Hotărârea nr. 18/2019

HCL privind aprobarea documentatiei -organizarea licitatiei cu strigare-Salpitflor


JUDEȚUL ARGEȘ

MUNICIPIUL PITEȘTI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea documentației privind organizarea licitației publice deschise, cu strigare, pentru vânzarea unui bun scos din funcțiune în baza H.C.L.

nr.175/26.06.2018 și concesionat către S.C. Salpitflor Green S.A. prin Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de administrare a domeniului public și privat de interes local privind amenajarea și întreținerea zonelor verzi și igienizarea și regularizarea cursurilor de apă-izvoare, pâraie, râuri situate în intravilan în Municipiul Pitești, nr.15559/30.03.2018, aprobat pentru vânzare prin H.C.L. nr.325/27.09.2018

Consiliul Local al Municipiului Pitești întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești;

-Raportul nr.3002/21.01.2019 al Direcției Servicii Publice si Achiziții;

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.4765/2019, nr.4766/2019, nr.4767/2019, nr.4768/2019, nr.4770/2019;

-Decizia Consiliului de Administrație al S.C. Salpitflor Green S.A. nr.02/18.01.2019 privind aprobarea documentației pentru organizarea și desfășurarea licitației publice deschise, cu strigare, pentru vânzarea unui bun scos din funcțiune, concensionat S.C. Salpitflor Green S.A.;

-Adresa S.C.Salpitflor Green S.A. nr.639/18.01.2019, înregistrată la Primăria

Municipiului Pitești sub nr.2995/21.01.2019;

Văzând prevederile Legii nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, ale O.G. nr.l 12/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ teritoriale, ale H.G. nr.841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată și de valorificare a bunurilor aparținând instituțiilor publice, cu modificările și completările ulterioare, ale H.C.L. nr.50/2010 pentru aprobarea Regulamentului privind transmiterea fără plată și valorificarea unor bunuri care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Pitești, concesionate S.C. Apă Canal 2000 S.A., S.C.

Publitrans 2000 S.A. și S.C. Salubritate 2000 S.A., cu modificările și completările ulterioare, ale H.C.L. nr.175/2018 privind trecerea din domeniul public af jvfșnicipiului Pitești în domeniul privat al acestuia, a unui bun concesionat S.C. Sălpifflof Gr^en S.A în vederea scoaterii din funcțiune, valorificării și casării acestuia, ale H.C.L. nr.325/ 2018 privind aprobarea Raportului de evaluare a unui bun concesionat S.Q. Salpitflor Green S.A., scos din funcțiune conform H.C.L. nr.175/2018, și care urmează ă. ^valorificat;

In temeiul art.45 alin.(l) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l (1) Se aprobă documentația pentru organizarea și desfășurarea licitației publice deschise, cu strigare, pentru vânzarea unui bun scos din funcțiune și aparținând domeniului privat al municipiului Pitești, concesionat S.C. Salpitflor Green S.A., potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Licitația prevăzută la alin. (1) are ca obiect vânzarea deșeurilor de fier rezultate din dezmembrarea bunului - Sera nr.3 situat în Pitești, str. Obor nr.3.

Art.2 Materialele rezultate din dezmembrarea bunului și care nu se pot valorifica prin vânzare se casează în condițiile legii.

Art.3 Evidența contabilă a Primăriei Municipiului Pitești și evidența extracontabilă a S.C. Salpitflor Green S.A. Pitești se modifică în sensul că bunul vândut potrivit documentației prevăzute la art.l se radiază după încheierea contractului de vânzare-cumpărare.

Art.4 (1) Din suma rezultată în urma vânzării bunului, care se constituie venit la bugetul local al Municipiului Pitești, se deduc cheltuielile ocazionate de organizarea și desfășurarea licitației, dovedite cu documente justificative.

(2) Virarea sumei la bugetul local se face în termen de 5 zile de la încasarea acesteia.

Art.5 Direcția Servicii Publice și Achiziții, Direcția Economică și S.C. Salpitflor Green S.A. vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora de către Secretarul Municipiului Pitești.PREȘEDINTE DE    NȚĂ,

Ioijiiț-Gatbrîel       u


Contrasemnează:

SECRETAR, Andrei-Cătălin Calugăru

Pitești

Nr. 18 din 31.01.2019

Societatea SALPITFLOR GREEN S.A.

Str. Lotrului nr. 1, etaj 1, Pitești, Argeș

Capital social : 2.832.710 Iei

CUI: RO 27393335

Nr. Inreg. Reg. Corn.: J03/913/16.09.2010

Cont Bancar: RO 83 BRDE 030 SV 95323980300

Banca. BRD Pitești

Tel: 0248.217.050, fax: 0248.223.493

Email: apmppitesti@yahoo.com

Nr.          / //f-C?/■
SECȚIUNEA I: INFORMAȚII GENERALE, CAIET DE SARCINIConține de la pagina 1 la pagina 8


Societatea SALPITFLOR GREEN S.A.

Str. Lotrului nr.l, etaj 1, Pitești, Argeș

Capital social : 2.832.710 lei

CUI: RO 27393335

Nr. Inreg. Reg. Corn.: J03/913/16.09.2010

Cont Bancar: RO 83 BRDE 030 SV 95323980300

Banca: BRD Pitești

Tel: 0248.217.050, fax: 0248.223.493

Email: apmppitesti@yahoo.com


SECȚIUNEA III: FORMULAR CONTRACT DE VÂNZARE CUMPĂRARE

Conține de la pagina la 11 pagina 15 ;


 • 1. INFORMAȚII GENERALE, CAIET DE SARCINI

  • 1.1. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND PROPRIETARUL BUNURILOR

   Denumirea Cod Fiscal Adresa Telefon Fax E-Mail

   MUNICIPIUL PITEȘTI,

   4317967,

   Pitești, strada Victoriei nr.24, județul Argeș , cod 110017,

   0248/213994,

   0248/212166,

   primaria@primariapitesti.ro

1.2. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND ORGANIZATORUL LICITAȚIEI

> »

Denumirea Cod Fiscal Adresa Telefon Fax

Cont

S.C. SALPITFLOR GREEN S.A., cu sediul în Pitești, str. Lotrului nr. 1

RO 27393335/10.09.2010

Pitești, strada Lotrului, nr.l, județul Argeș,

0248/217050,

0248/223493,

RO 83 BRDE 030 SV 95323980300, deschis la BRD - Agenția Pitești, R020TREZ0465069xxx009216 deschis la Trezoreria Municipiului

Pitești, E-Mail

apmppitesti@yahoo.com,

Informații suplimentare: Mihai Roxana-Elena, tel. 0248/217050, interior 105

2.OBIECTUL LICITAȚIEI

5

Vânzare de materiale rezultate din dezmembrarea serei nr.3, din Municipiul Pitești, strada Obor, nr.3, județul Argeș cuprinse în Secțiunea II a prezentei documentații.

Situația centralizată a bunurilor ce urmează a fi valorificate prin licitație publică cu strigare.

Nr. crt.

Nr. inventar

Cod de clasificat e

Denumire mijloc fix

Materiale

Kg de fier

Preț lei/kg cu TVA

Valoare Fier cu TVA

Valoare Fier tară

TVA

Valoare fier redusă cu 10%

1.

8002820

1.2.10.1

Sera nr.3

Țeavă 0100 cu grosime de 4 mm

4.443,419

0,60

2.666,051

2.240,397

2016,36

2.

8002820

1.2.10.1

Sera nr.3

Țeavă   089   cu

grosime de 4 mm

1.647,653

0,6

988,592

830,749

747,68

3.

8002820

1.2.10.1

Sera nr.3

Țeavă   076   cu

grosime de 4 mm

3.219,790

0,6

1.931,874

1.623,423

1461,08

4.

8002820

1.2.10.1

Sera nr.3

Comier 40X40 cu grosimea de 3 mm

1.615,293

0,9

1.453,764

1.221,650

1099,48

5.

8002820

1.2.10.1

Sera nr.3

Comier 20X20 cu grosimea de 3 mm

1.498,380

0,9

1.348,542

1.133,229

1019,91

6.

8002820

1.2.10.1

Sera nr.3

Fier beton 012

271,728

0,6

163,037

137,006

123,31

7.

8002820

1.2.10.1

Sera nr.3

Jgheab tablă   cu

grosimea de 0,5 mm

202,730

0,6

121,638

102,217

92,00

Total

12898,99

8.673,498

7288,653

6560,00

Licitarea se va face pe întreaga cantitgtșde materiale, nu se acceptă licitare individuală.

Datele tehnice referitoare la obiectul licitației au fost extrase din Raportul de Evaluare nr. 12627/20.08.2018

Câștigătorul licitației va trebui să se ocupe de avizele necesare pentru efectuarea lucrărilor de dezmembrare/demontare a bunurilor. După dezmembrarea/demontarea bunurilor se va aduce terenul la starea inițială.

5

Demontarea, încărcarea, măsurarea, cântărirea, transportul deșeurilor rămase la groapa de gunoi, transportul materialelor rezultate din demontarea și dezmembrarea bunurilor, refacerea zonelor în care s-au efectuat operațiunile de demontare/dezmembrare a acestor bunuri, precum și paza bunurilor după predare, sunt sarcina și responsabilitatea exclusivă a cumpărătorului în favoarea căruia se va adjudeca licitația.

3. FORMA LICITAȚIEI

9

Licitație publică deschisă cu strigare

4. BAZA LEGALĂ

 • - Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

 • - O.G. nr. 112/2000 privind reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casarea și valorificarea activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ teritoriale;

 • - H.G. nr 841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată șî de valorificare a bunurilor aparținând instituțiilor publice;

 • - H.C.L. nr. 50/2010 pentru aprobarea Regulamentului privind transmiterea fără plată și valorificarea unor bunuri care alcătuiesc domeniul public al municipiului Pitești, concesionate, cu modificările și completările ulterioare;

 • - H.C.L. nr.325/27.09.2018 privind aprobarea Raportul de evaluare a unui bun concesionat

S.C.Salpitflor Green S.A, scos din funcțiune conform HCL nr. 175/26.06.2018 și care urmează a fi valorificat;

 • - H.C.L. nr. 175/26.06.2018 privind trecerea din domeniul public al Municipiului Pitești în domeniul privat al acestuia, a unui bun concesionat S.C Salpitflor Green S.A, în vederea scoaterii din funcțiune, valorificării și casării acestuia.

5. CRITERII DE CALIFICARE. CERINȚE IMPUSE DE ORGANIZATOR

 • 1. Licitatorii pot fi persoane juridice sau fizice autorizate, române sau străine, înregistrate ca atare, potrivit legii.

 • 2. Anunțul publicitar va fi publicat într-un ziar cu circulație la nivel național, cu 15 zile înainte de data stabilită pentru licitație. La aceeași dată, anunțul de vânzare se afișează la sediul Primăriei Municipiului Pitești și la sediul S.C. Salpitflor Green S.A. și va cuprinde:

 • a) Data, ora și locul de desfășurare a licitației precum și datele desfășurării

următoarelor licitații, în caz de neadjudecare;

 • b)    Datele de contact ale persoanelor de la care se pot obține relații despre obiectul licitației, precum și condițiile pe care trebuie să le îndeplinească potențialii achizitori spre a fi admiși la licitație;

 • c)    Obiectul licitației și locul unde pot fi văzute bunurile scoase din funcțiune;

 • d)    Prețul de pornire a licitației, precum și prețurile pentru următoarele licitații, în caz de neadjudecare;

 • e)    Cheltuieli de participare la licitație, reprezentând contravaloarea caietului de sarcini (documentația);

 • f)     Garanția de participare la licitație;

 • g)    Termenul limită de depunere a dosarelor (ziua lucrătoare anterioară datei desfășurării licitației)

 • h)    Alte informații care pot fi considerate utile.

 • 3. La licitația de vânzare a bunurilor de deșeuri fier vechi, aflate în stare nedemontată, poate participa orice persoană fizică sau juridică autorizată, potențial cumpărătoare, care prezintă următoarele documente:

  • 3.1 Declarație privind eligibilitatea, Formular nr. 2, conform formulare din Secțiunea IV;

  • 3.2 Declarație privind informații generale și cifra de afaceri, Formular nr. 3, conform formulare din Secțiunea IV;

  • 3.3  Declarație privind utilajele, instalațiile, echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului de vânzare -cumpărare, Formular nr. 4, conform formulare din Secțiunea IV;

  • 3.4 Declarație privind respectarea condițiilor de muncă și protecția muncii, Formular nr. 5, conform formulare din Secțiunea IV;

  • 3.5 Copie de pe certificatul de înregistrare emis de Oficiul Registrului Comerțului;

 • 3.6. Certificatul Consatator emis de Oficiul Registrului Comerțului;

 • 3.7. Copie de pe autorizația eliberata de autoritățile publice de mediu pentru activitatile de colectare, transport, depozitare, valorificare sau eliminare de deșeuri-valabilă la data ținerii licitației;

 • 3.8. Copie a cărții de identitate;

 • 3.9. Dovada că sunt persoane autorizate din care să reiasă că au în obiectul de activitate desfășurarea de astfel de activități.

 • 4. Pentru persoanele juridice străine: documente edificatoare care să dovedească o formă de înregistrare ca persoană juridică sau de înregistrare/atestare, ori apartenență din punct de vedere profesional la organisme legal constituite, în conformitate cu prevederile legale din țara în care este stabilit ofertantul rezident, traduse în limba română și legalizate.

 • 5. Dovada achitării cheltuielilor de participare, prin prezentarea la licitație, a chitanței eliberate de casieria S.C. SALPITFLOR GREEN S.A. Pitești, str. Lotrului, nr.l, jud.Argeș, sau achitarea sumei cu OP în contul nr. RO 83 BRDE 030 SV 95323980300, deschis la BRD - Agenția Pitești. Cheltuielile de participare la licitație sunt de 500 lei, cu T.V.A. și reprezintă contravaloarea caietului de sarcini. Cheltuielile de participare la

licitație nu se retumează părticipanților-.

 • 6. Garanția de participare la licitație ;

 • 6.1. Garanția de participare la prima licitație, din data de 15.03.2019, este de 2 % din prețul de pornire, respectiv 131,20 lei fără T.V.A. (6560 lei x 2%);

 • 6.2. Garanția de participare la a doua licitație, din data de 22.03.2019, este de 2 % din prețul de pornire, respectiv 111,5 lei fără T.V.A.(5576 lei x 2%);

 • 6.3. Garanția de participare la a treia licitație, din data de 29.03.2019, este de 2 % din prețul de pornire, respectiv 91,8 lei fără T.V.A. (4592 lei x 2%).

Garanția de participare la licitație se va restitui, în cel mult 5 zile lucratoare, după închiderea Licitației, participanților care nu au câștigat licitația sau care nu s-au prezentat la licitație, în baza unei cereri.

- Garanția de participare la licitație nu se va restitui câștigătorului licitației în cazul în care acesta refuză să semneze contractul de vânzare-cumpărare în cel mult zece zile lucrătoare de la data adjudecării licitației sau refuză să efectueze plata bunurilor, renunță la cumpărarea bunurilor sau nu achită integral prețul adjudecat al bunurilor, conform clauzelor contractuale.

Garanția de participare la licitație se va depune în contul R050TREZ0465006XXX000186, deschis la Trezoreria Municipiului Pitești, pentru Primăria Municipiului Pitești, Cod Fiscal 4317967.

Garanția de participare la licitație va fi retumată cumpărătorului în termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții: plata integrală a prețului bunurilor din contract, ridicarea integrală a cantității de deșeu prevăzută în anexă la contract și prezentarea procesului verbal, confirmat de responsabilul tehnic de urmărire derulare contract, prin care suprafețele de lucru au fost aduse la forma inițială;

 • 7. Dovada însușirii modelului de contract de vânzare cumpărare se va face prin depunerea unei copii a modelului de contract prezentat în secțiune III din prezenta documentație, semnat și parafat pe fiecare pagină de către ofertant.

 • 8.  La licitație pot participa reprezentanții legali ai ofertanților sau împutemiciții acestora, în măsura prezentării împuternicirii corespunzătoare.

6. TERMENUL LIMITĂ DE PREZENTARE A DOCUMENTELOR

 • 1.  Termenul limită de prezentare a documentelor de către ofertanți este ziua lucrătoare anterioară datei desfășurării licitației, respectiv data de 14.03.2019, ora 1500.

 • 2. în caz de neadjudecare, termenul limită de prezentare a documentelor de către ofertanți pentru următoarele licitații sunt:

 • - pentru licitația din data de 22.03.2019, termenul limită de prezentare a documentelor de către ofertanți, este ziua lucrătoare anterioară datei desfășurării licitației, respectiv data de 21.03.2019, ora 1500.

 • - pentru licitația din data de 29.03.2019, termenul limită de prezentare a documentelor de către ofertanți, este ziua lucrătoare anterioară datei desfășurării licitației, respectiv data de 28.03.2019, ora 1500.

7. MODALITĂȚI DE PLATĂ

 • 1. Plata bunurilor scoase la licitație și adjudecate se va face prin virament, cu ordin de plată, după facturare, înainte de ridicarea bunurilor, pe parcursul derulării termenului contractual, în maxim 10 zile de la data licitației, la valoarea consemnată prin procesul verbal întocmit în timpul desfășurării licitației, semnat atât de membrii comisiei de licitație cât și de participanții la licitație.

 • 2. Virarea banilor se va face în contul R044TREZ04621390201XXXXX , deschis la Trezoreria Municipiului Pitești, pentru Primăria Municipiului Pitești.

8. PREȚUL DE ÎNCEPERE A LICITAȚIEI ȘI VALOAREA SALTULUI DE SUPRALICITARE

 • 1. Prețul inițial de vânzare de la care se pornește strigarea precum și salturile de supralicitare, vor fi anunțate în cadrul ședinței de licitație de către președintele comisiei de licitație.

5

 • 2. Pentru licitația din data de 15.03.2019 prețul inițial de vânzare este 6560,00 lei fără TVA, iar saltul de supralicitare este 500 lei.

 • 3. In caz de neadjudecare:

 • a)  pentru licitația din data de 22.03.2019, prețul de pornire este de 5576 lei fără TVA, iar saltul de supralicitare este 500 lei.

 • b) pentru licitația din data de 29.03.2019, prețul de pornire este de 4592 lei fără T.V.A., iar saltul de supralicitare este de 500 lei.

9. DATA, ORA ȘI LOCUL DESFĂȘURĂRII LICITAȚIEI:

 • 1. Documentele pentru licitație vor fi depuse de ofertanți, în plic sigilat, până la data și ora stabilită, la Registratura SC. Salpitflor Green S.A. Pitești. Ofertele depuse de ofertanți după data și ora sabilită, nu vor fi luate în considerare, fiind considerate oferte întârziate.

 • 2. Licitația publică cu strigare pentru vânzarea bunurilor cuprinse in Secțiunea II se va desfășura la sediul S.C. SALPITFLOR GREEN S.A. Pitești, str. Lotrului, nr. 1, jud. Argeș, sala de protocol în data de 15.03.2019, ora 11.00.

în caz de neadjudecare, datele de desfășurare a următoarelor licitații sunt:

 • - Data de 22.03.2019 ora ÎL00.

 • - Data de 29.03.2019 orall.OO.

10. ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA LICITAȚIEI

 • 1. Comisia de licitație pentru vânzarea bunurilor deșeurilor de fier vechi, cuprinse în Raportul de evaluare, este numită prin Dispoziția Primarului Municipiului Pitești.

 • 2.  Nu pot participa la licitație, în calitate de licitatori- cumpărători, membrii comisiei de evaluare, membrii comisiei de licitație și nici soțul (soția), frații, copii și părinții acestor membri.

SALPITFLOR GREEN

 • 3. Comisia de licitație va analiza documentele prezentate și va întocmi lista cu ofertanții acceptați, excluzând de la participare pe cei care nu au prezentat în totalitate, până la termenul precizat la pct. 6 “ Termenul limită de prezentare a documentelor”, documentele de participare solicitate.

 • 4.  Ședința de licitație este condusă de președintele comisiei de licitație.

 • 5.  în ziua și la ora stabilită pentru începerea licitației, în cazul în care sunt cel puțin doi participanți la licitație, președintele comisiei de licitație anunță obiectul licitației, face prezența participanților la licitație și constată dacă sunt îndeplinite condițiile legale pentru desfășurarea acesteia, inclusiv cele de publicitate. Președintele anunță prețul inițial (minim) de vânzare de la care se pornește licitația.

 • 6.  în cazul în care nu s-au prezentat minimum doi participanți la licitație sau în cazul în care nici un ofertant nu a oferit cel puțin prețul de pornire, licitația se va repeta, încheindu-se proces-verbal de constatare.

 • 7.  Repetarea licitației se va face în data de 22.03.2019 ora 11.00, iar prețul de pornire va fi 5576 lei fără TVA , reprezentând o diminuare cu 15% a prețului inițial de la cap.8,pct.2. (Prețul de începere a licitației)

 • 8. în cazul în care nici de această dată nu se prezintă cel puțin doi participanți la licitație și nu se oferă cel puțin prețul de pornire, licitația se va relua în data de 29.03.2019 ora 11.00, iar prețul de pornire va fi de 4592 lei fără T.V.A., reprezentând o diminuare cu 30% a prețului inițial de la pct.8.2. (Prețul de începere a licitației)

în cazul în care nici de această dată nu a fost oferit cel puțin prețul de pornire al licitației, deținătorul bunurilor va întocmi documentele de scoatere din funcțiune, declasare și casare a bunurilor.

 • 9. Participanții la licitație vor prezenta ofertele lor de preț prin strigări, oferte care trebuie să respecte condițiile de salt precizate la deschiderea licitației.

 • 10. Dacă la a treia strigare a ultimei oferte nu se strigă o sumă mai mare, președintele comisiei de licitație anunță adjudecarea licitației în favoarea participantului care a oferit ultima sumă.

 • 11. După anunțarea câștigătorului de către președintele comisiei de licitație, se declară închisă licitația și se întocmește procesul verbal care se semnează de către membrii comisiei de licitație și de către participanții la licitație.

 • 12. Licitația și adjudecarea se va face pentru întreaga cantitate de bunuri.

 • 13. Procesul-verbal împreună cu documentele privind organizarea și desfășurarea licitației se arhivează la sediul S.C. SALPITFLOR GREEN S.A. Pitești.

 • 14. Câștigătorul licitației este obligat să semneze contractul de vânzare-cumpărare și să achite integral prețul adjudecat al bunurilor, cu ordin de plată, după facturare, înainte de ridicarea bunurilor, în maxim 10 zile de la data închiderii licitației.

 • 15. Sumele rezultate din vânzarea bunurilor care fac obiectul licitației se constituie venit la bugetul local al Municipiului Pitești.

11. ANULAREA LICITAȚIEI.

 • 1. Organizatorul licitației poate Jsa‘ anuleze licitația, până la închiderea acesteia, în una dintre următoarele situații:

 • a) nici un licitator nu a oferit prețul de pornire;

 • b) nu au fost întrunite condițiile de calificare de nici unul dintre licitatori;

 • c) nu a fost asigurat nivelul corespunzător al concurenței în urma descalificării unor licitatori.

 • 2. Decizia de anulare a licitației obligă organizatorul să comunice în scris tuturor participanților următoarele date:

 • a) încetarea obligațiilor pe care aceștia și le-au asumat prin depunerea documentelor;

 • b) motivul anulării procedurii;

 • c) restituirea garanției de participare.

12. CONTESTAȚII

 • 1. Participanții la licitație pot formula contestații în cazul în care consideră ca nu s-au respectat dispozițiile legale și prevederile prezentei documentații privind organizarea și desfășurarea licitației.

 • 2. Contestațiile se depun la sediul S.C.SALPITFLOR GREEN S.A. Pitești în termen de 24 ore de la data încheierii licitației.

*

3.Organizatorul licitației este obligat să soluționeze contestația în termen de 5 zile lucratoare de la depunerea acesteia printr-o comisie de soluționare a contestațiilor numită prin Dispoziția Primarului Municipiului Pitești..

Șef Serviciu Financiar-Contabilitate

Ec. Petria- lonescu Mariana Rodica
Societatea SALPITELOR GREEN S.A.

Str. Lotrului nr.l, etaj 1, Pitești, Argeș

Capital social : 2.832.710 lei

CUI: RO 27393335

Nr. Jnreg. Reg. Com.: J03/913/16.09.2010

Cont Bancar: RO 83 BRDE 030 SV 95323980300

Banca: BRD Pitești

Tel: 0248.217.050, fax: 0248.223.493

Email: apmppitesti@yahoo.comSecțiunea II: Lista bunurilor (materialelor) ce urmează să fie valorificate prin licitație publică deschisă cu strigare

Con ține paginile 9-10Anexa nr. 1

Lista bunurilor de deșeuri ce urmează să fie valorificate prin licitație publică deschisa cu strigare

Deșeuri de fier vechi - obiect “Sera 3”, nedemontată suprateran, str.Obor, nr.3, localitatea Pitești, județul Argeș, nr. inventar 8002820, cod de clasificare 1.2.10.1

Nr.

Nr. inventar

Cod de clasificare

Denumire mijloc fix

Materiale

Kg de fier

Preț lei/kg cu TVA

Valoare Fier cu TVA

Valoare Fier fără

TVA

Valoare fier redusă cu 10%

1.

8002820

1.2.10.1

Sera nr.3

Țeava 0100 cu grosime de 4 mm

4.443,419

0,60

2.666,051

2.240,397

2016,36

2.

8002820

1.2.10.1

Sera nr.3

Țeavă 089 cu grosime de 4 mm

1.647,653

0,6

988,592

830,749

747,68

3.

8002820

1.2.10.1

Sera nr.3

Țeavă 076 cu grosime de 4 mm

3.219,790

0,6

1.931,874

1.623,423

1461,08

4.

8002820

1.2.10.1

Sera nr.3

Comier 40X40 cu grosimea de 3 mm

1.615,293

0,9

1.453,764

1.221,650

1099,48

5.

8002820

1.2.10.1

Sera nr.3

Cornier 20X20 cu grosimea de 3 mm

1.498,380

0,9

1.348,542

1.133,229

1019,91

6.

8002820

1.2.10.1

Sera nr.3

Fier beton 012

271,728

0,6

163,037

137,006

123,31

7.

8002820

1.2.10.1

Sera nr.3

Jgheab tablă cu grosimea de 0,5 mm

202,730

0,6

121,638

102,217

92,00

Total

12898,99

8.673,498

7288,653

6560,00

Notă:

T itarea se va face pe întreaga cantitate de materiale.Nu se acceptă licitare individuală.

bălele tehnice referitoare la obiectul licitației au fost extrase din Raportul de Evaluare nr. 12627/20.08.2018CONTRACT DE VÂNZARE-CUMPĂRARE

A UNOR BUNURI SCOASE DIN FUNCȚIUNE Șl APARȚINÂND DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI PITEȘTI, CONCESIONATE SC.SALPITFLOR GREEN SA

 • I. Părțile contractante

MUNICIPIUL PITEȘTI, proprietarul bunurilor, cu sediul în str. Victoriei, nr.24, jud.Argeș, tel.0248213994, fax 0248212166, cod fiscal 4317967, cont R044TREZ04621390201XXXXX, deschis la Trezoreria Municipiului Pitești, reprezentat de Primar, dl. Constantin - Cornel Ionică, în calitate de vânzător, prin

S.C. SALPITFLOR GREEN S.A. Pitești, concesionarul bunurilor, cu sediul în Pitești, strada Lotrului,nr.l, județul Argeș, tel. nr.0248217050, fax nr.0248223493, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Argeș sub nr. J03/913/16.09.2010, CIF RO 27393335/16.09.2010, contul IBAN nr. RO83 BRDE 030 SV 95323980300, deschis la BRD - Agenția Pitești, reprezentată de domnul Georgel - Daniel Dumitrache - Director General, în calitate de concesionar

Și

S.C._______________________________, cu sediul în localitatea _________________________________, _____________________,

județul__, telefon:_________________, fax:__, înmatriculată la Oficiul Registrului

Comerțului din________, sub numărul________________, C.U.I._______________, Cont:________________________,

Banca _____________________, Agenția _____________ reprezentata legal prin în calitate de cumpărător, denumită în cele ce urmează Cumpărătorul

 • II. Obiectul contractului

Art.l. (1) Obiectul contractului este vânzarea de deșeuri de fier vechi rezultat din demolarea serei nr.3, bunuri scoase din funcțiune, în Pitești, strada Obor, nr.3, localitatea Pitești, județul Argeș, cuprinse în anexa nr. 1 la prezentul contract.

 • (2) Bunurile care fac obiectul prezentului contract sunt bunuri scoase din funcțiune, trecute din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Pitești prin HCL nr.175/26.06.2018, aflate în stare nedemontată, suprateran, valorificate ca deșeuri de fier vechi.

 • III. Obligațiile părților

Art.2(l) Vânzătorul se obligă să transmită dreptul de proprietate și să remită, iar cumpărătorul se obligă să plătească și să preia bunurile situate în Pitești, menționate la art.l, adjudecate la licitația din data de ............, conform procesului-verbal al procedurii de vânzare nr................

 • (2) Proprietatea se transmite de drept cumpărătorului la data achitării integrale a prețului vânzării

 • (3) Predarea - primirea bunurilor se face prin Proces- verbal, după achitarea integrală a prețului vânzării, la locul unde se află bunurile menționate la art.l. Predarea fizică a bunurilor este în sarcina S.C. SaIpitflor Green S.A. Pitești, prin reprezentanții săi desemnați.

 • (4) Factura va fi întocmită de către Primăria Municipiului Pitești și va fi însoțită de precizarea cantităților de deșeuri, prevăzute în anexa nr. 1 la prezentul contract.

 • (5) Produsele vor fi măsurate înainte de încărcarea acestora în mijloacele de transport și cântărite ulterior la un cântar omologat, în prezența reprezentanților S.C. SaIpitflor Green S.A., iar eventualele diferențe de greutate în plus sau minus, vor fi reglate între părți prin acte adiționale, respectând prețul unitar (lei/kg ) rezultat din licitație.

 • (6) Dezmembrarea și/sau demontarea serei, refacerea zonei afectate, îndepărtarea de la locul de dezmembrare a deșeurilor nevalorificabile și transportul acestora la groapa de gunoi a orașului, cântărirea deșeurilor și costurile aferente sunt în sarcina și responsabilitatea exclusivă a cumpărătorului

 • (7) încărcarcarea și transportul bunurilor sunt în sarcina și responsabilitatea exclusivă a cumpărătorului, costurile aferente fiind în sarcina sa.

 • IV. Preț și modalități de plată

Art. 3. Prețul bunurilor care formează obiectul prezentului contract este de_____________lei fără TVA,

conform procesului-verbal nr.........................

Art.4.(l) Părțile convin ca plata să se efectueze prin virament, cu ordin de plată, după facturare, înainte de ridicarea bunurilor, în termenul de 10 zile de la data licitației.

 • (2) Garanția de participare la licitație va fi returnată cumpărătorului în termen de 5 (cinci) zile de la data depunerii cererii de restituire cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții:

 • a) plata integrală a prețului prevăzut la art.3 din prezentul contract;

 • b) ridicarea integrala a cantității de deșeu prevăzută în anexele la contract;

 • c) refacerea integrală a zonei după demontarea serei, încheindu-se în acest sens un proces-verbal semnat de vânzător si cumpărător.

 • (3) Plata bunurilor se va face în contul Municipiului Pitești nr. R044TREZ04621390201XXXXX, deschis la Trezoreria Municipiului Pitești, prin OP in termen de 10 zile de la data licitației.

Art.5. Vânzătorul are obligația de a constitui o contribuție de 3% din vânzarea deșeurilor metalice feroase și neferoase, inclusiv a bunurilor destinate dezmembrării, iar cumpărătorul are obligația de a reține această contribuție din prețul plătit și de a o vira la Fondul pentru mediu, conform art.9 alin 1 lit a) din O.U.G. 196/2005 privind Fondul pentru mediu cu modificările si completările ulterioare.

 • V. Răspunderea contractuală

Art. 6.(1) Părțile se obligă să îndeplinească întocmai și la termenele prevăzute obligațiile asumate prin prezentul contract de vânzare-cumpărare.

 • (2) Pentru neexecutarea totală sau parțială sau pentru executarea necorespunzătoare a obligațiilor contractuale, în termenul de execuție prevăzut la Cap. VI partea aflată în culpă datorează celeilalte părți, cu titlu de penalizări de întârziere, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,02% pentru fiecare zi de întârziere, din prețul contractului, până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor contractuale;

 • (3) Partea care invocă forța majoră drept cauză de împiedicare sau întârziere totală sau parțială în executarea obligațiilor contractuale, va fi exonerată de răspundere pentru perioada în care executarea obligațiilor respective este împiedicată sau întârziată de cazul de forță majoră.

 • (4) Prevederile articolului precedent nu se aplică în cazul în care partea care invocă forța majoră este pusă în întârziere.

 • (5) Cumpărătorul are întreaga responsabilitate în ceea ce privește respectarea legislației în vigoare cu privire la, P.S.I. ,protecția mediului și persoanelor pe întreaga durată de derulare a prezentului contract.

 • (6)  Cumpărătorul are întreaga responsabilitate privind operațiunile de demontare, dezmembrare, încarcăre, cântărire și transport bunuri demontate, precum și de îndepărtarea în totalitate a deșeurilor rezultate în urma acestor operațiuni.

 • (7) De la data semnării procesului verbal de predare - primire a bunurilor menționate, paza acestora este in sarcina cumpărătorului pe cheltuiala acestuia.

 • VI. Termen de execuție contract

Art. 7.(1) Termenul de execuție al contractului este de maxim 90 zile calendaristice de la data semnării

lui de ambele părți.
SALP|ȚFlor GREEN


13


 • VII. Forța majoră

Art. 8.(1) Prin forța majoră se înțelege un eveniment imprevizibil și de neînlăturat, independent de voința părților, care împiedică sau întârzie total sau parțial îndeplinirea obligațiilor contractuale.

(2) Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice în scris celeilalte părți, în termen de 5 (cinci) zile de la apariția cazului de forță majoră sau de la data de la care a cunoscut existența cazului de forță majoră. Notificarea va fi însoțită sau urmată în cel mult 48 de ore, de acte de confirmare-constatare a cazului de forță majoră de către Camera de Comerț și Industrie.

 • VIII. Rezilierea contractului

Art. 9.(1) în cazul în care cumpărătorul nu își execută obligațiile contractuale, contractul poate fi reziliat de plin drept cu daune interese de către vânzător, printr-o simplă notificare, dacă în prealabil partea în culpă a fost pusă în întârziere.

 • (2) Vânzătorul poate rezilia contractul de plin drept cu daune-interese prevăzute la aliniatul precedent și fără respectarea dispozițiilor de la alin. (1), printr-o simplă notificare, în cazul în care constată că cumpărătorul nu și-a îndeplinit obligația de plată.

 • (3) Cumpărătorul poate rezilia contractul de plin drept, cu daune interese, printr-o simplă notificare, în cazul în care constată că, după încheierea contractului, bunurile nu se află în proprietatea vânzătorului.

 • IX. Litigii

Art. 10.(1) Orice neînțelegere în legătură cu formarea, validitatea, interpretarea sau executarea prezentului contract se va soluționa de părți pe cale amiabilă.

(2) Dacă părțile nu convin amiabil, litigiul va fi dedus spre soluționare instanțelor judecătorești competente.

Prezentul contract a fost încheiat azi______________în 3 exemplare originale, din care două exemplare

pentru vânzător și unul pentru cumpărător.

VÂNZĂTOR,


CUMPĂRĂTOR,

MUNICIPIUL PITEȘTI PRI MAR,

Constantin - Cornel Ionică

DIRECTOR EXECUTIV,

Direcția Economică

DIRECTOR EXECUTIV,

Direcția Servicii Publice și Achiziții

BIROUL JURIDIC

Șef Birou

S.C. SALPITFLOR GREEN SA.

Director General, Georgel-Daniel Dumitrache Șef Serviciu Financiar-Contabilitate, Șef Serviciu Tarife, Achiziții, Șef Serviciu Administrativ, Consilier Juridic


Anexa nr.l la contractul

nr.________/_________2019

Lista bunurilor de deșeuri ce urmează să fie valorificate prin licitație publică deschisa cu strigare

Deșeuri de fier vechi - obiect "Sera 3", nedemontată suprateran, str.Obor, nr.3 în Pitești, județul Argeș, nr. inventar 8002820, cod de clasificare 1.2.10.1

Nr. crt.

Nr. inventar

Cod de clasificar e

Denumire mijloc fix

Materiale

Kg de fier

Preț lei/kg cu TVA

Valoare Fier cu TVA

Valoare Fier fără TVA

Valoare fier redusă cu 10%

1.

8002820

1.2.10.1

Sera nr.3

Țeava 0100 cu grosime de 4 mm

4.443,419

0,60

2.666,051

2.240,397

2016.36

2.

8002820

1.2.10.1

Sera nr.3

Țeava 089 cu grosime de 4 mm

1.647,653

0,6

988,592

830,749

747,68

3.

8002820

1.2.10.1

Sera nr.3

Țeavă 076 cu grosime de 4 mm

3.219,790

0,6

1.931,874

1.623,423

1461.08

4.

8002820

1.2.10.1

Sera nr.3

Comier 40X40 cu grosimea de 3 mm

1.615,293

0,9

1.453,764

1.221,650

1099,48

5.

8002820

1.2.10.1

Sera nr.3

Comier 20X20 cu grosimea de 3 mm

1.498,380

0,9

1.348,542

1.133,229

1019,91

6.

8002820

1.2.10.1

Sera nr.3

Fier beton 012

271,728

0,6

163,037

137,006

123,31

7.

8002820

1.2.10.1

Sera nr.3

Jgheab tablă cu grosimea de 0,5 mm

202,730

0,6

121,638

102,217

92,00

Total

12898,99

8,673,498

7288,653

6560,00

Notă:

Licitarea se va face pe toate bunurile.Nu se acceptă licitare individuală.

Datele tehnice referitoare la obiectul licitației au fost extrase din Raportul de Evaluare nr. 12627/20.08.2018.

VÂNZĂTOR,


CUMPĂRĂTOR,

MUNICIPIUL PITEȘTI PRI MAR,

Constantin - Cornel Ionică

DIRECTOR EXECUTIV,

Direcția Economică

DIRECTOR EXECUTIV,

Direcția Servicii Publice și Achiziții

BIROUL JURIDIC

Șef Birou

S.C. SALPITFLOR GREEN SA.

Director General,

Georgel-Daniei Dumitrache

Șef Serviciu Financiar-Contabilitate ,

Șef Serviciu Tarife, Achiziții,

Șef Serviciu Administrativ, Consilier Juridic


Societatea SALPITFLOR GREEN S.A.

Str. Lotrului nr. I, etaj 1, Pitești, Argeș

Capital social 2.832.710 lei

CUI: RO 27393335

Nr. Inreg. Reg. Com.: J03/913/16.09.2010

Cont Bancar: RO 83 BRDE 030 SV 95323980300

Banca: BRD Pitești

Tel: 0248.217.050, fax: 0248.223.493

Email: apmppitesti@yahoo.com

Nr.____________/____________________


Secțiunea IV: FORMULARE

Formular nr. 1 - FORMULAR DE OFERTA

Formular nr. 2 - DECLARAȚIE PRIVIND ELIGIBILITATEA


salpitflor
Formular nr. 3 - DECLARAȚIE PRIVIND- INFORMAȚII GENERALE SI CIFRA DE AFACERI

Formular nr. 4 - DECLARAȚIE PRIVIND UTILAJELE, INSTALAȚIILE, ECHIPAMENTELE TEHNICE DE CARE DISPUNE OPERATORUL ECONOMIC PENTRU ÎNDEPLINIREA CORESPUNZĂTOARE A CONTRACTULUI DE VANZARE-CUMPARARE

Formular nr. 5 - DECLARAȚIE PRIVIND RESPECTAREA CONDIȚIILOR DE MUNCA SI PROTECȚIA MUNCII

Conține de la pagina 16 la pagina 22

OFERTANTUL


(denumirea/numele)


FORMULAR DE OFERTĂ

Către: .............................................................................................................................................(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Domnilor:

 • 1. Examinând documentația pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații, reprezentanți ai

ofertantului ................................................................. (denumirea/numele ofertantului), ne oferim ca,

în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația menționată mai sus, să achiziționam ................................................................................ (denumirea produselor) pentru suma de......................................................................(suma în litere și cifre) lei, reprezentând valoarea

inițiala de pornire a licitației cu strigare.

 • 2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să prestăm

lucrările de demontare, incarcare, transport, etc. in___________zile calendaristice.

 • 3. Până la încheierea și semnarea contractului de vanzare/cumparare această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.

 • 4. Alături de oferta de bază,

U depunem ofertă alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar “alternativă”;

U nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)

Data............................

(Semnătura)...........

pentru și în numele.


în calitate de


.................................... legal autorizat sâ semnez oferta

(denumire/nume ofertant)


OFERTANT

(denumirea/numele)

Formular nr. 2

DECLARAȚIE PRIVIND ELIGIBILITATEA

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ............................................................................

......................................(denumirea/numele și sediul/adresa ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din licitație și a sancțiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că declar pe propria răspundere că:

 • a) nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești pentru participarea la activități ale unei organizații criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani;

 • b) nu sunt în stare de faliment ori lichidare, afacerile mele nu sunt conduse de un administrator judiciar sau activitățile mele comerciale nu sunt suspendate și nu fac obiectul unui aranjament cu creditorii. De asemenea, nu sunt într-o situație similară cu cele anterioare, reglementată prin lege;

 • c) nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea mea în una dintre situațiile prevăzute la lit. b;

 • d) mi-am îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România ;

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte și înțeleg că organizatorul licitației are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispunem.

Înțeleg că în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații.

Data completării.............

Operator economic, (semnătură autorizată)

(denumirea/numele)


DECLARAȚIE PRIVIND-

INFORMATII GENERALE SI CIFRA DE AFACERI

 • 1. Denumirea/numele:

 • 2. Codul fiscal:

 • 3. Adresa sediului central:

 • 4. Telefon:

Fax:

E-mail:

 • 5. Certificatul de înmatriculare/înregistrare...................................

(numărul înmatriculare/înregistrare, data)

 • 6. Obiectul de activitate, pe domenii:_________________________________

{în conformitate cu prevederile din statutul propriu)

6.1. Activități CAEN pentru care există autorizare..................................(se va solicita după caz, certificatul

constatator conform căruia operatorul economic îndeplinește condițiile de funcționare specifice pentru activitatea CAEN în care se înscrie obiectul contractului de vanzare- cumpărare)

 • 7. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul: {adrese complete, telefon/fax, certificate de inmatriculare/inregistrare)

 • 2._____________________________________________________________________________________

 • 3. _____________________________________________________________________________________

 • 4. _________________________________________________________________________________

 • 8. Principala piață a afacerilor:

 • 9. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani :

  Cifra de afaceri anuală

  Cifra de afaceri anuală

  Anul

  (la 31 dec.)

  (la 31 dec.)

  lei

  echivalent euro

  1.

  2016

  2.

  2017

  3.

  2018

  Media anuală :


  Operator economic,


  (semnătură autorizată)

Operator economic

fden urnirea / n urnele)

DECLARAȚIE

PRIVIND UTILAJELE, INSTALAȚIILE, ECHIPAMENTELE TEHNICE DE CARE DISPUNE OPERATORUL ECONOMIC PENTRU ÎNDEPLINIREA CORESPUNZĂTOARE A CONTRACTULUI DE VANZARE-CUMP ARARE

1.Subsemnatul, reprezentant imputemicit al declar pe propria răspundere,

(denumirea/numele si sediul/adresa candidatului/ofertantului)

sub sancțiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca datele prezentate in tabelul anexat sunt reale.

 • 2. Subsemnatul declar ca informațiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificării si confirmării declarațiilor, situațiilor si documentelor care insotesc oferta, orice informații suplimentare in scopul verificării datelor din prezenta declarație.

 • 3. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituție, societate comerciala, banca, alte persoane juridice sa furnizeze informații reprezentanților autorizați ai autoritatii contractante,, cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legătură cu activitatea noastra.

 • 4. Prezenta declarație este valabila pana la data de___

(se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei)

Ofertant,


(semnătură autorizata )ANEXA la formularul nr. 4 declarație privind utilajele, instalațiile, echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzătoare a contractului de vanzare-cumparare

Nr.

crt

Denumire utilaj /echipament /instalație

U.M.

Cantitate

Forma de deținere

Proprietate

închiriere

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Operator economic, (semnătură autorizată)

Operator economic

Formular nr. 5


(denumirea/numele)

DECLARAȚIE

Privind respectarea condițiilor de munca si protecția muncii

Subsemnatul .................................................... ofertant/candidat/reprezentant împuternicit al

........................................ (denumirea/numele. și sediul/adresa candidatului/oferlanțului), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că vor fi respectate condițiile de munca si protecția muncii in cadrul derulării contractului atribuit in urma procedurii de licitație publica cu strigare pentru atribuirea contractului de vanzare - cumpărare a unor bunuri scoase din funcțiune apartinand domenului privat al municipiului Pitești,concesionate S.C. SALP1TFLOR GREEN SA.

* Prezenta declarație va produce efecte juridice si va face parte integranta din contractul de vanzare -cumpărare.

Data :__________________________Operator economic,


(semnătură autorizată)