Hotărârea nr. 181/2019

privind implementarea proiectului WiFi4EU


JUDEȚUL ARGEȘ

MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind implementarea de către Municipiul Pitești a proiectului “WiFiJEU Promovarea conectivității la internet în comunitățile locale”

Consiliul Local al Municipiului Pitești. întrunit în ședință ordinară:

Având în vedere:

  • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești;

  • - Raportul nr. 27604/11.06.2019 al Direcției Tehnice;

  • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.28575/2019, nr.28576/2019. nr.28577/2019, nr.28578/2019, nr.28579/2019;

  • - Notificarea din data de 07.06.2019 generată de portalul WiFi4EU. înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr. 27341/11.06.2019;

Văzând prevederile art. 36 alin. (2) lit. b) și alin. (7) lit. a) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

In temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001. republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă implementarea de către Municipiul Pitești a proiectului ”WiFi4EU Promovarea conectivității la internet în comunitățile locale”.

Art.2. Se mandatează primarul municipiului Pitești, domnul Ionică Constantin Cornel, să semneze acordul încheiat cu Agenția Executivă pentru Inovare și Rețele (INEA), precum și orice alte documente necesare implementării proiectului.

Art.3. Pentru buna derulare a proiectului menționat la art. 1, Municipiul Pitești se obligă să se aboneze la o ofertă echivalentă cu conexiunea internet de larg consum, cea mai rapidă disponibilă pe piață din zonă și să suporte din bugetul propriu costurile aferente.

Art.4. Primarul Municipiului Pitești, Direcția Tehnică și Direcția Economică vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora de către Secretarul Municipiului Pitești.

Pitești

Nr. 181 din 20.06.2019Contrasemnează:


SECRETAR, Andrei-Că'w,A       ' u