Hotărârea nr. 185/2019

HCL privind modificarea si completarea HCL nr.179-2017


JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 179/25.05.2017 referitoare la aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Filarmonicii Pitești, cu modificările și completările ulterioare

Consiliul Local al Municipiului Pitești întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești;

-Raportul nr. 28042/13.06.2019 al Biroului Management Resurse Umane;

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.28575/2019, nr. 28576/2019, nr. 28577/2019, nr. 28578/2019, nr. 28579/2019;

-Adresa Filarmonicii Pitești nr. 3317/11.06.2019, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești nr. 27625/11.06.2019;

Văzând prevederile art. 36 alin. (3) lit. ”b” și art. 61 alin. (5) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. Anexa nr. 2 la H.C.L. nr. 179/25.05.2017 referitoare la aprobarea organigramei și statului de funcții ale Filarmonicii Pitești, cu modificările și completările ulterioare, se modifică în sensul că un post vacant de secretar dactilograf, treapta IA din cadrul Compartimentul Administrativ se transformă în secretar dactilograf, treapta debutant.

Art II. Filarmonica Pitești va aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acesteia și Biroului Management Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Pitești, de către Secretarul Municipiului Pitești.

Pitești

Nr. 185 din 20.06.2019