341,52

9

SUD-10566

OB. INV

MAȘINA UNIVERSALA PT.TIMPLARIE

460,00

10

SUD-10498

OB. INV

ANALIZATOR H 2

280,14

11

SUD-10553

OB. INV

ANSAMBLU ELECTRONIC PT.MANDRINA

475,69

12

SUD-10609

OB. INV

APARAT DETERMINAT OX.GAZE

370,05

13

SUD-10643

OB. INV

BIBLIOTECA "AIX"

207,74

14

SUD-10649

OB. INV

BIROU CU 2 CORPURI

140,00

15

SUD-10557

OB. INV

BORMASINAGMB 12-2 RE

121,70

16

SUD-10652

OB. INV

BUTELIE OXIGEN 8L

144,00

17

SUD-10645

OB. INV

CANAPEA PT.CONSULTATII

110,00

18

SUD-10628

OB. INV

COMANDA SI REGLARE BUCLE

350,00

19

SUD-10612

OB. INV

DETECTOR GAZE LD322

9709197-054

470,58

20

SUD-10648

OB. INV

DULAP INSTRUMENTE

200,00

21

SUD-10497

OB. INV

FILTRU FIN PĂCURĂ

485,20

22

SUD-10496

OB. INV

FILTRU GROSIER PĂCURĂ

702,39

23

SUD-10650

OB. INV

FIȘIER CU 12 SERTARE

300,00

24

SUD-11223

OB. INV

FOTOLIU PIELE

2.146,20

25

SUD-10644

OB. INV

MASA PT.PANSAMENTE

110,00

26

SUD-10646

OB. INV

REFLECTOR CU PICIOR

220,00

27

SUD-10662

OB. INV

SCARA ALUMINIU 12M (2*18)

367,20

28

SUD-10653

OB. INV

STERILIZATOR SQ 25

120,00

29

SUD-10647

OB. INV

VESTIAR CU 2 USI

120,00

30

SUD-10567

OB. INV

BALANȚA ANALITICA 200

GR(1026)

205,99

31

SUD-10623

OB. INV

CENTRIFUGA LABORATOR S081

/

.z o >,J

284,24

32

SUD-10614

OB. INV

DETECTOR GAZE LD322

9709197-009

f

L i ,

470,58

J = Jl

33

SUD-11209

OB. INV

PRĂJINĂ TELESCOPICA PTR APLICARE DISP ANCORARE

895,00

34

SUD-11210

OB. INV

SCURTCIRCUITOARE MSP CA-

3*120/0.8-120/0.8P/p

3.234,36

35

SUD-11208

OB. ÎNV

SCURTCIRCUITOARE MSPCA -

3*120/

4.060,89

36

SUD-10724

OB. INV

SCURTCIRCUITOARE MSp

3*70/0.8-70/2-P/p

2.042,28

37

SUD-10608

OB. INV

APARAT ARU 70 S 95

113,30

38

SUD-10584

OB. INV

CONTOR ELECTRONIC S 9001

374,26

39

SUD-10624

OB. INV

DEFECTOSCOP DRGC-5

174,01

40

SUD-10573

OB. INV

FRECVENTMETRU (FRANC) S 41

109,32

41

SUD-10574

OB. INV

FRECVENTMETRU (FRANC) S 56

109,32

42

SUD-10569

OB. INV

MILISECUNDOMETRU MINUT

230,92

43

SUD-10597

OB. INV

STATIE FIXA "MOTOROLA"

225,12

44

SUD-10619

OB. INV

TRANSFORMATOR TC 2000

24/88

229,47

45

SUD-10620

OB. INV

TRUSA REGLAJ DECLANȘATOARE

302,70

46

SUD-10583

OB. INV

TRUSA REGLAJ TRIDEC

384,96

47

SUD-10622

OB. INV

CUPTOR TERMOCUPLE 9004

122,91

48

SUD-10589

OB. INV

MANOMETRU CU PISTON 8910

157,16

49

SUD-10585

OB. INV

MANOMETRU CU PISTON 8913

157,16

50

SUD-10591

OB. ÎNV

OSCILOSCOP E 019

181,94

51

SUD-10587

OB. INV

REZISTOR IN DECADE 9007

108,24

52

SUD-10588

OB. INV

REZISTOR IN DECADE RD

61(S8706)

107,87

53

SUD-10586

OB. INV

REZISTOR IN DECADE 9016

108,24

54

SUD-10590

OB. INV

REZISTOR IN DECADE 9024

108,24

55

SUD-10609

OB. INV

APARAT DETERMINAT OX.GAZE

370,05

56

SUD-10549

OB. INV

VAS DIZOLVARE REACTIVI

448,89

TOTAL

28.982,55

Anexa nr.9 la H.C.L. n^.,^.%19

LISTA BUNURILOR

AFERENTE CENTRALEI ELECTRICE DE TERMOFICARE PITEȘTI - SUD I

CE APARȚIN DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI PITEȘTI

Nr.

Număr

Cod

DENUMIREA

Data

Valoare

cri

inventar

Clasif

BUNULUI

PIF

inventar

1

2

3

4

5

6

1

111000007

1.1.1.

CLĂDIRE STATIE POMPE ET.V.90MP

01.06.1971

215.076,32

2

111000008

1.1.1.

CLĂDIRE CET 3237 MP

01.06.1973

8.839.066,19

3

111000009

1.1.1.

CLĂDIRE STATIE ELECTRICA 1060MJP

01.06.1973

1.187.219,57

4

111000010

1.1.1.

SALA TURBO-GENERATORI 1782 MP

01.11.1973

54.403,62

5

111000011

1.1.1.

CLĂDIRE STATIE DEMI 11 3261 MP

01.05.1974

1.589.087,33

6

111000012

1.1.1.

CLĂDIRE STATIE POMPE REAC 108M

01.05.1974

28.480,44

7

111000013

1.1.1.

ATELIER MECANIC 300MP

01.12.1975

249.432,29

8

111000014

1.1.1.

CLĂDIRE ENERGETICA 2160MP

01.12.1975

1.960.233,82

9

111000017

1.1.1.

STATIE POMPE PĂCURĂ 165 MP

01.12.1976

295.890,36

10

111000018

1.1.1.

STATIE CONEXIUNI 60MP

01.12.1976

43.486,11

11

111000019

1.1.1.

CLĂDIRE ETAPA 2X12 MW 972 MP

01.12.1976

115.818,63

12

111000021

1.1.1.

CLĂDIRE STATIE TRATARE APA1998

01.12.1982

2.412.259,63

13

111000023

1.1.1.

CLĂDIRE TRATARE CONDENS 72MP

01.05.1983

97.230,52

14

111000024

1.1.1.

CLĂDIRE RECUPER.CONDENS 50MP

01.05.1983

36.855,25

15

111000026

1.1.1.

1NST.TERMOFICARE URBANA 873MP

01.05.1989

1.798.584,69

16

111000027

1.1.1.

CLĂDIRE STATIE ELECTROLIZA 144

04.06.1993

491.076,07

17

111000028

1.1.1.

CLĂDIRE STATIE COMPRESOARE 150

04.06.1993

168.171,30

18

111100001

1.1.1.

STATIE DE POMPE

12.01.1975

155.021,22

19

111200001

1.1.12.

COS DE FUM ETAPA VECHE

01.12.1969

1.246.895,33

20

111200002

1.1.12.

COS DE FUM ETAPA NOUA

01.12.1969

1.211.572,95

21

111200003

1.1.12.

TURN RĂCIRE TIRAJ NATURAL

01.12.1969

770.002,78

22

111200004

1.1.12.

TURN RĂCIRE

01.12.1975

2.190.828,98

2?

115000001

1.1.5.1.

PISTE SI PLATFORME EXTERIOARE

30.06.1998

41.334,96

241

115000002

1.1.5.1.

CAI DE RULARE (DRUMURI)

30.06.1998

30.817,37

25

119000001

1.1.9.

ESTACADA CONDUCTA

01.06.1971

145.022,75

26

119000002

1.1.9.

ESTACADA CONDUCTA

01.06.1976

145.022,75

27

119000003

1.1.9.

STRUCT. SUST. EST ACAD. EȘAFOD

30.06.1998

108.797,72

28

131000001

1.3.1.

GARAJ CET SUD I-EXECUTIE 1992

31.01.1999

15.595,1 1

29

131200001

1.3.17.2

PODEȚ METALIC PENTRU TURBINE

01.06.1971

185,72

30

131200002

1.3.17.2

PODEȚ METALIC PENTRU TURBINE

01.06.1971

185,72

31

131200003

1.3.17.2

PODEȚ METALIC PENTRU TURBINE

01.06.1971

185,72

32

131200004

1.3.17.2

PODEȚ METALIC PENTRU TURBINE

01.06.1971

185,72

33

131200005

1.3.17.2

PODEȚ METALIC PENTRU TURBINE

01.06.1971

185,72

34

132100002

1.3.2.1.

LINII FERATE IN INCINTA

01.06.1973

7.307,37

35

132100003

1.3.2.1.

LINII FERATE IN INCINTA

01.06.1973

7.307,37

36

132100005

1.3.2.1.

CAI FERATE IN DEPOZIT EC.

01.01.1979

228.059,53

37

136000001

1.3.6.

SCHIMBĂTOR CALE

10.01.1981

10,60

38

137200001

1.3.7.2.

DRUMURI SI ALEI ACCES^UZINA

01.01.1979

2.223,03

39

137200002

1.3.7.2.

DRUMURI SI ALEI INTERIOARE

01.01.1979

15.726,75

40

137200003

1.3.7.3.

DRUMURI EXTER.STATIE GAZE .

01.01.1979

839,47

41

137300002

1.3.7.3.

DRUMURI INDUSTR.INCINTA

01.06.1971

277.297,55

42

137300003

1.3.7.3.

DRUMURI DE ACCES

01.06.1976

13.946,88

43

137300007

1.3.7.3.

DRUM STATIE ELCTROLIZA

04.06.1993

96.756,06

44

142200001

1.4.2.2.

DIGURI COMPARTIMENTARE

01.06.1971

6.381,44

45

151200003

1.5.12.

MAGAZIE MATERIALE 480 MP

01.11.1974

230.980,46

46

151200004

1.5.12.

ȘOPRON DEPOZIT UTILAJE 504MP

01.12.1982

39.768,28

47

151200005

1.5.12.

CABINA PAZA DEP.CARB.-CET SUD

31.01.1999

3.663,44

48

152000001

1.5.2.

CLĂDIRE DEPOZIT ECH1PAMENT360M

01.06.1973

85.283,29

49

153000001

1.1.5.1.

PLATFORMA LA TRAFO ABUR

01.12.1969

239,20

50

153000002

1.5.3.

PLATFORMA DEPOZIT ECHIP.

01.12.1975

163.845,13

51

153000003

1.5.3.

GOSPODĂRIE OXIGEN SI ACET.

01.01.1979

1.977,13

52

155000001

1.5.5.

DEPOZIT LUBREFIANT1 54 MP

01.12.1975

61.126,28

53

155000002

1.5.5.

GOSPODĂRIE DE H2 SI CO2

01.01.1979

23.840,88

54

156000001

1.5.6.

CABLU FIR PILOT

01.06.1981

47.558,14

55

157000002

1.5.7.

REZERVOR ACOPERIT 200 MC

01.06.1971

3.956,52

56

157000003

1.5.7.

REZERVOR ACOPERIT 200 MC

01.06.1971

3.956,52

57

157000004

1.5.7.

BAZIN DEPOZITARE SARE

01.05.1974

127.201,25

58

157000005

1.5.7.

REZERVOR 30 MC

01.05.1974

1.096,30

59

157000008

1.8.11.

REZERVOR BETON ARMAT

01.01.1982

7.201,59

60

157000010

1.5.7.

REZERVOR METALIC SUBTERAN

01.04.1982

88.466,50

61

157000011

1.8.13.

INSTALAȚIE PSI LA REZERV. ULEI

01.07.1982

663,00

62

163200002

1.6.3.2.

GARD DIN PLASA DE SIRMA

12.01.1969

2.147,85

63

163200003

1.6.3.2.

ÎMPREJMUIRE LA PLATF.UT1LAJE

01.01.1971

2.823,77

64

163200004

16.3.2.

ÎMPREJMUIRE INCINTA BETON

01.01.1979

46.431,54

65

163200005

I.6.3.2.

ÎMPREJMUIRE PLASA SIRMA

04.06.1993

8.602,21

66

164000002

1.6.4.

GRUP POARTA SI PAZA 49MP

01.12.1974

42.162,17

67

164000003

1.6.4.

PICHET INCENDIU 180MP

01.12.1974

57.564,87

68

164000004

1.1.1.

CORP EXPLOATARE UZINA 234 MP

01.12.1974

1.093.075,01

69

171200003

1.7.1.2.

REȚEA ILUMINAT PERIMETRU

01.01.1979

49.830,01

70

171200004

1.7.1.2.

RET. ALIM. ILUMIN.LINI1 TRSP

30.06.1998

24.789,44

71

171300001

1.7.1.3.

REȚELE ALIM.SUBTER.SUB 1 KV

01.03.1970

19.435,71

72

171300002

1.7.1.3.

CABLE SUBTERANE 6 KW

01.05.1976

8.708,75

73

171300003

1.7.1.3.

CABLE SUBTERANE 0,4 KW

01.05.1976

43.564,59

74

171300004

1.7.1.3.

CABLE FORȚA PE STELAJE 0,4 KW

01.06.1976

34.022,06

7s'

171300005

1.7.1.3.

INSTALAȚIE EL.FORTA(CABLE)

01.10.1976

47.069,33

76

171300006

1.7.1.3.

REȚELE ILUMINAT SUB 1 KW

01.11.1976

457,56

77

172200001

1.7.2.2.

CABLE AFERENTE GR 12 MW

01.04.1976

20.496,37

78

172200002

1.7.2.2.

CABLE FORȚA PE STELAJE 0,4 KV

01.12.1976

7.010,75

79

172300003

1.7.2.3.

INSTALAȚIE DE FORȚA IN CANAL

01.03.1970

171.428,06

“80"

172300004

1.7.2.3.

INSTALAȚIE DE FORȚA IN CANAL

01.03.1970

171.428,06

81

172300006

i.7.2.3.

INSTALAȚIE PSI LA 1NST.FORTA

01.07.1982

108.209,20

82

181300001

1.8.13.

HIDRANTI DE INTERIOR

01.06.1971

251,48

83

181300002

1.8.13.

H1DRANTI DE INTERIOR

01.06.1971

251,48

84

181300003

1.8.13.

HIDRANTI DE INTERIOR

01.06.1971

251,48

85

181300004

1.8.13.

HIDRANTI DE INTERIOR

01.06.1971

251,48

86

181300005

1.8.13.

HIDRANTI DE INTERIOR

01.06.1971

251,48

87

181300006

1.8.13.

HIDRANTI DE INTERIOR

01.06.1971

251,48

88

181300007

1.8.13.

HIDRANTI DE INTERIOR

01.06.1971

251,48

89

181300008

1.8.13.

HIDRANTI DE INTERIOR

01.06.1971

251,48

90

181300009

1.8.13.

HIDRANTI DE INTERIOR

01.06.1971

251,48

91

181300010

1.8.13.

HIDRANTI DE INTERIOR

01.06.1971

251,48

92

184000002

1.8.4.

CANALIZARE APA RĂCITĂ

01.12.1975

20.217,11

93

186000001

1.8.6.

CONDUCTE APA BRUTA

01.12.1969

3.486,13

94

186000002

1.8.6.

CONDUCTE APA DEMINERALIZ.

01.12.1969

43.848,93

95

186000003

1.8.6.

REȚEA APA POTABILA

01.06.1971

8.001,37

96

186000004

1.8.6.

REȚEA APA INCENDIU

01.06.1971

18.344,41

97

186000005

1.8.6.

CONDUCTE APA ALIMENTARE

01.06.1971

84.759,71

98

186000006

1.8.6.

REȚEA ALIM.APA ADAOS

01.06.1971

40.861,24

99

186000007

1.8.6.

CONDUCTE APA CALDA REC1RC.

01.06.1971

23.800,29

100

186000008

1.8.6.

CANALIZARE BAZALT

01.11.1975

13.926,04

101

186000009

1.8.6.

CONDUCTE ALIMENETARE APA

01.12.1975

128.509,58

102

186000010

1.8.6.

REȚEA APA POTABILA

01.12.1975

8.001,37

103

186000011

1.8.6.

CONDUCTE APA RECE-CALDA

01.12.1975

90.826,80

104

186000012

1.8.6.

CANALIZARE

01.06.1976

11.925,99

105

186000013

1.8.6.

CANALIZARE APA BRUTA

01.06.1976

76.015,97

106

186000015

1.8.6.

CANALIZARE APA MENAJERA

01.01.1979

147.908,23

107

186000016

1.8.6.

COND.AL1M.APA POTABILA

01.07.1982

45.110,56

108

186000020

1.8.6.

CONDUCTA ALIMENTARE APA POTAB.

04.06.1993

65.806,81

109

186000021

1.8.6.

CONDUCTA PTR. CANALIZARE

04.06.1993

38.845,47

110

186000022

1.8.6.

CONDUCTA ALIMENT.APA POTABILA

04.06.1993

7.872,63

111

187000002

1.8.7.

CANALIZARE MENAJERA

01.06.1971

54.647,34

112

187000003

1.8.7.

CANALIZARE SUBTERANA INDUSTR

01.06.1971

354.674,02

113

187000004

1.8.7.

CANALIZARE MENAJERA

01.06.1971

54.647,34

114

187000005

1.8.7.

CANALIZARE SUBTERANA IND.

01.12.1975

737.303,49

115

191000001

1.9.1.

CONDUCTA GAZOLINA PIT.-BARBATE

15.08.1993

31.431,86

116

191000002

1.9.1.

CONDUCTA PRO.PETRO.PITEST1-CRA

15.08.1993

35.743,12

117

192100006

1.9.2.1.

CONDUCTE TERMOF.APA CALDA

01.06.1971

7.807,18

118

192100007

1.9.2.1.

CONDUCTE TEMOF. APA CALDA

01.06.1971

12.852,51

119

192100058

1.92.1.

REȚELE TERMOFICARE IN INCINTA

30.06.1998

99.128,23

120

193000002

1.9.3.

conducte M SI j.presiune

01.10.1969

12.024,72

121

193000003

1.9.3.

COND.APA CALDA M.J.PR.

01.12.1969

36,67

122

193000004

1.9.3.

COND.APA CALDA M.J.PR.

01.12.1969

36,67

123

193000005

1.9.3.

CONDUCTE APA CALDA

01.12.1969

458,62

124

193000006

1.9.3.

CONDUCTE APA CALDA

01.12.1969

458,62

125

193000007

1.9.3.

CONDUCTE SI ARMAT.APA ALIM.

01.12.1969

200,3 1

126

193000008

1.9.3.

CONDUCT.APA CALDA M.J.PRES.

01.12.1969

179,00

127

193000009

1.9.3.

CONDUCTE ABUR T.270 GR

01.12.1969

91,92

128

193000010

1.9.3.

CONDUCTE ABUR T 158 GR.

01.12.1969

1.084,55

129

193000011

1.9.3.

CONDUCTE ABUR T 240 GR

01.12.1969

81,39

130

193000012

1.9.3.

CONDUCTE ABUR T 330 GR

01.12.1969

169,47

131

193000013

1.9.3.

CONDUCTE ABUR T 240 GR

01.12.1969

1.110,67

132

193000014

1.9.3.

COND.ABUR SI APA CALDA

01.12.1969

415,35

133

193000015

1.9.3.

COND.GAZE M SI J.PRESIUNE

01.12.1969

2.756,40

134

193000016

1.9.3.

CIRCUITE LEGATURI LA DEGAZORI

01.06.1970

27,96

135

1930000)7

1.9.3.

CIRCUITE LEGATURI ESTACADA

01.06.1970

907,43

136

193000018

1.9.3.

CIRCUITE MEDIE SI JOASA PREȘ.

01.06.1971

346,26

137

193000019

1.9.3.

CONDUCTE ABUR M SI J.PRESIUNE

01.03.1975

21.608,78

138

193000020

1.9.3.

CONDUCTE APA ÎNALTA PRESIUNE

01.03.1975

29.663,73

139

193000021

1.9.3.

CONDUCTE APA MEDIE SI J.PRES.

01.03.1975

6.449,71

140

193000022

1.9.3.

CONDUCTE REACTIV]

01.12.1975

162,63

141

193000023

1.9.3.

REȚELE SI LINII DISTRIBUȚIE

01.12.1975

6.449,71

142

193000024

1.9.3.

COND.ABUR AF.GR.12 MW

01.04.1976

3.911,00

143

193000025

1.9.3.

COND.ABUR.AF.GR. 12 MW

01.04.1976

1.576,90*

144

193000026

1.9.3.

COND.TEHND.GR.12 MW

01.04.1976

3.569,80

145

193000028

1.9.3.

COND.NECAUCIUCATE MEDIU NORMAL

01.11.1978

2.136,20

146

193000029

1.9.3.

CONDUCTE TEHNOLOG.ABUR

01.01.1979

1.049,78

147

193000030

1.9.3.

CONDUCTE CAUCIUCATE

12.01.1982

8,50

148

193000031

1.9.3.

COND.TEHNOLOG. LA PLATFORMA

12.01.1982

76,10

149

193000032

1.9.3.

COND.TEHNOLOG.IN INCINTA

01.07.1982

70.026,68

150

193000036

1.9.3.

COND.OTEL F.PROT. INTER.

01.05.1989

807.492,59

151

193000037

1.9.3.

COND.OTEL F.PROT.1NTER.

01.05.1989

4.802,15

152

193000038

1.9.3.

STATIE ALIMENTARE CU APA DEGAZ

. 12.01.1992

860.942,86

153

193000039

1.9.3.

CONDUCTA MEDIE SI J.PRESIUNE '

„07.07.1996

66,52154

193000040

1.9.3.

COND.TEHNOL CIRCUIT CONDENS

30.06.1998

124.511,68

155

193000041

1.9.3.

COND TEHNOL CIRCUIT ABUR

30.06.1998

173.346,48

156

216100006

2.1.6.6.

STATIE BENZINA AUTOMATA

01.04.1982

7.103,16

157

216100007

2.1.16.1

CAZAN ABUR 120 TNR.l

01.12.1982

79.617,25

158

216100008

2.1.16.1

CAZAN ABUR 120TNR.2

01.12.1982

1.028.654,87

159

216100009

2.1.16.1

CAZAN ABUR 120TNR.3

01.12.1982

2.365.562,63

160

216100010

2.1.16.1

CAZAN ABUR 120TNR.4

01.12.1982

1.640.622,30

161

216100011

2.1.16.1

CAZAN ABUR 420 T NR.5

01.12.1982

6.135.235,64

162

216100012

2.1.16.1

CAZAN ABUR 420 T NR.6

01.12.1982

6.135.235,64

163

216100016

2,1,16.1

GOSPODĂRIA DE ULEI

01.12.1982

95.106,19

164

216100017

2.1.16.5

AMORTIZOR ZGOMOT CZ-3-4

03.03.1993

12.445,26

165

216100019

2.1.16.5

AMORTIZOR ZGOMOT CZ. 1 -2

03.03.1993

12.445,26

166

216100021

2.1.16.5

MAȘINI DE FORȚA SI UTILAJE ENERGETIC

09.04.2002

275.450,22

167

216110011

2.1.16.1

INST.TRATARE APA DEM1 2

01.05.1974

2.769.293,99

168

216110012

2.1.16.1

INSTALAȚIE DEDUR1ZARE

01.05.1974

161.718,86

169

216110013

2.1.6.14

EXPANDOR PURJE 16 MC

01.03.1975

7.729,78

170

216110016

2.1.6.1/

PREINCALZIT.APA DEMI

01.11.1978

32.910,73

171

216110017

2.1.6.14

PREINCALZIT.APA DEMI

01.11.1978

32.910,73

172

216110018

2.1.6.1.

PREINCALZIT.APA DEMI

01.11.1978

32.910,73

173

216110019

2.1.6.1.1

PREINCALZIT.APA DEMI

01.11.1978

32.910,73

174

216110022

2.1.16.1

INSTALAȚIE DEMINERALIZ.DEMI 1

01.12.1982

2.186.944,89

175

216110023

2.1.16.1

INST.DEM1NERALIZ.DEMI 3

01.12.1982

1.843.474,05

176

216110024

2.1.16.1

INST.DOZARE AMON1AC+HIDRAZ.

01.12.1982

131.345,11

177

216110025

2.1.16.1

INST.TRATARE CONDENS

01.12.1982

194.020,54

178

216110026

2.1.16.1

INST.NEUTRALLZ APE REZID.

01.12.1982

429.049,81

179

216110037

2.1.16.1

INST.TRATARE CONDENS

01.05.1983

194.020,54

180

216110038

2.1.16.6

INST.RECUPERARE CONDENS

01.05.1983

537.948,42

181

216110039

2.1.16.6

INST.RED.RAC1RE 140/16-150T

01.09.1983

74.912,96

182

216110041

2.1.16.6

INST.RED.RĂCIRE 140/16-150T

01.09.1983

74.912,96

183

216110042

2.1.16.6

INST.RED.RĂCIRE 100/40-150T

01.09.1983

76.642,78

184

216110043

2.1.16.6

STAT1E RED.RĂCIRE

01.11.1983

10.250,86

185

216110044

2.1.16.6

STAT1E RED.RACIRE

01.11.1983

14.447,40

186

216110045

2.1.16.0

STATIE RED.RACIRE

01.11.1983

14.447,40

187

216110046

2.1.16.6

STATIE RED.RACIRE

01.11.1983

14.447,40

1881

216110047

2.1.16.6

STATIE RED.RACIRE

01.11.1983

14.447,40

189

216110048

2.1.6.Ij

BOILER TERMOFICARE

01.11.1984

3.408,50

190

216110050

2.1.16.1

INST.TRAT.SI DEDURIZ.APA

01.05.1989

545.253,46

191

216110051

2.1.16.6

STATIE RED.-RACIRE 16/1.2 ATM

01.03.1993

54.786,57

192

216220005

2.1.6.1.1

DEGAZOR 6 ATM 400 T/H

01.03.1975

41.888,58

193

216220006

2.1.6.1.1

DEGAZOR 1,2 ATA 200 T/H

01.03.1975

53.931,83

194

216220007

2.1.6.1.1

DEGAZOR 6 ATA 200 T/H

01.03.1975

20.062,43

195

216220008

2.1.6.1.

DEGAZOR TERMIC 1,2 ATA

01.12.1975

23.775,25

196

216220009

2.1.6.1.

DEGAZOR TEMIC 6 ATA

01.12.1975

44.529,17

197

216220014

2.1.6.1.

PREINCALZITOR PĂCURĂ

01.12.1976

37.035,57

198

216220015

2.1.6.1.1

PREINCALZITOR PĂCURĂ

01.12.1976

37.035,57

199

216220016

2.1.6.1.

PREINCALZITOR PĂCURĂ

01.12.1976

37.035,57

200

216220021

2.1.16.2

TURBINA CU CONDENS NR.2

01.12.1982

601.071,09

201

216220022

2.1.16.2

TURBINA CU CONDENS NR. 1

01.12.1982

41.325,06

202

216220023

2.1.16.2

TURBINA CU CONDENS NR.4

01.12.1982

4.337.810,13

203

216220024

2.1.16.2

TURBINA CU CKTR NR.3

01.12.1982

757.399,08

204

216220025

2.1.16.2

TURBINA CU DSL 50 MW NR.5

01.04.1983

5.575.867,47

205

216310013

2.1.16.3

TRANSFORMATOR 6/0,4 KV 1000KVA

01.03.1975

25.721,48

206

216310014

2.1.16.3

TRANSFORMATOR 6/0,4KV 1000 K.VA

01.03.1975

25.721,48

207

216310015

2.1.16.3

TRANSF.l 10/6 KV 40 MVA

01.03.1975

312.681,75

208

216310017

2.1.16.3

TRANSF.TRIFAZAT 80 MVA

01.12.1975

494.295,83

209

216310018

2.1.16.3

TRANSF.TR1FAZAT 16 MVA

'   01.12.1975

104.499,19

210

216310021

2.1.16.3

TRANSF. 110/6 KV 40 MVA

01.12.1975

312.681,75

211

216310023

2.1.16.3

INST.ST1NS INCENDII TRANSF.

01.07.1982

37.916,20

212

216310024

2.1.16.3

TRANSFORM.80 MVA T 50

01.04.1983

564.575,30

213

216310025

2.1.16.3

TRANSFORM.SERV.POPRII 15 MVA

01.04.1983

26.656,03

214

216310026

2.1.16.3

TRANSFORM.400 KVA 6/0,4 KV

01.04.1984

19.595,24

215

216310029

2.1.16.3

TRANSFORMATOR 80 MVA

01.07.1994

258.287,25

216

216310030

2.1.16.3

TRANSFORMATOR TTU 15 MVA

01.07.1994

61.251,90

217

216311011

2.1.16.3

APARAT SUDURA ELECTRIC OrigoArc 150A

19.10.2004

2.124,00

218

216410001

2.1.16.4

COMPRESOR AER INDUSTRIAL

01.12.1975

2.548,98

219

216410006

2.1.16.4

COMPRESOR AER INSTRUMENTE

04.06.1993

17.075,14

220

216500043

2.1.16.5

TABLOU PRINCIP.DISTRIB.

01.01.1974

1.792,48

221

216500044

2.1.16.5

PANOU SEMNALIZ.DEMI 2

01.05.1974

6.509,61

222

216500099

2.1.16.5

TABLOU GENERAL SERV.PROPRJI

01.03.1975

1.851,83

223

216500100

2.1.16.5

TABLOU PROTECȚIE TP

01.03.1975

1.742,82

224

216500139

2.1.16.5

PANOU (8 DULAPI) TP52

01.12.1975

1.833,72

225

216500141

2.1.16.5

PANOU ELECTRJC(7 DULAPI)

01.06.1976

1.810,32

226

216500144

2.1.16.5

STAT1E GENERALA 6 KV

01.11.1978

7.253,32

227

216500148

2.1.16.5

PANOU MĂSURARE SI SEMNALIZARE

01.11.1978

3.201,11

228

216500155

2.1.16.5

DULAP ELECTRIC ST.l 10 OARJA

01.09.1983

6.566,98

229

216500156

2.1.16.5

PANOU ELECTRIC

01.09.1983

10.869,34

230

216500168

2.1.16.5

STATIE 6 KV TERMOF.URBANA

01.05.1989

168.141,78

231

216500169

2.1.16.5

PANOU DE COMANDA

04.06.1993

76.528,00

232

216500170

2.1.16.5

TABLOU GENERAL SERV. POPRII

04.06.1993

10.339,10

233

217111004

2.1.17.1

ELECTROP.ALIMENT.NR.7

01.03.1975

2.903,54

234

217111005

2.1.17.1

ELECTROP.ALIMENT.NR.8

01.03.1975

2.903,54

235

217111019

2.1.17.1

MOTOPOMPA ROB1N TH 45 EY15D3633184

22.10.1999

1.515,01

236

217131001

2.1.17.1

POMPA I.P. VOMA 4017

01.12.1990

29.899,46

237

217300003

2.1.17.3

INSTALAȚIE CLIMATIZARE TSL

30.09.1998

7.383,71

238

217300005

2.1.17.3

Aparat aer condiționat FUNAI FH 020 Seria 200(

21.05.2001

2.841,00

239

217300006

2.1.17.3

Aparat aer condiționat FUNAI FH 020 Seria 200(

21.05.2001

2.841,00

240

217300007

2.1.17.3

Aparat aer condiționat FUNAI FH 020 Seria 200t

21.05.2001

2.841,00

241

217300008

2.1.17.3

Aparat aer condiționat FUNAI FH 020 Seria 2006

21.05.2001

2.841,00

242

217300009

2.1.17.3

Aparat aer condiționat FUII RSW 97 RC Seria E

21.05.2001

3.011,67

243

217300010

2.1.17.3

Aparat aer condiționat FUNAI FH 020 Seria N 2C

21.05.2001

2.852,90

244

217300011

2.1.17.3

Aparat aer condiționat FUNAI FH 020 Seria N 2C

21.05.2001

2.852,90

245

217300012

2.1.17.3

Aparat aer condiționat FUNAI FH 051 Seria N 2C

21.05.2001

4.707,29

246

217300013

2.1.17.3

Aparat aer condiționat FUNAI FH 051 Seria N 2C

21.05.2001

4.707,29

247

217300014

2.1.17.3

Aparat aer condiționat FUJI RSW 97 RC Seria E

21.05.2001

3.024,07

248

217300015

2.1.17.1

Aparat aer condiționat FUJI RSW 97 RC Seria E

21.05.2001

3.024,07

249

217300016

2.1.17.3

Aparat aer condiționat FUJI RSW 127 RC Seria E

01.06.2001

3.378,60

250

217300017

2.1.17.3

Aparat aer condiționat FUJI RSW 127 RC Seria E

01.06.2001

3.378,60

251

217300018

2.1.17.3

Aparat aer condiționat FUJI RSW 127 RC Seria E

01.06.2001

3.378,60

252

217300019

2.1.17.3

Aparat aer condiționat FUJI RSW 127 RC Seria E

01.06.2001

3.378,60

253

217300020

2.1.17.3

Aparat aer condiționat FUNAI FH 051 Seria N 06

01.06.2001

4.744,41

254

217300021

2.1.17.3

Aparat aer condiționat FUNAI FH 020 Seria N 2C

01.06.2001

2.875,40

255

217300023

2.1.17.3

Aparat aer condiționat FUNAI FH 026 Seria N 3C

01.06.2001

3.378,60

256

217300024

2.1.17.3

Instalație climatizare FUNAI FH 020 - serie : UE

18.03.2002

3.262,96

257

217300026

2.1.17.3

Instalație climatizare FUNAI FH 020 - serie UE F,

18.03.2002

3.262,96

258

217300027

2.1.17.3

Instalație climatizare FUNAI FH 020 - serie : UE

18.03.2002

3.262,96

259

217300029

2.1.17.3

Instalație climatizare FUNAI FH 020 - serie UE F,

18.03.2002

3.262,96

260

217300033

2.1.17.3

Instalație climatizare FUNAI FH 060 - serie:UE 2

20.03.2002

5.236,14

261

217300034

2.1.17.3

Instalație climatizare FUNAI FH 020 - serie UE 0

21.03.2002

3.268,25

262

217300036

2.1.17.3

Instalație climatizare FUNAI FH 020 - serie UE F

25.03.2002

3.284,82

263

222000001

2.1.16.6

INST.ALIM.CU COMB.SI LUBREF.

01.12.1984

4.230,02

264

222510003

2.1.22.5

1NST.TELEFON1CA REȚEA COMPLETA

01.06.1977

35.616,95

265

222510006

2.1.22.5

SISTEM ELECTRONIC MITEL SX -50

' 30.09.1995

44.084,51

T

266

224300001

2.1.24.3

SISTEM ELECTRONIC ALARMA

01.10.1989

7.484,81

267

224310002

2.1.24.3

CENTRALA AVERTIZARE INCENDII

01.06.1977

20.339,96

268

224310004

2.1.24.3

CENTRALA AVERTIZARE INCENDII

04.06.1993

20.339,96

269

224400001

2.1.6.1.

INSTALAȚIE DE SEPARARE PĂCURĂ Tip SS

27.10.2003

27.353,38

270

225200001

2.1.25.2

E KG PORTABIL BIOSET 3620

30.09.1999

10.448,74

271

226100003

2.2.6.1.

Viscozimetru cu bila HOPPLER RHEOTEC KF1

01.09.2005

10.713,13

272

229000009

2.2.9.

Calculator personal SISTEM INTEL P4 3,0 GHz,

31.05.2005

1.920,60

273

251000016

2.1.5.8.

SISTEM DE ACT.PNEUMO-HIDRAULIC

01.05.1989

8.565,06

274

251000017

2.1.5.1.

MAȘINA DE FREZAT SI ALEZAT

01.12.1990

125.295,32

275

251000036

2.1.5.1.

DISPOZITIV DE EXTRAS RULMENȚI BMZ -

11.12.2000

5.036,25

276

251000037

2.1.5.1.

DISPOZITIV DE EXTRAS RULMENȚI BMZ -

11.12.2000

5.036,25

277

251000040

2.1.5.1.

Presa extractoare rulmenți BMZ - 6 seria 02402

08.03.2002

7.453,76

278

252000008

2.1.5.2.

STRUNG S.P.80 S.87

01.05.1987

7.251,09

279

252000009

2.1.5.2.

INST. METALIZARE MPE S344

01.09.1987

10.002,41

280

252000010

2.1.5.2.

MAȘINA RECTIFICAT UNIVERSALA

01.08.1989

132.308,16

281

252000028

2,1.5.2.

MAȘINA FREZAT FUS 22 SERIA 889

12.12.1994

17.926,97

282

252000030

2.1.5.2.

STRUNG SP l 6300*3000 S.873228

12.12.1994

64.546,25

283

321000009

2.2.2.1.

MICROHMETRU DIGITAL CA 10

06.06.1995

6.585,39

284

322100002

2.2.2.2.1

Trusa colector de date pentru masurarea vibratiilo

28.12.2001

20.160,00

285

330000079

2.2.3.2.

STAT1E ZPFMB CU ACCESORII

01.02.1991

12.393,90

286

330000093

2.2.3.2.

MULT1METRU DIGITAL DMN

30.09.1998

4.400,26

287

330000094

2.2.3.2.

CONTOR ELECTRONIC TRIFAZAT ALPHA -

29.12.2000

2.940,29

288

330000095

2.2.3.2.

CONTOR ELECTRONIC TRIFAZAT ALPHA -

29.12.2000

2.940,29

289

330000096

2.2.3.2.

CONTOR ELECTRONIC TRIFAZAT ALPHA -

29.12.2000

2.940,29

290

330000097

2.2.3.2.

CONTOR ELECTRONIC TRIFAZAT ALPHA -

29.12.2000

3.275,58

291

330000098

2.2.3.2.

SISTEM DE TELECONTORIZARE SI TELEGE

25.03.2003

190.000,00

292

331000022

2.2.3.1.

MEGOHMETRU DIGITAL PORTABIL HT 705

13.07.2001

5.999,50

293

331000023

2.2.3.1.

TESTER PRIZE PAMINT HT2016-seria 010515

13.07.2001

1.858,50

294

340000017

2.2.4.3.

SPECTROFOTOMETRU VIS.259

01.06.1994

8.372,16

295

340000028

2.2.4.3.

SPECTROFOTOMETRU TIP DR2010HCH

30.08.1998

5.869,26

296

340000029

2.2.4.3.

TERMOCOMPENSATOR MICROCAL 200

30.09.1998

10.160,79

297

340000030

2.2.4.3.

CALIBRATOR MULTIFUNCȚIONAL MICROt

15.05.2000

11.950,00

298

350000029

2.2.5.2.

STAT.TRATAMENT TERMIC AL SUDUR

01.12.1993

8.389,99

299

350000032

2.2.5.2.

APARAT TESTO 342/2

11.11.1994

1.857,87

300

350000033

2.2.5.2.

PH- METRU METTLER - TOLEDO

12.09.1995

3.897,35

301

350000038

2.2.5.2.

CALIBRATOR ELECTRONIC PRESIUNE

30.09.1998

9.205,91

302

361000008

2.2.6.1.

Aparat ORSAT

10.12.2003

1.832,77

303

361000009

2.2.6.1.

Aparat ORSAT

10.12.2003

1.832,77

304

380000005

2.2.8.

COMANDA SI REGLARE PĂCURĂ

01.12.1976

1.709,44

305

380000010

2.2.8.

CABLU FIR PILOT CSYABY

01.07.1982

4.626,74

306

380000011

2.2.8.

COMANDA SI REGLARE GENERATOR

01.04.1983

6.569,53

307

380000013

2.2.8.

COMANDA SI REGLARE CAZ.NR. 1

01.06.1984

14.212,00

308

380000014

2.2.8.

COMANDA SI REGLARE CAZ.NR.2

01.06.1984

14.212,00

309

380000015

2.2.8.

COMANDA SI REGLARE CAZ.NR.3

01.06.1984

14.212,00

310

380000016

2.2.8.

COMANDA SI REGLARE TURB. 1

01.10.1984

6.460,00

311

380000019

2.2.8.

COMANDA SI REGLARE DISTRIB.AER

01.12.1984

33.053,75

312

380000021

2.2.8.

COMANDA SI REGLARE TURB.2

01.12.1985

6.460,00

313

380000022

2.2.8.

INST.AUTOMAT1Z.STAT1E TERMOFIC

01.05.1989

106.226,30

314

380000024

2.2.8.

COMANDA SI REGLARE CAZ.NR.4

01.06.1990

7.328,45

315

380000028

2.2.8.

INST. AUTOMATIZ.SI ELECTROLIZA

04.06.1993

45.956,44

316

380000029

2.2.8.

INST.AUTOMAT1Z.SI COMPRESORI

04.06.1993

45.956,44

317

380000030

2.2.8.

COMANDA SI REGLARE CZ.NR.5

01.11.1993

673.894,28

318

380000031

2.2.8.

COMANA SI REGLARE GENERATOR

01.12.1993

9.402,92

319

380000032

2.2.8.

COMANDA SI REGLARE CZ.NR.6

01.12.1993

21.256,1 1

320

380000033

2.2.8.

COMANDA SI REGLARE ACT CI CC

' 0L12.1993

23.174,99

321

380000034

2.2.8.

BALANȚA ELEC.50KG TIP SPIDER . Z

l'2.'pl.l997

9.801,94

322

380000036

2.2.8.

DETECTOR ABS.TENS.PRAJINA TEL.

12.01.1997

2.928,10

323

380000037

2.2.8.

BALANȚA ELECTR. 50KG SPIDER

12.10.1997

9.801,94

324

380000038

2.2.8.

INSTALAȚII AUTOMATIZARE

30.06.1998

60.031,12

325

380000039

2.2.8.

Calibrator de presiune PTE - 1/H.EISE DRESSER

12.08.2001

22.549,80

326

390000025

2.2.9.

CALCULATOR XT 80386

04.05.1993

1.807,03

327

390000052

2.2.9.

CALCULATOR "COMPAQ" 166 Mhz

30.09.1997

1.719,11

328

390000057

2.2.9.

CALCULATOR COMPAQ P5 200MMX439

30.03.1998

2.275,63

329

390000063

2.2.9.

CALCULATOR HP VECTRA D6570A

30.12.1998

1.659,46

330

390000064

2.2.9.

CALCULATOR HP VECTRA D6570A

30.12.1998

1.659,46

331

390000067

2.2.9.

CALC.COMPAQ PENTIUM 11 350MHZ

03.03.1999

2.284,81

332

390000073

2.2.9.

CALC.COMPAQ EYD/PIII/8/5/64C ROM

02.02.2000

4.240,95

333

390000078

2.2.9.

PC STATIE DE LUCRU

25.09.2000

2.697,46

334

422910002

2.3.2.2.‘

AUTOTUN STINS INCENDIU

01.12.1990

33.643,68

335

461000002

2.3.6.1.

TROLIU TPE 1X200S.192

01.02.1984

200,13

336

461000003

2.3.6.1.

DISP.DE RID.UNIVERSAL 150 KG

01.11.1987

37,18

337

461000006

2.3.6.1.

TROLIU MANUAL 3,2 T S.3906

01.01.1988

22,84

338

461000007

2.3.6.1.

ELECTROPALAN CU CĂRUCIOR

01.03.1988

55,88

339

461000010

2.3.6.1.

TROLIU ELECTRIC DE 5 T

01.05.1994

19.709,46

340

461000012

2.3.6.1.

ELECTROPALAN CĂRUCIOR MAN.2TF

30.06.1998

4.243,20

341

461000013

2.3.6.1.

ELECTROPALAN CĂRUCIOR MAN.2TF

30.06.1998

4.243,20

342

461000014

2.3.6.1.

ELECTROPALAN CĂRUCIOR MAN.2TF

30.06.1998

4.243,20

343

461000015

2.3.6.1.

ELECTROPALAN CĂRUCIOR MAN.2TF

30.06.1998

4.243,20

344

461000016

2.3.6.1.

ELECTROPALAN CĂRUCIOR MAN.2TF

30.06.1998

4.243,20

345

461000017

2.3.6.1.

ELECTROPALAN CĂRUCIOR MAN.2TF

30.06.1998

4.243,20

346

461000018

2.3.6.I.

ERDIR MODEL Y 16 1.6 T

31.03.1999

2.244,60

347

461000019

2.36.1.

ERDIR Y16 1.6T

31.03.1999

2.244,60

348

461000021

2.3.6.1.

ERDIR Y32 3.2T

31.03.1999

3.405,60

349

461000022

2.3.6.1.

ERDIR Y32 3.2T

31.03.1999

3.405,60

350

461000024

2.3.6.1.

DISP.R1DIC.CU LANTC85/1500 1.5

31.03.1999

1.935,00

351

461000026

2.3.6.1.

DISP.RIDIC.CU LANȚ C85/3000 3T

31.03.1999

2.709,00

352

461000028

2.36.1.

CILINDRU HIDRAULIC CU SIGURANT

30.06.1999

12.101,64

353

461000029

2.3.6.1.

CILINDRU HIDRAULIC CU SIGURANT

30.06.1999

12.101,64

354

461000030

2.3.6.1.

CRIC UNIVERSAL 30 MODEL JH 30

30.06.1999

2.043,36

355

461000031

2.3.6.1.

CRIC UNIVERSAL 8 TF MODEL JH8

30.06.1999

422,40

356

461000046

2.3.6.I.

MACARA GIRAFA D02026

11.12.2000

6.640,00

357

461000049

2.3.6.I.

TIRFOR Y 16-seria 11937

08.03.2002

4.522,50

358

461000050

2.3.6.1.

TIRFOR Y 16-seria 11928

08.03.2002

4.522,50

359

461000053

2.3.6.1.

TIRFOR Y 32 - seria 17346

08.03.2002

6.783,75

360

462000001

2.3.6.2.

POD RULANT ELECTRIC 32,87

01.06.1970

78,91

361

462000002

2.3.6.2.

POD RULANT MONOGRINDA

01.12.1975

114,32

362

462000003

2.3.6.r1

POD RULANT MONOGRINDA

01.12.1975

114,32

363

462000004

2.3.6.2.

POD RULANT 12,5 T

01.12.1975

954,01

364

462000005

2.3.6.2.

POD RULANT 50 T.ACTEL.

01.12.1975

1.620,40

365

462000006

23.6.2.

POD RULANT MANUAL 8 T

01.12.1976

196,75

366

462000007

2.3.6.2.

MACARA CAPRA T. 1401

01.12.1976

230,61

367

462100001

2.3.6.2.

PALAN CU PLANETAR 2 T

01.11.1979

64,04

368

462100002

2.3.6.2.

PALAN CU PLANETAR 2 T

01.11.1979

64,04’

369

462100003

2.3.6.2.

PALAN CU PLANETAR 3,2 T

01.11.1979

230,16’

370

462100004

2.3.6.2.

PALAN CU PLANETAR 3,2 T

01.11.1979

230,16

371

462100005

2.3.6.2.1

PORTAL CU BRAȚ 2T

01.12.1988

65,54

372

463200001

2.3.6.3.

ASCENSOR PENTRU TRANSP.MOTOR

01.06.1981

414,87

373

467000012

2.3.6.8.

Transpaleta HVTM 10-16

19.11.1999

15.000,12

374

467100001

2.36.8.

MOTOSTIVUITOR BALKA^.CAR

01.10.1989

282,79

375

611000014

3.1.1.

COLTAR PIELE                    “ .  ,

26.03.2002

4.589,34

376

640000007

3.3.6.

Cabina fonoizolanta    //' -■

30.08.2001

2.703,20

377

640000008

3.3.6.

Cabina fonoizolanta

30.08.2001

2.703,20

378

640000009

3.3.6.

Cabina fonoizolanta

30.08.2001

2.703,20

379

640000010

3.3.6.

Cabina fonoizolanta

30.08.2001

2.703,20

380

640000011

3.3.6.

Cabina fonoizolanta

30.08.2001

2.703,20

381

640000012

3.3.6.

Cabina fonoizolanta

30.08.2001

2.703,20

382

640000013

3.3.6.

Cabina fonoizolanta

30.08.2001

2.703,20

383

640000014

3.3.6.

Cabina fonoizolanta

30.08.2001

2.703,20

384

640000019

3.3.6.

COSTUM INTERVENȚIE

12.12.2001

2.222,95

385

640000020

3.3.6.

COSTUM INTERVENȚIE

12.12.2001

2.222,95

386

640000021

3.3.6.

COSTUM INTERVENȚIE

12.12.2001

2.222,95

387

640000023

3.3.6.

COSTUM INTERVENȚIE

12.12.2001

2.222,95

388

640000024

3.3.6.

COSTUM INTERVENȚIE

12.12.2001

2.222,95

389

640000025

3.3.6.

COSTUM INTERVENȚIE

12.12.2001

2.222,95

390

640000026

3.3.6.

COSTUM INTERVENȚIE

12.12.2001

2.222,95

391

640000027

3.3.6.

COSTUM INTERVENȚIE

12.12.2001

2.222,95

392

640000028

3.3.6.

COSTUM INTERVENȚIE

12.12.2001

2.222,95

393

640000029

3.3.6.

COSTUM INTERVENȚIE

12.12.2001

2.222,95

394

640000030

3.3.6.

COSTUM INTERVENȚIE

12.12.2001

2.222,95

395

640000031

3.3.6.

COSTUM INTERVENȚIE

12.12.2001

2.222,95

396

640000032

3.3.6.

COSTUM INTERVENȚIE

12.12.2001

2.222,95

397

640000033

3.3.6.

COSTUM INTERVENȚIE

12.12.2001

2.222,95

398

640000034

3.3.6.

COSTUM INTERVENȚIE

12.12.2001

2.222,95

3991

640000035

3.3.6.

COSTUM INTERVENȚIE

12.12.2001

2.222,95

400

640000036

3.3.6.

Manechin CPR ADAM adult cu control prin semr

14.01.2002

2.220,00

401

2611A0007

2.1.6.1.’

INST.TERMOF1C.URBANA

01.05.1989

2.261.538,25

402

2611A0008

2.1.6.1.1

BOILER

30.06.1998

77.166,29

403

2611A0009

2.1.6.1.1

BOILER

30.06.1998

77.166,29

404

2611A0010

2.1.6.1.1

BOILER

30.06.1998

77.166,29

405

2611A0011

2.1.6.1.1

BOILER

30.06.1998

77.166,29

406

2612B0001

2.1.6.1.2

ELECTROLIZOR SEU 20

04.06.1993

102.717,51

TOTAL

80.073.952,64