Hotărârea nr. 180/2019

privind aprobarea DALI Modernizare panouri-Bazin Olimpic


JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Devizului General actualizat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții “Modernizare, montare sistem panouri solare și eficientizare energetică a Bazinului Olimpic din Pitești*

Consiliul Local al Municipiului Pitești. întrunit în ședință ordinară:

Având în vedere:

  • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești;

  • - Raportul nr. 27605/11.06.2019 al Direcției Tehnice;

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.28575/2019, nr.28576/2019. nr.28577/2019, nr.28578/2019, nr.28579/2019;

Văzând prevederile art. 36. alin. (2), lit. b) și alin. (4), lit. d) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 44 alin. (4) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 10, alin. (4) din H.G.R. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, precum și ale art. 66 și art. 71 din O.U.G. nr. 114/28.12.2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene;

In temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001. republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. (1) Se aprobă Devizul General actualizat, pentru obiectivul de investiții "Modernizare, montare sistem panouri solare și eficientizare energetică a Bazinului Olimpic din Pitești*, cu o valoare totală estimată de 16.455.789,16 lei, inclusiv T.V.A.. conform anexei nr. 1. care este parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Finanțarea obiectivului de investiții se va realiza din sume alocate de la bugetul local și fonduri europene nerambursabile.

Art.2. Se aprobă indicatorii tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții '■Modernizare, montare sistem panouri solare și eficientizare energetică a Bazinului Olimpic din Pitești”, conform anexei nr. 2. care este parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Documentația tehnico-economică. prevăzută la art.l. se arhivează la Serviciul Dezvoltare și Managementul Proiectelor.

Art. 4. Direcția Tehnică și Direcția Economică vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei

Anexei, nr. 1 la HCL nr: Itolto.otM

DEVIZ GENERAL ACTUALIZAT CONFORM OUG114/2018 privind cheltuielile necesare realizării investiției cu titlul Modernizare, montare sistem panouri solare și eficientizare energetică a Bazinului Olimpic din Pitești


in mii LEI/EUR      4,53300     lei/euro -        21.07.2016

cota TVA      19,00%     TVA

Nr. Crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără T.V.A.)

TVA

Valoare (inclusiv T.V.A.)

Mii lei

Mii euro

mii lei

Mii lei

Mii euro

1

2

3

4

5

6

7

CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1.

Obținerea terenului

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.2.

Amenajarea terenului

36,19603

7,98501

6,87725

43,07328

9,90141

1.3.

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială

46,34455

10,22381

8,80546

55,15001

12,16634

1.3.1.

Amenajări pentru protecția mediului

46,34455

10,22381

8,80546

55,15001

12,16634

TOTAL CAPITOL 1

82,54058

18,20882

15,68271

98,22329

22,06775

CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1.

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

TOTAL CAPITOL 2

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1.

Studii de teren

12,20000

2,69137

2,44000

14,64000

3,22964

3.2.

Taxe pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

4,80000

|

1,05890

0,91200

5,71200

1,26009

3.3.

Proiectare și inginerie

159'58200

35,20450

31,39440

190,97640

42,13025 *

3.3.1

Studiu Fezabilitate

107,38200

23,68895

21,47640

128,85840

28,42674

3.3.2

Proiect tehnic

52,20000

11,51555

9,91800

62,11800

13,70351

3.4.

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3.5.

Consultanta

96,50000

21,28833

18,33500

114,83500

25,33311

3.6.

Asistenta tehnica

42,79500

9,44077

8,13105

50,92605

11,23451

3.6.1

Dirigentie șantier

32,52000

7,17406

6,17880

38,69880

8,53713

3.6.2

Asistenta tehnica din partea proiectantului

10,27500

|l

2,26671

1,95225

12,22725

2,69739

TOTAL CAPITOL 3

315jp7700

69,68387

61,21245

377,08945

83,18761 i

CAPITOLUi 4 - Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1.

Construcții si instalații

11.009,34156

2.428,70981

1.970,24445

12.979,58601

2.890,16467

4.1.1.

Construcții si arhitectura

6.981\99753

1.540,25977

1.244,01499

8.226,01252

1.832,90912

4.1.2.

Instalații

4.027,34403

888,45004

726,22946

4.753,57349

1.057,25555

4.2.

Montaj utilaje tehnologice

127,49204

28,12531

24,22349

151,71553

33,46912

4.3.

Utilaje si echipamente tehnologice si funcționale cu montaj

1.879,66360

414,66217

357,13608

2.236,79968

493,44798

4.4.

Utilaje fără montaj și echipamente de transport

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.5.

Dotări

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.6.

Active necorporale

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

TOTAL CAPITOL 4

13.016,49720

2.871,49729

2.351,60402

15.368,10122

3.417,08177

CAPITOLUL 5-Alte cheltuieli

5.1.

Organizare de șantier

24,31988

5,36507

4,62078

28,94066

6,38444

5.1.1

Lucrări de construcții

24,31988

5,36507

4,62078

28,94066

6,38444

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

5.2.

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

122,27822

26,97512

0,00000

122,27822

26,97512

5.2.1.

Taxa ISC

66,69721

14,71370

0,00000

66,69721

14,71370

5.2.2.

Fond CSC

55,58101

12,26142

0,00000

55,58101

12,26142

5.2.3.

Alte comlsoane, cote, taxe

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

5.3.

Cheltuieli diverse si neprevăzute

375,68932

82,87874

71,38097

447,07029

98,62570

TOTAL CAPITOL 5

522,28742

115,21893

76,00175

598,28917

131,98526

CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

6.2.

Probe tehnologice și teste

11,83700

2,61129

2,24903

14,08603

3,10744

TOTAL CAPITOL 6

11,83700

2,61129

2,24903

14,08603

3,10744

TOTAL GENERAL

13.949,03920

3.077,22021

2.506,74996

16.455,78916

3-657,42983

din care C+M

1??9.?47?4  ,

Data intocmirii :07.06 2019

AfKxa. nr. 2 la HCL nr: !3o( 20. 06

CARACTERISTICILE PRINCIPALE Si INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI A OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

MCDERNIZARE, MONTARE SISTEM PANOURI SOLARE SI EEICIENTIZARE ENERGETICA A EAZINI LUI OLIMPIC RIN PITEȘTI

- amplasamentul:

Mun. Pitești, str. Costache Negri nr. 32, nr. cad. 90178, jud. Argeș

  • - titularul investiției:

Municipiul Pitești

  • - beneficiarul investiției:

Municipiul Pitești

  • - elaboratorul proiectului:

S.C. AVENSA CONSULTING S.R.l. IAȘI

INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI

• Valoarea totala a investiției,conform devizului general fara TVA, actualizat conform OUG 114/2018 este : 13.949.039,20 lei fara TVA

• Din care C+M :

11.116.202,02 lei fara TVA

Suprafața teren

A construita

A desfasurata

A utila totala

A parcaje

A spatii verzi amenajate

POT = 19,80%

CUT = 0,384 mp/mp

= 22.980,00 mp

= 4.550,00 mp

= 8.817,55 mp

= 6.554,52 mp

= 8.400,00 mp

= 7.800,00 mp

Volumul construcției după intervenție:

39.260,00 mc

  • - Regim de înălținpe  • - Inaltimea maxima fata de C.T.A.:

Durata de execuție : 21 luni