Hotărârea nr. 178/2019

HCL privind conferirea Diplomei Pitesteni Centenari


JUDEȚUL ARGEȘ

MUNICIPIUL PITEȘTI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind conferirea Diplomei „Piteșteni Centenari”

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

  • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești;

  • - Raportul nr.26567/06.06.2019 al Direcției Administrație Publică Locală, Juridic Contencios;

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr. 28575/2019, nr. 28576/2019, nr. 28577/2019, nr. 28578/2019, nr.28579/2019;

  • - Solicitarea doamnei Baboi Ioana, domiciliată în Pitești,                ,

înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr.25754 din 31.05.2019;

Văzând prevederile H.C.L. nr. 17/26.01.2012, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art.62 lit.”a” din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se acordă Diploma „Piteșteni Centenari” doamnei Baboi Ioana, domiciliată în municipiul Pitești,                 pentru împlinirea vârstei de 100 de

ani.

Art.2. Persoana prevăzută de prezenta hotărâre beneficiază de drepturile conferite de art. 1 alin. (3) din H.C.L. nr. 17/26.01.2012, cu modificările și completările ulterioare.

Art.3. Primarul Municipiului Pitești, Direcția Economică și Direcția Administrație Publică Locală, Juridic Contencios vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora de către Secretarul Municipiului Pitești.

PREȘEDINContrasemnează:

SECRETAR, Andrei-Cătălin Călugăru

Pitești

Nr. 178 din 20.06.2019