Hotărârea nr. 184/2019

HCL prin care se ia act de receptie Reabilitare Sala de sport -L.T Dacia


JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

prin care se ia act de recepția la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții Reabilitare Sala de Sport Liceul Tehnologic ”Dacia”

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești;

-Raportul nr. 27324/11.06.2019 al Direcției Tehnică;

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.28575/2019, nr. 28576/2019, nr. 28577/2019, nr. 28578/2019, nr. 28579/2019;

Văzând prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale HGR nr. 273/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind recepția construcțiilor, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. (1) Ia act de recepția la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții Reabilitare Sala de Sport Liceul Tehnologic "Dacia ” din municipiul Pitești, cu o valoare totală de 291.062,00 lei inclusiv TVA, aprobată de comisia de recepție, potrivit anexelor nr.l și nr. 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 • (2) Se aprobă majorarea valorii de inventar a imobilului existent cu valoarea de 291.062,00 lei inclusiv TVA.

 • (3) Modificările ce decurg din aplicarea prezentei hotărâri vor fi operate în evidența contabilă a Primăriei Municipiului Pitești și în evidența extracontabilă a Liceului Tehnologic "DACIA”, din municipiul Pitești.

 • (4) HCL nr. 194/1999 privind inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Pitești se modifică și se completează cu influențele ce decurg din aplicarea prezentei hotărâri.

Art.2. Direcția Economică, Direcția Tehnică și Liceul Tehnologic "DACIA” vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora, de către Secretarul Municipiului Pitești.


Pitești

Nr. 184 din 20.06.2019

(tMnt.l fa yci.


INVESTITOR: Municipiul PiteștiINVESTITOR

pe baza acestui proces verbal aprob Admiterea / Respingerea
privind execuția lucrărilor aferente investiției: REABILITARE SALA DE SPORT LICEUL TEHNOLOGIC ”DACIA”, lucrări executate în cadrul Contractului nr. 50751/26.10.2018, încheiat între MUNICIPIUL PITEȘTI și S.C. CONSTRUCT STEEL MARKET S.R.L.

 • 1. Imobilul care face obiectul investiției se identifică după cum urmează:

- adresa administrativa: Pitești, str. Henri Coanda, nr. 4

 • - număr cadastral/număr topografic: 91528

 • - număr carte funciară: 91528


 • 2. Lucrările au fost executate în baza Autorizației de construire: Potrivit pevederilor art.ll din Legea nr. 50/29.07.1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările si completările ulterioare, lucrările de construcții care nu modifica structura de rezistenta si/sau aspectul arhitectural al construcțiilor se pot executa fara autorizație de construire, repectiv reparații si inlocuiri la pardoseli.


 • 3. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea de la data: 08.05.2019 până la data: 08.05.2019, conform Dispoziției Primarului municipiului Pitești nr. 739/2019, formată din:


Președinte: (nume și prenume): OPRESCU MARIOARA - Inspector Serviciul Investiții

Membri: (nume și prenume, autoritatea publică care i-a desemnat)

Ene Camelia - Inspector Serviciul Investiții Primăria Pitești

Burca Mirela - Inspector Serviciul Investiții Primăria Pitești

Marinache - Duinu Nicoleta - Inspector Serviciul Investiții Primăria Pitești

Gabriela Diaconu - Inspector Serviciul Investiții Primăria Pitești


Secretar: Stan Nicolae - Diriginte Șantier

 • 4. Au mai fost prezenți: (nume și prenume, calitatea)

.                  ......               V T...

țrU      . TZ ț. 7.77?.       JL&.c.ș. T.i?A(

77.77 CA .V... St. . .7.. .'7'7 Ml •’S.'. *?Z 7.4;. T^° aL

 • 5. Secretariatul a fost asigurat de Stan Nicolae - diriginte de șantier autorizat în domeniul/domeniile: 1, 2.4, 3.2, 6; 8.2, Autorizație nr. 00024251

_ 6. Constatările comisiei de recepție la terminarea lucrărilor:

 • 6.1. Capacități fizice realizate: Principalele lucrări executate pentru reabilitarea termica a imobilului cu destinația de cazare a elevilor au constat in:

 • -  demontarea echipamentelor sportive (porti, spaliere etc)

 • -  demontarea pardoselii existente

 • -  desfacerea stratului din beton de sub pardoseala

 • -  săpătură manuala a stratului suport (30 cm)

astemere strat de 10 cm balast, compactare manuala

 • -  astemere strat de 15 cm pietriș, compactare manuala

 • -  montare strat de polistiren extrudat de 5 cm, intre doua straturi de folie

 • -  turnare beton cu microfibra, 12 cm grosime

 • -  montare covor PVC tip GRABO EXTREME de 8 mm si marcarea terenului cu marcaje specifice pentru handbal, baschet, tenis, fotbal

 • -  remontarea porților de joc si a spalierelor

 • 6.2. Nu au fost remediate aspectele consemnate în Procesul-verbal de suspendare a procesului de recepție la terminarea lucrărilor, inclusiv cele rezultate în urma expertizelor tehnice, ridicărilor topografice, încercărilor suplimentare, probelor, măsurătorilor și altor teste solicitate, în termenul de remediere, cuprinse în lista din anexa nr. 1 la prezentul proces-verbal; nu este căzui

 • 6.3. Nu au fost realizate măsurile prevăzute în avizul de securitate la incendiu și în documentația de execuție din punct de vedere al prevenirii și al stingerii incendiilor, cuprinse în lista din anexa nr. 2 la prezentul proces-verbal; nu este cazul

 • 6.4. Lucrările cuprinse în lista din anexa nr. 3 la prezentul proces-verbal prezintă vicii care nu pot fi înlăturate și care prin natura lor implică nerealizarea uneia sau a mai multor cerințe fundamentale, caz în care se impun expertize tehnice, reproiectări, refaceri de lucrări și altele; nu este cazul

 • 6.5. Valoarea finală a lucrărilor executate este de: 210.387,74 lei fara TVA (250.361,41 lei cu TVA)

 • 6.6. Perioada de garanție : 36 LUNI.

 • 6.7. Alte constatări, inclusiv ca urmare a solicitărilor suplimentare ale comisiei (nu s-a putut examina nemijlocit construcția, se constată că lucrările nu respectă autorizația de construire, reprezentantul autorității administrației publice competente care a emis autorizația de construire/desființare, al Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C., al direcțiilor județene pentru cultură/Direcției pentru Cultură a Municipiului București sau al inspectoratelor județene pentru situații de urgență propun respingerea recepției etc. nu este cazul


7. în urma constatărilor făcute, comisia de recepție decide:

[a/] admiterea recepției la terminarea lucrărilor

[] respingerea recepției-la-tenuinarea-luerărilor

8. Comisia de recepție motivează decizia luată prin: Vizulalizarea lucrărilor, verificarea cărții tehnice, prezentarea referatelor proiectantului și dirigintelui de șantier

 • 9. Comisia de recepție recomandă luarea următoarelor măsuri: Urmărirea comportării în exploatare conform legislației în vigoare: Organizarea activitățăii privind urmărirea comportării în exploatare a construcției conform prevederilor legii 10/1995, Normativului P139/1999, atat pe perioada de garanție a lucrărilor, cat si pe toata perioada de exploatare a construcției

10'. Prezentul^proces-verbalrconținând 3~fileși (hanexe numerotate, cu un total de 3-file, a fost încheiat astăzi: 08.05.2019 , în 2 exemplare.

11. Alte mențiuni..................................................................................................................................

Comisia de recepție:

Președinte (nume și prenume): OPRESCU MARIOARA - Inspector Serviciul Investiții Primăria Pitești

Membri (nume și prenume, autoritatea publică care î-a desemnat)

Ene Camelia - Inspector Serviciul Investiții Primăria Pitești

Burca Mirela - Inspector Serviciul Investiții Primăria Pitești

Marinache - Duinu Nicoleta - Inspector Serviciul Investiții Primăria Pitești                ___,

Gabriela Diaconu - Inspector Serviciul Investiții Primăria Pitești

Secretar: StanNicolae - Diriginte Șantier S.C. STAMI CON AEEN.S.R.I

Au mai participat:

EXECUTANT: S.C. CONSTRUCT STEEL MARKET S.R.

PROIECTANT: S.C. MODVEST CONSTRUCT 2000 S.R.i

ANEXAnr.2

La Hotărârea Consiliului Local

Nr. J.33......

INVENTARUL

obiectivului de investiții

Reabilitare Sala de Sport Liceul Tehnologic "Dacia”

Nr. crt.

Denumire mijloc fix

C lasificație

Durata normală de funcționare

(ani)

Valoare

(lei, inclusiv TVA)

1

Reabilitare Sala de Sport Liceul Tehnologic ”Dacia”: Execuție lucrări: 250.361,41 lei

Dirigenție de șantier: 2.518,59 lei

DAU (inclusiv avize): 17.000,00 lei

PT + DE: 19.992,00 lei

Asistentă tehnică: 1.190,00 lei

1.6.2

15

291.062,00

TOTAL

291.062,00

ȘEF SERVICIUL CONTABILITATE, MAMEL.        . RÎCĂ


ȘEF SER A


istiții,