Hotărârea nr. 182/2019

HCL trecerea din dom. public in dom. privat bunuri concesionate Termo Calor

JUDEȚUL ARGEȘ

MUNICIPIUL PITEȘTI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind trecerea din domeniul public al Municipiului Pitești în domeniul privat al acestuia, a unor bunuri care fac parte din sistemul de alimentare centralizată cu energie termică, concesionate S.C. Termo Calor Confort S.A., în vederea scoaterii din funcțiune, valorificării și casării acestora

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședința ordinară;

Având în vedere:

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești;

-Raportul nr. 25551/30.05.2019 al Direcției Servicii Publice și Achiziții;

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.28575/2019, nr. 28576/2019, nr. 28577/2019, nr. 28578/2019, nr. 28579/2019;

-Adresa S.C.Termo Calor Confort S.A. nr.3495/17.05.2019, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr. 23401/17.05.2019;

- Decizia Consiliului de Administrație a S.C. Termo Calor Confort S.A., nr.12/09.05.2019, cu privire la avizarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Pitești în vederea valorificării prin vânzare sau casare a bunurilor aparținând domeniului public;

Văzând prevederile art.36 alin. (2) lit. ”c” din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale H.G. nr.841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată și de valorificare a bunurilor aparținând instituțiilor publice, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietatea publică, cu modificările și completările ulterioare, ale H.G. nr. 1.031/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice privind înregistrarea în contabilitate a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritoriale, ale O.G. nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritoriale, precum și ale Regulamentului privind transmiterea fără plată și valorificarea unor bunuri care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Pitești, concesionate S.C. Apă Canal 2000 S.A., S.C. Publitrans 2000 S.A. și S.C. Salubritate 2000 S.A., aprobat prin H.C.L. nr.50/2010, cu modificările și completările ulterioare;


în temeiul dispozițiilor art.45 alin. (1) din Legea adrpi nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioar

HOTĂRĂȘTE:


Art.l (1) Se aprobă trecerea din domeniul public al Municipiului Pitești în domeniul privat al acestuia, a unor bunuri care fac parte din sistemul de alimentare centralizat cu energie termică, concesionate S.C. Termo Calor Confort S.A., având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  • (2) Trecerea în domeniul privat al Municipiului Pitești a bunurilor menționate la alin.(l), a căror valoare de inventar este de 366.740,85 lei, se face în vederea scoaterii din funcțiune, valorificării și, după caz, casării acestora.

  • (3) Până la finalizarea procedurilor de valorificare, și, după caz, casare, bunurile prevăzute la alin.(l) sunt și rămân în administrarea S.C. Termo Calor Confort S.A.

  • (4) Sumele rezultate în urma valorificării bunurilor ce fac obiectul prezentei hotărâri se constituie venit la bugetul Municipiului Pitești.

Art.2 (1) Modificările ce decurg din aplicarea prezentei hotărâri vor fi operate în evidența contabilă a Primăriei Municipiului Pitești și în evidența extracontabilă a S.C. Termo Calor Confort S.A.

(2) Anexa nr.3 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice produse în sistem centralizat nr.9/13.09.2010, cu modificările și completările ulterioare, se modifică în mod corespunzător cu influențele ce decurg din aplicarea prezentei hotărâri, prin grija Direcției Servicii Publice și Achiziții din cadrul Primăriei Municipiului Pitești, de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Termoserv Argeș.

Art.3 H.C.L.nr. 194/1999 privind inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Pitești se modifică potrivit prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4 Direcția Servicii Publice și Achiziții, Direcția Economică, Direcția Administrație Publică Locală, Juridic Contencios, S.C.Termo Calor Confort S.A. și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Termoserv Argeș vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora de către Secretarul Municipiului Pitești.


Contrasemnează:


SECRETAR, Andrei-Cătălin Călugăru


Pitești

Nr. 182 din 20.06.2019

Anexa la HCL nr/^./:'^..17.2 019


Lista bunurilor propuse pentru scoaterea din funcțiune

și trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului PiteștiNr. crt.

Număr de inventar

Cod de clasificare

sector

Denumire mijloc fix

Elemente de identificare

PIF

Valoare de inventar

Valoare amortizata

---xT7

Valoare — neamortizata

■ . Punct termic

/ Centrala

Termica

Nr.crt. din ctr. de delegare

A

B

1

344650

2.2.4.2

1

CalculatorETCF55+TTR PT500,bl.B18/C+CONTOR ACM

WEH DN32 BL-B18/C,S=102847(magazie)

ETCF55.PT500

30.04.2007

419,59

419,59

0,00

PT 906

1640

2

344652

2.2.42

1

CalculatorETCF55+TTR PT500,bl.A33/A(magazie)

ETCF55,PT500

30.04.2007

401,59

401,59

0,00

PT 906

1642

3

344657

2.2.42

1

CalculatorETCF55+TTR PT500,bl.A28/D+Elem.contor

s. 102844, bl.A28/D(magazie)

ETCF55.PT500

30.04.2007

415,59

415,59

0,00

PT906

1647

4

344765

2.2.42

1

Calculator ETCF55+TTR PT500,bl.M8/C+Contor HYDRO

DN32,bl.M8/C.S.22396051 (magazie)

ETCF55.PT500

30.06.2007

419,59

419,59

0,00

PT 906

1659

5

344766

2.2.4.2

1

Calculator ETCF55+TTR PT500,bl.A29/C+CONTOR DN32

HID.BL-A29/C, S.25413886(magazie)

ETCF55.PT500

30 06.2007

463,59

463,59

0,00

PT906

1660

6

344769

2.2.42

1

Calculator ETCF55+TTR PT500,bl.A31/A+CONTOR

Wherle DN32,bl.A31/A,s. 103084

ETCF55.PT500

30 06.2007

418,59

418,59

0,00

PT 906

1663

7

344792

2.2.4.2

1

Calculator ETCF55+TTR PT500,bl.B20/D+CONTOR DN32

WIT. BL-B20/D.S 25413866(magazie)

ETCF55.PT500

3006.2007

462,59

462,59

0,00

PT 906

1668

8

344844

2 2.4 2

1

CalculatorETCF55+TTR PT500,bl.D2/A(magazie)

ETCF55.PT500

31.08.2007

401,59

401,59

0,00

PT 906

1676

9

344845

2.24.2

1

CalculatorETCF55+TTR PT500,bl.D2/B(magazie)

ETCF55.PT500

31.08.2007

401,59

401,59

0,00

PT906

1677

10

345821

2.2.4.2

1

CALCULATOR ETCF55+TTR PT 500 BL B20\C+MD contori ACM bl.B20/C s.22975351 BM

103/10.07.09(nri.public 345821 )(magazie)

ETCF55.PT500

30.06.2009

2.089,59

2.089,59

0,00

PT906

1686

11

345830

2.2.4.2

1

CALCULATOR ET CF55+TTR PT500 BL B20\E+CONTOR

ACM VITTE. DN32 BL-B20/E 22393144(magazie)

ETCF55.PT500

30.06.2009

405,59

405,59

0,00

PT906

1687

12

344774

2.24.2

1

Calculator ETCF55+TTR

PT500,bl.A36/A+ContPolluxDN32,bl.A36/A,s.0122

ETCF55.PT500

30.06.2007

842,59

842,59

0,00

PT903

1711

13

344775

2.24.2

1

Calculator ETCF55+TTR

PT500,bl.A36/B+ContPolluxDN32-acm,bl.A36/B,s.0124

ETCF55.PT500

30.06.2007

813,59

813,59

0,00

PT 903

171214

344776

2.2.4.2

1

Calculator ETCF55+TTR

PT500,bl.A36/C+ContPolluxDN32-acm,bl.A36/C,s.0123

ETCF55,PT500

30.06.2007

856,59

856,59

0,00

PT 903

1713

15

344777

2.2.4.2

1

Calculator ETCF55+TTR PT500,bl.A36/D+CONTOR ACM

DN32 BL-A36/D S. 1838088

ETCF55.PT500

30.06.2007

578,59

578,59

0,00

PT903

1714

16

344778

2.2.42

1

Calculator ETCF55+TTR

PT500,bl.A37/A+ContPolluxDN32-acm,bl.A37/A,s.0126

ETCF55.PT500

30.06.2007

875,59

875,59

0,00

PT 903

1715

17

344779

2.2.4.2

1

Calculator ETCF55+TTR

PT500,bl.A37/B+ContPolluxDN32-acm,bl.A37/B,s.0134

ETCF55,PT500

30.06.2007

823,59

823,59

0,00

PT 903

1716

18

344780

2.2.4.2

1

Calculator ETCF55+TTR

PT500,bl.A37/C+ContPolluxDN32-acm,bl.A37/C,s.0127

ETCF55.PT500

30.06.2007

828,59

828,59

0,00

PT 903

1717

19

344782

2.24.2

1

Calculator ETCF55+TTR

PT500,bl.A38/B+ContPolluxDN32-acm,bl.A38/B,s.0120105

ETCF55,PT500

30.06.2007

832,59

832,59

0,00

PT903

1719

20

344783

2.2.4.2

1

Calculator ETCF55+TTR

PT500,bLA38/C+ContPolluxDN32-

acm, bl. A38/C.S.07483944

ETCF55.PT500

30.06.2007

875,59

875,59

0,00

PT 903

1720

21

344785

2.24.2

1

Calculator ETCF55+TTR

PT500,bl.A38/E+ContPolluxDN32-acm,bl.A38/E,s.0125

ETCF55.PT500

30.06.2007

827,59

827,59

0,00

PT 903

1722

22

344852

2.2.4.2

1

CalculatorETCF55+TTR PT500,bl.F1/D+CONTOR DN 50 MEIN BL F1 /D S,9250623

ETCF55.PT500

31.08.2007

525,59

525,59

0,00

PT903

1743

23

345825

2.2.4.2

1

CALCULATOR ET CF55+TTR PT500 BL A39VB+MD contori ACM bl.A39/B s. 1098176 BM

113/10.07.09(nri.public.345825)

ETCF55.PT500

30.06.2009

1.987,59

1.987,59

0,00

PT903

1749

24

344752

2.24.2

1

CalculatorETCF55+TTR PT500,bl. E4(magazie)

ETCF55.PT500

30.06.2007

401,59

401,59

0,00

PT906

1768

25

344754

2.2.4.2

1

CalculatorETCF55+TTR PT500,bl.E5(magazie)

ETCF55.PT500

30.06.2007

401,59

401,59

0,00

PT 906

1770

26

344755

2.2.4.2

1

Calculator ETCF55+TTR PT500,bl.B22/C,D,E,F+CONTOR ACM DN65 POLLUX BL-B22/C,D)E1F, S

8408050(magazie)

ETCF55.PT500

30.06.2007

443,59

443,59

0,00

PT 906

1771

27

344825

2.2.4.2

1

CalculatorETCF55+TTR PT500,bl.B21/A+APOMETRU D 30(magazie)

ETCF55.PT500

31.08.2007

401,59

401,59

0,00

PT 906

1772

28

344826

2.24.2

1

CalculatorETCF55+TTR PT500,bl.B22/A+CONTOR ACM

WEH.DN32 BL-B22 /A S 103037(magazie)

ETCF55.PT500

31.08.2007

423,59

423,59

0,00

PT 906

1773

29

344828

2.2.4.2

1

CalculatorETCF55+TTR PT500,bl.B23a+CONTOR DN50

BL-23A S 25418804(magazie)

ETCF55.PT500

31.08.2007

487,59

487,59

0,00

PT 906

1775

30

344829

2.2.4.2

1

CalculatorETCF55+TTR PT500,bl.B25a+CONTOR DN50

BL-B25A S.25148809(magazie)

ETCF55.PT500

31.08.2007

485,59

485,59

0,00

PT 906

1776

31

344945

2.2.42

1

CalculatorETCF55+TTR PT500,bl.B21/B+CONTOR ACM

DN32 HIDR.BL B21/B S 25046766(magazie)

ETCF55.PT500

31.10.2007

424,59

424,59

0,00

PTW -

J ..

1781

32

344946

2.2.4.2

1

CalculatorETCF55+TTR PT500,bl.B22/B+CONTOR ACM

WEH.DN32 BL-B22/B S.103051 (magazie)

ETCF55,PT500

31.10.2007

423,59

423,59

o,opr

PT 906

1782

33

350672

2.2.4.2

1

CONTOR , acm DN 32 BL-D2/A serial 0005(magazie)

30.04.2011

12,00

12,00

o,.oo

PT 906

4285

34

351014

2.2.4.2

1

CONTOR , acm MOM DN 32 BL-D2/B S-100051 (magazie)

30.04.2011

8,00

8,00

0,00

PT 906

4290

35

372446

2.2.42

1

CONTOR DN80 - încălzire, BL.M6, seria 9396459

30.04.2011

1.869,00

1.869,00

0,00 v 4^

£T~902

4314

36

372563

2.2.4.2

1

CONTOR DN 65 - încălzire, BL.M6A+M8a, seria 9531396

30.04.2011

1.604,00

1.604,00

0,00

PT902

4339

37

22420157

2.2.4.2

1

CONTOR DN25, acm , BL.A30/C, seria 401502(magazie)

30.04.2011

1.631,00

1.631,00

0,00

PT 906

4365

38

272441

2 2.4 2

1

CONTOR DN 65 - incalzire, BL.F1/D, seria 9531392

30 04.2011

2.076,00

2.076,00

0,00

PT903

4377

39

272444

2.2.4.2

1

CONTOR DN 65 - încălzire, BL F1/A, seria 9531404

30.04.2011

2.222,00

2 222,00

0,00

PT903

4380

40

272769

22.4.2

1

CONTOR DN 50 - încălzire, BL.A36/C.D, seria 9553952

30.04.2011

2.629,00

2.629,00

0,00

PT903

4390

41

350565

2.2.42

1

CONTOR, acm DN 50 MEIN. BL.F1/A, seria 25148814

30.04.2011

85,00

85,00

0,00

PT 903

4405

42

351453

22.4.2

1

CONTOR DN 125 incalzire, BL.A39,A40,A41,A41bis, seria 9273095

30.04.2011

573,00

573,00

0,00

PT903

4411

43

351661

2.2.42

1

CONTOR Pollux DN 32, acm, BL A37/D,s2226

30.04.2011

100,00

100,00

0,00

PT903

4417

44

351662

2.2.42

1

CONTOR Pollux DN 32, acm, BL.A37/E, seria 2242

30.04.2011

100,00

100,00

0,00

PT 903

4418

45

272330

2.2.4.2

1

CONTOR DN 32, acm, BL.M4/A, seria 331839(magazie)

30.04.2011

1.109,00

1.109,00

0,00

PT906

4435

46

350100

2 2.4.2

1

CONTOR AC 40 DN 32 BL.B21/A, seria 585077(magazie)

30.04.2011

20,00

20,00

0,00

PT 906

4444

47

350101

2.2 4.2

1

CONTOR AC 40 DN 32 BL.B21, seria 585086(magazie)

30.04.2011

2,00

2,00

0,00

PT906

4445

48

350147

2.24.2

1

CONTOR, acm DN 32 BL.B21/B, seria 25046768(magazie)

30.04.2011

4,00

4,00

0,00

PT906

4446

49

350148

2.2.4.2

1

CONTOR, acm DN 32 HIDR BL.B21, seria 25046756(magazie)

30.04.2011

35,00

35,00

0,00

PT906

4447

50

345763

2.2.4.2

3

CALCULATOR ETCF55+TTR PT500 BL33+CONTOR DN

32 WIT BL-33 S 25425125

ETCF55,PT500

31.08.2008

512,59

512,59

0,00

PT506

664

51

345765

2.24.2

3

CALCULATOR ETCF55+TTR PT500 BL35+CONTOR DN 32 BL-35 S 25425120

ETCF55.PT500

31.08.2008

532,59

532,59

0,00

PT 506

666

52

344677

2.2.42

3

CalculatorETCF55+TTR PT500,bl.A8+CONTOR ACM WEH.DN40 B-A8/A S 101590

ETCF55.PT500

30.04.2007

418,59

418,59

0,00

PT515

725

53

344678

2.2.42

3

CalculatorETCF55+TTR PT500,bl.A6+CONTOR ACM WHE.DN40 B-A6 654848

ETCF55.PT500

30.04.2007

418,59

418,59

0,00

PT515

726

54

345456

2.2.42

3

CALCULATOR ETCF55+TTR PT500 BL A7+CONTOR ACM WEH DN 40 BL-A7/A S=102558

ETCF55,PT500

30.04.2008

429,59

429,59

0,00

PT515

731

55

344671

2.2.42

3

CalculatorETCF55+TTR PT500,bl.D4/B+CONTOR ACM WEH.DN32 BL-D4/B S1096906

ETCF55,PT500

30.04.2007

417,59

417,59

0,00

CT 517

753

56

344673

2.2.4.2

3

CalculatorETCF55+TTR PT500,bl.D1/D+CONTOR ACM

WHE.DN32 BL-D1/D S.101976

ETCF55.PT500

30.04.2007

417,59

417,59

0,00

CT 517

755

57

344674

2 2.4.2

3

CalculatorETCF55+TTR PT500,bl.D1/C+CONTOR ACM WHE.DN32 BL-D1 BL.D1/C, S 101973

ETCF55.PT500

30.04.2007

418,59

418,59

0,00

CT517

756

58

344675

2.24.2

3

CalculatorETCF55+TTR PT500,bl.D1/B+CONTOR ACM

WHE.DN32 BL.D1/B, S.101869

ETCF55.PT500

30.04.2007

418,59

418,59

0,00

CT 517

757

59

344676

22.4.2

3

CalculatorETCF55+TTR PT500,bl.D1/A+CONTOR ACM

WHE DN32 BL-D1/A, S.101972

ETCF55.PT500

30.04.2007

417,59

417,59

0,00

CȚ.517_.

758

60

344701

2.24.2

3

CalculatorETCF55+TTR PT500,bl.C2B+CONTOR ACM

WEH DN40 BL-C2B S.104493

ETCF55.PT500

30.06.2007

421,59

421,59

0,00/

CT 517

759

61

344995

2.24.2

3

CalculatorETCF55+TTR PT500,bl.D18+CONTOR ACM WEHR.DN40 BL-D18 S101653

ETCF55,PT500

31.10.2007

427,59

427,59

0,00

I      - I

CT 723

1342

62

345001

2.2.4 2

3

CalculatorETCF55+TTR PT500,bl.D22/B+CONTOR GWF

DN32,bl.D22/B,s.557663

ETCF55.PT500

31.10.2007

423,59

423,59

-

0,00

CT 723

li 1348 //

63

345002

2.2 4.2

3

CalculatorETCF55+TTR PT500,bl.D22/C+CONTOR GWF DN32,bl.D22/C,s.557668

ETCF55.PT500

31.10.2007

422,59

422,59

0,00 .

CT 723

1349

64

345006

2.2.4.2

3

CalculatorETCF55+TTR PT500,bl.D28/A+CONTOR ACM

WHE.DN32 BL-D28/A S. 102868

ETCF55,PT500

31 10.2007

424,59

424,59

0,00

CT 723

1352

65

345014

2.2.4.2

3

CalculatorETCF55+TTR PT500,bl.P18/D+CONTOR DN32 WEHRLE BL-P18/D S .01838102

ETCF55.PT500

31.10.2007

620,59

620,59

0,00

CT 723

1354

66

345017

2.2.4.2

3

CalculatorETCF55+TTR PT500,bl.P21/A+CONTOR

Wherle DN32,bl.P21/A,s.652575

ETCF55.PT500

31.10.2007

422,59

422,59

0,00

CT723

1357

67

345019

22.4.2

3

CalculatorETCF55+TTR PT500,bl.P22/A+Elem.contDN32-acm,bl.P22/A,s. 1098216

ETCF55.PT500

31.10.2007

419,59

419,59

0,00

CT 723

1359

68

345021

2 2.4 2

3

CalculatorETCF55+TTR PT500,bl.P24/A+Contor WEHRLE

DN32,bl.P24/A,s. 700208

ETCF55.PT500

31.10.2007

423,59

423,59

0,00

CT 723

1361

69

345024

2.2.42

3

CalculatorETCF55+TTR PT500,bl.P24/D+Contor

WEHRLE DN32,bl.P24/D,s.700116

ETCF55.PT500

31.10.2007

422,59

422,59

0,00

CT 723

1364

70

345029

2.2.42

3

CalculatorETCF55+TTR PT500,bl.PD4/A+ContSPXDN32-acm,bl.PD4/A,s.1014270

ETCF55.PT500

31.10.2007

874,59

874,59

0,00

CT 723

1365

71

345034

2.24.2

3

CalculatorETCF55+TTR PT500,bl.PD6/B+CONTOR

Wherle DN32,bl PD6/B.S.6525565

ETCF55.PT500

31.10.2007

423,59

423,59

0,00

CT 723

1370

72

345038

2.2.4.2

3

CalculatorETCF55+TTR

PT500,bl.PD7/A+ContorDN32,Wehrle,bl.PD7/Als.585119

ETCF55.PT500

31.10.2007

423,59

423,59

0,00

CT 723

1372

73

345851

2.2 4.2

3

CALCULATOR ET CF55+TTR PT500 BL D23\A+Contor

WHERLE DN32,bl.D23/A,s.195631

ETCF55.PT500

30.06.2009

451,59

451,59

0,00

CT 723

1378

74

345036P

2.24.2

3

CalculatorETCF55+TTR PT500,bl.PD6/D+CONTOR ACM

WEH DN40 BL-PD6/D S=1098219

ETCF55.PT500

31.10.2007

422,59

422,59

0,00

CT 723

1379

75

345454

2.2.4.2

3

CALCULATOR ETCF55+TTR PT500 BL A4+CONTOR AC DN50 B-A4 S 9198867 MEINECKE

ETCF55.PT500

30.04.2008

437,59

437,59

0,00

PT724

1396

76

372552

2.2.4.2

3

Contor DN40-inc,bl.D27/B,s. 14739

30.04.2011

1.079,00

1.079,00

0,00

CT 405

3833

77

272296

2.2.4.2

3

CONTORDN50-inc,CurteadeApel, seria 9531277

30.04.2011

1.898,00

1.898,00

0,00

PT 506

3909

78

272384

2.2.4.2

3

CONTORDN 32-, acm , BL.2/H, seria 331776

30.04.2011

1.330,00

1.330,00

0,00

PT 506

3912

79

272385

2.2.42

3

CONTORDN 32-, acm , BL.2/G, seria 331986

30.04.2011

1.352,00

1.352,00

0,00

PT506

3913

80

272386

2.2.42

3

CONTORDN 32-, acm , BL.2/F, seria 331943

30.04.2011

1.350,00

1.350,00

0,00

PT506

3914

81

272388

2.2.42

3

CONTORDN 32-, acm , BL.2/D, seria 331870

30.04.2011

1.349,00

1.349,00

0,00

PT 506

3916

82

272389

2.2.42

3

CONTORDN 32-, acm , BL.2/B, seria 09486

30.04.2011

1.242,00

1.242,00

0,00

PT506

3917

83

272390

2.2.42

3

CONTORDN 32-, acm , BL.2/A, seria 331827

30.04.2011

1.260,00

1.260,00

0,00

PT506

3918

84

272391

2.2.42

3

CONTORDN 32-, acm , BL.2/C, seria 331974

30.04.2011

1.333,00

1.333,00

0,00

PT506

3919

85

372477

2.2.42

3

CONTOR DN 65 - incalzire, 8L.PD2B, seria 9492486

30.04.2011

2.244,00

2.244,00

0,00

CT 722

4162

86

372697

2.2.42

3

CONTOR DN 32-, acm , BL.P18/C, seria 331891

30.04.2011

925,00

925,00

0,00

CT 723

4222

87

350059

2.2.4.2

3

CONTOR A C.DN 65 B-A5.S-9198879 MEINECKE

30.04.2011

36,00

36,00

0,00

PT 724

4249

88

345054

2.24.2

4

CalculatorETCF55+TTR PT500,bl.18 BIS+CONTOR ACM

WEH.DN32 BL. 18 BIS S 101729

ETCF55.PT500

31.10.2007

432,59

432,59

0,00

> SL a. r XX

61

89

345055

2.2.42

4

CalculatorETCF55+TTR PT500,bl.30+CONTOR ACM

DN32 BL- 30 S=700702

ETCF55.PT500

31.10.2007

549,59

549,59

*v ' ' ’

CT603-..,\;.

\ 62

I

90

345060

2.2.4.2

4

CalculatorETCF55+TTR PT500,bl.45-46+CONTOR ACM MEIN DN65 BLA5A6.S9131916

ETCF55.PT500

31.10.2007

445,59

445,59

oj&o’"

V ■-1

1 X -*■

CT603

jj       67

91

345062

2.2.4.2

4

CalculatorETCF55+TTR

PT500,bl.47/C+ContorWehDN32,bl.47/C,s. 103088

ETCF55.PT500

31.10.2007

529,59

529,59

o,Vo :

--------—*---—'

CT 603

■7/      69

92

345146

22.4.2

4

CalculatorETCF55+TTR PT500,bl.P12+CONTOR ACM WEH.DN40 BL-P12 S=99969871

ETCF55.PT500

31.10.2007

426,59

426,59

0,00

CT603

T---

72

93

345147

2.24.2

4

CalculatorETCF55+TTR PT500,bl.P13+CONTOR ACM WEH.DN40 BL-P13 S=99969875

ETCF55.PT500

31.10.2007

428,59

428,59

0,00

CT 603

73

94

345148

2.2.4.2

4

CalculatorETCF55+TTR PT500,bl.P14/A+CONTOR ACM

WEH.DN32 BL-P14/A, S=1097668

ETCF55.PT500

31.10.2007

420.59

420,59

0,00

CT 603

74

95

345149

2.2.4.2

4

CalculatorETCF55+TTR PT500,bl P14/B+CONTOR ACM

WEH.DN32 BL-P14/B S=1098325

ETCF55.PT500

31.10.2007

421,59

421,59

0,00

CT603

75

96

345150

2.24.2

4

CalculatorETCF55+TTR PT500,bl.P14/C+CONTOR

AC40DN32.WEH, B-P14/C, S 1097722

ETCF55.PT500

31.10.2007

420,59

420,59

0,00

CT603

76

97

345151

2.2.4.2

4

CalculatorETCF55+TTR PT500,bl.P14/D+CONTOR ACM

WEH DN32 BL-P14/D S=1098245

ETCF55.PT500

31.10.2007

421,59

421,59

0,00

CT 603

77

98

345500

2.24.2

4

CALCULATOR ETCF55+TTR PT500

BL16+Elem.contDN40-acm,bl.16,s. 102577

ETCF55.PT500

31.05.2008

423,59

423,59

0,00

CT 603

78

99

345516

22.4.2

4

CALCULATOR ETCF55+TTR PT500 BL39+MD contori

ACM bl.39 s.1077905 BM 194/02.05.08

ETCF55.PT500

31.05.2008

2.501,59

2.501,59

0,00

CT 603

79

100

345519

2.2.4.2

4

CALCULATOR ETCF55+TTR PT500 BL44/C+Contor

WHERLE DN32,bl.44/C,s.854759

ETCF55.PT500

31.05.2008

424,59

424,59

0,00

CT 603

82

101

345076

2.2.4.2

4

CalculatorETCF55+TTR PT500.bl.55

ETCF55.PT500

31.10.2007

401,59

401,59

0,00

CT 608

112

102

345081

2.2.42

4

CalculatorETCF55+TTR PT500,bl.57/D+CONTOR

AC40DN32 WEH. BL-57/D, S 1097683

ETCF55.PT500

31.10.2007

421,59

421,59

0,00

CT 608

116

103

345084

2.2.42

4

CalculatorETCF55+TTR PT500,bl.59/A+CONTOR ACM

WEH.DN32 BL-59/A S.654750

ETCF55.PT500

31.10.2007

421,59

421,59

0,00

CT608

119

104

345096

2.2.42

4

CalculatorETCF55+TTR PT500,bl.66A/D+CONTOR ACM WEH.DN32 BL-66A/D S=101935

ETCF55.PT500

31.10.2007

421,59

421,59

0,00

CT608

129

105

345523

2.2 4.2

4

CALCULATOR ETCF55+TTR PT500 BL66AXB+CONTOR ACM WEH. DN32 BL-66A/B S= 102887

ETCF55.PT500

31.05.2008

423,59

423,59

0,00

CT 608

136

106

345484

2.24.2

4

CALCULATOR ETCF55+TTR PT500 BL1C/A+MD contori

ACM bl. 1C/A s.02706442 BM 162/02.05.08

ETCF55.PT500

31.05.2008

2.154,59

2.154,59

0,00

CT 601

830

107

345485

2.24.2

4

CALCULATOR ETCF55+TTR PT500 BL5+MD contori

ACM bl.5 s.07566053 BM 163/02.05.08

ETCF55.PT500

31.05.2008

2.312,59

2.312,59

0,00

CT601

831

108

345486

2.2.4.2

4

CALCULATOR ETCF55+TTR PT500 BL7+MD contori

ACM bl.7 s.03801767 BM 164 /02.05.08

ETCF55.PT500

31.05.2008

2.192,59

2.192,59

0,00

CT 601

832

109

345487

22.4.2

4

CALCULATOR ETCF55+TTR PT500 BL8+MD contori

ACM bl.8 s.07498395 BM 165/02.05.08

ETCF55.PT500

31 05.2008

2.427,59

2.427,59

0,00

CT 601

833

110

345488

2.2.4.2

4

CALCULATOR ETCF55+TTR PT500 BL9+MD contori

ACM bl.9 s.07498391 BM 166 /02.05.08

ETCF55.PT500

31.05.2008

2.202,59

2.202,59

0,00

CT 601

834

111

345490

2.2.42

4

CALCULATOR ETCF55+TTR PT500 BL10B/AB+MD contori ACM bl.10B/A+B s.07498400 BM 168 /02.05.08

ETCF55.PT500

31.05.2008

2.217,59

2.217,59

0,00

CT 601

836

112

345491

2.2.4.2

4

CALCULATOR ETCF55+TTR PT500 BL10B/C+MD contori

ACM bl.10B/C s.3801769 BM 169 /02.05.08

ETCF55.PT500

31.05.2008

2.107,59

2.107,59

0,00

CT 601

837

113

345493

2.2.4.2

4

CALCULATOR ETCF55+TTR PT500 BL11+CONTOR AC

DN50 B-11 S 9198877 MEINECKE

ETCF55.PT500

31.05.2008

435,59

435,59

0,00

CT601

838

114

345852

2.2.4 2

4

CALCULATOR ET CF55+TTR PT500 BL 4B1BC+MD contori ACM bl.4B/B+C s.7498399 BM 128/07.09(nri.public.345852)

ETCF55.PT500

30.06.2009

3.051,59

3.051,59

Z0,00.

Ă/

C.T 601

839

115

344611

2.24.2

4

CalculatorETCF55+TTR PT500,bl.2+CONTOR ACM

MEIN.DN50 BL-2 S.1077991

ETCF55.PT500

30.04.2007

453,59

453,59

V

CT 601

849

116

345492

2.2.4.2

4

CALCULATOR ETCF55+TTR PT500 BL10C+MD contori

ACM bl.10C s.07488267 BM 170 /02.05.08

ETCF55.PT500

31.05.2008

2.334,59

2 334,59

\\ 0,00

am—r*—n~

CT 602 .  /

851

117

345501

2.24.2

4

CALCULATOR ETCF55+TTR PT500 BL17+MD contori

ACM bl. 17 s.03801785 BM 179/02.05.08

ETCF55.PT500

31.05.2008

2.441,59

2.441,59

W

CT 602'X

852

118

345502

2.2.4.2

4

CALCULATOR ETCF55+TTR PT500 BL17BIS+MD contori

ACM bl.17Bis s.00101556 BM 180 /02.05.08

ETCF55.PT500

31.05.2008

2.262,59

2.262,59

0,00

CT602

853

119

345503

2.2.42

4

CALCULATOR ETCF55+TTR PT500 BL18/C+MD contori

ACM bl.18/C s.07488223 BM 181 /02.05.08

ETCF55.PT500

31.05.2008

2 137,59

2.137,59

0,00

CT 602

854

120

345504

2.2.4 2

4

CALCULATOR ETCF55+TTR PT500 BL18/D+MD contori

ACM bl.18/D s.03801778 BM 182 /02.05.08

ETCF55.PT500

31.05.2008

2.065,59

2.065,59

0,00

CT 602

855

121

345505

2.2.4.2

4

CALCULATOR ETCF55+TTR PT500

BL18\E+ContorWehDN32,bl. 18/E,s.2313057

ETCF55.PT500

31.05.2008

752,59

752,59

0,00

CT602

856

122

345507

2.2.42

4

CALCULATOR ETCF55+TTR PT500 BL19+MD contori

ACM bl. 19 s.07488258 BM 185 /02.05.08

ETCF55.PT500

31.05.2008

2.256,59

2.256,59

0,00

CT 602

858

123

345508

2.2.4.2

4

CALCULATOR ETCF55+TTR PT500 BL20+MD contori

ACM bl.20 s.03801772 BM 186/02.05.08

ETCF55.PT500

31.05.2008

2 209,59

2.209,59

0,00

CT602

859

124

345511

2.24.2

4

CALCULATOR ETCF55+TTR PT500 BL23+MD contori

ACM bl.23 s.07488254 BM 189 /02.05.08

ETCF55.PT500

31.05.2008

2.429,59

2.429,59

0,00

CT602

862

125

345512

2.2.42

4

CALCULATOR ETCF55+TTR PT500/24A/A24B/A+MD contori ACM bl.24A/A+24B/A s.6 BM 190 /02.05.08

ETCF55.PT500

31.05.2008

2.069,59

2.069,59

0,00

CT602

863

126

345513

2.24.2

4

CALCULATOR ETCF55+TTR PT500 BL24B/B+MD contori

ACM bl.24B/B s.006103 BM 191 /02.05.08

ETCF55.PT500

31.05.2008

2.272,59

2.272,59

0,00

CT602

864

127

345514

2.24.2

4

CALCULATOR ETCF55+TTR PT500 BL25/A+MD contori

ACM bl.25/A s.9232771 BM 192 /02.05.08

ETCF55.PT500

31.05.2008

2.096,59

2.096,59

0,00

CT602

865

128

345515

2.2.4.2

4

CALCULATOR ETCF55+TTR PT500 BL37/B+MD contori

ACM bl.37/B s.01096689 BM 193 /02.05.08

ETCF55.PT500

31.05.2008

2.131,59

2.131,59

0,00

CT602

866

129

345800

2.2.4.2

4

CALCULATOR ETCF55+TTR PT500 BL36+CONTOR AC DN65 B-36.S 9229051 WPD MEINEC

ETCF55.PT500

30.04.2009

456,47

456,47

0,00

CT602

867

130

345496

2.2 4.2

4

CALCULATOR ETCF55+TTR PT500 BL 44/C+MD contori

ACM bl 44/C s.03801770 BM 174 /02.05.08

ETCF55.PT500

31.05.2008

2.453,59

2.453,59

0,00

CT 603

884

131

345497

2 2.4.2

4

CALCULATOR ETCF55+TTR PT500 BL13+MD contori

ACM bl.13 s.07498390 BM 175 102.05.08

ETCF55.PT500

31.05.2008

2.336,59

2.336,59

0,00

CT 601

885

132

345498

2.2.42

4

CALCULATOR ETCF55+TTR PT500 BL14+MD contori

ACM bl. 14 s.07498398 BM 176 102.05.08

ETCF55.PT500

31.05.2008

2.522,59

2.522,59

0,00

CT 601

886

133

345499

2.2.4.2

4

CALCULATOR ETCF55+TTR PT500 BL15+MD contori

ACM bl. 15 s.03801768 BM 177 /02.05.08

ETCF55.PT500

31.05.2008

2.560,59

2.560,59

0,00

CT 601

887

134

345802

2 2.4.2

4

CALCULATOR ETCF55+TTR PT500 BL 47/A.B+MD contori ACM bl.47/A,B s.08001630 BM 29/07.04.2009

ETCF55.PT500

30.04.2009

2.567,59

2 567,59

0,00

CT 603

888

135

121898

1.9.2.2

4

REȚEA TERMICA BL. PS6-PS9

L=80m;DN=65-100mm;L5m, str Teilor

01.11.1991

1.571,68

1.571,68

0,00

PT 726

1400

136

121914

1.9.2.2

4

REȚEA TERMICA BL. PS6A PS6

L=75m;DN=50-200mm;l=5m;str loan Antonescu

01.03.1992

1.803,05

1.803,05

0,00

PT726

1402

137

372534

2.2.42

4

CONTOR DN 50 -, acm , BL.26+27, sena 9509801

30.04.2011

1.669,00

1.669,00

0,00

CT 603

2661

138

345479

2.2.42

5

CALCULATOR ETCF55+TTR PT500 BL J18/D+MD contori ACM bl.J18/D s.557584 BM157/08.04.08

ETCF55.PT500

30.04.2008

1.826,59

1.826,59

CT715

1123

139

345588

2.2.4.2

5

CALCULATOR ETCF55+TTR PT500 BLJ15\B+CONTOR

ACM ZENNER DN40 BL-J15 S=1413395

ETCF55.PT500

30.06.2008

424,59

424,59

‘/

// O 0,00

'A

CT7Î5

1126

140

345589

22.4.2

5

CALCULATOR ETCF55+TTR PT500 BLJ15\C+CONTOR

ACM ZENNER DN40 BL-J15 S=1413373

ETCF55.PT500

30.06.2008

424,59

1

424,59

“T---------'

o,po

CT715

1127

141

345590

2 242

5

CALCULATOR ETCF55+TTR PT500 BLJ151D+CONTOR ACM ZENNER DN40 BL-J15.S=1413370

ETCF55.PT500

30 06.2008

424,59

424,59

0,00

CT715

1128

142

345591

2.2.4.2

5

CALCULATOR ETCF55+TTR PT500 BLJ151E+CONTOR

ACM ZENNERB DN40 BL-J15 S=9834796

ETCF55.PT500

30.06.2008

493,59

493,59

0,00

CT715

1129

143

345592

2.2.4.2

5

CALCULATOR ETCF55+TTR PT500 BLJ15\F+MD contori

ACM bl.J15/F s.590605 BM 272 /02.06.08

ETCF55.PT500

30.06.2008

2.089,59

2 089,59

0,00

CT 715

1130

144

345593

2.2.42

5

CALCULATOR ETCF55+TTR PT500 BLJ151A+CONTOR ACM DN40 ZENNER BL-J15 S=1413368

ETCF55.PT500

30.06.2008

424,59

424,59

0,00

CT715

1131

145

345594

2.24.2

5

CALCULATOR ETCF55+TTR PT500 BLJ161A+CONTOR DN32WHERLE BL-J16/A S 01734632

ETCF55.PT500

30.06.2008

488,59

488,59

0,00

CT715

1132

146

345595

2.24.2

5

CALCULATOR ETCF55+TTR PT500 BLJ16\B+CONTOR DN32 MTW BL-J16/B S. 1794142

ETCF55.PT500

30.06.2008

555,59

555,59

0,00

CT 715

1133

147

345596

2.2.4.2

5

CALCULATOR ETCF55+TTR PT500 BLJ16\C+ContDN32-acm,bl.J16/C,s.O1794143

ETCF55.PT500

30.06.2008

1.051,59

1.051,59

0,00

CT715

1134

148

345598

2.2.42

5

CALCULATOR ETCF55+TTR PT500 BLJ161D+CONTOR ACM WEH.DN32 BL-J16/D S.102737

ETCF55.PT500

30.06.2008

424,59

424,59

0,00

CT715

1136

149

345599

2.2.4.2

5

CALCULATOR ETCF55+TTR PT500 BLJ181A+MD contori

ACM bl.J18/A s BM 279 /02.06.08

ETCF55.PT500

30.06.2008

2.043,59

2.043,59

0,00

CT715

1137

150

345600

2.2.4.2

5

CALCULATOR ETCF55+TTR PT500 BLJ18\B+MD contori

ACM bl. J18/B s.24880758 BM 280 /02.06.08

ETCF55.PT500

30.06.2008

2.071,59

2.071,59

0,00

CT715

1138

151

345803

2.2.4 2

5

CALCULATOR ETCF55+TTR PT500 BLJ18\C+MD contori

ACM bl.J18/C s.24824031 BM 30/07.04.2009

ETCF55.PT500

30.04.2009

2 568,59

2.568,59

0,00

CT715

1139

152

344614

2.2.42

5

CalculatorETCF55+TTR PT500,bl.B7/A+ContWehDN32-acm,s585072,bl.B7/A

ETCF55.PT500

30.04.2007

421,59

421,59

0,00

CT 716

1150

153

344615

2.24.2

5

CalculatorETCF55+TTR PT500,bl.B7/B+CONTOR ACM

DN32 WEH. B-B7/B S 1097738

ETCF55.PT500

30.04.2007

417,59

417,59

0,00

CT 716

1151

154

344616

2.2.4.2

5

CalculatorETCF55+TTR PT500,bl B7/C+CONTOR ACM

DN32 WEH.BL-B7/C S 585073

ETCF55.PT500

30.04.2007

417,59

417,59

0,00

CT716

1152

155

345196

2.24.2

5

CalculatorETCF55+TTR PT500,bl.C19/A

ETCF55.PT500

31.10.2007

401,59

401,59

0,00

CT716

1157

156

345571

2.2.42

5

CALCULATOR ETCF55+TTR PT500 BLC71C+CONTOR ACM WHE.DN 32 BL-C7 S 99653441

ETCF55.PT500

30.06.2008

421,59

421,59

0,00

CT716

1161

157

345577

2.2.4.2

5

CALCULATOR ETCF55+TTR PT500 BLC16\A+MD contori

ACM 6I.C16/A s.0109692 BM 257 /02.06.08

ETCF55.PT500

30.06.2008

2.175,59

2.175,59

0,00

CT716

1165

158

345578

2.2.42

5

CALCULATOR ETCF55+TTR PT500 BLC17\A+Contor

WHERLE DN32,bl.C17/A.S.1096902

ETCF55.PT500

30.06.2008

424,59

424,59

0,00

CT716

1166

159

345579

2.2.42

5

CALCULATOR ETCF55+TTR PT500 BLC17\B+Contor

WHERLE DN32,bl.C17/B,s.1O1984

ETCF55.PT500

30.06.2008

424,59

424,59

0,00

CT716

1167

160

345580

2.2.4.2

5

CALCULATOR ETCF55+TTR PT500 BLC18\A+CONTOR,ACM, ZEN.DN32 BL-C18/A S.1399198

ETCF55.PT500

30.06.2008

423,59

423,59

/!

1168

161

345581

2 2.4.2

5

CALCULATOR ETCF55+TTR PT500 BLC18\B+CONTOR

ACM,ZEN.DN32 BL-C18/B S.1399193

ETCF55.PT500

30.06.2008

423,59

j

423,59 1

0,00

chicii

1169

162

345582

2.2 4.2

5

CALCULATOR ETCF55+TTR PT500 BLC18A1A+CONTOR ACM ZEN.DN32 BL-C18a

S 20381529

ETCF55,PT500

30.06.2008

425,59

425,59

bWl6

1170

163

345583

2.2.4.2

5

CALCULATOR ETCF55+TTR PT500

BLC20\A+ContorDN32,Wehrle,bl.C20/A,s. 1098177

ETCF55.PT500

30.06.2008

423,59

423,59

0,00

CT716

1171

164

345584

2.2.4.2

5

CALCULATOR ETCF55+TTR PT500 BLC20\B+MD contori

ACM bl.C20/B s.01098212 BM 264 /02.06.08

ETCF55.PT500

30.06.2008

2.028,59

2.028,59

0,00

CT716

1172

165

345785

2.2.4.2

5

CALCULATOR ETCF55+TTR PT500 BLC161B+MD contori

ACM bl.C16/B s.01096888 BM 504 /01.09.08

ETCF55.PT500

30.09.2008

2.234,59

2.234,59

0,00

CT716

1173

166

345861

2.2.4.2

5

CALCULATOR ET CF55+TTR PT500 BL

C19\B+ContDN32-acm,bl C19,s.5103

ETCF55.PT500

30.06.2009

1.000,59

1.000,59

0,00

CT716

1174

167

345230

2.2.42

5

CalculatorETCF55+TTR PT500,bl L3/A

ETCF55.PT500

31.10.2007

401,59

401,59

0,00

PT 802

1443

168

345231

2.2.4.2

5

CalculatorETCF55+TTR PT500,bl.L3/B

ETCF55.PT500

31.10.2007

401,59

401,59

0,00

PT 802

1444

169

345232

2.2.4.2

5

CalculatorETCF55+TTR PT500,bl.L4/A

ETCF55.PT500

31.10.2007

401,59

401,59

0,00

PT802

1445

170

345233

2.2.4.2

5

CalculatorETCF55+TTR PT500,bl.L4/B

ETCF55.PT500

31.10.2007

401,59

401,59

0,00

PT 802

1446

171

345166

2.2.4.2

5

Ca!culatorETCF55+TTR PT500,bl.A+CONTOR ACM

WEH.DN32 BL-A S.101818

ETCF55.PT500

31.10.2007

421,59

421,59

0,00

CT 803

1457

172

345174

2.2.4.2

5

CalculatorETCF55+TTR PT500,bl.B

ETCF55.PT500

31.10.2007

401,59

401,59

0,00

CT 803

1458

173

345237

2 2.4.2

5

CalculatorETCF55+TTR PT500,bl.12/A+Contor WHERLE

DN40,bl.12/A,s.654930

ETCF55.PT500

31.10.2007

428,59

428,59

0,00

CT 803

1459

174

345815

2.2.4.2

5

CALCULATOR ETCF55+TTR PT500 BL 13\A+Contor

WHERLE DN40,bl.13,s.654928

ETCF55.PT500

31.05.2009

429,59

429,59

0,00

CT 803

1460

175

345239

2.2.4.2

5

CalculatorETCF55+TTR PT500,bl.26/C+CONTOR Wherle

DN32,bl.26/C.s.1838166

ETCF55.PT500

31.10 2007

671,59

671,59

0,00

PT 802

1514

176

345558

2.2.4.2

5

CALCULATOR ETCF55+TTR PT500 BL50+MD contori

ACM bl.50 s.01096599 BM 238 /02.06.08

ETCF55.PT500

30.06.2008

2.486,59

2.486,59

0,00

CT 807

1540

177

345559

2.2.4 2

5

CALCULATOR ETCF55+TTR PT500 BL51+CONTOR

ACM.WPD.DN65.MEIN.BL-51 S.9015965

ETCF55.PT500

30.06.2008

481,59

481,59

0,00

CT 807

1541

178

345560

2.24.2

5

CALCULATOR ETCF55+TTR PT500 BLA2\A+CONTOR ACM WEH.DN32 BL-A2/A S 1096892

ETCF55.PT500

30.06.2008

426,59

426,59

0,00

CT 807

1542

179

345561

2.2.4.2

5

CALCULATOR ETCF55+TTR PT500 BL A2VB+CONTOR

ACM WHE.DN32 BL-A2/B S 103031

ETCF55.PT500

30.06.2008

426,59

426,59

0,00

CT 807

1543

180

345807

2.2.4.2

5

CALCULATOR ETCF55+TTR PT500 BL43+CONTOR

ACM DN40.bl.43, s.1075558

ETCF55.PT500

31.05.2009

2.235,47

2.235,47

0,00

CT 807

1546

181

345234

2.24.2

5

CalculatorETCF55+TTR PT500,bl.P3+CONTOR ACM

MEIN.DN50 BL-P3, S.1078078

ETCF55.PT500

31.10.2007

443,59

443,59

0,00

CT810

1582

182

345235

2.2.4.2

5

CalculatorETCF55+TTR PT500,bl P4+CONTOR ACM,WHE,DN40 BL-P4.S. 654785

ETCF55.PT500

31.10.2007

434,59

434,59

0,00

CT810

1583

183

345236

2.2.42

5

CalculatorETCF55+TTRPT500,bl.P4C/C

ETCF55.PT500

31.10.2007

401,59

401.59

0,00

CT 810

1584

184

345706

22.4.2

5

CALCULATOR ETCF55+TTR PT500 BLD11A+CONTOR

ACM WEH. DN32 BL-D1/A. S, 1091531

ETCF55.PT500

31.07.2008

425,59

425,59

0,00

CT 810

1585

185

350125

2.2.42

5

CONTOR , acm DN 65 BL. 11, seria 9229054

30.04.2011

40,00

40,00

0,00

CT 803

2965

186

350823

2.2.4.2

5

CONTOR , acm MEIN..DN 65, BL.9, seria 9198883

30.04.2011

40,00

40,00

0,00

CT 803

2967

187

350897

2.2.42

5

CONTOR , acm MEIN DN 150, BL.1O, seria 9199830

30 04.2011

41,00

41,00

0,00    z

CT 803’ ‘

2970

188

351632

2.2.4.2

5

CONTOR Mein DN 125 - încălzire, BL.16, seria 9073695

30.04.2011

60,00

60,00

0,00 .

CT 803

2978

189

351633

2.2.42

5

CONTOR Pollux DN 65 -, acm , BL.16, seria 8407112

30 04.2011

52,00

52,00

0,00

CT 803

>2979

190

351593

2.2.42

5

CONTOR Mein DN 65 - incalzire, seria 8403780, BL.P2

30.04.2011

380,00

380,00

--“

0,00 ;

CT711

4844

191

272715

2.2.4.2

5

CONTOR DN 40, acm, BL.A3, seria 05129

30.04.2011

1.678,00

1.678,00

0,00

PT713

4877

192

350055

2.2.4.2

5

CONTOR A C. DN 50 BL.A2, seria 9177975 POLLUX

30.04.2011

15,00

15,00

0,00

PT 713

4880

193

350092

2.24.2

5

CONTOR, acm DN 50, BL.A1, seria 9111385 MEINECKE

30.04.2011

33,00

33,00

0,00

PT-7L3. -

4881

194

350797

2.2 4.2

5

INTEGRATOR seria 4265 + TTR + TECI PT 713

30.04.2011

126,00

126,00

0,00

PT713

4884

195

22420173

2.24.2

5

CONTOR DN 25, acm, BL.J13/A, seria 401468

30.04.2011

1.924,00

1.924,00

0,00

CT 715

4984

196

22420174

2.2.4.2

5

CONTOR DN 25, acm, BLJ13/B, seria 401452

30.04.2011

1.884,00

1.884,00

0,00

CT 715

4985

197

22420175

2 2.4.2

5

CONTOR DN 25, acm, BL.J13/C, seria 401433

30.04.2011

2.102,00

2.102,00

0,00

CT715

4986

198

22420176

22.4.2

5

CONTOR DN 25, acm, BL.J13/D, seria 401509

30.04.2011

2.235,00

2.235,00

0,00

CT 715

4987

199

22420177

2.24.2

5

CONTOR DN 25, acm, BL.J14/B, seria 401472

30.04.2011

1.827,00

1.827,00

0,00

CT 715

4988

200

22420178

2.24.2

5

CONTOR DN 25, acm, BL.J14/C, seria 401464

30.04.2011

1.813,00

1.813,00

0,00

CT 715

4989

201

22420179

22.4.2

5

CONTOR DN25, acm, BL.J14/D, seria 401476

30.04.2011

1.869,00

1.869,00

0,00

CT 715

4990

202

22420180

2.2.4.2

5

CONTOR DN 25. acm, BL.J14/E, seria 401463

30.04.2011

1.989,00

1.989,00

0,00

CT715

4991

203

22420420

2.2.4.2

5

Bucla măsură DN25, acm BI.J14/A, seria 401440

30.04.2011

2.385,00

2.385,00

0,00

CT715

4993

204

314110

22.4.2

5

SISTEM CONTORIZARE, acm DN 65, BL.A6

30.04.2011

44,00

44,00

0,00

CT718

5056

205

22420328

2 2.4.2

5

CONTOR DN 40 incalzire, BL.A7A,sc.C, seria 31905677

30.04.2011

2.748,00

2,748,00

0,00

CT718

5121

206

372276

2.24.2

5

CONTOR DN 32, acm, BL.L3/A, seria 9483

30.04.2011

212,00

212,00

0,00

PT 802

5144

207

372277

2 2.4 2

5

CONTOR DN 32, acm, BL.L3/B, seria 14220

30 04.2011

247,00

247,00

0,00

PT802

5145

208

372279

22.4.2

5

CONTOR DN 32, acm, BL.L4/B, seria 14253

30.04.2011

210,00

210,00

0,00

PT802

5147

209

22420165

2.2.4.2

5

CONTOR DN 40 - incalzire, BL.L3/A, seria 437077

30.04.2011

2.236,00

2.236,00

0,00

PT802

5154

210

22420172

2.2.4.2

5

CONTOR DN 40 - incalzire, BL.L4/A, seria 540138

30.04.2011

2.110,00

2.110,00

0,00

PT 802

5155

211

350172

2.24.2

5

CONTOR incalzire COSMO, WPD. DN 80 BL. 18, seria 909968

30.04.2011

44,00

44,00

0,00

CT 805

5168

212

350197

2.2.4.2

5

CONTOR incalzire MEIN. DN 80 BL.17ABC, seria 9070773

30.04.2011

64,00

64,00

0,00

CT 805

5169

213

350210

2.2.4.2

5

CONTOR incalzire DN 125 MEIN. BL.19, seria 9082634

30.04.2011

60,00

60,00

0,00

CT 805

5170

214

350340

22.4.2

5

CONTOR incalzire WP DN 125 BL.22, seria 9073018

30.04.2011

62,00

62,00

0,00

CT 805

5173

215

350529

22.4.2

5

CONTOR incalzire MEIN. DN 80 BL.21, seria 9005206

30.04.2011

55,00

55,00

0,00

CT 805

5176

216

350639

2.2.4.2

5

CONTOR DN 80 MEIN BL.20, seria 9134305

30.04.2011

84,00

84,00

0,00

CT 805

5177

217

350856

2.2.4.2

5

CONTOR incalzire MEIN DN 80 BL.8, seria 9134298

30.04.2011

49,00

49,00

0,00

CT 805

5179

218

351277

2.2.4.2

5

CONTOR Mein DN 100 incalzire, BL.3, seria 9388502

30.04.2011

428,00

428,00

0,00

CT 805

5186

219

351332

2.24.2

5

CONTOR DN 100 - incalzire, Mein, BL.1, seria 9073677

30.04.2011

100,00

100,00

0,00

CT 805

5187

220

351448

2.2.4.2

5

CONTOR Mein DN 80 - incalzire, BL.5, seria 9388479

30.04.2011

481,00

481,00

0,00

CT805

5189

221

351580

2.2.4.2

5

CONTOR SPX DN 40 - incalzire, seria 4803, BL.5A

30.04.2011

396,00

396,00

0,00

CT805

5196

222

351280

2.2.4.2

5

CONTOR Mein DN 100 incalzire, BL.40bis, seria 9388495

30.04.2011

478,00

478,00

0,00

CT 806

5229

223

22420334

2.2.4.2

5

CONTOR DN 20 acm, BL.E.sc.A, seria 331734

30.04.2011

2.002,00

2.002,00

0,00

PT802

5247

224

314048

2.24.2

5

SISTEM CONTORIZARE, acm DN 40, BL.49

30.04.2011

11,00

11,00

0,00

CT 807

5255

225

314095

2.24.2

5

SISTEM CONTORIZARE, acm DN 50, BL.44

30.04.2011

36,00

36,00

0,00

CT 807

5258

226

350440

2.24.2

5

CONTOR, acm HIDR. DN 40 BL.42, seria 23074906

30.04.2011

32,00

32,00

0,00

CT807

5267

227

350748

2.2 4.2

5

CONTOR, acm ZENNER DN 40 BL.48, seria 98339988

30.04.2011

8,00

8,00

0,00

CT 807

5269

228

350539

2.24.2

5

CONTOR, acm WHE DN 32 BL.D1/E, serial08805

30.04.2011

4,00

4,00

: 0,00"

■QT 810

5304

229

351212

2.2.4.2

5

CONTOR Mein DN 50, BL.D2, seria 9275691 - incalzire

30.04.2011

86,00

86,00

0,00 - ?-v

CT 810

5307

230

372233

2.2 4.2

5

CONTOR Mein DN 65, acm, BL.P1+P2, seria 9408759

30.04.2011

1.239,00

1.239,00  ;

W

CT 810

5312

231

22420168

2.2.42

5

CONTOR DN 32, acm, BL.P4C/C, seria 25056773

30.04.2011

283,00

283,00  ,

. ” I 0^00

CT810

5325

232

345243

2.2.4.2

6

Calculator ETCF55+TTR PT500,bl.B3/A+CONTOR ACM HIDR.DN40 BL-B3/A, S 23074907

ETCF55.PT500

31.10.2007

424,59

424,59  \

^\0,00

' !-

CT1005

149

233

345244

2.2.4.2

6

Calculator ETCF55+TTR PT500,bl.B3/B+CONTOR ACM

HID.DN40 BL-B3/B, S 23074909

ETCF55.PT500

31.10.2007

423,59

423,59

■ ■ -

\^"0,00

CT 1005

150

234

345272

2.2.4.2

6

Calculator ETCF55+TTR PT500,bl.B9a/B

ETCF55.PT500

31.10.2007

401,59

401,59

0,00

CT 1005

177

235

345296

2.2.4.2

6

Calculator ETCF55+TTR PT500,bl.B17/E+CONTOR AC

DN32 HIDR..BL-B17/E, S. 25046764

ETCF55.PT500

31.10.2007

422,59

422,59

0,00

CT 1005

201

236

345298

2.24.2

6

Calculator ETCF55+TTR

PT500,bLB18/B+ContorDN32,Weh,bl.B18/B,s. 1195644

ETCF55.PT500

31.10.2007

518,59

518,59

0,00

CT 1005

203

237

345305

2.24.2

6

Calculator ETCF55+TTR

PT500,bl.B19/C+ContorDN32,Weh,bl.B19/C,s.1096904

ETCF55.PT500

31.10.2007

420,59

420,59

0,00

CT 1005

210

238

345306

2.2.4.2

6

Calculator ETCF55+TTR

PT500,bl.B19/D+ContorDN32,Weh,bl.B19/D,s. 102998

ETCF55.PT500

31.10.2007

421,59

421,59

0,00

CT 1005

211

239

345688

2.2.42

6

CALCULATOR ETCF55+TTR PT500 BLS15B1A+MD contori ACM bl.S15B/A s.01195641 BM 368/02.06.08

ETCF55.PT500

30.06.2008

2.020,59

2.020,59

0,00

CT 809

1558

240

345689

2.2.42

6

CALCULATOR ETCF55+TTR PT500 BLS15B\B+MD contori ACM bl.S15B/B s.99975320 BM 369 /02.06.08

ETCF55.PT500

30.06.2008

2.036,59

2.036,59

0,00

CT809

1559

241

345690

2.2.42

6

CALCULATOR ETCF55+TTR PT500 BLS15B1C+MD contori ACM bl.S15B/C s.99975179 BM 370 /02.06.08

ETCF55.PT500

30.06.2008

2.167,59

2.167,59

0,00

CT809

1560

242

345696

2.2.4.2

6

CALCULATOR ETCF55+TTR PT500 BL214+ContorDN50

Pollux,bl.214,s.9232775

ETCF55.PT500

30.06.2008

498,59

498,59

0,00

CT 809

1562

243

345791

2.2.42

6

CALCULATOR ETCF55+TTR PT500 BLS15+MD contori

ACM bl.S15 s.00101501 BM 511/01.09.08

ETCF55.PT500

30.09.2008

2.130,59

2 130,59

0,00

CT 809

1563

244

345686

2.24.2

6

CALCULATOR ETCF55+TTR PT500

BLS10\B+SIST.CONTORIZ.ACM DN40.bl.S10

ETCF55.PT500

30.06.2008

1.279,59

1.279,59

0,00

CT811

1607

245

345872

2.24.2

6

CALCULATOR ET CF55+TTR PT500 BL S9A\A+MD contori ACM bl.S9A/A s.9203613 BM 145/iul 09(nri public.345872)

ETCF55.PT500

30.06.2009

442,59

442,59

0,00

CT811

1611

246

345338P

2.2.4.2

6

CalculatorETCF55+TTR PT500,bl.S9C/B

ETCF55.PT500

31.10.2007

401,59

401,59

0,00

CT811

1615

247

345622

2.2.4.2

6

CALCULATOR ETCF55+TTR PT500 BLB23\F

ETCF55.PT500

30.06.2008

2.146,59

2.146,59

0,00

PT 1006

2115

248

345631

2.2.4.2

6

CALCULATOR ETCF55+TTR PT500 BLB25VB

ETCF55.PT500

30.06.2008

2.272,59

2 272,59

0,00

PT 1006

2124

249

345633

2.2.42

6

CALCULATOR ETCF55+TTR PT500 BLB25\D

ETCF55.PT500

30 06.2008

2.177,59

2.177,59

0,00

PT 1006

2126

250

345640

2.2.4.2

6

CALCULATOR ETCF55+TTR PT500 BLB26A1A

ETCF55.PT500

30.06.2008

2.122,59

2.122,59

0,00

PT 1006

2133

251

345644

2.2 4.2

6

CALCULATOR ETCF55+TTR PT500 BLB26A1E

ETCF55.PT500

30.06.2008

2.134,59

2.134,59

0,00

PT 1006

2137

252

344725

2.24.2

6

CalculatorETCF55+TTR PT500,bl.B33/C

ETCF55.PT500

30.06.2007

401,59

401,59

0,00

PT 1007

2166

253

344736

2.24.2

6

CalculatorETCF55+TTR PT500,bl.B33/B

ETCF55.PT500

30.06.2007

401,59

401,59

0,00

PT1007

2167

254

345307

2.2.4.2

6

CalculatorETCF55+TTRPT500,bl.B31/E

ETCF55.PT500

31.10.2007

401,59

401,59

0,00

PT 1007

2169

255

345309

2.2.4.2

6

CalculatorETCF55+TTR PT500,bl.B32/A+CONTOR

Wherle DN40, BL. B32/A, S. 108573

ETCF55.PT500

31.10.2007

421,59

421,59

0,00

PT1007

2171

256

345312

2.2.4.2

6

CalculatorETCF55+TTRPT500,bl.B33/A

ETCF55.PT500

31.10.2007

401,59

401,59

0,00

PT1007

2174

257

345313

2 2.4.2

6

CalculatorETCF55+TTR PT500,bl.B38+CONTOR ACM

WEH. DN32, BL-B38, S. 102897

ETCF55.PT500

31.10.2007

423,59

423,59

0,00

PT1007

2175

258

345321

2 2.4.2

6

CalculatorETCF55+TTR PT500,bl.B34+CONTOR ACM

WEH.DN40, BL-B34 .S.23074903

ETCF55.PT500

31.10.2007

423,59

423,59

0,00

PT 1007

2176

259

345808

2.24.2

6

CALCULATOR ETCF55+TTR PT500 BL B29+CONTOR AC.DN65 MEIN.BL-29/B S 9198907

ETCF55.PT500

31.05.2009

492,59

492,59

-  -^Q

PT1007

2180

260

345810

22.4.2

6

CALCULATOR ETCF55+TTR PT500 BL B311A+MD contori ACM bl.B31/A s.99966923 BM

44/05.05.09(nri.public,345810)

ETCF55.PT500

31.05.2009

2.425,59

/     I

2.42^,59'

X i 4 xs

0,00

PT 1007

2181

261

345812

2 2.4 2

6

CALCULATOR ETCF55+TTR PT500 8L B311C+MD contori ACM bl.B31/C s.99966929 BM 46/05.05.09(nri.public.345812)

ETCF55.PT500

31.05.2009

2.160,59

2.160,59

. 7..     r

0,00

bT 1007

2183

262

345813

2.2.42

6

CALCULATOR ETCF55+TTR PT500 BL B311D+MD contori ACM bl.B31/D s.99966935 BM 47/05.05.09(n ri. public.345813)

ETCF55.PT500

31.05.2009

2.214,59

2.214,59

0,00

PT 1007

2184

263

345814

2.2.4.2

6

CALCULATOR ETCF55+TTR PT500 CĂMIN IPMPB+CONTOR AC.DN40 HIDR. CAMIN.IPMPB24711663

ETCF55.PT500

31.05.2009

463,59

463,59

0,00

PT 1007

2185

264

345660

2.2 4.2

6

CALCULATOR ETCF55+TTR PT500 BLD41B+CONTOR DN40 HIDR.BL-D4 S.24711657

ETCF55,PT500

30.06.2008

497,59

497,59

0,00

CT 1009

2210

265

345662

2.2.4.2

6

CALCULATOR ETCF55+TTR PT500 BLP12\A+CONTOR

Wherle DN32,bl.P12/A,s. 102008

ETCF55.PT500

30.06.2008

423,59

423,59

0,00

CT 1009

2212

266

345663

2.2.42

6

CALCULATOR ETCF55+TTR PT500 BLP12\B+CONTOR

Wherle DN32,bl.P12/B/s.103070

ETCF55.PT500

30.06.2008

424,59

424,59

0,00

CT1009

2213

267

345664

2.2.4.2

6

CALCULATOR ETCF55+TTR PT500 BLP13A+CONTOR ACM ZENN.DN32 BL-P13/A S.20402063

ETCF55.PT500

30.06.2008

424,59

424,59

0,00

CT 1009

2214

268

345665

2 2.4.2

6

CALCULATOR ETCF55+TTR PT500 BLP13\B+CONTOR ACM ZENN.DN32 BL-P13/B S. 1399216

ETCF55.PT500

30.06.2008

423,59

423,59

0,00

CT 1009

2215

269

345666

2.2.4.2

6

CALCULATOR ETCF55+TTR PT500 BLP13\C+CONTOR ACM ZENN.DN32 BL-P13/C S.1389201

ETCF55,PT500

30.06.2008

423,59

423,59

0,00

CT 1009

2216

270

345667

2.2.42

6

CALCULATOR ETCF55+TTR PT500

BLP14AB+CONTOR DN40 BL-P14[A+B} S.01096811

ETCF55.PT500

30.06.2008

514,59

514,59

0,00

CT 1009

2217

271

345668

22.4.2

6

CALCULATOR ETCF55+TTR PT500 BLP15+

ETCF55.PT500

30.06.2008

440,59

440,59

0,00

CT 1009

2218

272

345669

2.2.4.2

6

CALCULATOR ETCF55+TTR PT500 BLP16+CONTOR

A C DN50 B-P16.S.9203613 POLLUX

ETCF55.PT500

30.06.2008

439,59

439,59

0,00

CT 1009

2219

273

345670

2.24.2

6

CALCULATOR ETCF55+TTR PT500 BLP17M3+CONTOR AC DN40 MTW. BL-P17/B S 25434269

ETCF55.PT500

30.06.2008

433,59

433,59

0,00

CT 1009

2220

274

345673

2.2.42

6

CALCULATOR ETCF55+TTR PT500

BLP20AB+CONTOR A.C.DN50 B-P20 S.9203617 POLLUX

ETCF55.PT500

30.06.2008

439,59

439,59

0,00

CT 1009

2223

275

345674

2 2.4.2

6

CALCULATOR ETCF55+TTR PT500 BLP201CD+MD contori ACM bl.P20/C+D s.07537365 BM 354 /02.06.08

ETCF55.PT500

30.06.2008

2.115,59

2.115,59

0,00

CT 1009

2224

276

345675

2.24.2

6

CALCULATOR ETCF55+TTR PT500 BLP21\A+CONTOR

DN32.HIDR.BL-P21/A S.25046762

ETCF55,PT500

30.06.2008

446,59

446,59

0,00

CT 1009

2225

277

345682

2.2.42

6

CALCULATOR ETCF55+TTR PT500 BLP28A+CONTOR

ACM WEH.DN32 BL-P28/A S.102909

ETCF55.PT500

30 06.2008

423,59

423,59

0,00

CT 1009

2232

278

345683

2 2.4.2

6

CALCULATOR ETCF55+TTR PT500 BLP28XB+CONTOR ACM WEH. DN32 BL-P28/B S.102876

ETCF55.PT500

30.06.2008

421,59

421,59

CT 1009

2233

279

345684

2.24.2

6

CALCULATOR ETCF55+TTR PT500 BLP31+CONTOR

Wherle DN32,bl.P31 ,s,652562

ETCF55.PT500

30.06.2008

423,59

423,59  /

/ 0,00

CT1009

2234

280

345692

2.2.4.2

6

CALCULATOR ETCF55+TTR PT500 BLU2+CONTOR AC DN40 MTW BL-U2 S 24711616

ETCF55.PT500

30.06.2008

435,59

435,59

0,00

CT 10C

9

2236

281

345789

2.2.42

6

CALCULATOR ETCF55+TTR PT500 BLP171C+MD contori

ACM bl.P17/C s.24711602 BM 509/01.09.08

ETCF55.PT500

30.09.2008

2.082,59

2.082,59 .

A o,oo

CT 10.C

9

2243

282

345877

2.2.4.2

6

CALCULATOR ET CF55+TTR PT500 BL P13\D+CONTOR ACM WEH.DN32 BL-P13/D S 102865

ETCF55.PT500

30.06.2009

423,59

423,59

0,00

CT 1009

2246

283

345878

2.24.2

6

CALCULATOR ET CF55+TTR PT500 BL

P14\CD+CONTOR DN 40 BL-P14[C+D] S 01096805

ETCF55.PT500

30.06.2009

418,59

418,59

0,00

CT 1009

2247

284

272196

2.2.4.2

6

CONTOR DN 50 - incalzire, Cabinenergie termica medical nuclar ICN, seria 9531278

30.04.2011

2.199,00

2.199,00

0,00

CT 809

2983

285

314126

2 2.4.2

6

CONTOR , acm DN 50, BL.214

30.04.2011

21,00

21,00

0,00

CT 809

2985

286

350161

2.2.4.2

6

CONTOR incalzire DN 100 MEIN., BL.214, seria 8104940.

30.04.2011

276,00

276,00

0,00

CT809

2990

287

372567

2.2 4.2

6

CONTOR DN 80 - incalzire, BL.212, seria 010006

30.04.2011

2.283,00

2.283,00

0,00

CT809

2993

288

372633

2.2.4 2

6

CONTOR DN 80 - incalzire, BL S15B/A+B, seria 010012

30.04.2011

2.216,00

2.216,00

0,00

CT 809

2994

289

22420537

2.24.2

6

CONTOR energie termica DN 40 - Cenergie termica -

MODUL 2PP, seria 06481618 BM187/iul.2OO9

30.04.2011

2.774,00

2.774,00

0,00

MODUL2PP

2995

290

272710

2.2.4.2

6

CONTOR DN 50 - incalzire, BL.S8/A, seria 9553947

30.04.2011

3.234,00

3.234,00

0,00

CT811

3003

291

272793

2.24.2

6

CONTOR DN 50 - incalzire, BL.S8/C, seria 9531343

30.04.2011

3.091,00

3.091,00

0,00

CT811

3005

292

314094

2.24.2

6

CONTOR , acm DN 65, BL.S9a,S9b

30.04.2011

25,00

25,00

0,00

CT811

3006

293

314133

2.2.42

6

CONTOR , acm DN 40, BL.S9B

30.04.2011

11,00

11,00

0,00

CT811

3007

294

314139

2.2.42

6

SISTEM CONTORIZARE , acm DN 40, BL.S10

30.04.2011

27,00

27,00

0,00

CT811

3008

295

350502

2 2.4.2

6

CONTOR , acm WHE. DN 40 BL.S7a-B, seria 101572

30.04.2011

36,00

36,00

0,00

CT811

3014

296

350966

2.2.4.2

6

CONTOR WEH. DN 32 + Integrator + TTR, BL.S8/C, seria 1838175

30.04.2011

120,00

120,00

0,00

CT811

3016

297

350974

2.2.4.2

6

CONTOR energie termica DN 80 MEIN, BL.S8/C. seria 9318048

30 04.2011

244,00

244,00

0,00

CT811

3017

298

351439

2.2.4.2

6

CONTOR Mein DN 100 - incalzire, BL.S9A/B, seria 9273089

30.04.2011

166,00

166,00

0,00

CT811

3019

299

351440

2.2.4.2

6

CONTOR Mein DN 100 - incalzire, BL.S9A/A, S9B/A, seria 9273089

30.04.2011

313,00

313,00

0,00

CT811

3020

300

351556

2.24.2

6

CONTOR Mein DN 80 - incalzire, seria 9406671

30.04.2011

606,00

606,00

0,00

CT 1009

3023

301

351557

2.2.42

6

CONTOR Mein DN 50 - incalzire, BL.S10/B, seria 9408715

30.04.2011

589,00

589,00

0,00

CT811

3024

302

351588

2.24.2

6

CONTOR Mein DN 65 - incalzire, seria 9406631, BL.S10/D

30.04.2011

636,00

636,00

0,00

CT811

3026

303

351589

2.2.42

6

CONTOR Mein DN 50 - incalzire, seria 9408700, BL.S10/C

30.04.2011

620,00

620,00

0,00

CT811

3027

304

351640

2.2.42

6

CONTOR Weh DN 40 -, acm , BL.S9C/A, seria 101530

30.04.2011

31,00

31,00

0,00

CT811

3029

305

351691

2.24.2

6

CONTOR Mein DN 100 - incalzire, BL.S9C/AB, seria 5050596

30.04.2011

3,00

3,00

0,00

CT811

3030

306

350994

2.2.42

6

CONTOR incalzire ZENNER DN 50 BL.C, seria 1127

30.04.2011

18,00

18,00

0,00

PT 1004

3049

307

372224

2 2.4.2

6

CONTOR Mein DN 65 - incalzire, BL.A, seria 9406605

30.04.2011

711,00

711,00

0,00,__,

PT 1004

3054

308

372225

2.24.2

6

CONTOR Mein DN 80 - incalzire, BL.C, seria 9406673

30.04.2011

712,00

712,00

zW

PT 10Q4

3055

309

372330

2.24.2

6

CONTOR DN 65 - incalzire, BL.B, seria 9406639

30.04.2011

1.430,00

1.430,00

/ w-:---

PT1004 ,

3056

310

372570

2.2.4 2

6

CONTOR DN 40 - incalzire, BL.DGarsoniere, seria 14713

30.04.2011

1.053,00

1.053,00

// <$//*'-

.6,00

i - r

PT 1fl04

3058

311

22420065

2.2.4.2

6

CONTOR DN 50 - incalzire, BL.D1, seria 5065258

30.04.2011

3 021,00

3.021,00

' .. 0,0b

PT 1004

3059

312

22420066

2.2.4.2

6

CONTOR DN 50 - incalzire, BL.D3, seria 5065969

30.04.2011

3.114,00

3.114,00

fc—

PT 1004

3060

313

22420091

2.2.4.2

6

CONTOR DN 40, BL.D2/A, seria 31822487

30.04.2011

2.061,00

2.061,00

0,00

PT 1004

3061

314

22420092

2.2.4.2

6

CONTOR DN 40 - incalzire, BL.D2/B, seria 31905674

30.04.2011

2.104,00

2.104,00

0,00

PT.1Q04

3062

315

22420093

2.2.4.2

6

CONTOR DN 40 - incalzire, BL.D2/C, seria 31822498

30.04.2011

2.283,00

2.283,00

0,00

PT 1004

3063

316

22420094

2.2 4 2

6

CONTOR DN 40 - incalzire, BL.D2/D, seria31905678

30.04.2011

2.210,00

2.210,00

0,00

PT 1004

3064

317

22420095

2.2.4.2

6

CONTOR DN 40 - incalzire, BL.D2/E, seria 31542446

30.04.2011

2.238,00

2.238,00

0,00

PT 1004

3065

318

314115

2.2 4.2

6

SISTEM CONTORIZARE , acm DN 65, BL.B8

30.04.2011

34,00

34,00

0,00

PT 1006

3209

319

351330

2.24.2

6

Integrator CONTOR DN 40. seria 95413645, BL.B30

30.04.2011

12,00

12,00

0,00

PT 1006

3216

320

351400

2.2 4.2

6

CONTOR DN 80 - incalzire, Mein, BL.B30, seria 9302012

30.04.2011

190,00

190,00

0,00

PT 1006

3217

321

351449

2.2.42

6

CONTOR Mein DN 125 - incalzire, BL.B21, seria 9273094

30.04.2011

530,00

530,00

0,00

PT 1006

3218

322

351450

2.2.4.2

6

CONTOR Mein DN 50 - incalzire, BL.B21/A, seria 9327063

30.04.2011

462,00

462,00

0,00

PT 1006

3219

323

351566

2.2.42

6

CONTOR SPX DN 40 - incalzire, BL.B23/B, seria 4800

30.04.2011

417,00

417,00

0,00

PT 1006

3224

324

351636

2.2.4.2

6

Integrator + TTR contor, acm , seria 98322722, BL.B21/A

30.04.2011

297,00

297,00

0,00

PT 1006

3225

325

351637

2.2.4.2

6

CONTOR Mein DN 100 - incalzire, BL.B29, seria 9073680

30.04.2011

694,00

694,00

0,00

PT 1006

3226

326

351715

2.24.2

6

CONTOR Mein DN 80 - incalzire, BL.B25, seria 9406660

30.04.2011

638,00

638,00

0,00

PT1006

3231

327

372249

2 2.4.2

6

CONTOR DN 40 - incalzire, BL.B24/A, seria 02961014394

30.04.2011

776,00

776,00

0,00

PT 1006

3232

328

372250

2.2.4.2

6

CONTOR DN 40 - incalzire, BL.B24/B, seria 02961014365

30.04 2011

797,00

797,00

0,00

PT 1006

3233

329

372252

2.2.42

6

CONTOR DN 40 - incalzire, BL.B24/D, seria 02961014391

30.04.2011

766,00

766,00

0,00

PT 1006

3235

330

372569

2.2.4.2

6

CONTOR DN 40 - incalzire, BL.B24A/C, seria 14765

30.04.2011

1.116,00

1.116,00

0,00

PT 1006

3240

331

372571

2.2.4.2

6

CONTOR DN 40 - incalzire, BL.B24A/A, seria 14814

30.04.2011

1.115,00

1.115,00

0,00

PT 1006

3241

332

372646

2.2 4.2

6

CONTOR DN 40 - incalzire, BL.B22/F, seria 70402186

30.04.2011

994,00

994,00

0,00

PT 1006

3242

333

372647

2.2.4 2

6

CONTOR DN 40 - incalzire, BL.B22/E, seria 70402706

30.04.2011

980,00

980,00

0,00

PT 1006

3243

334

372648

2.2.42

6

CONTOR DN 40 - incalzire, BL.B22/D, seria 70402676

30.04.2011

959,00

959,00

0,00

PT 1006

3244

335

372649

2.2.42

6

CONTOR DN 40 - incalzire, 8L.B22/C, seria 70402655

30 04.2011

1.006,00

1.006,00

0,00

PT1006

3245

336

372650

2.2.4.2

6

CONTOR DN 40 - incalzire, BL.B22/B, seria 70402190

30.04.2011

1.014,00

1.014,00

0,00

PT 1006

3246

337

372651

2.2 4.2

6

CONTOR DN 40 - incalzire, BL.B22/A, seria 70402863

30.04.2011

1.036,00

1.036,00

0,00

PT 1006

3247

338

272309

2.2.4 2

6

Elemente pentru contor DN 40 -, acm , BL.B40, seria 101593

30.04.2011

1.025,00

1.025,00

0,00

PT 1007

3259

339

272313

2.24.2

6

Elemente pentru contor DN 50 -, acm , BL.B41, seria 1075585

30.04.2011

1.042,00

1.042,00

0,00

PT 1007

3260

340

272436

2.2.4.2

6

CONTOR DN 50 - incalzire, BL.B32/B, seria 9531275

30.04.2011

2.099,00

2.099,00

0,00

PT 1007

3261

341

272437

2 2.4.2

6

CONTOR DN 50 - incalzire, BL.B32/A, seria 9531260

30,04.2011

2 169,00

2.169,00

0,00

PT1007

3262

342

272730

2.24.2

6

CONTOR DN 65 - incalzire, Cămin A3, seria 9766466

30.04.2011

2.518,00

2.518,00

0,00

PT 1007

3263

343

351077

22.4.2

6

CONTOR SPX, DN 40, , acm , BL.B31, seria 1991020718

30.04.2011

229,00

229,00

0,00

PT 1007

3269

344

351509

2.2.42

6

CONTOR SPX DN 40 - incalzire, BL.B33/C, seria 1234

30.04.2011

355,00

355,00

Q,00

PT 1007

3271

345

351510

2.2.4 2

6

CONTOR SPX DN 40 - incalzire, BL.B33/A, seria 1220

30.04.2011

355,00

355,00

0,00

PT 1.007

3272

346

351511

2.2.42

6

CONTOR SPX DN 40 - incalzire, BL.B33/B, seria 1232

30.04.2011

355,00

355,00

0,00

PT 1Q07

3273

347

351512

22.4.2

6

CONTOR SPX DN 40 - incalzire, BL.B33/D, seria 1224

30.04.2011

355,00

355,00

0,00 .

PT 1007

3274

348

351610

2.2.42

6

CONTOR Mein DN 100 - incalzire, seria 9082633, BL.B31/ABCD

30.04.2011

239,00

239,00

.-1 /°'00

PT 1007

3277

349

372346

2.2.4.2

6

CONTOR DN 40 - incalzire, BL B38, seria 02340467

30.04.2011

728,00

728,00

0,00

PT 1Q07

3278

350

372347

2.2.42

6

CONTOR DN 40 - incalzire, seria 02340401

30.04.2011

747,00

747,00

0,00

PT «06

3279

351

372420

2 2.4.2

6

Integrator +TTR contor, seria 102854, , acm , BL.B33/D

30.04.2011

800,00

800,00

0,00

PT 1007

3280

352

372448

2.2.4.2

6

CONTOR DN 50- incalzire, BL.B31/G, seria 9433119

30.04.2011

2.058,00

2.058,00

0,00

PT 1007

3281

353

372519

2.24.2

6

CONTOR DN 40 - incalzire, BL.B37, seria 14796

30.04.2011

1.129,00

1.129,00

0,00

PT 1007

3283

354

372738

2.2.4.2

6

CONTOR DN 65 - incalzire, BL.B41, seria 8407814

30.04.2011

480,00

480,00

0,00

PT 1007

3286

355

22420116

2.2.42

6

CONTOR DN 65 - incalzire, Cămin IPMPB, seria 9766471

30.04.2011

3.085,00

3.085,00

0,00

PT 1007

3288

356

272343

22.4.2

6

CONTOR DN 40 - incalzire, BL.P7/A, seria 70402699

30.04.2011

1.056,00

1.056,00

0,00

CT1009

3296

357

272345

2.24.2

6

CONTOR DN 65 - incalzire, BL.P17, seria 9111482

30.04.2011

2.504,00

2.504,00

0,00

CT 1009

3298

358

272655

2.2.4.2

6

CONTOR DN 65 - incalzire, BL.P16, seria 9492492

30.04.2011

2.865,00

2.865,00

0,00

CT 1009

3309

359

272696

2.2.42

6

CONTOR DN 40 - incalzire, BL P29/A, seria 29626675

30.04.2011

1.569,00

1.569,00

0,00

CT 1009

3311

360

272697

2.2.42

6

CONTOR DN 40 - incalzire, BL.P28/A, seria 31628719

30.04.2011

1.636,00

1.636,00

0,00

CT 1009

3312

361

272698

22.4.2

6

CONTOR DN 40 - incalzire, BL.P28/B, seria 31628692

30.04.2011

1.647,00

1.647,00

0,00

CT 1009

3313

362

272699

2 2.4.2

6

CONTOR DN 40 - incalzire, BL.P27/B, seria 31628730

30.04.2011

1.630,00

1.630,00

0,00

CT 1009

3314

363

272700

2.2 4.2

6

CONTOR DN 80 - incalzire, BL.P15, seria 9396468

30.04.2011

3.209,00

3.209,00

0,00

CT 1009

3315

364

272701

2.2.42

6

CONTOR DN 40 - incalzire, BL.P13/D, seria 29626707

30.04.2011

1.589,00

1.589,00

0,00

CT 1009

3316

365

272703

22.4.2

6

CONTOR DN 40 - incalzire, BL.P13/B, seria 31628696

30.04.2011

1.626,00

1.626,00

0,00

CT 1009

3318

366

272788

22.4.2

6

CONTOR DN 50 - incalzire, BL.P12, seria 9766447

30.04.2011

2.347,00

2.347,00

0,00

CT1009

3325

367

350062

2.24.2

6

INTEGRATOR POLLUX BL.U5, seria 962300

30.04.2011

14,00

14,00

0,00

CT 1009

3328

368

350097

2.2.4.2

6

CONTOR energie termica DN 50, BL.U5

30.04.2011

30,00

30,00

0,00

CT 1009

3329

369

351175

2.2.42

6

CONTOR Hydro DN 40 - incalzire, BL.P27AZA, seria 25419001

30.04.2011

113,00

113,00

0,00

CT1009

3336

370

351534

2 2.4.2

6

CONTOR Mein DN 50 - incalzire, BL.U3, seria 9408666

30.04.2011

558,00

558,00

0,00

CT 1009

3340

371

351535

2.2 4.2

6

CONTOR Mein DN 50 - incalzire, BL.U2, seria 9408752

30 04.2011

558,00

558,00

0,00

CT 1009

3341

372

372627

2.2.42

6

CONTOR DN 40 - incalzire, BL.P18/B, seria 14820

30.04.2011

1.014,00

1.014,00

0,00

CT 1009

3346

373

372706

2.2.42

6

CONTOR DN 50 - incalzire, BL.D4, seria 9492458

30.04.2011

1.926,00

1.926,00

0,00

CT 1009

3353

374

22420057

2.24.2

6

CONTOR DN 40 - incalzire, BL.P17/A, seria 546245

30.04.2011

2.173,00

2.173,00

0,00

CT 1009

3358

375

22420059

2.24.2

6

CONTOR DN 40 - incalzire, BL.P17/C, seria 546238

30.04.2011

2 270,00

2.270,00

0,00

CT 1009

3360

376

22420097

2.2.42

6

CONTOR DN 40 - incalzire, BL.P13/A, seria 31628700

30.04.2011

1.993,00

1 993,00

0,00

CT 1009

3362

377

372714

2.2.4 2

6

CONTOR DN 80 - incalzire, BL.S7B/A, seria 9396479

30.04.2011

2.266,00

2.266,00

0,00

CT811

4983

TOTAL

366.740,85

366.740,85

0,00