Hotărârea nr. 179/2019

HCL privind rectificarea bugetului municipiului Pitesti 2019


JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului municipiului Pitești pe anul 2019

Consiliul Local al Municipiului Pitești întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

 • - Expunerea de motive a Primarului municipiului Pitești;

 • - Raportul nr. 28251/2019 al Direcției Economice;

 • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.28575/2019, nr. 28576/2019, nr. 28577/2019, nr. 28578/2019 si nr. 28579/2019;

A

In conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 36 alin. (4) lit. „a” din T . _ _ . A 1 " .'A A A 1 . . 1 1 ’ . . j.                         1 ' P* " 1 ’                 1 4 w • 1 1 j ■


 • a) în sensul suplimentării cu suma de 13 mii lei la capitolul 42.02^Subvenții de la bugetul de stat”, subcapitolul 69 „Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferente perioadei de programare 2014-2020”;

 • b) în sensul suplimentării cu suma de 80 mii lei la capitolul 48.02 „Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020”, subcapitolul 02 „Fondul Social European (FSE)”, paragraful 01 „Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent”.

Art.2. Nivelurile de cheltuieli ale bugetului municipiului Pitești pe anul 2019 se rectifică, după cum urmează:

 • a) în sensul suplimentării cu suma de 150 mii lei la capitolul 61.02 „Ordine publică și siguranță națională", subcapitolul 05 „Protecție civilă și protecția contra incendiilor (protecție civilă nonmilitară)”, titlul 71 „Active nefinanciare”;

 • b) în sensul suplimentării cu suma de 678 mii lei la capitolul 65.02 „învățământ", subcapitolul 03 „învățământ preșcolar și primar”, paragraful 01 „învățământ preșcolar”, titlul 71 „Active nefinanciare” - 553 mii lei, subcapitolul 04 „învățământ secundar”, paragraful 01 „învățământ secundar inferior”, titlul 71 „Active nefinanciare” - 125 mii lei;

 • c) în sensul suplimentării cu suma de 3 mii lei la capitolul 67.02 „Cultură, recreere și religie", subcapitolul 05 „Servicii recreative și sportive”, paragraful 01 „Sport”, titlul 72 „Active financiare”;

 • d) în sensul suplimentării cu suma de 35 mii lei la capitolul 70.02 „Locuințe, servicii și dezvoltare publică", subcapitolul 50 „Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale”, titlul 71 „Active nefinanciare”;

 • e) în sensul suplimentării cu suma de 1.195 mii lei la capitolul 80.02 „Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă“, subcapitolul 01 „Acțiuni generale economice și comerciale”, paragraful 06 „Prevenire și combatere inundații și ghețuri”, titlul 71 „Active nefinanciare”;

 • f)  în sensul suplimentării cu suma de 150 mii lei la capitolul 84.02 „Transporturi", subcapitolul 03 „Transport rutier”, paragraful 01 „Drumuri și poduri”, titlul 71 „Active nefinanciare” - 75 mii lei, paragraful 03 „Străzi”, titlul 71 „Active nefinanciare” - 75 mii lei.

Art.3. Anexa nr. 3 „Programul de investiții al municipiului Pitești pe anul 2019” la H.C.L. nr. 108/2019, cu modificările și completările ulterioare se actualizează, după cum urmează:

 • a) în sensul suplimentării cu suma de 150 mii lei la capitolul 61.02 „Ordine publică și siguranță națională", grupa C „Alte cheltuieli de investiții”, categoria „Dotări”, Primăria Municipiului Pitești;

 • b) în sensul completării cu obiectivul „Redimensionare cabluri electrice interioare pentru spor de putere de 10 kw pentru sală de sport Școala Gimnazială „Ion Pillat” ” la capitolul 65.02 „învățământ", grupa B „Lucrări noi”, Primăria Municipiului Pitești, cu o prevedere bugetară de 60 mii lei;

 • c) în sensul modificării denumirii obiectivului prevăzut la capitolul 65.02 „învățământ”, grupa C „Alte cheltuieli de investiții”, categoria „Proiectare”, Primăria Municipiului Pitești, din „Reabilitare termică Corp A Școala Gimnazială „Ion Minulescu”” în „Reabilitare termică și construire acoperiș tip șarpantă Corp A Școala Gimnazială „Ion Minulescu””;

 • d) în sensul completării cu obiectivul „Documentație în vederea obținerii autorizaței ISU pentru obiectivul de investiții „Acoperire teren de sport Școala Gimnazială „Ion Pillat”” la capitolul 65.02 „învățământ", grupa C „Alte cheltuieli de investiții”, categoria „Proiectare”, Primăria Municipiului Pitești, cu o prevedere bugetară de 35 mii lei;

 • e) în sensul completării cu obiectivul „Mărirea puterii instalate în contorul existent pentru corpurile CI, C și C3 Școala Gimnazială „Matei Basarab”” la capitolul 65.02 „învățământ", grupa C „Alte cheltuieli de investiții”, categoria „Proiectare”, Primăria Municipiului Pitești, cu o prevedere bugetară de 30 mii lei;

 • f) în sensul completării cu obiectivul „Reabilitare termică Grădinița cu Program Prelungit „Albă ca Zăpada”” la capitolul 65.02 „învățământ", grupa C „Alte cheltuieli de investiții”, categoria „Reabilitări”, Primăria Municipiului Pitești, cu o prevedere bugetară de 553 mii lei;

 • g) în sensul modificării denumirii obiectivului prevăzut la capitolul 70.02 „Locuințe, servicii și dezvoltare publică", grupa C „Alte cheltuieli de investiții”, categoria „Proiectare”, Primăria Municipiului Pitești, din „Reabilitare hidroizolație imobil Casa Cărții” în „Reabilitare terasă necirculabilă imobil Casa Cărții”;

 • h) în sensul completării cu obiectivul „Documentație în vederea obținerii autorizației ISU Piața Trivale”, la capitolul 70.02 „Locuințe, servicii și dezvoltare publică", grupa C „Alte cheltuieli de investiții”, categoria „Proiectare”, Primăria Municipiului Pitești, cu o prevedere bugetară de 35 mii lei;

  ______mal Pârâul Z

  Combatere alunecarLde teren' șira la capitolul 80.0 ' Acțiuni geperal cheltuieli de iițveșitiții”, categoria


 • i) în sensul completării cu obiectivul „Ștab prevedere bugetară de 595 mii lei și cu obiectivul Mioarei”, cu o prevedere bugetară de 600 mii lei, economice, comerciale și de muncă", grupa C „A


„Proiectare și execuție privind înlăturarea efectelor produse de calamități naturale”, Primăria Municipiului Pitești;

 • j) în sensul completării cu obiectivul „Studii de trafic”, la capitolul 84.02 „Transporturi", grupa C „Alte cheltuieli de investiții”, categoria „Proiectare”, Primăria Municipiului Pitești, cu o prevedere bugetară de 75 mii lei;

 • k) în sensul suplimentării cu suma de 75 mii lei la capitolul 84.02 „Transporturi", grupa C „Alte cheltuieli de investiții”, categoria „Proiectare”, Primăria Municipiului Pitești, obiectivul „Pasaj rutier Craiovei-Târgul din Vale”.

Art.4. Anexa nr. 7 „Lista de dotări a Primăriei Municipiului Pitești pe anul 2019” la H.C.L. nr. 108/2019, cu modificările și completările ulterioare se actualizează, în sensul suplimentării cu suma de 150 mii lei la capitolul 61.02 „Ordine publică și siguranță națională", poziția nr. 2, mijlocul fix „Instalație de filtroventilație pentru adăposturi de protecție civilă”.

Art.5. Se aprobă suplimentarea cu 2.118 mii lei a sumei din excedentul anilor anteriori a cărei utilizare a fost aprobată prin H.C.L. nr. 108/2019, cu modificările și completările ulterioare pentru finanțarea deficitului secțiunii de dezvoltare a bugetului municipiului Pitești pe anul 2019.

Art.6. Modificările în volumul și structura bugetului Primăriei Municipiului Pitești pe anul 2019 se regăsesc în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.7. H.C.L. nr. 108/2019 privind aprobarea bugetului municipiului Pitești pe anul 2019, cu modificările și completările ulterioare se modifică în mod corespunzător, potrivit prezentei hotărâri.

Art.8. Primarul municipiului Pitești, Direcția Economică, Direcția Tehnică și Direcția Arhitect Șef vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri., care va fi comunicată acestora de către Secretarul municipiului Pitești.

Pitești

Nr. 179 din 20.06.2019

Anexa

la Hotărârea Consiliului Local nr. 179 din 20.06,2019

Modificarea bugetului Primăriei Municipiului Pitești pe anul 2019

Denumirea unității

Clasificația bugetară

Valoarea modificării (mii lei)

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Titlu

Articol

0

1

2

3

4

5

6

Primăria Municipiului Pitești

61.02

05

71

71.01

150

65.02

03

01

71

71.03

553

04

01

71

71.01

125

67.02

05

01

72

72.01

3

70.02

50

71

71.01

35

80.02

01

06

71

71.01

1.195

84.02

03

01

71

71.01

75

03

71

71.01

75

Total

2.211