Hotărârea nr. 183/2019

HCL acordarea in folosinta gratuita a imobilului Costache Negri nr.26


JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind acordarea în folosință gratuită a iinobilului-teren, situat în Str. Costache Negri nr.26, aparținând domeniului public al municipiului Pitești, către Clubul Sportiv Municipal Pitești

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești;

-Raportul nr.27024/10.06.2019 al Direcției Administrație Publică Locală, Juridic Contencios;

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr. 28575/2019, nr.28576/2019, nr. 28577/2019, nr. 28578/2019, nr. 28579/2019;

-Raportul nr.23396/17.05.2019 al Comisiei constituită prin H.C.L. nr.54/2018 și Dispoziția nr.607/2018, precum și adresa nr.686/04.12.2018 și adresa nr. 187/22.04.2019 ale Clubului Sportiv Municipal Pitești;

Văzând prevederile art.874 din Codul Civil, ale art.36 alin. (2) lit.”c” și ale art.123 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. (1) Se acordă în folosință gratuită imobilul - teren în suprafață de 1500 mp, situat în Str. Costache Negri nr. 26, aparținând domeniului public al municipiului Pitești, către Clubul Sportiv Municipal Pitești, pe o perioada de 4 ani, cu destinația de teren de minifotbal, cu posibilitatea de prelungire.

(2) Pentru motive temeinic justificate, apreciate de către Consililul Local al Municipiului Pitești, dreptul de folosință gratuită poate înceta oricând cu o notificare prealabilă de 10 zile.

(3) Datele de identificare ale imobilului -teren sunt cele prevăzute în anexa la prezenta hotărâre.


Art.2. (1) Beneficiarul dreptului de folosință gratuită va asigura întreținerea corespunzătoare a imobilului - teren.

(2) Se interzice beneficiarului, sub sancțiunea încetării de îndată a folosinței gratuite a imobilului - teren, utilizarea în alte scopuri decât cele prevăzute mai sus, precum și închirierea, concesionarea ori efectuarea altor acte de dispoziție, fără acordul proprietarului.

Art.3. (1) Predarea-preluarea imobilului - teren se face pe baza de protocol încheiat prin grija Biroului Cadastru și Evidență Patrimoniu, în termen de 15 zile de la adoptarea prezentei hotărâri.

(2) Imobilul-teren poate fi folosit în mod gratuit de către titularul dreptului de proprietate, la solicitarea acestuia.

Art.4. Direcția Administrație Publică Locală, Juridic Contencios și Clubul Sportiv Municipal Pitești va aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora, precum și Direcției Economice de către Secretarul Municipiului Pitești.


Contrasemnează:


Pitești

Nr. 183 din 20.06.2019